Avhandlingar

Skriv ut

Synen på skrivande : Föreställningar om skrivande i mediedebatter och gymnasieskolans läroplaner

Lunds universitet Martin Malmström har forskat om synen på skrivande i mediedebatter och gymnasieskolans läroplaner.

A Field of Veiled Continuities: Studies in the Methodology and Theory of Educational Research

Stockholms universitet Corrado Matta vill med sin avhandling bidra till debatten kring empirisk pedagogisk forskning.

Mathematics achievement of early and newly immigrated students in different topics of mathematics

Stockholms universitet Jöran Petersson har forskat om invandrade andraspråkares studieresultat i matematik i deras fortsatta skolgång. Han har särskilt belyst undergrupper av andraspråkare, som nyanlända, tidigt anlända och övriga andraspråkare.

Food Safety Learning in Home and Consumer Studies: Teachers’ and Students’ Perspectives

Uppsala universitet Undervisningen av livsmedelshygien i hem- och konsumentkunskap behöver förstärkas, det anser Marie Lange som forskat i ämnet.

Språket och skolämnet svenska som andraspråk: Om elevers språk och skolans språksyn

Uppsala universitet Med en språkvetenskaplig ansats har Anna Sahlée utforskat skolämnet svenska som andraspråk i relation till språket hos de elever som läser ämnet.

Välja vara: En studie om gymnasieval, mässor och kampen om framtiden

Linköpings universitet Genom att genomskåda gymnasievalets förmenta neutralitet synliggör eleverna hur marknadsstyrningen av utbildning i allmänhet och iscensättningen av mässorna i synnerhet tycks ligga i skolornas, snarare än elevernas intresse, konstaterar Martin Harling.

Visuella möjlighetsrum. Gymnasieelevers subjektsskapande i bild och medieundervisning

Göteborgs universitet Annika Hellman har i sin avhandling undersökt elevers subjektsskapande och tillblivelser i bild och medieundervisningen på gymnasiet.

A Mechanism Approach to the Sociology of Teachers’ and Students’ Actions: Teaching Practice, Student Disengagement and Instructional Materials

Göteborgs universitet Olof Reichenberg har utforskat de mekanismer som kan ligga bakom lärares och elevers handlingar.  Exempelvis undervisningspraktiker i klassrummet, lärares och elevers arbete med läromedel, elevers stök i klassrummet, elevers skolk, läxläsning och uppmärksamhet i klassrummet.

Läsutveckling under mellan- och högstadiet: En longitudinell studie av läsfärdigheter hos elever med och utan lässvårigheter

Stockholms universitet Ett av Karin Stenlunds syften har varit att undersöka vilka klassrumsaktiviteter som förekommer i klassrummet och hur det specifika textarbetet går till utifrån den övergripande frågan kring vilka  förutsättningar till utveckling av läsförmågan elever ges i klassrummet.

Production and Products of Preschool Documentation: Entanglements of children, things, and templates

Linköpings universitet Katarina Elfström Pettersson visar i sin avhandling hur fokus för dokumentation i förskolan förskjuts från enskilda barn mot förskollärares aktivitet, samtidigt som dokumentationen skapar nya möjligheter för vad förskolans verksamhet och kvalitet kan bli.

Interest and Engagement: Perspectives on Mathematics in the Classroom

Göteborgs universitet Rimma Nyman vill med sin avhandling vinna nya insikter om intresse manifesterat som elevengagemang i matematikklassrummet och därmed om förutsättningar för matematikundervisning.

En högskola blir till: Beslutsteoretiska perspektiv på organisatoriskt varande

Uppsala universitet Signe Jernberg har i sin avhandling utforskat utvecklingen av svenska högskolor under de senaste 35 åren.

GeoGebra, Enhancing Creative Mathematical Reasoning

Umeå universitet Jan Olsson har utforskat hur inlärningen fungerar i en didaktisk situation där den dynamiska fria programvaran Geogebra används för att stödja elevernas lärande genom matematisk problemlösning och kreativt resonemang.

-Måste det här vara som en väckelserörelse?: en studie om (det som kallas) entreprenöriellt lärande i grundskolan, utifrån Basil Bernsteins begreppsapparat

Umeå universitet Hur kommer entreprenöriellt lärande till uttryck i den pedagogiska praktiken avseende undervisning, lärande och bedömning? Det är en av huvudfrågorna i Monika Diehls avhandling.

Processer och motorer i lokalt skolförbättringsarbete

Karlstads universitet Det är viktigt att rektorer och lärare har goda kunskaper om skolförbättringsarbetets processer för att kunna använda strategin på ett konstruktivt sätt, visar Katharina Jacobsson i sin avhandling.

Polisanmälningar i grundskolan – en mekanism för reduktion av social komplexitet

Linnéuniversitetet Anne-Lie Vainiks avhandling handlar om skolrelaterade polisanmälningar bland barn som inte uppnått straffbarhetsåldern 15 år.

Miljökollaps eller hållbar framtid?: Hur gymnasieungdomar uttrycker sig om miljöfrågor

Uppsala universitet Kajsa Kramming har forskat om hur gymnasieungdomar uttrycker sig om miljöfrågor. Ett övergripande resultat av studien är att de likställer hållbar utveckling med miljöfrågor.

Från utvald till utbildad – Persona i utredningar om svensk forskarutbildning 1945-2004

Göteborgs universitet Erik Joelsson har i sin avhandling fångat  hur idéer och uppfattningar om forskarutbildningen har resulterat i en generaliserad gestalt – en persona.

Talangberättelser inom idrotten: Konstruktioner av rationellt urval

Stockholms universitet Magnus Kilger har utforskat uttagningen till ungdoms- eller distriktslagen i fotboll, innebandy och hockey.

“I feel like I do not exist” – Adolescent Dissociative Experiences and the Importance of Trauma Type, Attachment, and Migration Background

Lunds universitet Sabina Gusic vill med sin avhandling bidra till kunskap om krigstraumatiserade flyktingungdomar i syfte att lättare upptäcka och utreda dissociativa symptom.
 
Annons