Studenterna tar makten över utbildningen

1 Skriv ut

Peter Bergström har in sin avhandling funnit att nätbaserad utbildning leder till att studenterna får mer makt över innehållet. Det innebär i sin tur att läraren i förväg måste designa för något okänt.

Varför blev du intresserad av ämnet?

– På institutionen har vi funderat kring dokumentation och lärprocesser sedan 2003. Vi upplevde ett problem när det handlar om distansundervisning. Genom att bara få presentera uppgifter till studenterna missade vi vad som hände på vägens gång. Så kom ämnet till.

Vad handlar avhandlingen om?

– Om de sociala relationer som uppstår när man har nätbaserad undervisning. Det är en form där studenterna har mer inflytande över undervisningen och sitt eget lärande. Hur kan man förstå relationen mellan lärare och student? Och hur förstår studenter och lärare undervisningsformen? Jag har följt och intervjuat lärare och studenter i två nätbaserade utbildningar till lärare och specialistsjuksköterska. Genom en processtödd metod kopplas deras förkunskaper ihop med kursens kunskapsmål.

– Den handlar också om innehållsfrågan. Den teknikrika lärmiljön och innehållet skapar en maktförskjutning.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Det är jättetydligt att det sker en maktförskjutning från lärare till student. Studenterna får en symbolisk makt över sitt lärande och sin utbildning. Deras informella kunskaper, reflektioner och analyser av det egna lärandet blir ett formaliserat innehåll i utbildningen som de har makt över. Lärarna måste i förväg designa för något okänt eftersom de inte vet vad studenterna tar med sig in i utbildningen.

Vad överraskade dig?

– Just denna process där innehållet i undervisningen går från informellt till formellt. Det formella bestäms av läraren, medan studenterna tillför sina förkunskaper. Rollerna förändras också, studenterna får plötsligt välja ut ett innehåll.

Vem har nytta av dina resultat?

– När man som lärare jobbar med IT bör man vara medveten om vad som händer – att elever producerar egen kunskap och övertar delvis innehållsfrågan. Lärarrollen förändras också när studenterna får mer inflytande.

Vad vill du göra i fortsättningen?

– Det vore intressant att se hur innehållsfrågan behandlas i grundskolan och på gymnasiet när man jobbar så mycket med att eleverna själv producerar material och använder olika tekniska resurser för det.

Gunilla Nordin

FAKTARUTA

peter_bergstrom

Peter Bergström

Född 1975
i Vilhelmina

Disputerade 2012-05-11
vid Umeå universitet

RELATERAT

Nätbaserade dialoger bra träning för blivande lärare

Intervju

image description

Varför blev du intresserad av ämnet? – När jag var med och startade Lärarutbildning 90 hp på distans vid Malmö högskola fanns deten stor skepsis både bland kollegor och chefer. Men jag såg en potential i att undervisning ochdialogutbyte sker på nätet. I ett klassrum tar vissa personer mycket större utrymme än andra. Närundervisningen sker […]

Lära på nätet – en fråga om sammanhang

Intervju

image description

Varför blev du intresserad av ämnet? – Jag har varit engagerad i olika projekt inom IT och lärande sedan 1990-talet. Det väckte ett intresse för IT som stöd för elever och lärares aktiviteter. Som nybliven lärare hade jag en massa idéer men fastnade för frågorna kring användningen av tekniken och de kommunikationsmöjligheter som den erbjuder. […]

Gruppen spelar roll

Intervju

image description

Hur blev du intresserad av ämnet? – Mitt intresse för språkets roll i klassrummet väcktes när jag jobbade som lärare i Zimbabwe. Där var en helt annan undervisningssituation eftersom eleverna inte undervisades på sitt modersmål utan på engelska. Det begränsade dem mycket att inte kunna uttrycka sig och frågor eller diskussioner förekom nästan inte alls. […]

Nätstudier kan bidra till fördjupad förståelse

Intervju

image description

Hur blev du intresserad av ämnet? – Jag har jobbat rätt länge inom fältet, bland annat som lärare. Sedan -99 har jag arbetat med att utveckla IT-pedagogisk utbildning vid Växjö universitet. Ett problem jag har upplevt är att lärare ofta lämnar över sitt pedagogiska ansvar till IT-tekniker när det kommer in datorer i bilden. Vad […]

Elevhälsa, 17-18 sept
image
Kom med hela teamet till vår uppskattade konferens som fokuserar på elevhälsoarbetets viktiga funktion i mötet med elever i behov av särskilt stöd!
Boka-nu-pris! Läs mer här!
 
Annons