Avhandlingar

Skriv ut

History Education as Content, Methods or Orientation? A sudy of curriculum prescriptions, teacher-made tasks and student strategies

Malmö högskola

David Rosenlund har bland annat undersökt vilka strategier eleverna använder och hur de behandlar förhållandet mellan historiska kunskaper, historiska metoder och historisk orientering.

Doing second language learning: a CA study of learning practices in Finnish-Swedish bilingual educational settings

Åbo Akademi Fredrik Rusks avhandling diskuterar hur barn och unga förhåller sig till andraspråksanvändning och gör andraspråkslärande utgående ifrån en finländsk tvåspråkig kontext.

I privat och offentligt: Undervisningen i moderna språk i Stockholm 1800–1880

Uppsala universitet Peter Bernhardssons avhandling handlar om förhållandet mellan privat och offentlig undervisning och hur denna relation förändrades under 1800-talet.

Adolescent boys’ health: managing emotions, masculinities and subjective social status

Umeå universitet Eva Randell har i sin avhandling undersökt tonårspojkars uppfattningar och upplevelser av hälsa, emotioner, maskuliniteter och subjektiv social status.

”Det är ur görandet tankarna föds” – från idé till komposition : En studie av kompositionsprocesser i högre musikutbildning

Lunds universitet Unga kompositörer överskrider gärna begränsningar i verktyg och representationssystem för att uttrycka nya intressanta idéer. När det saknas tecken för att kommunicera en föreställning skapas nya tecken, visar Frans Hagerman i sin avhandling.

Somali-Swedish Girls – The Construction of Childhood within Local and Transnational Spaces

Stockholms universitet Gunnel Mohme har i sin avhandling forskat om svensksomaliska flickor mellan tio och tolv år som går på en muslimskt profilerad skola.

To Describe, Transmit or Inquire: Ethics and technology in school

Luleå tekniska universitet Viktor Gradelli har i sin avhandling undersökt etikundervisningen i grundskolan.

Myter om gymnasieeleven: En diskursteoretisk studie av dominerande subjektspositioner i politiska texter 1990-2009

Stockholms universitet När synen på samhället förändras så omformas också uppfattningen om gymnasieeleven och gymnasieskolan. Maria Terning har utforskat frågor som vad utbildningen ska innehålla och vad den ska leda till.

Vad innebär det att bli demokratisk?: dimensioner av demokrati i mötet mellan barn och pedagoger

Åbo Akademi Marina Lundqvist studie visar att samspelssituationer mellan barn och pedagoger utgör situationer när barn uttrycker sig demokratiskt men där pedagoger ibland inte tar vara på barnens initiativ.

När fysik blir lärområde i förskolan

Göteborgs universitet Med utgångspunkt i att fysik och fysikaliska fenomen är närvarande i alla upptänkliga situationer, har Jonna Larsson i sin avhandling följt ett antal aktiviteter i fyra olika förskolor. Intresset riktas mot barn och förskollärare som utforskar och arbetar med olika fysiska fenomen.

Knowledge and writing in school mathematics: a communicational approach

Örebro universitet Anna Teledahls avhandling baseras på tanken att kommunikation och språk är centrala för bedömning i matematik samt att kommunikation i matematik omfattar både matematiska uttryck och vardagligt språk.

Knowing at work: A study of professional knowledge in integration work directed to newly arrived immigrants

Högskolan Väst Det övergripande syftet med Marie Vesterlinds avhandlingsarbete är att undersöka vilken kunskap som utvecklas och görs relevant i aktiviteter som ska stödja nyanländas integration.

Virtuellt lärande på distans: en intervjustudie med finländska gymnasiestuderande

Åbo Akademi Virtuellt lärande förutsätter att studenten är aktiv och själv kontrollerar lärprocessen i en föränderlig lärmiljö. Charlotta Hilli har forskat kring gymnasieelevers erfarenheter av lärande i en virtuell lärmiljö.

Deictic Demonstratives in Japanese, Finnish and Swedish: First and Third Language Perspectives

Stockholms universitet Mitsuyo Kuwano Lidén har i sin avhandling bland annat undersökt hur finsktalande och svensktalande inlärare av japanska använder japanska demonstrativer.

”Äger du en skruvmejsel?” Litteraturstudiets roll i läromedel för gymnasiets yrkesinriktade program under Lpf 94 och Gy 2011

Göteborgs universitet Vilka kunskaps-, ämnes- och litteratursyner förmedlas i läromedlets läroböcker och vad säger det om läroböckernas modelläsare? Det är frågor som Katrin Lilja Waltå utforskar i sin studie om läromedel  i svenska för gymnasiets yrkesinriktade program.

Sport as a Means of Responding to Social Problems: Rationales of Government, Welfare and Social Change

Linköpings universitet Hur idrott förmodas  fungera som en lösning på sociala problem, är en av de frågor som David Ekholm utforskar i sin avhandling.  

Från likvärdighet till marknad: En studie av offentligt och privat inflytande över skolans styrning i svensk utbildningspolitik 1969-1999

Örebro universitet Mattias Börjesson har undersökt förändringar av svensk utbildningspolitik under 1900-talets tre sista decennier.

Breaking the vicious circle. Studies on the interplay between mental health and school achievement among students in the first years of primary school in Sweden.

Lunds universitet Fiffi Boman visar i sin avhandling att interventioner i skolan som förbättrar både elevernas psykiska hälsa och deras skolresultat kan ha stor betydelse genom att utjämna ojämlikheter i hälsa även generellt i samhället.

Magiska möjligheter: Harry Potter, Artemis Fowl och Cirkeln i skolans värdegrundsarbete

Lunds universitet Hur kan fantasylitteratur användas i klassrummet, när verklighetens maktförhållanden diskuteras? Dessa frågor står i centrum för Malin Alkestrands avhandling.

Present absences: Exploring the posthumanist entanglements of school absenteeism

Linköpings universitet Digitala system kan  sudda ut gränserna mellan frånvaro och närvaro och ifrågasätta vad fenomenet skolfrånvaro är, visar Linnea Bodén i sin avhandling.
 
Annons