Dyslexi genom livet: Ett utvecklingsperspektiv på läs- och skrivsvårigheter

Hur hanterar personer med dyslexi sina svårigheter under och efter skoltiden? Om det handlar Anna Fouganthines forskning om dyslexi.

Svenskt abstrakt:

Bakgrunden till avhandlingen är dels att det är svårt att i samband med pedagogiska åtgärder avgöra vari en individs lässvårigheter bottnar, dels att det saknas kunskap om relationen läs- och skrivutveckling och senare livsbetingelser.

Det övergripande syftet med avhandlingen var att longitudinellt studera hur personer med dyslexi hanterar sina svårigheter under och efter skoltiden, via samspelet mellan individuella förutsättningar och omgivningsfaktorer.

Avhandlingens utgångspunkt var forskningsprojektet Läsutveckling i Kronoberg. Inom ramen för projektet undersöktes avkodningsförmågan hos alla elever i årskurs två, födda 1980 i Kronobergs län (2166 elever). Bland dessa identifierades ett hundratal elever med svårigheter av vilka 103 elever valdes ut för att ingå i projektet. Dessa matchades med 90 kontrollelever som sedan följdes genom grundskolan. En andel av dessa undersöktes även när de gick sista terminen på gymnasiet.

I detta avhandlingsarbete har data från Kronobergsprojektet kompletterats med data i vuxen ålder i form av enkäter, testresultat och intervjuer av ett urval av de ursprungliga deltagarna. Avhandlingsarbetet har också innefattat uppbyggnaden av en databas. Syftet är att kunna koppla nyinsamlade uppgifter till befintlig data för att kunna följa individuella utvecklingsförlopp.

Sammanfattningsvis visade resultaten att det föreligger tydliga skillnader i läsförmåga mellan undersökning- och kontrollgrupp, som inte minskar under skoltiden, trots specialpedagogiskt stöd. Elevernas förutsättningar vid skolstarten är av stor betydelse för utfallet av läs- och skrivinlärningen. Störst prediktionsvärde för att läsinlärningen och läsutvecklingen ska lyckas är ingångsvärdena. De fonologiska svårigheterna individerna uppvisade kvarstår över tid trots att ord-igenkänningsförmågan kan utvecklats till en relativt godtagbar nivå. Resultaten vid 29 år visar att skillnaden i läsförmåga mellan grupperna inte har minskat jämfört med utgångsläget i årskurs två.

För att kunna förstå och förklara dyslexi behöver man jämföra den synliga läsutvecklingen på manifest nivå med de underliggande kognitiva funktionerna som ligger till grund för läsprocessen. Ett annat resultat är att skolan inte uppmärksammat svårigheternas art i tillräckligt hög grad. Många av deltagarna hade inte fått någon förklaring till sina svårigheter och varit utan insikt om sina problem. Hinder i läsutvecklingen får konsekvenser på ett flertal områden, såsom arbetsliv och livsmöjligheter.

Slutligen visar resultat från intervjustudien att omgivningens kunskap och förhållningssätt antingen kan försvåra eller underlätta funktionsnedsättningen. Förutom grad av funktionsnedsättning spelar faktorer som läsutveckling, läsundervisning, de skriftspråkliga kraven och en individs copingförmåga in på utfallet av de upplevda svårigheterna. Vilka copingstrategier som utvecklas är i hög grad kopplat till personliga egenskaper och omgivningens förhållningssätt.

Abstract in English:

The thesis reports a follow-up study from eight years of age to adulthood for a group of students with dyslexic problems compared to a matched group of students without such problems. The empirical basis of the thesis is provided by the research project, Reading Development in Kronoberg, which has been supplemented by data from adulthood in the form of questionnaires, test results and interviews.

The thesis comprises three studies. In Study I, the aim is to examine how reading and writing disabilities emerge during the first school years. The Simple View of Reading, was used to classify the poor readers into various subgroups. In Study II, the reading development of students with reading disability was examined at group and individual levels. The theme of Study III is a comparison of the living conditions of adults in a group of dyslexics compared to a group without difficulties, and to investigate how the participants in the study have tackled their problems. The results reveal a development pattern among dyslexic students, with early phonological problems persisting into adulthood in spite of substantial special education measures, in school Baseline performance at eight years of age is by far the best predictor of adult skills. No clearly discernible subgroups were found among the dyslexic students. The result profiles indicate a great variation among the participants, both regarding function and degree of impairment. Nevertheless, a number of students in the dyslexic groups have achieved surprisingly good word decoding abilities. In addition to the degree of impairment, factors such as reading development, the teaching of reading demands for reading and writing in adult life, and individual coping ability affect the outcome of the perceived difficulties.

It is of the utmost importance that special needs education in the future be guided by a thorough assessment and follow-up program where manifest reading and writing skills as well as underlying cognitive functions are profiled. Moreover, intervention should follow evidence-based methods in order to prevent educational failure and social maladjustment among pupils. The thesis demonstrates that reading and writing disabilities have major consequences for educational achievement and working life outcomes, in addition to many other aspects of adult livelihood.

FAKTA

Disputation
2012-10-04
Titel (sv):
Dyslexi genom livet: Ett utvecklingsperspektiv på läs- och skrivsvårigheter
Titel (eng):
Dyslexia from childhood into adulthood: A developmental perspective on reading and writing disabilities
Författare
Anna Fouganthine
Handledare:
Mats Myrberg, Professor emeritus (Stockholms universitet) Christer Jacobson, Docent (Linnéuniversitetet), Christina Hellman, Lektor (Stockholms universitet)
Opponent:
Niemi, Pekka, Professor (Psykologiska institutionen, Åbo universitet)
Institution:
Specialpedagogiska institutionen
Lärosäte:
Stockholms universitet
 
Annons