Avhandlingar.

Skriv ut

Rörelse och experimenterande i förskolan

Avhandling
Umeå universitet Liselott Olsson har i sin avhandling "Movement and Experimentation" undersökt hur man kan arbeta med rörelse och experimenterande i subjektivitet och lärande, i förskolans praktik och forskning.

Studerande i en svår lärandesituation

Avhandling
Lunds universitet I avhandlingen "Educational encounters" har Lisbeth Ohlsson, i vad som betecknas som svåra lärandesituationer, undersökt eventuella dolda resurser för lärande hos hos 23 sökande till vuxenutbildningen som misslyckats i ett inslusstest".

Samspel mellan barn med flera funktionshinder och deras föräldrar.

Avhandling
Stockholms universitet Jenny Wilders avhandling "Proximal processes" handlar bl.a om hur samspelet mellan barn med funktionshinder och deras föräldrar ser ut. Avhandlingen ger nya perspektiv på vad man skall fokusera på i åtgärder om samspel för dessa familjer och barn.

Meningsskapande i unga tjejers filmberättande

Avhandling
Stockholms universitet I avhandlingen "Laddade bilder" undersöker Lisa Öhman-Gullberg hur elever använder sig av visuella representationer för att bearbeta och skapa mening i ett skolsammanhang.

Vilka normer bör den svenska skolan fostra?

Avhandling
Göteborgs universitet I avhandlingen "Värdegrund, demokrati och tolerans" gör Pia Nykänen en kritisk granskning av olika skrivningar om värdegrunden utifrån ett moralfilosofiskt angreppssätt. Hon granskar olika teman som alla förts fram som värdegrundsrelaterade

Hur kan forskare stödja pedagogers utveckling?

Avhandling 360 favorit
Stockholms universitet Yvonne Lindholm vill med sin avhandling "Mötesplats skolutveckling" belysa hur forskare kan bidra till att utveckla pedagogers kompetens att bedriva utvecklingsarbete. Hon pekar även på förutsättningar och hinder för en sån utveckling.

Vad krävs för att få godkänt på HR-programmet?

Avhandling 360 favorit
Stockholms universitet Helena Tsagalidis har i sin avhandling "Därför fick jag bara Godkänt" undersökt lärares bedömning i karaktärsämnen på HR-programmet.

Arbetsminne och kognitiva funktioner hos barn

Avhandling
Uppsala universitet Syftet med Carin Tillmans avhandling "Working Memory and Higher-Order Cognition" är att öka förståelsen för högre kognitiva funktioner hos normalutvecklade barn såväl som brister i de högre kognitiva funktionerna hos barn med ADHD.

Svenskämnets roll i gymnasiet och samhället

Avhandling
Umeå universitet I avhandlingen "Mellan retorik och praktik" har Edmund Knutas analyserat svenskämnets roll och funktion i gymnasieskolan ochsamhället efter gymnasiereformen 1994.

Hur formas förskolan av statlig reglering?

Avhandling
Uppsala universitet I avhandlingen "Förskolans formande" undersöker Maria Folke-Fichtelius utvecklingen av den statliga regleringen av förskolan mellan 1940 och 2008, och hur den har format förskolan som samhällsinstitution.
 
Annons