Avhandlingar

Skriv ut

Med andra ord: Samspel och villkor för litteracitet bland nyanlända barn

Syftet med Susanne Dueks avhandling är att skapa förståelse för hur samspelet runt barnens språkande ter sig samt vilka förutsättningar och villkor som råder för detta samspel.

Lived transitions: experiences of learning and inclusion among newly arrived students

Stockholms universitet Jenny Nilsson Folkes avhandling handlar om nyanlända elevers möte med den svenska skolan.

Vad, hur och varför i slöjdämnet: textillärares uppfattningar om innehåll och undervisning i relation till kursplanen

Åsa Jeanssons har utforskat om hur slöjdämnets syfte och innehåll kan förstås i nutid, några år efter att en ny läroplan började gälla 2011.

Grading in Physical Education

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH Lena Svennberg har undersökt vad lärare värdesätter då de sätter betyg i idrott och hälsa. Hon analyserar också hur bakgrundsfaktorer som kön, föräldrars utbildning, migration och skolhuvudman, påverkar betyget i ämnet.

Inre kraft och yttre tryck: perspektiv på specialpedagogisk verksamhet i glesbygdsskolor

Umeå universitet Gerd Pettersson ställer i sin avhandling frågan hur glesbygdsskolan klarar det specialpedagogiska uppdraget och därmed att operativt genomföra och driva en specialpedagogisk verksamhet.

From blended learning to learning onlife: ICTs, time and access in higher education

Umeå universitet Kan tid vara ett mera konstruktivt perspektiv än plats då det gäller att beskriva och designa IKT i lärande, och i så fall hur? Det är en av frågorna som Anders Norberg utforskar i sin avhandling.

Delaktighet- och lärprocesser i en yrkesutbildning: En studie av vuxna elevers erfarenheter av vård- och omsorgsutbildningen inom Komvux

Stockholms universitet Katarina Lagercrantz All har i sin avhandling undersökert den kommunala vård- och omsorgsutbildningens betydelse, så som den kommer till uttryck i elevernas beskrivningar av sina personliga utbildningsprojekt.

Targeting Children Online : Young internet users and producers in the commercial media environment

Den kommersiella internetmiljön, och särskilt reklamfinansierade mobilspel, är en krävande miljö för barnen. Det visar Carolina Martinez i sin forskning om unga internetanvändare.

Intergenerational Persistence and Ethnic Disparities in Education

Stockholms universitet Föräldrarnas höga utbildningsnivå i hemlandet förklarar barnens ambitioner i den svenska skolan, visar Per Engzell i sin avhandling.

Physical Activity During Growth. Effects on Bone, Muscle, Fracture Risk and Academic Performance

Lunds universitet Daglig idrott i skolan kan kopplas till bättre betyg samt fördelar för muskelstyrka och benmassa. Det visar Jesper Fritz i sin avhandling.

Statistical Modeling in International Large-scale Assessments

Umeå universitet Man bör vara försiktig med att förenkla vid användandet av flernivåanalys av internationella kunskapsmätningar. Det visar Inga Laukaityte i sin avhandling.

Studies on routine inquiry about violence victimization and alcohol consumption in youth clinics

Uppsala universitet Våldsutsatthet är vanligt bland unga kvinnor. Men de berättar sällan om detta för sjukvården eller för andra vuxna, konstaterar Anna Palm.

Learning to reason in environmental education: Digital tools, access points to knowledge and science literacy

Göteborgs universitet Användning av digitala teknologier i undervisningen om miljöfrågor kan bidra till nya möjligheter för lärande. Men det kan även uppstå problem som är kopplade till sådana verktygsmedierande aktiviteter, konstaterar Emma Edstrand i sin forskning.

Att navigera på en skolmarknad. En studie av valfrihetens geografi i tre skolor

Stockholms universitet I sin avhandling beskriver och analyserar Anna Ambrose hur skolvalfriheten som policy tar sig i uttryck i vardaglig praktik.

Vad är religionslärarkunskap? En diskursanalys av trepartssamtal i lärarutbildningen

Göteborgs universitet David Carlsson vill med sin avhandling synliggöra religionskunskapslärares kunskaper genom att undersöka vad som kan betraktas som centrala kunskaper för lärare i religionskunskap.

Determinants of Depressive Symptoms in Adolescents: The Role of Sexual Harassment and Implications for Preventive Interventions

Mittuniversitetet Heléne Zetterström-Dahlqvists avhandling visar att det  finns ett samband mellan sexuella trakasserier och depression bland unga flickor.

Elever och klimatförändringen: En enkätundersökning bland finlandssvenska och svenska niondeklassare

Åbo Akademi Linda Degermans avhandling visar att varken finlandssvenska eller de svenska elever i klass 9 är särskilt beredda att vidta åtgärder för att motverka klimatförändringen.

Gymnasielärares skrivpraktiker: skrivande som professionell handling i en digitaliserad skola

Örebro universitet Anna Annerbergs avhandling handlar om lärares skrivpraktiker. Studien belyser mötet mellan å ena sidan professionellt ansvar och relationen med eleverna och å andra sidan redovisningsskyldighet.

“We’re made of meat, so why should we eat vegetables?”: food discourses in the school subject home and consumer studies

Umeå universitet Hur pratar lärare och elever pratar om olika sorters mat, vad sägs mellan raderna och vad detta kan få för konsekvenser för lärandet om hälsa? Dessa frågor ställer Ingela Bohm i sin avhandling om undervisningen i hem- och konsumentkunskap.

A Transnational Study of Criticality in the History Learning Environment

Umeå universitet Vad innebär det att vara kritiskt på historielektionen? Sergej Ivanov har jämfört undervisningen i tre olika gymnasieklasser i tre olika länder - Sverige, Ryssland och Australien.
 
Annons