Avhandlingar

Skriv ut

Samhällskunskap som ämnesförståelse och undervisningsämne: Prioriteringar och nyhetsanvändning hos fyra gymnasielärare

Karlstads universitet Roger Olsson har i sin avhandling utforskat hur samhällskunskapsämnet gestaltar sig i teori och praktik hos fyra gymnasielärare i samhällskunskap.

Children with mild intellectual disability and their families – needs for support, service utilisation and experiences of support

Högskolan i Jönköping Lena Olsson har forskat om om barn med lindrig utvecklingsstörning och deras behov, användning och erfarenheter av stöd. Hennes resultat visar att barn i grundsärskoleklasser använder i högre utsträckning både insatser från socialtjänsten och från barn-och ungdomshabiliteringen än barn som var integrerade i grundskoleklasser.

Peer Review Practices of L2 Doctoral Students in the Natural Sciences

Umeå universitet Att skriva forskningsartiklar på engelska är ett vanligt krav i forskarutbildning i naturvetenskap. Men att lära sig skriva artikeln i enlighet med forskningens genre är en utmaning. Karyn Sandström visar att peer review kan vara ett bra verktyg för doktorander att bekanta sig med ämnesspecifika forskningsartiklar .

Fluoride varnish programmes for adolescents at school – caries, conceptions and costs

Göteborgs universitet Floursköljning i skolan har goda effekter på skolelevers tandhälsa. Resultaten i Eva-Karin Bergströms studie visar också att flourprogrammets kostnader är ungefär detsamma som besparingen av minskade fyllningar tänderna.

Social skills group training for children and adolescents with autism spectrum disorder

Karolinska institutet Det övergripande syftet med Nora Choque Olssons avhandling var att undersöka hur effektiv gruppträning av sociala färdigheter (SSGT) är för  barn och ungdomar med högfungerande autism ( HFASD ) och psykiatrisk samsjuklighet.

Utan given hemvist. Barnperspektiv i den svenska asylprocessen

Stockholms universitet Asylsökande barn i familj tar en mycket aktiv roll  i sin strävan att forma en vardag som liknar bofasta barns. Det visar Lisa Ottosson i sin avhandlingen om asylsökande barn i familj och den position de har i asylprocessen.

Assessment and Remediation for Children with Special Educational Needs: The role of Working Memory, Complex Executive Function and Metacognitive Strategy Training

Mittuniversitetet Petri Partanen visar i sin studie att metakognitiv strategiträning ger effekter på arbetsminne och att planerings- och metakognitiv förmåga - så kallad komplex exekutiv funktion – bör tas hänsyn till i större grad vid utredning och stödinsatser kring barn i behov av stöd, särskilt vid risk för matematiksvårigheter.

A Study of L2 Kanji Learning Process Analysis of reading and w riting errors of Swedish learners in comparison with level – matched Japanese schoolchildren

Göteborgs universitet
Fusae Ivarsson har i sin avhandling utforskat inlärningsprocessen i kanaji hos studenter i japanska som andraspråk i jämförelse med nivåanpassade modersmålstalare.

Magnitude Processing in Developmental Dyscalculia: A Heterogeneous Learning Disability with Different Cognitive Profiles

Linköpings universitet Kenny Skagerlund har undersökt vilka kognitiva faktorer som påverkar skolbarn med specifika och stora matematiksvårigheter. Hans resultat visar att dyskalkyli är en heterogen snarare än en homogen inlärningssvårighet.

Educational pathways and transitions in the early school years: Special educational needs, support provisions and inclusive education

Stockholms universitet
Hur fungerar övergången mellan tidiga skolår ut vad gäller behov av stöd, anpassningar och inkluderande undervisning? Med dessa frågan i fokus och utifrån barns perspektiv av tidiga skolår, har Johanna Lindqvist beskrivit och analyserat utbildningsvägar för en grupp barn i och utan behov av stöd, från förskola till klass ett.

Bedömningar av ungas rörelseförmåga: En idrottsvetenskaplig problematisering och validering

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH Hur påverkas de elever som utifrån skolans rörelsetester anses ha eller inte ha en god rörelseförmåga? Den frågan ställer Anna Tidén i sin avhandling om barn och ungdomars rörelseförmåga och hur rörelseförmåga skrivs fram och bedöms i ämnet idrott och hälsa samt i tester och bedömningsverktyg.

On the impact of extramural English and CLIL on productive vocabulary

Göteborgs universitet Elever på gymnasieprogram där engelska används som undervisningsspråk (CLIL-program) ökar inte sitt akademiska vokabulär mer än elever som följer ämnesundervisningen på svenska. Eva Olssons avhandling visar att det saknas självklart samband mellan exponering för ett språk och akademiskt ordförråd.

Support in school and the occupational transition process: Adolescents and young adults with neuropsychiatric disabilities

Linköpings universitet
Övergången från grund- och ungdomsskolan till arbetslivet eller vidare studier är en kritisk punkt för många unga vuxna med Asperger syndrom och ADHD. Vedrana Bolic Baric visar i sin forskning att skolan behöver kombinera pedagogiskt och psykosocialt stöd till elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.
   

Friendship Dynamics among Adolescents

Stockholms universitet
Ungdomarna väljer vänner som har samma bakgrund som de själva när det gäller svensk eller utländsk bakgrund, såvida de inte går i samma klass. Bland klasskamrater finns ingen sådan tendens. Sara Roman, som forskat i ämnet tolkar detta som ett tecken på att tendensen till homosocialitet samspelar med tendensen att bli vän med personer man träffar regelbundet.

Autism spectrum disorders – first indicators and school age outcome

Göteborgs universitet
Barn som under uppväxten inte längre helt bedöms uppfylla kriterier inom autismspektrumtillstånd (Autism Spectrum Disorder, asd), bör få fortsatt uppföljning över lång tid. Det visar Martina Barnevik Olsson som i sin forskning under två år följt  barn som i förskoleåldern fått diagnos inom autismspektrum.

From sounds to speech and gestures. Case studies of linguistic interaction in children with ASC

Göteborgs universitet
Pia Nordgren har undersökt effekter av en intervention som getts till två svenska barn med
autismspektrumtillstånd. Hennes forskning är baserad på teorier om att lyssnande och observation av talproduktion kan utveckla ljudproduktion generellt, men också leda till mer avancerade stavelsekonstruktioner och användning av nya ord.

University and Culture: a Phenomenological Analysis of Formal and Informal Discourse on Education and Research at Universities in Sweden and China

Lunds universitet Josef Mörnerud har i sin avhandling utforskat skillnader och likheter vad gäller universitetskulturen i Kina och Sverige.

Man måste tänka själv – klasslärares uppfattningar av undervisning i de naturvetenskapliga läroämnena

Åbo Akademi Lärare i naturvetenskapliga ämnen motiverar sin undervisning med att ämnena utgör en grund för vardagslivet, planering och demokrati men också för elevens fortsatta studier och ett eventuellt yrke inom området. De ämnesövergripande centrala kompetenserna, liksom omsorgen om eleverna, stiger fram som aspekter som är medvetet närvarande vid lärares val av arbetssätt, visar Ann-Catherine Henriksson i sin studie.

Inget klöver utan matematik: En studie av matematik i yrkesutbildning och yrkesliv

Linköpings universitet Trots ämnesplanens inriktning mot en matematik som är relaterad till elevernas yrkesinriktning är matematikundervisningen ofta starkt knuten till en matematikbok utan relation till det yrke eleverna utbildas för. Det visar Karolina Muhrman i sin avhandling där hon undersökt matematikundervisningen inom gymnasiets naturbruksprogram.

Barnmisshandel ur barns och ungas perspektiv: Omfattning, hälsa, avslöjande och stöd

Karlstads universitet Barnmisshandel är vanligt förekommande men många barn som är utsatta för misshandel upplever att de inte får tillräckligt med stöd när de berättar om misshandeln. Carolina Jernbro visar samtidigt i sin studie att barn och unga har goda erfarenheter av elevhälsan och anser den har en viktig roll för upptäckt och stöd.
 
Annons