Specialpedagogik

Skriv ut

Kartläggning av särskilt stöd och tidiga insatser – Fallstudier av internationella utbildningssystem

Specialpedagogik

Inom ramen för kursen ”Områdesöversikt över internationell forskning” (Masterprogram i specialpedagogik) vid Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet, har en grupp studenter under höstterminen 2015 genomfört fallstudier av särskilt stöd och tidiga insatser i 9 utbildningssystem/länder på uppdrag av 2015 års Skolkommission. (pdf)

Särskilt stöd i den svenska skolan och internationellt – en jämförande analys av policy och praktik för specialpedagogiska insatser och särskilt stöd

Specialpedagogik

Specialpedagogisk policy och praktik i nio olika utbildningssystem har analyserats av en grupp studenter på Stockholms universitet som deltog i kursen Områdesöversikt över internationell forskning inom specialpedagogik under hösten 2015. (pdf)

Internationellt: Equip teachers to support children with language disorders in the classroom

Specialpedagogik

It is estimated that two children in every class of 30 suffers from language disorders but their difficulties are often mistaken for bad behaviour, writes Courtenay Norbury, Professor of Developmental Language and Communication Disorders, and Emma Broddle, specialist speech and language teacher.

Roboten tittar, lyssnar och lär

Specialpedagogik

»Furhat« ger eleverna på resursskolan social träning och väcker lust att lära.  

Lugn och lek när barnen får styra

Specialpedagogik

På förskolan Villervallan i Gnarp har man skapat struktur vid övergångar mellan avdelningarna, och mellan förskola och förskoleklass. Det har gett goda resultat.

Ny rapport vill sprida kunskap om syntolkning

Specialpedagogik

Hur kan syntolkning, det vill säga talade beskrivningar av till exempel film, konst och teater, utveckla kulturupplevelsen för personer med synskada? Vad innebär det för inkluderingen i samhällslivet?

Samarbete med Skolverket ger lärarlyft

Specialpedagogik

Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att ansvara för en kompetensutvecklingsinsats i specialpedagogik för lärare. Specialpedagogiska skolmyndigheten bidrar med kunskap och stöd i uppdraget.

Specialpedagogik: Måste det vara så svårt?

Specialpedagogik

Nära en femtedel av landets niondeklassare ligger i riskzonen för att få underkänt i matematik. Behöver det verkligen vara så? Gunnar Sjöberg forskar på matematiksvårigheter vid Umeå universitet.

Diagnos kan bli bromskloss

Specialpedagogik

Dyskalkyli är omdiskuterat. Frågan om eleven har diagnosen eller inte riskerar att stå i vägen för möjligheten att utvecklas, menar forskaren Rickard Östergren.

Intensiv kamp med talen

Specialpedagogik

Vadå tiokamrater? För ett halvår sedan fick tioåriga Lukas Eriksson leta länge för att hitta dem. Intensivmatte löste upp knutarna.

Rätt utbildning krävs för att lära ut takk

Specialpedagogik

Det är stor skillnad på att lära ut teckenspråk och takk, skriver Åsa Rosqvist och Jessika Forsberg. Takk – tecken som alternativ och kompletterande kommunikation – är i dag en väl ansedd och förhållandevis enkel metod som blir allt vanligare, framför allt inom förskola och skola.

Special: Matteproblem

Specialpedagogik

Specialpedagogik nr 5 2016 Omognad, matteskräck och dyskalkyli. Det kan finnas många orsaker till varför en elev har svårt med matematiken. Men många av problemen går att hitta i lärmiljön.

Teckenspråk stöd i svenskan

Specialpedagogik

Kunskaper i teckenspråk hjälper hörselskadade barn att bli bättre läsare.Skriven svenska och svenskt teckenspråk är två helt skilda språk med olika grammatik och ordföljd. Men Emil Holmers avhandling visar att det finns en koppling. Han har studerat utvecklingen hos 16 barn i teckenspråkiga specialskolor som håller på att lära sig läsa.

På upptäcktsfärd i mattelandet

Specialpedagogik

Genom att analysera undervisningen, frigöra sig från boken och bjuda in eleverna till gemensamt utforskande har synen på matematiken förändrats på Manillaskolan. Bland både lärare och elever.

UR: Döva barns språkutveckling : Teckenspråk nu, sen eller aldrig

Specialpedagogik

Brita Bergman är professor emerita i teckenspråk och berättar att det är viktigt att förstå hur cochleaimplantat fungerar och varför det är viktigt att ge barn alla språk de behöver. Ingen av de föräldrar hon träffat ångrar att de lärt sina barn teckenspråk även om barnen har cochleaimplantat. (webb-tv)

UR: Döva barns språkutveckling : Lär av döva föräldrar

Specialpedagogik

Carin Roos är docent i specialpedagogik och berättar om vikten av att som hörande förälder till döva barn hitta strategier. Hon framhåller hur man alltid måste vara synlig, visa och kommentera saker för barnet och aldrig skärma av det från omgivningen. (webb-tv)

UR: Döva barns språkutveckling : Tvåspråkighet som tillgång

Specialpedagogik

Krister Schönström är lektor i svenska som andraspråk för döva och talar om hur viktig föräldrarnas attityd till dövhet är. Tvåspråkighet leder till att språken utvecklas i olika takt men man kan växla mellan språken efter behov. (webb-tv)

UR: Döva barns språkutveckling : CI-barn, hörapparater och teckenspråket

Specialpedagogik

Helena Foss är sakkunnig i döv- och hörselfrågor på Specialpedagogiska skolmyndigheten och berättar om vikten av att förstå att cochleaimplantat inte löser allt för döva barn. De fungerar inte bra i bullriga miljöer och tar man av sig det är man döv. Därför är teckenspråk en tillgång. (webb-tv)

UR: Döva barns språkutveckling : En läkares perspektiv på CI

Specialpedagogik

Inger Uhlén är överläkare och specialist på hörsel- och balansfrågor och ger sitt perspektiv på cochleaimplantat (CI). Hon berättar om att CI ger så pass mycket hörselinformation till hjärnan att den kan utveckla ett talspråk. (webb-tv)

UR: Döva barns språkutveckling : Teckenspråk är komplicerat

Specialpedagogik

Pia Simper är doktorand i lingvistik och talar om vikten av att lära sig teckenspråk så tidigt som möjligt. Teckenspråk tar tid att lära sig och innehåller många svåra grammatiska komponenter. (webb-tv)

 
Annons