Sämre resurser för ungdomar i samhällsvård

Ungdomar som är placerade i samhällsvård har sämre tillgång till skolrelevanta resurser än andra ungdomar. Det visar Hélène Lagerlöfs avhandling.

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag har alltid varit intresserad av frågor som rör barn och ungdom och haft intresse för ämnet. Det är viktigt att bedriva forskning som handlar om barn och ungdomar just därför att det är en grupp som tyvärr ofta förbises, speciellt barn som befinner sig i samhällsvård löper den risken.

Vad handlar avhandlingen om?

– Avhandlingen handlar om levnadsförhållanden för ungdomar som inte bor med sina föräldrar, ungdomar som bor i familjehem, som man tidigare kallade fosterhem och ungdomar som bor på hem för vård eller boende, HVB, som kan beskrivas som institutioner. Min avhandling fokuserar på ungdomarnas skolgång, fritid och kamratrelationer.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Ett viktigt resultat är att ungdomar i HVB har en sämre resurstillgång än ungdomar som bor hemma med sina föräldrar, speciellt när det gäller vad man kallar skolrelevanta resurser. Men också när det handlar om kamratrelationer så har de en sämre resurstillgång. Ungdomar på institution har inte tillgång till läxhjälp i samma utsträckning som ungdomar som bor hemma.

– De har inte heller tillgång till internet för skolarbetet. Ungdomar på institution upplever dessutom att de inte får hjälp av lärare i lika hög grad som andra ungdomar. Ett annat viktigt resultat är att både ungdomar i familjehem och på institution upplever att de blir mobbade i större utsträckning än de som bor hemma. Skolket är också mer utbrett bland dessa ungdomar än de som bor hemma.

Vad överraskade dig?

– En sak som överraskade mig var att när det gäller fritid så var skillnader mellan ungdomar som är placerade i samhällsvård eller bor hemma inte så stora. Där är tillgången till resurser ganska lika. Den skillnad som fanns var att ungdomar i familjehem och på institution ägnade sig åt idrott i mindre utsträckning än ungdomar som bor hemma.

Vem har nytta av dina resultat?

– Socialtjänsten har nytta av resultaten, men också skolan kan ha nytta av dem. Jag tänker då speciellt på skolrelevanta resurser så som internet och läxhjälp. Det är ett gemensamt ansvar för socialtjänsten, vårdmiljön och skolan att se till att ungdomarna har resurser som behövs för att kunna utföra sitt skolarbete.

John Miller

FAKTARUTA

Hélène Lagerlöf

Hélène Lagerlöf

Född 1973
i Gävle

Disputerade 2012-04-04
vid Stockholms universitet

RELATERAT

Ungas erfarenheter av skola, samhällsvård och vuxenblivande: En studie av fem livsberättelser

Avhandling

image description

Avhandlingens syfte är att fördjupa kunskapen om skolsituationen för barn och ungdomar i samhällsvård samt att fördjupa kunskapen om de processer varigenom de unga finner vägar genom skolan och samhällsvården mot ett självständigt liv som unga vuxna. Studien har genomförts i fem svenska storstadskommuner. Materialet består huvudsakligen av upprepade intervjuer med unga som själva har […]

Lärare, socialsekreterare och barn som far illa. Om sociala representationer och interprofessionell samverkan

Avhandling

image description

Syftet med avhandlingsarbetet är att utifrån teoribildningen sociala representationer fördjupa kunskaperna kring mötet mellan yrkes­grupperna socialsekreterare och lärare vid samverkan kring målgruppen barn som far illa eller riskerar att fara illa. Avhandlingen avser fånga parternas uppfattningar om varandra och det man samverkar kring samt diskutera möjliga konsekvenser av dessa uppfattningar i kontexten interprofessionell samverkan kring […]

Unga i normalitetens gränsland: undervisning och behandling i särskilda undervisningsgrupper och hem för vård eller boende

Avhandling

Unga i normalitetens gränsland: undervisning och behandling i särskilda undervisningsgrupper och hem för vård eller boende

I denna studie riktas fokus mot hur samhället ordnar för barns välfärd när de generellt inriktade insatserna inte räcker till. Studien baseras på observationer och intervjuer i tre olika verksamheter för unga i åldern 12-16 år: 1) ett hem för vård eller boende, HVB, med egen skola, 2) en kommunal särskild undervisningsgrupp, f d skoldaghem, […]

 
Annons