Avhandlingar

Skriv ut

Myter om gymnasieeleven: En diskursteoretisk studie av dominerande subjektspositioner i politiska texter 1990-2009

Stockholms universitet När synen på samhället förändras så omformas också uppfattningen om gymnasieeleven och gymnasieskolan. Maria Terning har utforskat frågor som vad utbildningen ska innehålla och vad den ska leda till.

Vad innebär det att bli demokratisk?: dimensioner av demokrati i mötet mellan barn och pedagoger

Åbo Akademi Marina Lundqvist studie visar att samspelssituationer mellan barn och pedagoger utgör situationer när barn uttrycker sig demokratiskt men där pedagoger ibland inte tar vara på barnens initiativ.

När fysik blir lärområde i förskolan

Göteborgs universitet Med utgångspunkt i att fysik och fysikaliska fenomen är närvarande i alla upptänkliga situationer, har Jonna Larsson i sin avhandling följt ett antal aktiviteter i fyra olika förskolor. Intresset riktas mot barn och förskollärare som utforskar och arbetar med olika fysiska fenomen.

Knowledge and writing in school mathematics: a communicational approach

Örebro universitet Anna Teledahls avhandling baseras på tanken att kommunikation och språk är centrala för bedömning i matematik samt att kommunikation i matematik omfattar både matematiska uttryck och vardagligt språk.

Knowing at work: A study of professional knowledge in integration work directed to newly arrived immigrants

Högskolan Väst Det övergripande syftet med Marie Vesterlinds avhandlingsarbete är att undersöka vilken kunskap som utvecklas och görs relevant i aktiviteter som ska stödja nyanländas integration.

Virtuellt lärande på distans: en intervjustudie med finländska gymnasiestuderande

Åbo Akademi Virtuellt lärande förutsätter att studenten är aktiv och själv kontrollerar lärprocessen i en föränderlig lärmiljö. Charlotta Hilli har forskat kring gymnasieelevers erfarenheter av lärande i en virtuell lärmiljö.

Deictic Demonstratives in Japanese, Finnish and Swedish: First and Third Language Perspectives

Stockholms universitet Mitsuyo Kuwano Lidén har i sin avhandling bland annat undersökt hur finsktalande och svensktalande inlärare av japanska använder japanska demonstrativer.

”Äger du en skruvmejsel?” Litteraturstudiets roll i läromedel för gymnasiets yrkesinriktade program under Lpf 94 och Gy 2011

Göteborgs universitet Vilka kunskaps-, ämnes- och litteratursyner förmedlas i läromedlets läroböcker och vad säger det om läroböckernas modelläsare? Det är frågor som Katrin Lilja Waltå utforskar i sin studie om läromedel  i svenska för gymnasiets yrkesinriktade program.

Sport as a Means of Responding to Social Problems: Rationales of Government, Welfare and Social Change

Linköpings universitet Hur idrott förmodas  fungera som en lösning på sociala problem, är en av de frågor som David Ekholm utforskar i sin avhandling.  

Från likvärdighet till marknad: En studie av offentligt och privat inflytande över skolans styrning i svensk utbildningspolitik 1969-1999

Örebro universitet Mattias Börjesson har undersökt förändringar av svensk utbildningspolitik under 1900-talets tre sista decennier.

Breaking the vicious circle. Studies on the interplay between mental health and school achievement among students in the first years of primary school in Sweden.

Lunds universitet Fiffi Boman visar i sin avhandling att interventioner i skolan som förbättrar både elevernas psykiska hälsa och deras skolresultat kan ha stor betydelse genom att utjämna ojämlikheter i hälsa även generellt i samhället.

Magiska möjligheter: Harry Potter, Artemis Fowl och Cirkeln i skolans värdegrundsarbete

Lunds universitet Hur kan fantasylitteratur användas i klassrummet, när verklighetens maktförhållanden diskuteras? Dessa frågor står i centrum för Malin Alkestrands avhandling.

Present absences: Exploring the posthumanist entanglements of school absenteeism

Linköpings universitet Digitala system kan  sudda ut gränserna mellan frånvaro och närvaro och ifrågasätta vad fenomenet skolfrånvaro är, visar Linnea Bodén i sin avhandling.

Lärares ledarskap som möjliggörande och begränsande i mötet med ”alla” barn. En deltagarorienterad studie

Stockholms universitet Lärarna behöver rikta speciellt fokus mot enskilda barn för att ge stöd och främja relationen med barnet. Samtidigt begränsas då lärarnas möjligheter att ägna sig åt de andra barnen. Detta dilemma belyser Maria Olsson i sin avhandling om lärares ledarskap.

On Mathematical Reasoning: being told or finding out

Umeå universitet Mathias Norqvists avhandling visar att gymnasieelever som arbetar med uppgifter designade för att uppmuntra kreativa matematiska resonemang har lättare att minnas vad de lärt sig.

Uses of History in History Education

Umeå universitet I sin studie understryker Robert Thorpe vikten av ett historiedidaktiskt perspektiv på produktionen och förmedlingen av historia såväl i historieklassrum som i samhället i övrigt.

Languaging and Social Positioning in Multilingual School Practices: Studies of Sweden Finnish Middle School Years

Mälardalens högskola Annaliina Gynne har forskat om en grupp flerspråkiga barn i mellanskolåren och deras tvåspråkiga sverigefinska skolmiljö, på fritiden och i den virtuella världen.

”Value Creation as Educational Practice – Towards a new Educational Philosophy grounded in Entrepreneurship?”

Chalmers Tekniska Högskola Martin Lackéus visar i sin studie att elever och studenter når bättre måluppfyllelse när de får tillämpa teoretiska kunskaper i praktiskt värdeskapande för andra.

Politisk tendens, politiskt ögonblick och kreativitet: Studier av miljö- och hållbarhetsundervisning

Uppsala universitet I Michael Håkanssons studie undersöks hur den politiska dimensionen framträder i både formell och informell lärandepraktik.

The Active University: Studies of Contemporary Swedish Higher Education

Kungliga tekniska högskolan, KTH Svenska universitet framhäver ofta externa skäl som handlar om kvalitet och konkurrens som motiv till interna förändringar, visar Sara Karlsson i sin studie.
 
Annons