Specialpedagogik

Skriv ut

Framgångsfaktorer och utvecklingsområden för elever med hörselnedsättning

Specialpedagogik

Kunskap och förståelse om de pedagogiska konsekvenserna av en hörselnedsättning samt kunskap i att skapa en tillgänglig lärmiljö är avgörande för dessa barn och elever, säger Annika Lilja, rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM).

Ökad säkerhet och bättre samarbete med hjälp av utbildning

Specialpedagogik

På Djurgårdsskolan i Eskilstuna får alla medarbetare, på lågstadiet och i särskolan, lära sig mer om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Ny möjlighet att utveckla elevhälsoarbetet

Specialpedagogik

Nu öppnar Specialpedagogiska skolmyndigeheten för intresseanmälan till den nätbaserade kursen Att höja skolans elevhälsokompetens. Det blir tredje året i rad den efterfrågade kursen erbjuds till skolor som har behov av att utveckla det förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbetet.

Stor otydlighet i samverkan kring elever med funktionsnedsättning

Specialpedagogik

En ny rapport om samverkansmötena kring elever med funktionsnedsättning visar att det sällan handlar om riktig samverkan. Den samverkan som finns mellan specialpedagoger, vårdnadshavare och skolor präglas av en otydlighet när det gäller bland annat uppdrag, syfte, språkbruk och styrning.

Internationellt: Creative ways to manage paperwork load for special education teachers

Specialpedagogik

Ask any special ed teacher and they will probably tell you that paperwork is the bane of their jobs. These three teachers at Renaissance Academy in Utah have figured out how to keep it under control.

Nytt material stödjer kollegialt lärande i förskolan

Specialpedagogik

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) lanserar ett kostnadsfritt, webbaserat stödmaterial riktat till förskolan som bland annat stöttar kollegialt lärande inom ämnena trygga relationer, lek och kommunikation.

Aktuell forskning om Autism Spectrum Disorders, ASD

Specialpedagogik

Hur ser implementeringen av tidiga insatser ut på två förskolor i Sverige? I det senaste numret av International Electronic Journal of Elementary Education är professor Lise Roll-Pettersson, Stockholms universitet, en av författarna.

Stödbehov upptäcks med betyg från åk 6 men stödet uteblir

Specialpedagogik

Nästan varannan lärare tycker att betygen från årskurs 6 har gjort det lättare att upptäcka elever som behöver stöd. Däremot finns inga tydliga tecken på att det har lett till att fler elever ges särskilt stöd. Det visar Skolverkets utvärdering av betygen från årskurs 6.

Psykisk ohälsa hos barn upptäcks med ökat samarbete

Specialpedagogik

Det är bra att systematisera informationsutbytet mellan föräldrar, förskola och barnavårdscentral om man vill öka fokus på små barn med psykisk ohälsa. Det visar en ny studie från Uppsala universitet.

Ny bok om pengar

Specialpedagogik

Pengar 2 är en lärobok för eleverna i grundsärskolan. Tanken är att eleverna ska få en förståelse för pengars värde och att saker kostar olika mycket.

Obligatoriska bedömningsstöd i grundsärskolan

Specialpedagogik

Från 1 januari 2017 är det obligatoriskt för huvudmän i grundsärskolan att använda bedömningstöd i svenska, svenska som andraspråk och matematik i årskurs 1.

Ny rapport belyser möjligheter och hinder för samverkan

Specialpedagogik

En ny rapport belyser hur en specialpedagogisk yrkesgrupp samverkar med vårdnadshavare, förskolor och skolor samt deras uppdrag vid en habilitering. Läs hela rapporten här som pdf.

UR Samtiden – Barn med annorlunda språkutveckling : Finns det någon specifik språkstörning?

Specialpedagogik

Det är svårt att få pengar för forskning kring språkstörningar, berättar Courtenay Norbury, professor vid University College London. Det finns så många benämningar och de syns för lite i medierna. Norbury har gjort en stor undersökning i England med tusentals barn och identifierar både problem och lösningar. Inspelat den 25 augusti 2016 på Lunds universitet. […]

Fler skolor anmäler elever för matteproblem

Specialpedagogik

Skolorna skickar allt fler elever för att de ska utredas för dyskalkyli, stora svårigheter med siffror. Men bara runt en av tio får diagnosen – vilket kan tyda på brister i matteundervisningen.

10 röster om att inkludera

Specialpedagogik

Kapitlen är skrivna av olika författare, med erfarenheter inom olika specialpedagogiska områden, och handlar bland annat om samarbetslärande, förskolan som inkluderande arena, föräldrars anmälningar till skolinspektionen, mobbning och funktionsnedsättning, skriver Maria Kruse, förskollärare och specialpedagog, i sin recension av boken Specialpedagogik – i, om, för och med praktiken.

Nu öppnar vi nya webbsidor om elevhälsa

Specialpedagogik

Skolans uppdrag är att främja elevernas hälsa och lärande samt att förebygga ohälsa och hinder i lärandet. Hälsa och lärande förutsätter varandra. Därför är elevhälsa ett ansvar för alla i skolan. Läs om elevhälsa på SPSM:s nya webbsidor här!

Möt Luna i nya böcker för grundsärskolan

Specialpedagogik

Nu släpper Specialpedagogiska skolmyndigheten tre böcker om flickan Luna. Serien riktar sig till elever i grundsärskolan, inriktning träningsskola, och kan också passa andra elever som är i behov av tydliggörande pedagogik.

UR Samtiden – Skolforum 2016 : Inkluderande arbetssätt med nyanlända elever

Specialpedagogik

Hur kan man genom ett öppet och inkluderande förhållningssätt arbeta effektivt och se alla elever som en resurs i klassrummet? Frida Svensson, specialpedagog, och Camilla Jönsson, förstelärare i svenska och engelska, berättar om hur de arbetar. (webb-tv)

10 röster om att inkludera

Specialpedagogik

Författarna hänvisar ofta till aktuell forskning inom det specialpedagogiska området, samt till vad olika styrdokument säger om barn i behov av särskilt stöd. Den beskriver också hur verkligheten ser ut inom olika områden och olika svårigheter som kan uppstå, skriver Maria Kruse, förskollärare och specialpedagog.  

Utforskande lärare på Manillaskolan

Specialpedagogik

”Lektionen blev inte alls som jag hade tänkt mig, och det är positivt och utmanande”, säger Jakob Hansson, en av de fyra matematiklärare från Manillaskolan som var inbjudna till Lärarnas forskningskonferens som hölls i Stockholm den 1 november.

 
Annons