Avhandlingar

Skriv ut

Victimization, Prevalence, Health and Peritraumatic Reactions in Swedish Adolescents

Linköpings universitet Majoriteten av flickor och pojkar i gymnasieåldern har under sitt liv varit offer för någon typ av våld eller brott under sitt liv, visar Nikola Ahos avhandling.

Utbildningskontraktets villkor: Utbildningsförlopp på en förändrad gymnasielärarutbildning

Linnéuniversitetet Magnus Persson ställer frågan hur det är att studera till gymnasielärare, en utbildning som alla kommer in på och som leder till ett yrke vars sociala position är i en brant utförsbacke.

Historia i bagaget: en historiedidaktisk studie om varför historiemedvetande uttrycks i olika former

Umeå universitet Lars Andersson Hult undersöker i avhandlingen uttryck för historiemedvetande hos gymnasieelever och lärarstudenter i historia.

Framgångsrik kommunikation i matematikklassrummet

Linnéuniversitetet Syftet med Lucian Olteanus avhandling är att undersöka, beskriva och förstå vilka möjligheter som erbjuds i klassrummet för att kommunicera det matematiska innehållet och vilka av dessa som utgör framgångsrik klassrumskommunikation.

Dance intervention for adolescent girls with internalizing problems.

Örebro universitet Dans har tydliga positiva kroppsliga och mentala hälsoeffekter för tonårsflickor med psykisk ohälsa. Det visar Anna Duberg i sin avhandling.

Ett medialt museum: lärandets estetik i svensk television 1956-1969

Södertörns högskola Petra Werners forskning kretsar kring hur svenska tv-program mellan åren 1956-1969 knyter an till ett bildningstänkande genom sin estetik.

(Un)bearable freedom: Exploring the becoming of the artist in education, work and family life

Linköpings universitet En av frågorna som Sofia Lindström analyserar i sin avhandling är hur en konstnärsidentitet skapas på en högre konstnärlig utbildning.

Det omöjliga vittnandet: Om vittnesmålets pedagogiska möjligheter

Stockholms universitet Marie Hållander analyserar i sin avhandling det omöjliga vittnesmålet inom ramen för såväl skola som utanför skolan.

Towards Musicking in a Public Sphere: 1-3 year olds and music pedagogues negotiating a music didactic identity in a Swedish preschool

Stockholms universitet Maria Wassrin undersöker i sin avhandling en svensk musikpraktik i en alternativ svensk förskola.

Den svårfångade motivationen. Elever i en digitaliserad lärmiljö

Göteborgs universitet Jan Blomgren har utforskat grundskoleelevers olika motiv till att prestera eller inte prestera i skolan. Vad som främjar eller hämmar deras motivation, målorientering och lärande i en digitaliserad lärmiljö.

Use of Digital Technologies in Education: The Complexity of Teachers’ Everyday Practice

Linnéuniversitetet Sadaf Salavati belyser i sin avhandling lärares komplexa vardagspraktik med fokus på användning av digital teknik.

Bildundervisning i möte med samtidskonst: Bildlärares professionella utveckling i olika skolformer

Umeå universitet Anna Jonsson Widen vill med  sin avhandling skapa förståelse för hur lärare förhåller sig till sitt uppdrag, samtidskonstens teman och tekniker, samt hur de hanterar förändring.

Gymnasial lärlingsutbildning på Handels- och administrationsprogrammet: En studie av lärlingsutbildningens förutsättningar och utvecklingen av yrkeskunnande

Umeå universitet Per Kristmansson vill med sin avhandling bidra till kunskap om hur gymnasial lärlingsutbildning realiseras på Handels- och administrationsprogrammet och hur lärlingselever utvecklar yrkeskunnande i den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen.

Mellan tradition och förnyelse: Utmaningar i religionsläraruppdraget

Mälardalens högskola Idag vilar religionsundervisningen på en konfessionsfri grund. Men för inte så länge sedan spelade kristendomen en stor roll i både undervisning och läraruppdrag. Linda Jonsson har forskat om utmaningar i religionsläraruppdraget.

Learning difficulties, academic well-being and educational pathways among adolescent students

Åbo Akademi Det finns ett samband mellan inlärningssvårigheter och akademiskt välbefinnande och att båda formar studerandes utbildningsvägar, visar Johan Korhonen i sin avhandling.

Medborgarskapande på olika villkor: Självbilder, skolkoder och syn på kunskap i den svenska gymnasieskolan

Lunds universitet Hur kan medborgarskapande ske i den svenska gymnasieskolan? Det är en fråga som Sofie Gustafsson ställer i sin avhandling om processen av medborgarskapande.

Det motsägelsefulla bedömningsuppdraget. En etnografisk studie om bedömning i förskolekontext

Göteborgs universitet Eva Johansson har i sin avhandling undersökt de bedömningspraktiker som formas i förskolan under en tid när krav på dokumentation och redovisning av kvalitet är framträdande fenomen i samhället, både nationellt och internationellt.

Från förståelse till agerande: niondeklassares och geografilärares syn på klimatförändringen och undervisningen om klimatförändringen

Åbo Akademi Trots att niondeklassarna och geografilärarna i finlandssvenska skolor har en positiv syn på åtgärder mot klimatförändringen värderar de sin egen handlingsvillighet som begränsad, visar Mikaela Hermans som forskat i ämnet.

Mellan akademi och lärarprofession: integrering av vetenskapliga och professionella mål för lärarutbildningens examensarbeten

Umeå universitet Anders Råde vill med sin forskning belysa det komplexa förhållandet mellan teori och praktik för integrering av vetenskapliga och professionella mål i examensarbeten inom lärarutbildningen.

Skolad blick på blommor: Formandet av yrkeskunnande i floristutbildning

Stockholms universitet Camilla Gåfvels har i sin avhandling beskrivit hur yrkeskunnande kommer till uttryck i floristutbildningen, med fokus på skolningen av blick för blommor och blomsterbinderi.
 
Annons