Avhandlingar

Skriv ut

Från likvärdighet till marknad: En studie av offentligt och privat inflytande över skolans styrning i svensk utbildningspolitik 1969-1999

Örebro universitet Mattias Börjesson har undersökt förändringar av svensk utbildningspolitik under 1900-talets tre sista decennier.

Breaking the vicious circle. Studies on the interplay between mental health and school achievement among students in the first years of primary school in Sweden.

Lunds universitet Fiffi Boman visar i sin avhandling att interventioner i skolan som förbättrar både elevernas psykiska hälsa och deras skolresultat kan ha stor betydelse genom att utjämna ojämlikheter i hälsa även generellt i samhället.

Magiska möjligheter: Harry Potter, Artemis Fowl och Cirkeln i skolans värdegrundsarbete

Lunds universitet Hur kan fantasylitteratur användas i klassrummet, när verklighetens maktförhållanden diskuteras? Dessa frågor står i centrum för Malin Alkestrands avhandling.

Present absences: Exploring the posthumanist entanglements of school absenteeism

Linköpings universitet Digitala system kan  sudda ut gränserna mellan frånvaro och närvaro och ifrågasätta vad fenomenet skolfrånvaro är, visar Linnea Bodén i sin avhandling.

Lärares ledarskap som möjliggörande och begränsande i mötet med ”alla” barn. En deltagarorienterad studie

Stockholms universitet Lärarna behöver rikta speciellt fokus mot enskilda barn för att ge stöd och främja relationen med barnet. Samtidigt begränsas då lärarnas möjligheter att ägna sig åt de andra barnen. Detta dilemma belyser Maria Olsson i sin avhandling om lärares ledarskap.

On Mathematical Reasoning: being told or finding out

Umeå universitet Mathias Norqvists avhandling visar att gymnasieelever som arbetar med uppgifter designade för att uppmuntra kreativa matematiska resonemang har lättare att minnas vad de lärt sig.

Uses of History in History Education

Umeå universitet I sin studie understryker Robert Thorpe vikten av ett historiedidaktiskt perspektiv på produktionen och förmedlingen av historia såväl i historieklassrum som i samhället i övrigt.

Languaging and Social Positioning in Multilingual School Practices: Studies of Sweden Finnish Middle School Years

Mälardalens högskola Annaliina Gynne har forskat om en grupp flerspråkiga barn i mellanskolåren och deras tvåspråkiga sverigefinska skolmiljö, på fritiden och i den virtuella världen.

”Value Creation as Educational Practice – Towards a new Educational Philosophy grounded in Entrepreneurship?”

Chalmers Tekniska Högskola Martin Lackéus visar i sin studie att elever och studenter når bättre måluppfyllelse när de får tillämpa teoretiska kunskaper i praktiskt värdeskapande för andra.

Politisk tendens, politiskt ögonblick och kreativitet: Studier av miljö- och hållbarhetsundervisning

Uppsala universitet I Michael Håkanssons studie undersöks hur den politiska dimensionen framträder i både formell och informell lärandepraktik.

The Active University: Studies of Contemporary Swedish Higher Education

Kungliga tekniska högskolan, KTH Svenska universitet framhäver ofta externa skäl som handlar om kvalitet och konkurrens som motiv till interna förändringar, visar Sara Karlsson i sin studie.

Litteracitet i fem högstadieungdomars en-till-en-datorpraktiker

Åbo Akademi Det räcker inte att satsa på en-till-en-projekt för att motverka digital (o)jämlikhet och uppnå de mål som formuleras för skolans digitalisering, visar Eva Jacquet i sin studie.

Marknadsreglering och dess effekter på regionala och lokala gymnasiemarknaders funktion

Lunds universitet

Prissättningen på gymnasiemarknaden fungerar dåligt, visar Sten-Bertil G Olsson i sin avhandling.

Auto Mechanics in English: Language Use and Classroom Identity Work

Uppsala universitet Flerspråkiga yrkesklassrum är fruktbara miljöer för studier av språkliga fenomen kopplade till praktiskt arbete, visar Janne Kontio i sin avhandling.

Hälsocoach i skolan. En utvärderande fallstudie av en hälsofrämjande intervention

Göteborgs universitet Skolans hälsofrämjande uppdrag är mycket större än att ”bara” erbjuda barnen daglig fysisk aktivitet. En anställd hälsocoach i skolan skulle därför kunna vara lösningen, menar Pernilla Hedström som forskat i ämnet.

Physical activity and well-being among adolescents: A public health perspective

Göteborgs universitet Med sin studie Birna Baldursdottir bidrar med viktig information om när i ungdomsåren en insats kan göras för att öka fysisk aktivitet och välbefinnande.

Mind the gap. Transition to adulthood – youths’ with disabilities and their caregivers’ perspectives.

Lunds universitet Elisabet Björquist har undersökt hur övergången till vuxenlivet ser ut för ungdomar med funktionsnedsättningar.

Skolämnet Hem- och konsumentkunskap på 2000-talet: förutsättningar för elevers möjlighet till måluppfyllelse

Umeå universitet Cecilia Lindblom har forskat om undervisningen i ämnet hem- och konsumentkunskap. Resultaten visar på stora skillnader mellan skolor.

Moving together – conditions for intercultural development at a highly diverse Swedish school

Högskolan i Jönköping

Helen Averys avhandling är en fallstudie av en grundskola i en mycket skiftande stadsdel i Sverige. Studien fokuserar på riktade stödåtgärder som syftar till att förbättra lärandet för studenter med invandrarbakgrund.

The Hurt Self: Bullied Children´s Experiences of Social Support, Recognition and Trust at School

Örebro universitet

Karin Hellfeldt vill med sin avhandling öka kunskaperna om konsekvenserna av mobbning.

 
Annons