Targeting Children Online. Young internet users and producers in the commercial media environment

Carolina Martinez vill med sin avhandling bidra till en kritisk förståelse av internet som en plats för barns vardagliga aktiviteter och som en arena för kommersiella aktörer vilka försöker påverka barn online.

Fakta
Disputation

2017-02-03

Titel (sv)

Barn som måltavla online. Unga internetanvändare och producenter i den kommersiella mediemiljön

Titel (eng)

Targeting Children Online. Young internet users and producers in the commercial media environment

Författare

Carolina Martinez

Handledare

Professor Gunilla Jarlbro, Lunds universitet Helena Sandberg, Lunds universitet

Opponent

Professor Emerita Ingegerd Rydin, Högskolan Halmstad

Lärosäte

Lunds universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)

Svenskt abstrakt:

Barns internetanvändning äger i stor utsträckning rum i en kommersiell miljö där reklam och försäljning av virtuella föremål är ständigt närvarande. Genom att kombinera publikforskning, produktionsforskning samt textanalys (observationer online och dokumentanalys) bidrar denna avhandling till en kritisk förståelse av internet som en plats för barns vardagliga aktiviteter och deltagande, och som en arena för kommersiella aktörer vilka försöker påverka barn online. Två artiklar analyserar barnens perspektiv, nämligen hur barn förhåller sig till och hanterar onlinereklam, samt vilka konsekvenser reklam har för deras medieupplevelser och användning. Vidare fokuserar två artiklar på reklamproducenternas perspektiv, och analyserar hur producenter som är involverade i att göra reklam till barn på internet konstruerar bilden av sig själva, sina praktiker samt barnpubliken. Därtill studerar en artikel barns möjligheter för deltagande i virtuella världar, och hur affärsmodellen, som baserar sig på försäljning av virtuella föremål och VIP-medlemskap, på olika sätt begränsar möjligheter för deltagande. Denna artikel analyserar även hur producenten representerar sina praktiker, samt hur användarna förhåller sig taktiskt till de kommersiella strategierna. Det empiriska materialet består av 20 individuella intervjuer med barn i 9-årsåldern, 12 gruppintervjuer med barn i 9- och 12-årsåldern (totalt 46 deltagare), samt intervjuer med 18 reklamproducenter. Fallstudien, som fokuserar på den virtuella världen Habbo Hotel, inkluderar onlineobservationer, dokumentanalys och en producentintervju. Avhandlingen kombinerar olika teoretiska perspektiv som är fruktbara för att studera individers subjektiviteter och vardagspraktiker. Michel de Certeaus (1984) perspektiv på praktiker i vardagslivet är av särskild betydelse i avhandlingen och används analytiskt i tre artiklar.
Resultaten visar att barn har ett komplext och ambivalent förhållningssätt till reklam på internet. De intervjuade barnen såg reklam främst som en inkräktare som hindrar och stör deras internetanvändning, och som frambringar stunder av konfrontation, kamp, misstro och resignation. Resultaten visar således att den kommersiella internetmiljön, och särskilt reklamfinansierade mobilspel, är en krävande miljö för barnen. De intervjuade barnen beskrev även hur reklam på internet stundtals utgjorde en källa till information om produkter de är intresserade av, samt hur de ibland tog till sig reklam som underhållning. Analysen av den virtuella världen Habbo Hotel visar bland annat hur producenten strategiskt arbetar för att attrahera användare genom att tillhandahålla obegränsade möjligheter för social interaktion i chatten, och utifrån detta försöka sälja virtuella föremål och VIP-medlemskap genom metoder som exempelvis spelar på barns vilja att nå status i kompisgruppen. Studien som fokuserar på reklamproducenterna visar hur dessa producenter på olika sätt försökte undvika att bli förknippade med praktiken att göra reklam till barn på internet. De framhöll exempelvis att de annonserade till föräldrar och familjen, eller att reklamspel främst var underhållning och pedagogiska spel, snarare än reklam. Producenternas konstruktion av barn som reklampublik var mångfacetterad och ambivalent, där barn konstruerades som sårbara och inkompetenta, men även som kompetenta och beroende av familjen. Dessa resultat bidrar till vår förståelse av hur kulturell kontext formar bilden av barnet hos medieproducenter.

Sidan publicerades 2017-01-31 10:04 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2017-03-21 16:19 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Förskollärare värjer sig mot bedömning

Förskollärare värjer sig mot bedömning

Sociala förmågor bedöms mer än lärande i förskolan. Det visar Eva M Johansson i sin avhandling om vilka bedömningspraktiker som uppstår i förskolan.

Demokrati för de yngsta kräver tid och kunskap

Demokrati för de yngsta kräver tid och kunskap

Marina Lundkvist har forskat om hur demokratiska värden kommer till uttryck i förskolan i Svenskfinland. "Att ta tillvara på barns funderingar kring demokratiska frågor kräver både tid och kunskap hos förskolläraren," säger hon.

Konferenser
Magasin Skolporten
Ur nr 3/2017:

Ur nr 3/2017:

Tema: Rasism och främlingsfientlighet. Samtal i stället för konfrontation är det bästa sättet att bemöta rasistiska åsikter i skolan, menar forskarna. Stor intervju med den belgiska skolforskaren Pedro de Bruyckere, om moderna myter om lärande och utbildningar, bla lärstilar. Reportage: Maktlekar – dolda kränkningar av elever i skolan.

Läs mer
Kommande disputationer
Konferens
Förstelärare 2017

Förstelärare 2017

På Skolportens förstelärarkonferens diskuteras uppdragets utmaningar, möjligheter och framgångsfaktorer samtidigt som vi tar sikte på specifikt viktiga kunskapsområden. Välkommen att inspireras!

Läs mer & boka plats
Lediga tjänster
Konferens
Främlingsfientlighet

Främlingsfientlighet

Ingen elev ska utsättas för främlingsfientlighet eller rasism i skolan, ändå sker det. Vid dessa situationer är all skolpersonal skyldig att agera, men hur görs det på bästa sätt? Varmt välkommen på en konferens där du får möjlighet att stärka dina kunskaper i hur du bemöter rasistiska och främlingsfientliga strömningar i skolan!

Läs mer & boka plats