Avhandlingar

Skriv ut

Educational pathways and transitions in the early school years: Special educational needs, support provisions and inclusive education

Stockholms universitet
Hur fungerar övergången mellan tidiga skolår ut vad gäller behov av stöd, anpassningar och inkluderande undervisning? Med dessa frågan i fokus och utifrån barns perspektiv av tidiga skolår, har Johanna Lindqvist beskrivit och analyserat utbildningsvägar för en grupp barn i och utan behov av stöd, från förskola till klass ett.

Bedömningar av ungas rörelseförmåga: En idrottsvetenskaplig problematisering och validering

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH Hur påverkas de elever som utifrån skolans rörelsetester anses ha eller inte ha en god rörelseförmåga? Den frågan ställer Anna Tidén i sin avhandling om barn och ungdomars rörelseförmåga och hur rörelseförmåga skrivs fram och bedöms i ämnet idrott och hälsa samt i tester och bedömningsverktyg.

On the impact of extramural English and CLIL on productive vocabulary

Göteborgs universitet Elever på gymnasieprogram där engelska används som undervisningsspråk (CLIL-program) ökar inte sitt akademiska vokabulär mer än elever som följer ämnesundervisningen på svenska. Eva Olssons avhandling visar att det saknas självklart samband mellan exponering för ett språk och akademiskt ordförråd.

Support in school and the occupational transition process: Adolescents and young adults with neuropsychiatric disabilities

Linköpings universitet
Övergången från grund- och ungdomsskolan till arbetslivet eller vidare studier är en kritisk punkt för många unga vuxna med Asperger syndrom och ADHD. Vedrana Bolic Baric visar i sin forskning att skolan behöver kombinera pedagogiskt och psykosocialt stöd till elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.
   

Friendship Dynamics among Adolescents

Stockholms universitet
Ungdomarna väljer vänner som har samma bakgrund som de själva när det gäller svensk eller utländsk bakgrund, såvida de inte går i samma klass. Bland klasskamrater finns ingen sådan tendens. Sara Roman, som forskat i ämnet tolkar detta som ett tecken på att tendensen till homosocialitet samspelar med tendensen att bli vän med personer man träffar regelbundet.

Autism spectrum disorders – first indicators and school age outcome

Göteborgs universitet
Barn som under uppväxten inte längre helt bedöms uppfylla kriterier inom autismspektrumtillstånd (Autism Spectrum Disorder, asd), bör få fortsatt uppföljning över lång tid. Det visar Martina Barnevik Olsson som i sin forskning under två år följt  barn som i förskoleåldern fått diagnos inom autismspektrum.

From sounds to speech and gestures. Case studies of linguistic interaction in children with ASC

Göteborgs universitet
Pia Nordgren har undersökt effekter av en intervention som getts till två svenska barn med
autismspektrumtillstånd. Hennes forskning är baserad på teorier om att lyssnande och observation av talproduktion kan utveckla ljudproduktion generellt, men också leda till mer avancerade stavelsekonstruktioner och användning av nya ord.

University and Culture: a Phenomenological Analysis of Formal and Informal Discourse on Education and Research at Universities in Sweden and China

Lunds universitet Josef Mörnerud har i sin avhandling utforskat skillnader och likheter vad gäller universitetskulturen i Kina och Sverige.

Man måste tänka själv – klasslärares uppfattningar av undervisning i de naturvetenskapliga läroämnena

Åbo Akademi Lärare i naturvetenskapliga ämnen motiverar sin undervisning med att ämnena utgör en grund för vardagslivet, planering och demokrati men också för elevens fortsatta studier och ett eventuellt yrke inom området. De ämnesövergripande centrala kompetenserna, liksom omsorgen om eleverna, stiger fram som aspekter som är medvetet närvarande vid lärares val av arbetssätt, visar Ann-Catherine Henriksson i sin studie.

Inget klöver utan matematik: En studie av matematik i yrkesutbildning och yrkesliv

Linköpings universitet Trots ämnesplanens inriktning mot en matematik som är relaterad till elevernas yrkesinriktning är matematikundervisningen ofta starkt knuten till en matematikbok utan relation till det yrke eleverna utbildas för. Det visar Karolina Muhrman i sin avhandling där hon undersökt matematikundervisningen inom gymnasiets naturbruksprogram.

Barnmisshandel ur barns och ungas perspektiv: Omfattning, hälsa, avslöjande och stöd

Karlstads universitet Barnmisshandel är vanligt förekommande men många barn som är utsatta för misshandel upplever att de inte får tillräckligt med stöd när de berättar om misshandeln. Carolina Jernbro visar samtidigt i sin studie att barn och unga har goda erfarenheter av elevhälsan och anser den har en viktig roll för upptäckt och stöd.

Childhood Bilingualism and Reading Difficulties: Insights from Cognition and Pedagogy

Örebro universitet

Avsikten med Jalali-Moghadams avhandling är att belysa vikten att tillhandahålla specialundervisning för tvåspråkiga barn som kämpar med läs- och skrivsvårigheter.

A Linguistic Analysis of Peer-review Critique in Four Modes of Computer-mediated Communication

Mittuniversitetet

Irina Frisk har i sin avhandling undersökt och analyserat vilka strategier som elever använder för att leverera sakkunnig kritik och feedback på varandras insatser genom datormedierad kommunikation under en engelsk A-kurs online på universitetet.

 

Hälsopromotion i skolan. Utvärdering av DISA – ett program för att förebygga depressiva symtom hos ungdomar.

Lunds universitet Syftet med Pernilla Garmys avhandling är att utvärdera DISA:s effektivitet avseende att minska depressiva symtom och förbättra självskattad hälsa hos ungdomar, undersöka vilka erfarenheter ungdomar och ledare har av DISA, samt belysa programmets kostnadseffektivitet.

Konsekvenser av skolnedläggningar. En studie av barns och barnfamiljers vardagsliv i samband med skolnedläggningar i Ydre kommun

Uppsala universitet Hur påverkar skolnedläggningar barns och barnfamiljers sociala nätverk, rörelsemönster och fritidsaktiviteter? Magdalena Cedering har i sin studie undersökt hur nedläggningen av byskolor påverkar barns och barnfamiljers  vardagsliv och syn på lokalsamhället.

Cutting Through Water: Towards a Posthuman Theory of Educational Relationality

Lunds universitet Simon Ceders avhandlingsarbete handlar om att utveckla nya teorier om pedagogiska relationer och är placerat inom området pedagogisk filosofi. Detta gör han genom att studera teorier om pedagogiska relationer och korsar dessa med posthumanistisk filosofi.

A Design and Development Approach for Deploying Web and Mobile Applications to Support Collaborative Seamless Learning Activities.

Linnéuniversitetet

Dan Ricardo Kohen-Vacs utforskar i sin avhandling design, utveckling och spridning av mobila teknologier som används för att stödja Collaborative Seamless Learning ( CSL ) i olika lärandesammanhang.

Motivationer, attityder och moderna språk: En studie om elevers motivationsprocesser och attityder vid studier och lärande av moderna språk

Stockholms universitet Språkvalet påverkas också av sociokulturellt grundade attityder som eleverna har, i synnerhet sådana som skapar närhet till språket eller visar på språkkunskapernas användbarhet. Erik Cardelús har i sin studie utforskat elevers motivationsprocesser och attityder vid studier och lärande av moderna språk.

Takt och hållning – en relationell studie om det oberäkneliga i matematikundervisningen

Göteborgs universitet
Med utgångspunkt ur barnkonventionen och undersöker Ann-Louise Ljungblad i sin avhandling möjligheter och hinder för barn att delta i demokratiska undervisningsrelationer. Resultatet ger insikt om att mötet i nuet med unika barn inte kan evidensbaseras.

Students’ Perspectives on Bullying

Linköpings universitet Förklaringar till vad som producerar mobbning sammanlänkas med en komplex socialt ordnande process, visar Camilla Forsbergs avhandling.  Eleverna positionerar sig själv och andra i strävan att tillhöra och den utsatta ofta görs ansvarig för mobbningen.
 
Annons