Avhandlingar

Skriv ut

Hur ska du bli när du bli stor?: en studie i svensk gymnasieskola när entreprenörskap i skolan är i fokus

Umeå universitet Flickor strävar i större utsträckning än pojkar efter att utveckla de entreprenöriella förmågorna. Det visar Eva-Lena Lindster Norberg i sin avhandling.

Organisation, attityder, lärandepotential: Ett skrivpedagogiskt samarbete mellan en akademisk utbildning och en språkverkstad

Stockholms universitet Syftet med Ingrid Lennartson-Hokkanens avhandling är att synliggöra, analysera och diskutera bedömning och återkoppling av skrivande hos nya studenter vid en professionsutbildning.

Företagsekonomistudentens studieval.: Mannen, individualisten och altruisten.

Mälardalens högskola Företagsekonomi är ett av Sveriges största utbildningsämnen. Trots det vet vi lite om vilka som söker dessa utbildningar och varför de gör det. Eva Lindell har i sin avhandling utforskat dessa frågor.

PISA i skolan: hur lärare, rektorer och skolchefer förhåller sig till internationella kunskapsmätningar

Umeå universitet Daniel Arnesson har forskat om hur skolpersonal uppfattar och förstår internationella kunskapsmätningar, svensk skolas kvalitet och orsakerna till svensk skolas resultatnedgång.

”Den nödvändiga grunden”: underkännanden och erkännanden under lärarutbildningens verksamhetsförlagda delar

Linnéuniversitetet Jens Gardesten har forskat om underkännanden och erkännanden under lärarutbildningens verksamhetsförlagda delar.

Students’ understandings of multiplication

Stockholms universitet Kerstin Larsson vill med sin studie bidra till ökad kunskap om elevers förståelse av multiplikation, när den utvidgas till att omfatta flersiffriga tal och tal i decimalform.

Expressions of context: Studies of schools, families, and health risk behaviours

Stockholms universitet Skolkontexten har direkta och indirekta effekter på ungas riskbeteenden. Det visar Gabriella Olsson i sin avhandling.

Victimization, Prevalence, Health and Peritraumatic Reactions in Swedish Adolescents

Linköpings universitet Majoriteten av flickor och pojkar i gymnasieåldern har under sitt liv varit offer för någon typ av våld eller brott under sitt liv, visar Nikola Ahos avhandling.

Utbildningskontraktets villkor: Utbildningsförlopp på en förändrad gymnasielärarutbildning

Linnéuniversitetet Magnus Persson ställer frågan hur det är att studera till gymnasielärare, en utbildning som alla kommer in på och som leder till ett yrke vars sociala position är i en brant utförsbacke.

Historia i bagaget: en historiedidaktisk studie om varför historiemedvetande uttrycks i olika former

Umeå universitet Lars Andersson Hult undersöker i avhandlingen uttryck för historiemedvetande hos gymnasieelever och lärarstudenter i historia.

Framgångsrik kommunikation i matematikklassrummet

Linnéuniversitetet Syftet med Lucian Olteanus avhandling är att undersöka, beskriva och förstå vilka möjligheter som erbjuds i klassrummet för att kommunicera det matematiska innehållet och vilka av dessa som utgör framgångsrik klassrumskommunikation.

Dance intervention for adolescent girls with internalizing problems.

Örebro universitet Dans har tydliga positiva kroppsliga och mentala hälsoeffekter för tonårsflickor med psykisk ohälsa. Det visar Anna Duberg i sin avhandling.

Ett medialt museum: lärandets estetik i svensk television 1956-1969

Södertörns högskola Petra Werners forskning kretsar kring hur svenska tv-program mellan åren 1956-1969 knyter an till ett bildningstänkande genom sin estetik.

(Un)bearable freedom: Exploring the becoming of the artist in education, work and family life

Linköpings universitet En av frågorna som Sofia Lindström analyserar i sin avhandling är hur en konstnärsidentitet skapas på en högre konstnärlig utbildning.

Det omöjliga vittnandet: Om vittnesmålets pedagogiska möjligheter

Stockholms universitet Marie Hållander analyserar i sin avhandling det omöjliga vittnesmålet inom ramen för såväl skola som utanför skolan.

Towards Musicking in a Public Sphere: 1-3 year olds and music pedagogues negotiating a music didactic identity in a Swedish preschool

Stockholms universitet Maria Wassrin undersöker i sin avhandling en svensk musikpraktik i en alternativ svensk förskola.

Den svårfångade motivationen. Elever i en digitaliserad lärmiljö

Göteborgs universitet Jan Blomgren har utforskat grundskoleelevers olika motiv till att prestera eller inte prestera i skolan. Vad som främjar eller hämmar deras motivation, målorientering och lärande i en digitaliserad lärmiljö.

Use of Digital Technologies in Education: The Complexity of Teachers’ Everyday Practice

Linnéuniversitetet Sadaf Salavati belyser i sin avhandling lärares komplexa vardagspraktik med fokus på användning av digital teknik.

Bildundervisning i möte med samtidskonst: Bildlärares professionella utveckling i olika skolformer

Umeå universitet Anna Jonsson Widen vill med  sin avhandling skapa förståelse för hur lärare förhåller sig till sitt uppdrag, samtidskonstens teman och tekniker, samt hur de hanterar förändring.

Gymnasial lärlingsutbildning på Handels- och administrationsprogrammet: En studie av lärlingsutbildningens förutsättningar och utvecklingen av yrkeskunnande

Umeå universitet Per Kristmansson vill med sin avhandling bidra till kunskap om hur gymnasial lärlingsutbildning realiseras på Handels- och administrationsprogrammet och hur lärlingselever utvecklar yrkeskunnande i den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen.
 
Annons