Elever och klimatförändringen: En enkätundersökning bland finlandssvenska och svenska niondeklassare

Svenska niondeklassarna har bättre kunskaper om klimatförändringen än finlandssvenska elever i samma årskurs. Det visar Linda Degermans enkätundersökning bland finlandssvenska och svenska elever.

Fakta
Disputation

2016-12-02

Titel (sv)

Elever och klimatförändringen: En enkätundersökning bland finlandssvenska och svenska niondeklassare

Författare

Linda Degerman

Opponent

Docent Eila Jeronen, Uleåborgs universitet

Lärosäte

Åbo Akademi

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)
Läs Skolportens intervju med Linda Degerman

Svenskt abstrakt:

Den pågående klimatförändringen utgör ett av de största hoten mot mänskligheten. Omedelbara åtgärder behövs på alla nivåer, och utbildningsväsendet har möjlighet att spela en nyckelroll i kampen mot klimatförändringen. Medvetenhet om ungdomars syn på fenomenet bör utgöra en utgångspunkt i undervisningen och i dess utveckling. Syftet med föreliggande avhandling är att öka förståelsen av hur finlandssvenska och svenska niondeklassare ser på klimatförändringen. Med utgångspunkt i detta syfte och den tvärvetenskapliga teoretiska referensramen formulerades tre forskningsfrågor som berör elevernas kunskaper om och attityder till klimatförändringen samt deras handlingsberedskap. Avhandlingen är en kvantitativ studie även om också kvalitativa inslag ingår. Den empiriska undersökningen genomfördes som en enkätundersökning där 425 finlandssvenska och 352 svenska elever deltog. Data från slutna frågor analyserades med hjälp av statistiska analyser medan data från öppna frågor analyserades med hjälp av induktiv innehållsanalys.
De svenska eleverna hade signifikant bättre kunskaper om klimatförändringen än de finlandssvenska. Naturvetenskapligt korrekta och inkorrekta uppfattningar existerade dock jämsides hos både de finlandssvenska och de svenska eleverna. Majoriteten av eleverna ansåg att klimatförändringen är ett problem. Dessa elever upplevde att klimatförändringen är ett skadligt fenomen och oroade sig för följderna. En liten andel elever, speciellt finlandssvenska pojkar, ansåg att klimathotet är överdrivet och att de själva inte kommer att påverkas. Handlingsberedskapen var lika låg bland de finlandssvenska och de svenska eleverna. Flickorna var dock signifikant mer beredda att agera än pojkarna. Ju mer intresserade eleverna var av miljöfrågor och/eller ju starkare de upplevde att klimatförändringen är problematisk, desto mer beredda var de att vidta åtgärder.
Resultaten av denna kvantitativa och tvärvetenskapliga undersökning visade att både de finlandssvenska och de svenska eleverna har flera missuppfattningar om klimatförändringen och oroväckande brister i kunskaperna om följderna. Eleverna är dessutom endast beredda att vidta åtgärder som inte påverkar deras livskvalitet negativt. Det är dock hoppingivande att intresse för miljöfrågor och attityder ökar elevernas handlingsberedskap. Kunskaper, attityder och handlingsberedskap påverkar varandra och är viktiga komponenter i handlingskompetens. I och med detta påvisar dessa resultat att undervisningen om klimatförändringen bör utvecklas vidare för att den handlingskompetens, som bland annat nationella styrdokument och FN:s Parisavtal (2015) efterlyser, ska bli verklighet. För att utforma undervisningen på bästa möjliga sätt behöver lärare och lärarutbildare vara medvetna om elevernas syn på klimatförändringen och faktorer som påverkar den. Resultaten är därmed ämnade att utgöra en grund i det fortsatta utvecklingsarbetet. Det är i högsta grad viktigt att utveckla undervisningen om klimatförändringen på alla utbildningsnivåer så att dagens ungdom, morgondagens beslutsfattare, får chansen att växa till handlingskompetenta medborgare med vilja och kunskaper att agera för en hållbar framtid.

Sidan publicerades 2016-12-07 09:50 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2017-01-18 16:13 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Lärares intressen påverkar undervisning om klimatet

Lärares intressen påverkar undervisning om klimatet

Lärarnas personliga syn på klimatförändringar påverkar undervisningen i ämnet. Det konstaterar Mikaela Hermans som forskat om undervisningen om klimatet i den finlandssvenska skolan.

Naturvetenskapliga språket skiljer sig mellan olika ämnen

Naturvetenskapliga språket skiljer sig mellan olika ämnen

Språket skiljer sig mellan de naturvetenskapliga ämnena. Tomas Persson pekar på att lärare i naturvetenskap har en viktig roll i att beskriva och lära ut hur man uttrycker sig inom de olika ämnena.

Konferenser
Magasin Skolporten
Nytt nr ute nu!

Nytt nr ute nu!

Tema Arbetsmiljö i nya nr av Skolportens forskningsmagasin. Är magasinet nytt för dig? Missa inte vårt erbjudande: prova på 2 nr för bara 99 kr!

Bli prenumerant
Kommande disputationer
Konferens
Förstelärare 2017

Förstelärare 2017

På Skolportens förstelärarkonferens diskuteras uppdragets utmaningar, möjligheter och framgångsfaktorer samtidigt som vi tar sikte på specifikt viktiga kunskapsområden. Välkommen att inspireras!

Läs mer & boka plats
Lediga tjänster
Fler platsannonser
Nyhetsbrev
Kommande tema: Studie- och yrkesvägledning

Kommande tema: Studie- och yrkesvägledning

Missa inte våra temabrev där vi djupdyker i ett utvalt ämne. Prenumerera på "temabrev" så får du utskicket om Studie- och yrkesvägledning den 11/10.

Bli prenumerant