Avhandlingar

Skriv ut

Mellan tradition och förnyelse: Utmaningar i religionsläraruppdraget

Mälardalens högskola Idag vilar religionsundervisningen på en konfessionsfri grund. Men för inte så länge sedan spelade kristendomen en stor roll i både undervisning och läraruppdrag. Linda Jonsson har forskat om utmaningar i religionsläraruppdraget.

Learning difficulties, academic well-being and educational pathways among adolescent students

Åbo Akademi Det finns ett samband mellan inlärningssvårigheter och akademiskt välbefinnande och att båda formar studerandes utbildningsvägar, visar Johan Korhonen i sin avhandling.

Medborgarskapande på olika villkor: Självbilder, skolkoder och syn på kunskap i den svenska gymnasieskolan

Lunds universitet Hur kan medborgarskapande ske i den svenska gymnasieskolan? Det är en fråga som Sofie Gustafsson ställer i sin avhandling om processen av medborgarskapande.

Det motsägelsefulla bedömningsuppdraget. En etnografisk studie om bedömning i förskolekontext

Göteborgs universitet Eva Johansson har i sin avhandling undersökt de bedömningspraktiker som formas i förskolan under en tid när krav på dokumentation och redovisning av kvalitet är framträdande fenomen i samhället, både nationellt och internationellt.

Från förståelse till agerande: niondeklassares och geografilärares syn på klimatförändringen och undervisningen om klimatförändringen

Åbo Akademi Trots att niondeklassarna och geografilärarna i finlandssvenska skolor har en positiv syn på åtgärder mot klimatförändringen värderar de sin egen handlingsvillighet som begränsad, visar Mikaela Hermans som forskat i ämnet.

Mellan akademi och lärarprofession: integrering av vetenskapliga och professionella mål för lärarutbildningens examensarbeten

Umeå universitet Anders Råde vill med sin forskning belysa det komplexa förhållandet mellan teori och praktik för integrering av vetenskapliga och professionella mål i examensarbeten inom lärarutbildningen.

Skolad blick på blommor: Formandet av yrkeskunnande i floristutbildning

Stockholms universitet Camilla Gåfvels har i sin avhandling beskrivit hur yrkeskunnande kommer till uttryck i floristutbildningen, med fokus på skolningen av blick för blommor och blomsterbinderi.

Positioner i dans – om genus, handlingsutrymme och dansrörelser i grundskolans praktik

Göteborgs universitet Med fokus på genus har Märtha Pastorek Gripson forskat om vad som utmanas, underordnas och framhävs i dans som skapande praktik för och av grundskoleelever.

”Cut and Break”-beskrivningar i svenskt teckenspråk: Barns och vuxnas avbildande verbkonstruktioner

Stockholms universitet I sin avhandling undersöker Pia Simper-Allen barns och vuxnas avbildande verbkonstruktioner i beskrivningar på svenskt teckenspråk.

Möjligheter och begränsningar: Om lärares arbete med montessoripedagogiken i praktiken

Stockholms universitet Syftet med Per Gynthers avhandling är att skapa kunskap om vad som utgör möjligheter och begränsningar i lärarnas vardagliga arbete men också vad som utgör möjligheter och begränsningar till lärande i arbetet.

Becoming and being a language teacher: evolving cognitions in the transition from student to teacher

Åbo Akademi Marina Bendtsen har utforskat processen att utbilda sig och bli språklärare.

Difficult to read or difficult to solve?: the role of natural language and other semiotic resources in mathematics tasks

Umeå universitet Anneli Dyrvolds avhandling bidrar till kunskapen om uppgiftstextens betydelse för hur svåra matematikuppgifter är att läsa och lösa.

– Snälla du! Kan du sätta dig? Om vägledning i förskolan

Umeå universitet Anna Rantala vill med sin avhandling fördjupa kunskapen om hur fostran gestaltas i förskolan.

History Education as Content, Methods or Orientation? A sudy of curriculum prescriptions, teacher-made tasks and student strategies

Malmö högskola

David Rosenlund har bland annat undersökt vilka strategier eleverna använder och hur de behandlar förhållandet mellan historiska kunskaper, historiska metoder och historisk orientering.

Doing second language learning: a CA study of learning practices in Finnish-Swedish bilingual educational settings

Åbo Akademi Fredrik Rusks avhandling diskuterar hur barn och unga förhåller sig till andraspråksanvändning och gör andraspråkslärande utgående ifrån en finländsk tvåspråkig kontext.

I privat och offentligt: Undervisningen i moderna språk i Stockholm 1800–1880

Uppsala universitet Peter Bernhardssons avhandling handlar om förhållandet mellan privat och offentlig undervisning och hur denna relation förändrades under 1800-talet.

Adolescent boys’ health: managing emotions, masculinities and subjective social status

Umeå universitet Eva Randell har i sin avhandling undersökt tonårspojkars uppfattningar och upplevelser av hälsa, emotioner, maskuliniteter och subjektiv social status.

”Det är ur görandet tankarna föds” – från idé till komposition : En studie av kompositionsprocesser i högre musikutbildning

Lunds universitet Unga kompositörer överskrider gärna begränsningar i verktyg och representationssystem för att uttrycka nya intressanta idéer. När det saknas tecken för att kommunicera en föreställning skapas nya tecken, visar Frans Hagerman i sin avhandling.

Somali-Swedish Girls – The Construction of Childhood within Local and Transnational Spaces

Stockholms universitet Gunnel Mohme har i sin avhandling forskat om svensksomaliska flickor mellan tio och tolv år som går på en muslimskt profilerad skola.

To Describe, Transmit or Inquire: Ethics and technology in school

Luleå tekniska universitet Viktor Gradelli har i sin avhandling undersökt etikundervisningen i grundskolan.
 
Annons