I föränderliga och slutna rosa rum: En etnografisk studie av kön, ålder och andlighet i en svensk waldorfförskola

Fakta
Disputation

2012-05-25

Titel (sv)

I föränderliga och slutna rosa rum: En etnografisk studie av kön, ålder och andlighet i en svensk waldorfförskola

Titel (eng)

In changeable and enclosed pink rooms. An ethnographic study of gender, age and spirituality in Swedish Steiner Waldorf pre-school

Författare

Sara Frödén

Handledare

Moira von Wright, professor i pedagogik, Örebro universitet, Bo Dahlin, professor Estetisk-filosofiska fakulteten, Utbildningsvetenskap, Karlstads universitet

Opponent

Inger Eriksson, professor Inst. för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet

Institution

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Lärosäte

Örebro universitet

Länkar
Läs mer (Lärarnas nyheter)
Läs Skolportens intervju med Sara Frödén

Svenskt abstrakt:

I denna avhandling skildras en waldorfförskola som plats och praktik. Avhandlingens syfte är att undersöka hur dess materiella och rumsliga utformning och övergripande pedagogiska intentioner bidrar till görandet av kön. Den etnografiska studie som ligger till grund för avhandlingen bygger på ett längre fältarbete där deltagande observationer och intervjuer med pedagoger har utförts på en svensk waldorfförskola. Studien i sin helhet lyfter fram betydelsen av förskolans materiella och rumsliga dimension för barns könsskapande. Som analysverktyg har begreppen performativitet och ritualisering används med utgångspunkt av Judith Butler och Catherine Bells tolkning av dessa.

Med stöd av det empiriska materialet förs begreppet situerad könsavkodning fram: Det som i första anblicken tycks vara ett ’kvinnligt universum’, visar sig vara en plats där andlighet och inte kön ställs i förgrunden. Det innebär inte att det är en könsneutral plats, utan att det sker en, till viss del omedveten men ändå kraftfull, naturaliseringsprocess som gör kön icke-relevant just i denna kontext. Processen möjliggörs genom ett ständigt upprepande och en tydlig avgränsning av tid och rum. Även faktorer som ritualisering samt pedagogernas konsekventa handlande och holistiska synsätt är av betydelse för att upprätthålla den. Konkret sker den situerade könsavkodningen både genom tal och handling, exempelvis genom att olika könskodade artefakter, symboler och aktiviteter inte kategoriseras eller benämns som kvinnliga och manliga. Eller genom att alla, oavsett kön, kontinuerligt utför och förväntas att utföra samma arbetsuppgifter. Avhandlingen är ett empiriskt bidrag till den pedagogiska forskningen genom att den ingående skildrar förskolepraktiken i en waldorfförskola. Utöver detta bidrar den teoretiskt till genusforskningen genom att introducera begreppet situerad könsavkodning samt lyfta fram insikten om att barn kan erfara, gestalta och förstå kön på ett sätt som skiljer sig från vuxnas.

Sidan publicerades 2012-05-09 15:59 av Hedda Lovén
Sidan uppdaterades 2012-11-20 17:54 av Hedda Lovén


Konferenser
Magasin Skolporten
Nytt nr ute nu!

Nytt nr ute nu!

Tema Arbetsmiljö i nya nr av Skolportens forskningsmagasin. Är magasinet nytt för dig? Missa inte vårt erbjudande: prova på 2 nr för bara 99 kr!

Bli prenumerant
Kommande disputationer
Konferens
Förstelärare 2017

Förstelärare 2017

På Skolportens förstelärarkonferens diskuteras uppdragets utmaningar, möjligheter och framgångsfaktorer samtidigt som vi tar sikte på specifikt viktiga kunskapsområden. Välkommen att inspireras!

Läs mer & boka plats
Lediga tjänster
Fler platsannonser
Nyhetsbrev
Kommande tema: Studie- och yrkesvägledning

Kommande tema: Studie- och yrkesvägledning

Missa inte våra temabrev där vi djupdyker i ett utvalt ämne. Prenumerera på "temabrev" så får du utskicket om Studie- och yrkesvägledning den 11/10.

Bli prenumerant