Utveckling

Skriv ut

Att arbeta med elevdatorer i slöjden

Undervisning & Lärande 2012-04-04

Hur kan man förena traditionell undervisning med modern dokumentationsteknik? I textilläraren Anneli Skiölds artikel ”iSlojd – Egen dator i slöjden” beskriver hon hur eleverna i årskurs 6 på en Nackaskola syr kläder och dokumenterar sin arbetsprocess med hjälp av sina MacBooks, och redovisar inför sina klasskamrater med hjälp av dataprojektorn.

Mia o Camilla

Att lära med Skype

Undervisning & Lärande 2012-04-04

I artikeln ”Ett givande lärande med Skype” visar två lärare på Myrsjöskolan i Nacka hur Skype som IT-verktyg kan användas i ämnesövergripande undervisning, och vid samarbeten mellan skolor lokalt och globalt. Resultatet blev ett ämnes- och klassövergripande projekt inom NO och SO, där eleverna inte bara utvecklade ämneskunskaper utan också fick nya sociala kontakter.

martin granbom

Formativt arbete gav bättre elevresultat

Undervisning & Lärande 2012-03-19

Martin Granbom, gymnasielärare i Lund, övergav poängbedömningen och satsade istället på att få eleverna att reflektera över sin inlärning och kunskapsutveckling. Han beskriver hur i artikeln ”Formativ bedömning och ökad delaktighet ger högre betyg inom biologiämnet på gymnasiet”.

Malin Adriansson

Att arbeta med åtgärdsprogram

Undervisning & Lärande 2012-02-28

Om ett åtgärdsprogram ska falla väl ut krävs en nära relation med både elev och föräldrar. Utformningen av undervisningen har också betydelse för skolprestationen. Det visar Malin Adriansson i sin kartläggning av högstadielärares arbete med åtgärdsprogram.

Utvärdering av särskilda undervisningsgrupper

Bidrag 2011-12-09

Hur man på bästa sätt kan möta elever med rätt till särskilda utbildningsinsatser är en viktig och genuint svår fråga. I inkluderande arbete ställs stora krav på att den ordinarie undervisningssituationen fungerar och en särlösning riskerar att ge negativa inlåsningseffekter i form av stigmatiseringseffekter, sänkta förväntningar och negativa kamrateffekter. En utvärdering av två särskilda undervisningsgrupper i ett socialt utsatt område i Göteborg genomfördes i syfte att problematisera frågan om inkludering och särlösning.

Åtgärdsprogram – mål eller medel

Bidrag 2011-12-09

Att använda åtgärdsprogram som ett aktivt medel för att alla elever genom tidiga insatser skall ges goda möjligheter att nå målen gör kravet på dokumentation meningsfullt. Så, varför är det på många håll ett svårt uppdrag? Bakgrunden till undersökningen var att skolor i stadsdelen Backa i Göteborg fått upprepad kritik och att man gärna ville förstå varför arbetet med att upprätta åtgärdsprogram inte fallit ut på ett tillfredsställande sätt.

Basfärdigheter i fokus

Bidrag 2011-12-08

Larmrapporterna om sjunkande resultat i svensk skola har varit många. Hur kan man bedriva ett långsiktigt skolutvecklingsarbete för att stärka basfärdigheter grundat på lärares gemensamma beprövade erfarenheter såväl som på vetenskaplig grund? Denna rapport är en utvärdering av hur genomförandet av den statliga satsningen med målsättningen att öka elevers måluppfyllelse genom att stärka basfärdigheterna läsa, skriva och räkna upplevts ha fungerat.

ST_Eriksgymnasium-500x391

De forskar om argumenterande text

Bidrag 2011-12-02

Fem svensklärare på högstadiet och gymnasiet har i ett forskningsprojekt tagit reda på vad i argumenterande texter som eleverna har svårt för.
– Vi valde att arbeta med argumenterande text eftersom vi alla har upplevt att elever tycker det är svårt. Dessutom är det något som de kommer att ha användning för i vuxenlivet, säger Anna-Lena Ebenstål som är en av deltagarna i forskningsprojektet.

Malin-Nilsson-360F

Tydlig feedback höjer betygen

Bidrag 2011-09-05

– Det viktigaste resultatet hittills är att framförallt svagpresterande elever på väldigt kort tid höjer sina betyg, säger Malin Nilsson som undersökt effekten av formativ bedömning för intresset för NO på gymnasiet. Malin Nilssons studie ingår i projektet Kemilektorslänken som finansieras av Vetenskapsakademin. Nu publicerar hon en första rapport på 360 Framsteg.

SALUT vann skolornas fredspris

Bidrag 2011-05-27

SALUT- en andra chans, på Ross Tensta gymnasium har vunnit Emerichfondens pris Skolornas fredspris. Priset delas ut till projekt som verkar för att bekämpa våld och mobbing och som främjar medmänsklighet och omtanke i skolan.

 
Annons