Avhandlingar

Skriv ut

Litteracitet i fem högstadieungdomars en-till-en-datorpraktiker

Åbo Akademi Det räcker inte att satsa på en-till-en-projekt för att motverka digital (o)jämlikhet och uppnå de mål som formuleras för skolans digitalisering, visar Eva Jacquet i sin studie.

Marknadsreglering och dess effekter på regionala och lokala gymnasiemarknaders funktion

Lunds universitet

Prissättningen på gymnasiemarknaden fungerar dåligt, visar Sten-Bertil G Olsson i sin avhandling.

Auto Mechanics in English: Language Use and Classroom Identity Work

Uppsala universitet Flerspråkiga yrkesklassrum är fruktbara miljöer för studier av språkliga fenomen kopplade till praktiskt arbete, visar Janne Kontio i sin avhandling.

Hälsocoach i skolan. En utvärderande fallstudie av en hälsofrämjande intervention

Göteborgs universitet Skolans hälsofrämjande uppdrag är mycket större än att ”bara” erbjuda barnen daglig fysisk aktivitet. En anställd hälsocoach i skolan skulle därför kunna vara lösningen, menar Pernilla Hedström som forskat i ämnet.

Physical activity and well-being among adolescents: A public health perspective

Göteborgs universitet Med sin studie Birna Baldursdottir bidrar med viktig information om när i ungdomsåren en insats kan göras för att öka fysisk aktivitet och välbefinnande.

Mind the gap. Transition to adulthood – youths’ with disabilities and their caregivers’ perspectives.

Lunds universitet Elisabet Björquist har undersökt hur övergången till vuxenlivet ser ut för ungdomar med funktionsnedsättningar.

Skolämnet Hem- och konsumentkunskap på 2000-talet: förutsättningar för elevers möjlighet till måluppfyllelse

Umeå universitet Cecilia Lindblom har forskat om undervisningen i ämnet hem- och konsumentkunskap. Resultaten visar på stora skillnader mellan skolor.

Moving together – conditions for intercultural development at a highly diverse Swedish school

Högskolan i Jönköping

Helen Averys avhandling är en fallstudie av en grundskola i en mycket skiftande stadsdel i Sverige. Studien fokuserar på riktade stödåtgärder som syftar till att förbättra lärandet för studenter med invandrarbakgrund.

The Hurt Self: Bullied Children´s Experiences of Social Support, Recognition and Trust at School

Örebro universitet

Karin Hellfeldt vill med sin avhandling öka kunskaperna om konsekvenserna av mobbning.

Framing perceived values of education: when perspectives of learning and ICTs are related

Umeå universitet

Syftet med Lars Norqvist studie är att förstå förhållandet mellan informations- och kommunikationsteknik och de upplevda värdena för lärande.

Signs for Developing Reading: Sign Language and Reading Development in Deaf and Hard-of-Hearing Children

Linköpings universitet Emil Holmer undersöker i sin studie läsutveckling hos döva och hörselskadade elever som går på teckenspråkiga specialskolor och som håller på att lära sig att läsa.

Den subtila ojämlikheten: Om grundskolors materiella förutsättningar och elevers utbildningsmöjligheter

Umeå universitet
På nationell och lokal skolnivå innebär marknadiseringen att i princip alla skolor, fristående och kommunala, agerar och konkurrerar med varandra om elever och resurser, visar Pär Isling Poromaa i sin avhandling.

Learning and teaching sustainable development in global-local contexts

Malmö högskola Hur fungerar de globala klassrummen, hur fungerar elevernas lärandeprocess och hur tänker lärarna? Birgitta Nordén har forskat om globalt lärande för hållbar utveckling.

Students as scientists: a study of motivation in the science classroom

Umeå universitet
Syftet med Jenny Hellgrens avhandling är att undersöka hur naturvetenskapliga projekt, som liknar de som yrkesverksamma naturvetare och forskare ställs inför, kan bidra till elevers motivation för naturvetenskap i skolan.

Bokstavligt, bildligt och symboliskt i skolans matematik: – en studie om ämnesspråk i TIMSS

Uppsala universitet
Ida Bergvalls avhandling är en studie i didaktik med inriktning mot ämnesspråk i matematik. Fokus i avhandlingen är språket i matematikuppgifter i det internationella provet Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) 2011 och relationen mellan språk och elevers möjligheter att lyckas i ämnet.

Asperger syndrome in males over two decades

Göteborgs universitet Adam Helles redogör med sin avhandling resultaten från den första långtidsstudien av en relativt stor grupp män med diagnosen Asperger syndrom. Studien pekar på vikten av regelbundna uppföljningar för kunna stödja positiv utveckling och vända negativ utveckling.

From doing to learning: Inquiry- and context-based science education in primary school

Karlstads universitet

Kartläggning och kontextbaserad vetenskaplig utbildning (IC -bas) antas stimulera elevers intresse för vetenskap. Syftet med Susanne Walans avhandling är att utveckla en förståelse av grundskolelärarna kunskaper om IC-bas ur olika perspektiv: vad det är, hur man använder det och varför dessa strategier används .

 

”De förstod aldrig min historia”. Unga vuxna med migrationsbakgrund om skolmisslyckande och övergångar mellan skola och arbete

Umeå universitet
Skolmisslyckanden bland unga med migrationsbakgrund är komplexa processer som har med skola, familj och makt- och kapitalförhållanden att göra. Michael Lindblad har forskat i ämnet.

De naturvetenskapliga ämnesspråken. De naturvetenskapliga uppgifterna i och elevers resultat från TIMSS 2011 år 8

Uppsala universitet
Tomas Perssons avhandling inriktar sig mot språk i naturvetenskapliga skolämnen, mer specifikt hur språket kommer till uttryck i en av de storskaliga studierna som förekommer i skolan.

The Active University – Studies from Contemporary Swedish Higher Education

Kungliga tekniska högskolan, KTH Många initiativ till strategiska initiativ vid svenska universitet handlar främst om att stärka bilden av universitetet utåt. Ändå kan de få djupgående, om än ibland oförutsedda, interna konsekvenser, visar Sara Karlsson i sin studie.
 
Annons