Avhandlingar.

Skriv ut

Historiemedvetande i svenska historieläroböcker

Avhandling
Lunds universitet Niklas Ammert har i sin avhandling "Det osamtidigas samtidighet" studerat hur svenska historieläroböcker för grundskolans tidigare år ger uttryck för historiemedvetande .

Kreativitet i skolan

Avhandling
Lunds universitet Cecilia Levin lyfter i sin avhandling "Creativity in the School Context" fram barns kreativitet och barns egna perspektiv på kreativitet, som en kontrast till studier som undersöker begreppet ur ett vuxenperspektiv och utifrån en akademisk definition.

Barn med komplexa kommunikationsbehov

Avhandling
Stockholms universitet Syftet med Gonda Pickls avhandling "Children with complex communication needs" är öka förståelsen för hur föräldrar till barn med svåra flerfunktionshinder med komplicerade kommunikationsbehov ser på sina barns kommunikation och kommunikationshjälpmedel.

Vad främjar en god läs- och skrivutveckling?

Avhandling 360 favorit
Stockholms universitet Ann-Katrin Swärd har i sin avhandling "Att säkerställa skriftspråklighet" studerat Wittingmetodens tillämpning i några olika lärandemiljöer samt analyserat vad som i lärarnas undervisning och i elevernas lärande främjar en god läs- och skrivutveckling.

Internationell kunskapsbedömning och nationell styrning av skolan

Avhandling 360 favorit
Uppsala universitet Syftet med Daniel Petterssons avhandling "Internationell Kunskapsbedömning" är att bidra till kunskap om hur internationella kunskapsmätningar formar en politisk styrning av skolan i ett samspel mellan internationella och nationella faktorer.

Skrivuppgifter, tidsvillkor och bedömning i svenskämnet

Avhandling
Malmö högskola Syftet med Suzanne Parmenius-Swärds avhandling "Skrivande som handling och möte" är att belysa hur elever i gymnasiet hanterar skrivuppgifter, tidsvillkor och bedömning i svenskämnet.

Estetiskt meningsskapande i NO-undervisningen

Avhandling
Stockholms universitet Britt Jakobsons avhandling "Learning science through aesthetic experience " handlar om den roll estetiskt meningsskapande spelar när yngre skolbarn lär sig NO. Hennes resultat visar att estetiskt erfarande är avgörande för den riktning lärandet tar.

Teknikämnets gestaltningar

Avhandling
Karlstads universitet Det saknas verklighetsanknytning i grundskolans teknikundervisning. Det visar Veronica Bjurulfs resultat i avhandlingen "Teknikämnets gestaltningar", där hon har undersökt hur lärare förstår begreppet, och skolämnet, teknik.

Distansstudier och interaktivt lärande ur ett studentperspektiv

Avhandling
Umeå universitet Syftet med Berit Östlunds avhandling "Vuxnas lärande på nätet" har varit att beskriva, analysera och förstå betingelser för studier och interaktivt lärande utifrån vuxna distansstudenters perspektiv.

Vad motiverar anställda i offentlig sektor?

Avhandling
Lunds universitet Jonas Lundstens avhandling "The motive to care about others" handlar om offentliganställdas drivkrafter och motivation. Han har bland annat undersökt om motivationen skiljer sig åt beroende på om man har klientrelaterat arbete eller inte.
 
Annons