Avhandlingar

Skriv ut

Ett frö för lärande

Luleå Tekniska universitet Jag hoppas min forskning kan slå hål på myten att barn inte förstår naturkunskap, säger Anna Vikström, författare till avhandlingen "Ett frö för lärande en variationsteoretisk studie av undervisning och lärande i grundskolans biologi."

Barns skriftspråkande

Göteborgs universitet Barns läs- och skrivfärdigheter grundläggs redan i förskolan. Det visar Karin Gustafssons och Elisabeth Mellgrens avhandling "Barns skriftspråkande att bli en skrivande och läsande person".

”Jag känner mej begåvad bara.”

Göteborgs universitet Tore Otterup har i "Jag känner mej begåvad bara" undersökt vad flerspråkigheten har för betydelse för invandrarungdomar.  

Spår - om brädsportkultur, informella lärprocesser och identitet

Lärarhögskolan i Stockholm Åsa Bäckströms avhandling "Spår" handlar om vad man lär sig när man åker bräda, förutom just själva brädåkande, och hur detta lärande går till.

Muslimsk skola, svenska villkor

Lunds universitet Kristina Gustafsson har följt etablerandet av en muslimsk friskola. Hur såg villkoren ut för de muslimska föräldrarnas engagemang? Vilka politiska konsekvenser medförde den muslimska skolan? Hur fungerar en muslimsk friskola i praktiken?

Barn är barns glädje

Stockholms universitet 45 procent av alla svenska ettåringar och 86 procent av tvååringarna går idag i förskola. Elin Michélsen är psykolog och har studerat vad de egentligen gör där, när de leker fritt.

Vådan av att vara osedd

Växjö universitet - Vad som avgjorde om en klassrumsepisod upplevdes som ett misslyckande eller en framgång för eleverna hade alltid med relationen till läraren att göra, säger Carina Henriksson. De klassrumsepisoder hon syftar på är sådana som hon studerat i avhandlingen ”Living Away from Blessings.

Dagens betygssystem fungerar inte

Lunds universitet Att det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet, fem år efter införandet, fungerar otillfredsställande, konstaterar Bengt Selghed i sin avhandling "Ännu icke godkänt. Lärares sätt att erfara betygssystemet och dess tillämpning i yrkesutövningen."

Dealing with Intergenerational Disagreements.

Göteborgs universitet Amerikanska föräldrar skickar upp barnet på rummet eller drar in lördagsgodiset, de svenska beordrar, skäller eller tjatar. Om vem som är en bra förälder handlar Göran Jutengrens avhandling "Dealing with intergenerational disagreements".

Spelar metoderna någon roll vid inlärning?

Högskolan i Jönköping Lena Boström blir den första som får försvara sin avhandling i forskarskolan som HLK driver tillsammans med Helsingfors universitet. Titeln är "Lärande och metod. Lärstilsanpassad undervisning jämfört med traditionell undervisning i svensk grammatik."

Landskapet i leken

Sveriges Lantbruksuniversitet Miljön kring förskolor och skolor har blivit allt viktigare för många barns utomhuslek i vardagen. Om den är intressant utformad uppstår det förlopp där det stundtals framstår som om det är landskapet som leker med barnen , skriver Fredrika Mårtensson i sin avhandling vid SLU.

Hur man (inte) lär barn matematik

Göteborgs universitet Varför lär sig inte svenska skolelever matematik som de ska, trots en mängd olika satsningar på saken under 30 års tid? Det är den fråga som ledde fram till att Madeleine Löwing började forska, och till att hon skrev avhandlingen ”Matematikundervisningens konkreta gestaltning.

Fyra frågor ger bättre betyg

Umeå universitet Peter Nyström har ägnat sig åt prov och bedömningar i skolans värld i över tio år. 2004 lades hans doktorsavhandling ”Rätt mätt på prov” fram vid Umeå universitet.

Omöjligt att skilja på kön och klass

Stockholms universitet Man föds inte till tjej, man blir det. Exakt hur det går till och vilka olika slags ”tjejigheter” som står till buds för arbetar- respektive medelklasstjejer är vad socialantropologen Fanny Ambjörnssonhar studerat i sin avhandling ”I en klass för sig.

Barn är inte onormala – bara olika

Stockholms universitet I doktorsavhandlingen ”Pedagogiska miljöer och barns subjektskapande” undersöker Elisabeth Nordin Hultman hur pedagogiska miljöer i sju svenska och fem engelska förskolor och skolor avspeglar vilken syn på vad barn är och behöver som är den rådande.

Förändringens villkor

Handeshögskolan i Stockholm Pär Larsson har studerat utfallet i fyra grundskolor som deltar i en gemensam utvecklingssatsning inom IT. Trots liknande förutsättningar nådde skolorna olika resultat. Hur kan det komma sig?

Skolchefer i trängt läge

Uppsala universitet Elisabet Nihlfors har skrivit en doktorsavhandling om den ”växlingsstation” där den statliga styrningen av skolan övergår till kommunal ledning - nämligen i skolchefen.
 
Annons