Avhandlingar.

Skriv ut

Handlingskompetens för hållbar utveckling

Avhandling 360 favorit
Högskolan i Jönköping Syftet med Ellen Almers avhandling är att bidra till kunskapsutveckling om hur unga människor utvecklar handlingskompetens för hållbar utveckling. Med detta avses vilja och förmåga att påverka livsstil och levnadsvillkor på ett sätt som inkluderar intergenerationellt och globalt ansvar.

Problem eller tillgång?

Avhandling
Uppsala universitet Den övergripande frågeställningen i Thérèse Hartmans avhandling "Problem eller tillgång?" är högskolans roll som aktör för ökad jämlikhet och demokrati. Hon har intervjuat lärare och studenter vid juridiska institutionen fem studenter som antagits via alternativt urval, fem reguljärt antagna samt nio lärare.

Lärarprofessionens genusordning

Avhandling
Göteborgs universitet I Maria Hjalmarssons avhandling står lärarprofessionen och dess genusordning i fokus. Lärares uppfattningar om sin yrkeskompetens, sitt arbete och uppdrag samt hur de upplever förväntningar som riktas mot dem, är tre övergripande teman.

Elevskap och elevskapande

Avhandling 360 favorit
Umeå universitet I Lottie Lofors-Nybloms avhandling "Elevskap och elevskapande" ställs frågan Vad innebär det att vara en lyckad elev? till två olika auktoriteter som medverkar i konstruktionen av elever: två olika läroplanstexter och sex elevgrupper.

Om teori och praktik i lärarutbildning

Avhandling
Göteborgs universitet Syftet med Anita Erikssons avhandling är att granska och analysera hur teori och praktik framträder i olika typer av gruppsamtal inom lärarutbildningen. Samtalens innehåll analyseras i relation till policytexter och utbildningens innehåll och uppläggning.

Laborativt arbete i grundskolans senare år

Avhandling
Umeå universitet Att laborationer har en naturlig och central plats i naturvetenskaplig undervisning håller de flesta med om. I avhandlingen "Laborativt arbete i grundskolans senare år" vill Per Högström ge ytterligare kunskap om det laborativa arbetet i svensk grundskola.

Fysik, lärande samtal och genus

Avhandling
Umeå universitet Karin Dues avhandling "Fysik, lärande samtal och genus" handlar om gruppdiskussioner i fysik på ungdomsgymnasiet. Den tar upp hur kunskaper i fysik, genuspräglade relationer och föreställningar om fysikämnet byggs upp i elevers samtal.

Två kommunala rum

Avhandling
Stockholms universitet Tina Forsberg Kankkunens avhandling beskriver ledningsarbetets olika förutsättningar i mans- respektive kvinnodominerade kommunala verksamheter. Hon konstaterar bland annat att rektorer har sämre förutsättningar att stödja sin personal och påverka kommunens beslut.

Undervisningssätt, lärande och socialisation

Avhandling
Vilken betydelse har lärare för elevers meningsskapande, både vadgäller lärande och socialisation, i naturorienterande undervisningspraktiker? Det undersöker Eva Lundqvist i avhandlingen "Undervisningssätt, lärande och socialisation".

En feministisk aktionsforskningsstudie i förskolan

Avhandling
Växjö universitet I Claudia Gillbergs avhandling "Transformativa kunskapsprocesser för verksamhetsutveckling" studeras bland annat några förskollärares möjligheter att utveckla en könsmedveten pedagogik genom att tillämpa teorier om organisation, profession och vikten av samverkan.
 
Annons