Avhandlingar

Skriv ut

Att göra pedagogisk praktik tillsammans: Socialt samspel i förskolans vardag

Linköpings universitet Med fokus på förskolans vardag visar Sara Dalgren hur aspekter av socialt samspel som ofta ses som triviala, i själva verket utgör centrala delar i den förskolepedagogiska praktiken.

Att skapa en läsare: Läsarter och läsare av litterär text i svenskämnets nationella examination på gymnasiet – åren 1968 till 2013

Stockholms universitet Eva Nilsons avhandling handlar om hur nationell examination av den litterära läsningen – över tid – har konstruerat olika läsare.

Teaching as Attention Formation: A Relational Approach to Teaching and Attention

Mälardalens högskola Johannes Rytzler vill med sin avhandling göra uppmärksamhet till en pedagogiskt relevant fråga, särskilt i relation till en nutida utbildningsdiskurs som är starkt färgad av mätbarhet, målfokusering och individcentrering.

The Rough Ground: Narrative explorations of vocational Bildung and wisdom in practice

Stockholms universitet Ruhi Tyson har utforskat hur bildning och praktisk klokhet kan berika vår förståelse av yrkespraktik och didaktik på en teoretisk, metodologisk och praktisk nivå.

Utsatta elevers maktlöshet: en studie om elevers sociala samvaro som förbättringsarbete i åk 8-9

Örebro universitet Hélène Jenvén har i sin avhandling studerat skolklasser där läraren gett uttryck för att den sociala samvaron behöver förbättras.

Motivational aspects of test-taking: measuring test-taking motivation in Swedish national test contexts

Umeå universitet Eva Knekta har studerat i vilken grad elever själva anser att de gör sitt bästa, dels på nationella prov, dels på så kallade utprövningar där kvaliteten på nya provuppgifter utvärderas.

Pedagogiska identiteter: Fostran till entreprenörskap

Mittuniversitetet Håkan Karlsson har i sin avhandling analyserat hur europeisk policy om entreprenörskap återskapats och realiserats i olika typer av utbildningsverksamheter.

Med andra ord: Samspel och villkor för litteracitet bland nyanlända barn

Karlstads universitet Syftet med Susanne Dueks avhandling är att skapa förståelse för hur samspelet runt barnens språkande ter sig samt vilka förutsättningar och villkor som råder för detta samspel.

Lived transitions: experiences of learning and inclusion among newly arrived students

Stockholms universitet Jenny Nilsson Folkes avhandling handlar om nyanlända elevers möte med den svenska skolan.

Vad, hur och varför i slöjdämnet. Textillärares uppfattningar om innehåll och undervisning i relation till kursplanen

Umeå universitet Åsa Jeansson har utforskat om hur slöjdämnets syfte och innehåll kan förstås i nutid, några år efter att en ny läroplan började gälla 2011.

Grading in Physical Education

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH Lena Svennberg har undersökt vad lärare värdesätter då de sätter betyg i idrott och hälsa. Hon analyserar också hur bakgrundsfaktorer som kön, föräldrars utbildning, migration och skolhuvudman, påverkar betyget i ämnet.

Inre kraft och yttre tryck: perspektiv på specialpedagogisk verksamhet i glesbygdsskolor

Umeå universitet Gerd Pettersson ställer i sin avhandling frågan hur glesbygdsskolan klarar det specialpedagogiska uppdraget och därmed att operativt genomföra och driva en specialpedagogisk verksamhet.

From blended learning to learning onlife: ICTs, time and access in higher education

Umeå universitet Kan tid vara ett mera konstruktivt perspektiv än plats då det gäller att beskriva och designa IKT i lärande, och i så fall hur? Det är en av frågorna som Anders Norberg utforskar i sin avhandling.

Delaktighet- och lärprocesser i en yrkesutbildning: En studie av vuxna elevers erfarenheter av vård- och omsorgsutbildningen inom Komvux

Stockholms universitet Katarina Lagercrantz All har i sin avhandling undersökt den kommunala vård- och omsorgsutbildningens betydelse, så som den kommer till uttryck i elevernas beskrivningar av sina personliga utbildningsprojekt.

Targeting Children Online. Young internet users and producers in the commercial media environment

Lunds universitet Den kommersiella internetmiljön, och särskilt reklamfinansierade mobilspel, är en krävande miljö för barnen. Det visar Carolina Martinez i sin forskning om unga internetanvändare.

Intergenerational Persistence and Ethnic Disparities in Education

Stockholms universitet Föräldrarnas höga utbildningsnivå i hemlandet förklarar barnens ambitioner i den svenska skolan, visar Per Engzell i sin avhandling.

Physical Activity During Growth. Effects on Bone, Muscle, Fracture Risk and Academic Performance

Lunds universitet Daglig idrott i skolan kan kopplas till bättre betyg samt fördelar för muskelstyrka och benmassa. Det visar Jesper Fritz i sin avhandling.

Statistical Modeling in International Large-scale Assessments

Umeå universitet Man bör vara försiktig med att förenkla vid användandet av flernivåanalys av internationella kunskapsmätningar. Det visar Inga Laukaityte i sin avhandling.

Studies on routine inquiry about violence victimization and alcohol consumption in youth clinics

Uppsala universitet Våldsutsatthet är vanligt bland unga kvinnor. Men de berättar sällan om detta för sjukvården eller för andra vuxna, konstaterar Anna Palm.

Learning to reason in environmental education: Digital tools, access points to knowledge and science literacy

Göteborgs universitet Användning av digitala teknologier i undervisningen om miljöfrågor kan bidra till nya möjligheter för lärande. Men det kan även uppstå problem som är kopplade till sådana verktygsmedierande aktiviteter, konstaterar Emma Edstrand i sin forskning.
 
Annons