Avhandlingar

Skriv ut

Litteracitet genom interaktion

Örebro universitet Sari Vuorenpää har i sin avhandling undersökt hur samtal om uppstår i och kring skrivundervisning kan gå till i grundskolans flerspråkiga miljöer.

Den kritiska gästen: en professionsstudie om skolkuratorer

Umeå universitet Syftet med Cristine Isakssons avhandling är att undersöka skolkuratorns yrkesroll utifrån ett professionsperspektiv med särskilt fokus på legitimitet, jurisdiktion och handlingsutrymme.

Drawing the limits: Unaccompanied minors in Swedish asylum policy and procedure

Stockholms universitet Daniel Hedlund vill i sin avhandling belysa uppfattningar om ensamkommande barn i svensk policyutveckling och implementering, särskilt på lagstiftarnivå samt hur handläggare omvandlar policy till praktik i Migrationsverkets trovärdighetsbedömningar i förstagångsbeslut i asylärenden.

The Responsible Business Person– Studies of Business Education for Sustainability.

Södertörns högskola I sin avhandling undersöker Pernilla Andersson integrering av miljö- och hållbarhetsfrågor inom ramen för undervisning i företagsekonomi och närliggande ekonomiämnen på gymnasienivå.

Generation sociala problem. En studie av hur unga vuxna ackumulerar sociala problem

Örebro universitet
Daniel Lindberg utforskar i sin studie frågan vad sociala problem innebär för ungdomar och unga vuxna i åldrarna
19 till 25 år. I centrum står antagandet att sociala problem har en tendens att ackumuleras över tid.

Description and measurement of sensory symptoms in autism spectrum

Örebro universitet Syftet med Marie Elwins avhandling har varit att utveckla ett självskattningsinstrument utformad för vuxna personer med AST som mäter sensoriska erfarenheter och upplevelser.

Power from Below? The Impact of Protests and Lobbying on School Closures in Sweden

Uppsala universitet Jonas Larsson Taghizadeh undersöker i sin avhandling hur lokala intressegrupper påverkar beslut om skolnedläggningar samt vilka resurser och färdigheter som krävs för att dessa grupper ska kunna påverka de politiska besluten.

Musical Play: Children interacting with and around music technology

Göteborgs universitet Pernilla Lagerlöfs forskning är en del av ett tvärvetenskapligt EU-projekt där barn i flera europeiska länder fått pröva ett datorprogram för musikalisk lek. Hennes resultat visar att barn i svenska förskolor och fritidshem behöver vuxen vägledning för att programmet ska bli meningsfullt.

I den betraktades ögon. Ungdomar om bedömning i skolan

Göteborgs universitet Jennie Sivenbring har genom att intervjua elever i årskurs 9 undersökt vilken betydelse eleverna tillskriver sin utbildning och de formella bedömningar som görs i skolan.

From family language practices to family language policies: Children as socializing agents

Linköpings universitet Hur ser föräldrars strategier för att bevara hemspråken och för att bidra till barns flerspråkighet ut? Det är en av frågorna som Mina Kheirkhah undersökt i sin studie om samspelssituationer i flerspråkiga iranska familjer.  Studien visar att barnen ofta gör motstånd mot föräldrars insisterande strategier.

Utmaningarna mot demokratins skola. Den svenska lärarkåren, nazismen och sovjetkommunismen 1933-1945

Lunds universitet Vad kan dagens lärare lära av den svenska lärarkårens ideologiska ställningstaganden under krigsåren 1933-1945? Den frågan ställer Per Höjeberg i sin avhandling.

Samhällskunskap som ämnesförståelse och undervisningsämne: Prioriteringar och nyhetsanvändning hos fyra gymnasielärare

Karlstads universitet Roger Olsson har i sin avhandling utforskat hur samhällskunskapsämnet gestaltar sig i teori och praktik hos fyra gymnasielärare i samhällskunskap.

Children with mild intellectual disability and their families – needs for support, service utilisation and experiences of support

Högskolan i Jönköping Lena Olsson har forskat om om barn med lindrig utvecklingsstörning och deras behov, användning och erfarenheter av stöd. Hennes resultat visar att barn i grundsärskoleklasser använder i högre utsträckning både insatser från socialtjänsten och från barn-och ungdomshabiliteringen än barn som var integrerade i grundskoleklasser.

Peer Review Practices of L2 Doctoral Students in the Natural Sciences

Umeå universitet Att skriva forskningsartiklar på engelska är ett vanligt krav i forskarutbildning i naturvetenskap. Men att lära sig skriva artikeln i enlighet med forskningens genre är en utmaning. Karyn Sandström visar att peer review kan vara ett bra verktyg för doktorander att bekanta sig med ämnesspecifika forskningsartiklar .

Fluoride varnish programmes for adolescents at school – caries, conceptions and costs

Göteborgs universitet Floursköljning i skolan har goda effekter på skolelevers tandhälsa. Resultaten i Eva-Karin Bergströms studie visar också att flourprogrammets kostnader är ungefär detsamma som besparingen av minskade fyllningar tänderna.

Social skills group training for children and adolescents with autism spectrum disorder

Karolinska institutet Det övergripande syftet med Nora Choque Olssons avhandling var att undersöka hur effektiv gruppträning av sociala färdigheter (SSGT) är för  barn och ungdomar med högfungerande autism ( HFASD ) och psykiatrisk samsjuklighet.

Utan given hemvist. Barnperspektiv i den svenska asylprocessen

Stockholms universitet Asylsökande barn i familj tar en mycket aktiv roll  i sin strävan att forma en vardag som liknar bofasta barns. Det visar Lisa Ottosson i sin avhandlingen om asylsökande barn i familj och den position de har i asylprocessen.

Assessment and Remediation for Children with Special Educational Needs: The role of Working Memory, Complex Executive Function and Metacognitive Strategy Training

Mittuniversitetet Petri Partanen visar i sin studie att metakognitiv strategiträning ger effekter på arbetsminne och att planerings- och metakognitiv förmåga - så kallad komplex exekutiv funktion – bör tas hänsyn till i större grad vid utredning och stödinsatser kring barn i behov av stöd, särskilt vid risk för matematiksvårigheter.

A Study of L2 Kanji Learning Process Analysis of reading and w riting errors of Swedish learners in comparison with level – matched Japanese schoolchildren

Göteborgs universitet
Fusae Ivarsson har i sin avhandling utforskat inlärningsprocessen i kanaji hos studenter i japanska som andraspråk i jämförelse med nivåanpassade modersmålstalare.

Magnitude Processing in Developmental Dyscalculia: A Heterogeneous Learning Disability with Different Cognitive Profiles

Linköpings universitet Kenny Skagerlund har undersökt vilka kognitiva faktorer som påverkar skolbarn med specifika och stora matematiksvårigheter. Hans resultat visar att dyskalkyli är en heterogen snarare än en homogen inlärningssvårighet.
 
Annons