Avhandlingar

Skriv ut

Positioner i dans – om genus, handlingsutrymme och dansrörelser i grundskolans praktik

Göteborgs universitet Med fokus på genus har Märtha Pastorek Gripson forskat om vad som utmanas, underordnas och framhävs i dans som skapande praktik för och av grundskoleelever.

”Cut and Break”-beskrivningar i svenskt teckenspråk: Barns och vuxnas avbildande verbkonstruktioner

Stockholms universitet I sin avhandling undersöker Pia Simper-Allen barns och vuxnas avbildande verbkonstruktioner i beskrivningar på svenskt teckenspråk.

Möjligheter och begränsningar: Om lärares arbete med montessoripedagogiken i praktiken

Stockholms universitet Syftet med Per Gynthers avhandling är att skapa kunskap om vad som utgör möjligheter och begränsningar i lärarnas vardagliga arbete men också vad som utgör möjligheter och begränsningar till lärande i arbetet.

Becoming and being a language teacher: evolving cognitions in the transition from student to teacher

Åbo Akademi Marina Bendtsen har utforskat processen att utbilda sig och bli språklärare.

Difficult to read or difficult to solve?: the role of natural language and other semiotic resources in mathematics tasks

Umeå universitet Anneli Dyrvolds avhandling bidrar till kunskapen om uppgiftstextens betydelse för hur svåra matematikuppgifter är att läsa och lösa.

– Snälla du! Kan du sätta dig? Om vägledning i förskolan

Umeå universitet Anna Rantala vill med sin avhandling fördjupa kunskapen om hur fostran gestaltas i förskolan.

History Education as Content, Methods or Orientation? A sudy of curriculum prescriptions, teacher-made tasks and student strategies

Malmö högskola

David Rosenlund har bland annat undersökt vilka strategier eleverna använder och hur de behandlar förhållandet mellan historiska kunskaper, historiska metoder och historisk orientering.

Doing second language learning: a CA study of learning practices in Finnish-Swedish bilingual educational settings

Åbo Akademi Fredrik Rusks avhandling diskuterar hur barn och unga förhåller sig till andraspråksanvändning och gör andraspråkslärande utgående ifrån en finländsk tvåspråkig kontext.

I privat och offentligt: Undervisningen i moderna språk i Stockholm 1800–1880

Uppsala universitet Peter Bernhardssons avhandling handlar om förhållandet mellan privat och offentlig undervisning och hur denna relation förändrades under 1800-talet.

Adolescent boys’ health: managing emotions, masculinities and subjective social status

Umeå universitet Eva Randell har i sin avhandling undersökt tonårspojkars uppfattningar och upplevelser av hälsa, emotioner, maskuliniteter och subjektiv social status.

”Det är ur görandet tankarna föds” – från idé till komposition : En studie av kompositionsprocesser i högre musikutbildning

Lunds universitet Unga kompositörer överskrider gärna begränsningar i verktyg och representationssystem för att uttrycka nya intressanta idéer. När det saknas tecken för att kommunicera en föreställning skapas nya tecken, visar Frans Hagerman i sin avhandling.

Somali-Swedish Girls – The Construction of Childhood within Local and Transnational Spaces

Stockholms universitet Gunnel Mohme har i sin avhandling forskat om svensksomaliska flickor mellan tio och tolv år som går på en muslimskt profilerad skola.

To Describe, Transmit or Inquire: Ethics and technology in school

Luleå tekniska universitet Viktor Gradelli har i sin avhandling undersökt etikundervisningen i grundskolan.

Myter om gymnasieeleven: En diskursteoretisk studie av dominerande subjektspositioner i politiska texter 1990-2009

Stockholms universitet När synen på samhället förändras så omformas också uppfattningen om gymnasieeleven och gymnasieskolan. Maria Terning har utforskat frågor som vad utbildningen ska innehålla och vad den ska leda till.

Vad innebär det att bli demokratisk?: dimensioner av demokrati i mötet mellan barn och pedagoger

Åbo Akademi Marina Lundqvist studie visar att samspelssituationer mellan barn och pedagoger utgör situationer när barn uttrycker sig demokratiskt men där pedagoger ibland inte tar vara på barnens initiativ.

När fysik blir lärområde i förskolan

Göteborgs universitet Med utgångspunkt i att fysik och fysikaliska fenomen är närvarande i alla upptänkliga situationer, har Jonna Larsson i sin avhandling följt ett antal aktiviteter i fyra olika förskolor. Intresset riktas mot barn och förskollärare som utforskar och arbetar med olika fysiska fenomen.

Knowledge and writing in school mathematics: a communicational approach

Örebro universitet Anna Teledahls avhandling baseras på tanken att kommunikation och språk är centrala för bedömning i matematik samt att kommunikation i matematik omfattar både matematiska uttryck och vardagligt språk.

Knowing at work: A study of professional knowledge in integration work directed to newly arrived immigrants

Högskolan Väst Det övergripande syftet med Marie Vesterlinds avhandlingsarbete är att undersöka vilken kunskap som utvecklas och görs relevant i aktiviteter som ska stödja nyanländas integration.

Virtuellt lärande på distans: en intervjustudie med finländska gymnasiestuderande

Åbo Akademi Virtuellt lärande förutsätter att studenten är aktiv och själv kontrollerar lärprocessen i en föränderlig lärmiljö. Charlotta Hilli har forskat kring gymnasieelevers erfarenheter av lärande i en virtuell lärmiljö.

Deictic Demonstratives in Japanese, Finnish and Swedish: First and Third Language Perspectives

Stockholms universitet Mitsuyo Kuwano Lidén har i sin avhandling bland annat undersökt hur finsktalande och svensktalande inlärare av japanska använder japanska demonstrativer.
 
Annons