Avhandlingar

Skriv ut

Framing perceived values of education: when perspectives of learning and ICTs are related

Umeå universitet

Syftet med Lars Norqvist studie är att förstå förhållandet mellan informations- och kommunikationsteknik och de upplevda värdena för lärande.

Signs for Developing Reading: Sign Language and Reading Development in Deaf and Hard-of-Hearing Children

Linköpings universitet Emil Holmer undersöker i sin studie läsutveckling hos döva och hörselskadade elever som går på teckenspråkiga specialskolor och som håller på att lära sig att läsa.

Den subtila ojämlikheten: Om grundskolors materiella förutsättningar och elevers utbildningsmöjligheter

Umeå universitet
På nationell och lokal skolnivå innebär marknadiseringen att i princip alla skolor, fristående och kommunala, agerar och konkurrerar med varandra om elever och resurser, visar Pär Isling Poromaa i sin avhandling.

Learning and teaching sustainable development in global-local contexts

Malmö högskola Hur fungerar de globala klassrummen, hur fungerar elevernas lärandeprocess och hur tänker lärarna? Birgitta Nordén har forskat om globalt lärande för hållbar utveckling.

Students as scientists: a study of motivation in the science classroom

Umeå universitet
Syftet med Jenny Hellgrens avhandling är att undersöka hur naturvetenskapliga projekt, som liknar de som yrkesverksamma naturvetare och forskare ställs inför, kan bidra till elevers motivation för naturvetenskap i skolan.

Bokstavligt, bildligt och symboliskt i skolans matematik: – en studie om ämnesspråk i TIMSS

Uppsala universitet
Ida Bergvalls avhandling är en studie i didaktik med inriktning mot ämnesspråk i matematik. Fokus i avhandlingen är språket i matematikuppgifter i det internationella provet Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) 2011 och relationen mellan språk och elevers möjligheter att lyckas i ämnet.

Asperger syndrome in males over two decades

Göteborgs universitet Adam Helles redogör med sin avhandling resultaten från den första långtidsstudien av en relativt stor grupp män med diagnosen Asperger syndrom. Studien pekar på vikten av regelbundna uppföljningar för kunna stödja positiv utveckling och vända negativ utveckling.

From doing to learning: Inquiry- and context-based science education in primary school

Karlstads universitet

Kartläggning och kontextbaserad vetenskaplig utbildning (IC -bas) antas stimulera elevers intresse för vetenskap. Syftet med Susanne Walans avhandling är att utveckla en förståelse av grundskolelärarna kunskaper om IC-bas ur olika perspektiv: vad det är, hur man använder det och varför dessa strategier används .

 

”De förstod aldrig min historia”. Unga vuxna med migrationsbakgrund om skolmisslyckande och övergångar mellan skola och arbete

Umeå universitet
Skolmisslyckanden bland unga med migrationsbakgrund är komplexa processer som har med skola, familj och makt- och kapitalförhållanden att göra. Michael Lindblad har forskat i ämnet.

De naturvetenskapliga ämnesspråken. De naturvetenskapliga uppgifterna i och elevers resultat från TIMSS 2011 år 8

Uppsala universitet
Tomas Perssons avhandling inriktar sig mot språk i naturvetenskapliga skolämnen, mer specifikt hur språket kommer till uttryck i en av de storskaliga studierna som förekommer i skolan.

The Active University – Studies from Contemporary Swedish Higher Education

Kungliga tekniska högskolan, KTH Många initiativ till strategiska initiativ vid svenska universitet handlar främst om att stärka bilden av universitetet utåt. Ändå kan de få djupgående, om än ibland oförutsedda, interna konsekvenser, visar Sara Karlsson i sin studie.

Sustainability for Whom?: The Politics of Imagining Environmental Change in Education

Linköpings universitet Hanna Sjögren undersöker i sin avhandling frågor kring hur hållbar utveckling formas genom utbildning och hur dessa formationer relateras till idéer om vad utbildning är och vem som ska utbildas

Health Promotion in Schools: Results of a Swedish Public Health Project

Karlstads universitet
Med fokus på skolmiljön har Louise Persson studerat de hälsofrämjande aktiviteter som genomförts i Karlstads kommuns grundskolor under åren 2006-2012.

”Another thing”: Discourse-organising nouns in advanced learner English

Karlstads universitet
Marie Tåqvists avhandling handlar om så kallade discourse-organising nouns (DONs) och hur de används av svenska universitetsstudenter på engelsk akademisk prosa.

Meningsskapande möten i det naturvetenskapliga klassrummet

Mittuniversitetet Anna-Karin Westmans har i sin avhandling utforskat hur elever skapar mening i mötet med innehållet i skolans naturvetenskap.

Bedömning som gemensam angelägenhet – enkelt i retoriken, svårare i praktiken. Elevers och lärares förståelse och erfarenheter

Göteborgs universitet
Lisbeth Gyllander Torkildsen har flera syften med sin studie, bland annat att bidra till ökad kunskap om hur elever förstår och upplever bedömning och bedömningspraktiker.

Kemiämnets normer och värden: Diskursanalytiska studier av nationella prov i kemi och tillhörande elevtexter

Uppsala universitet
En av Marie Ståhls ambitioner har varit att undersöka elevernas möjlighet att känna sig delaktiga i kemiundervisning.

Languages and Linguistic Exchanges in Swedish Academia: Practices, Processes, and Globalizing Markets

Stockholms universitet
Linus Salö har forskat om svenska och engelska på vetenskapens språkmarknader, men också de diskurser som omgärdat denna fråga i synnerhet inom svensk språkvård.

Sysselsättning och social rättvisa: En nationell registerstudie om 12 269 unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning

Högskolan i Halmstad
Kön, typ av utbildningsprogram, hur lång tid som förflutit sedan examen, boendekommun och föräldrarnas utbildningsnivå samt geografiska härkomst är alla faktorer som påverkar vilken typ av sysselsättning som unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning har, visar Jessica Arvidsson i sin avhandling.

In search of good relationships to music. Understanding aspiration and challenge in developing music school teacher practices

Åbo akademi
Cecilia Björk visar att ett kollaborativt, reflekterande och tvärvetenskapligt arbete kan stöda både individuella och kollektiva utvecklingsprocesser i anslutning till musikskollärares praktiker.
 
Annons