Företagsekonomistudentens studieval.: Mannen, individualisten och altruisten.

Eva Lindell vill med sin avhandling belysa studievalet företagsekonomi som en socialt konstruerad handling och därigenom få en ökad förståelse för företagsekonomi som utbildning.

Fakta
Disputation

2016-12-09

Titel (sv)

Företagsekonomistudentens studieval.: Mannen, individualisten och altruisten.

Författare

Eva Lindell

Handledare

Professor Peter Dobers, Södertörns högskola Docent Maria Mårtensson Hansson, Stockholms Universitet Doktor LInda Höglund, Mälardalens högskola

Opponent

Professor Carin Holmquist, Handelshögskolan Umeå

Lärosäte

Mälardalens högskola

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)
Läs Skolportens intervju med Eva Lindell

Svenskt abstrakt:

Företagsekonomi är ett av Sveriges största utbildningsämnen. Trots det vet vi lite om vilka som söker dessa utbildningar och varför de gör det. Syftet med denna avhandling är att försöka förstå studievalet företagsekonomi som en socialt konstruerad handling och därigenom få en ökad förståelse för företagsekonomi som utbildning. Med hjälp av språket bygger vi representationer av verkligheten och genom språket får denna verklighet mening. Tolkningsrepertoarer kan beskrivas som lokalt producerad diskurs eller lokalt tillgängliga språkliga konstruktioner. Dessa tolkningsrepertoarer används för positionering vilket innebär språklig konstruktion av identitet. Med hjälp av språket kan vi både konstruera positioner, anta positioner och göra motstånd mot att anta positioner i en viss given social kontext. I avhandlingen diskuteras hur tolkningsrepertoarer används för att förklara företagsekonomi som studieval och för att positionera företagsekonomen i relation till detta studieval. Två empiriska material presenteras: dels tidigare forskning om företagsekonomi som studieval, dels intervjuer med studenter vid Mälardalens högskola och Handelshögskolan i Stockholm. I tidigare forskning diskuteras användningen av personlighetstyp, karriär, att tjäna pengar och familj som tolkningsrepertoarer. I intervjumaterialet diskuteras användningen av maskulinitet, chef- och ledarskap, familjebildning, privatekonomi, att tjäna pengar, vinst och nytta som tolkningsrepertoarer. I relation till företagsekonomi som studieval konstruerar användningen av dessa tolkningsrepertoarer ett ideologiskt dilemma som behöver hanteras av företagsekonomistudenten. Detta görs bland annat genom att positionera företagsekonomen som man, individualist respektive altruist. Avhandlingen avslutas med en diskussion kring positionerna som man och individualist som reproduktioner av kända strukturer, vidare hur dessa positioner utmanas i materialet av positionen som altruist.

Abstract in English:

Business administration is one of Sweden’s largest educational subjects, even so we know little about who applies to these study programs and why they do it. Through language we build representations of reality and through language this reality gets meaning. Interpretative repertoires can be described as locally produced discourse or locally available linguistic constructions. We use interpretative repertoires for positioning, which means linguistic construction of identity. Through language we can both construct positions, adopt positions, and resist adopting positions in a given social context. The aim of the thesis is to describe the business administration study choice as a socially constructed action – and thereby gain a greater understanding of business administration as education.

In this thesis I discuss how interpretative repertoires are used to explain business administration as a study choice and thereby how the businessman is positioned. Two empirical materials are presented: previous research on business administration as a study choice, and interviews with students at Mälardalen University and Stockholm School of Economics.

In previous research personality, career, making money and family are used as interpretative repertoires. In the interview material masculinity, management and leadership, building a family, personal finance, making money, profits and usefulness are used as interpretative repertoires. In relation to business administration as a study choice, the use of these interpretative repertoires create an ideological dilemma that needs handling by the business student. This is done by positioning the business economist as a man, an individualist and an altruist.

The thesis concludes with a discussion about the positions as man and individualist as reproductions of already known structures, and how these positions are challenged in the material by the position as altruist.

 

Sidan publicerades 2016-12-01 09:07 av Susanne Sawander
Sidan uppdaterades 2017-01-16 15:53 av Susanne Sawander


Relaterat

Prissättningen på skolmarknaden fungerar inte

Prissättningen på skolmarknaden fungerar inte

Elevernas pendling över flera kommungränser har förändrat skolmarknaden avsevärt. Frågan är om gymnasieskolan ska vara en kommunal angelägenhet. Det menar Sten-Bertil Olsson som granskat marknadsregleringens konsekvenser för gymnasieskolan.

Tre företagarroller skapas i undervisningen

Tre företagarroller skapas i undervisningen

Hur integreras hållbarhetsfrågor i ämnet företagsekonomi på gymnasiet? Pernilla Andersson har identifierat tre kategorier av företagarroller som kommer till uttryck i klassrummet.

Konferenser
Magasin Skolporten
Ur nr 3/2017:

Ur nr 3/2017:

Tema: Rasism och främlingsfientlighet. Samtal i stället för konfrontation är det bästa sättet att bemöta rasistiska åsikter i skolan, menar forskarna. Stor intervju med den belgiska skolforskaren Pedro de Bruyckere, om moderna myter om lärande och utbildningar, bla lärstilar. Reportage: Maktlekar – dolda kränkningar av elever i skolan.

Läs mer
Kommande disputationer
Konferens
Förstelärare 2017

Förstelärare 2017

På Skolportens förstelärarkonferens diskuteras uppdragets utmaningar, möjligheter och framgångsfaktorer samtidigt som vi tar sikte på specifikt viktiga kunskapsområden. Välkommen att inspireras!

Läs mer & boka plats
Lediga tjänster
Fler platsannonser
Ny konferens om
Främlingsfientlighet

Främlingsfientlighet

Ingen elev ska utsättas för främlingsfientlighet eller rasism i skolan, ändå sker det. Vid dessa situationer är all skolpersonal skyldig att agera, men hur görs det på bästa sätt? Varmt välkommen på en konferens där du får möjlighet att stärka dina kunskaper i hur du bemöter rasistiska och främlingsfientliga strömningar i skolan!

Läs mer & boka plats