Avhandlingar

Skriv ut

Targeting Children Online. Young internet users and producers in the commercial media environment

Lunds universitet Den kommersiella internetmiljön, och särskilt reklamfinansierade mobilspel, är en krävande miljö för barnen. Det visar Carolina Martinez i sin forskning om unga internetanvändare.

Intergenerational Persistence and Ethnic Disparities in Education

Stockholms universitet Föräldrarnas höga utbildningsnivå i hemlandet förklarar barnens ambitioner i den svenska skolan, visar Per Engzell i sin avhandling.

Physical Activity During Growth. Effects on Bone, Muscle, Fracture Risk and Academic Performance

Lunds universitet Daglig idrott i skolan kan kopplas till bättre betyg samt fördelar för muskelstyrka och benmassa. Det visar Jesper Fritz i sin avhandling.

Statistical Modeling in International Large-scale Assessments

Umeå universitet Man bör vara försiktig med att förenkla vid användandet av flernivåanalys av internationella kunskapsmätningar. Det visar Inga Laukaityte i sin avhandling.

Studies on routine inquiry about violence victimization and alcohol consumption in youth clinics

Uppsala universitet Våldsutsatthet är vanligt bland unga kvinnor. Men de berättar sällan om detta för sjukvården eller för andra vuxna, konstaterar Anna Palm.

Learning to reason in environmental education: Digital tools, access points to knowledge and science literacy

Göteborgs universitet Användning av digitala teknologier i undervisningen om miljöfrågor kan bidra till nya möjligheter för lärande. Men det kan även uppstå problem som är kopplade till sådana verktygsmedierande aktiviteter, konstaterar Emma Edstrand i sin forskning.

Att navigera på en skolmarknad. En studie av valfrihetens geografi i tre skolor

Stockholms universitet I sin avhandling beskriver och analyserar Anna Ambrose hur skolvalfriheten som policy tar sig i uttryck i vardaglig praktik.

Vad är religionslärarkunskap? En diskursanalys av trepartssamtal i lärarutbildningen

Göteborgs universitet David Carlsson vill med sin avhandling synliggöra religionskunskapslärares kunskaper genom att undersöka vad som kan betraktas som centrala kunskaper för lärare i religionskunskap.

Determinants of Depressive Symptoms in Adolescents: The Role of Sexual Harassment and Implications for Preventive Interventions

Mittuniversitetet Heléne Zetterström-Dahlqvists avhandling visar att det  finns ett samband mellan sexuella trakasserier och depression bland unga flickor.

Elever och klimatförändringen: En enkätundersökning bland finlandssvenska och svenska niondeklassare

Åbo Akademi Linda Degermans avhandling visar att varken finlandssvenska eller de svenska elever i klass 9 är särskilt beredda att vidta åtgärder för att motverka klimatförändringen.

Gymnasielärares skrivpraktiker: skrivande som professionell handling i en digitaliserad skola

Örebro universitet Anna Annerbergs avhandling handlar om lärares skrivpraktiker. Studien belyser mötet mellan å ena sidan professionellt ansvar och relationen med eleverna och å andra sidan redovisningsskyldighet.

“We’re made of meat, so why should we eat vegetables?”: food discourses in the school subject home and consumer studies

Umeå universitet Hur pratar lärare och elever pratar om olika sorters mat, vad sägs mellan raderna och vad detta kan få för konsekvenser för lärandet om hälsa? Dessa frågor ställer Ingela Bohm i sin avhandling om undervisningen i hem- och konsumentkunskap.

A Transnational Study of Criticality in the History Learning Environment

Umeå universitet Vad innebär det att vara kritiskt på historielektionen? Sergej Ivanov har jämfört undervisningen i tre olika gymnasieklasser i tre olika länder - Sverige, Ryssland och Australien.

Hur ska du bli när du bli stor?: en studie i svensk gymnasieskola när entreprenörskap i skolan är i fokus

Umeå universitet Flickor strävar i större utsträckning än pojkar efter att utveckla de entreprenöriella förmågorna. Det visar Eva-Lena Lindster Norberg i sin avhandling.

Organisation, attityder, lärandepotential: Ett skrivpedagogiskt samarbete mellan en akademisk utbildning och en språkverkstad

Stockholms universitet Syftet med Ingrid Lennartson-Hokkanens avhandling är att synliggöra, analysera och diskutera bedömning och återkoppling av skrivande hos nya studenter vid en professionsutbildning.

Företagsekonomistudentens studieval.: Mannen, individualisten och altruisten.

Mälardalens högskola Företagsekonomi är ett av Sveriges största utbildningsämnen. Trots det vet vi lite om vilka som söker dessa utbildningar och varför de gör det. Eva Lindell har i sin avhandling utforskat dessa frågor.

PISA i skolan: hur lärare, rektorer och skolchefer förhåller sig till internationella kunskapsmätningar

Umeå universitet Daniel Arnesson har forskat om hur skolpersonal uppfattar och förstår internationella kunskapsmätningar, svensk skolas kvalitet och orsakerna till svensk skolas resultatnedgång.

”Den nödvändiga grunden”: underkännanden och erkännanden under lärarutbildningens verksamhetsförlagda delar

Linnéuniversitetet Jens Gardesten har forskat om underkännanden och erkännanden under lärarutbildningens verksamhetsförlagda delar.

Students’ understandings of multiplication

Stockholms universitet Kerstin Larsson vill med sin studie bidra till ökad kunskap om elevers förståelse av multiplikation, när den utvidgas till att omfatta flersiffriga tal och tal i decimalform.

Expressions of context: Studies of schools, families, and health risk behaviours

Stockholms universitet Skolkontexten har direkta och indirekta effekter på ungas riskbeteenden. Det visar Gabriella Olsson i sin avhandling.
 
Annons