Specialpedagogik

Skriv ut

UR: Döva barns språkutveckling : Språk föder språk

Specialpedagogik

Emelie Cramér-Wolrath är fil.dr. i specialpedagogik och berättar om hur små barns hjärnor lätt lär sig språk. Hon säger att språk förstärker varandra och att det tecknade språket hos ett dövt barn blir en bro till talat språk. (webb-tv)

UR: Döva barns språkutveckling : Dövidentitet och hörselnormen

Specialpedagogik

Evelina Svensdotter pratade när hon var liten och utvecklade en oral identitet trots att hon har en hörselskada. Hon har på senare tid lagt ifrån sig hörapparaten och tecknar enbart. Hon berättar om vägen till beslutet och att hennes släkt nu vet att hon är döv. (webb-tv)

Skolan behöver anpassas bättre för elever med funktionsnedsättning

Specialpedagogik

Varannan specialpedagog säger att deras skola inte är tillräckligt anpassad för elever med funktionsnedsättningar som ADHD, AST eller rörelsehinder.

Brus kan hjälpa barn med adhd

Specialpedagogik

Kan ett konstant ljud av brus i öronen få barn och ungdomar med adhd att bättre koncentrera sig i skolarbetet? En svensk-norsk studie talar för att så kan vara fallet.

Temadag om geometri på Östervångsskolan

Specialpedagogik

Den 4 oktober var det ingen vanlig matteundervisning för eleverna i årskurs 1-5 på Östervångsskolan, en specialskola för elever som är döva eller har hörselnedsättning. Matteboken fick läggas åt sidan. Istället var det praktisk matte som gällde

Ny tjänst med läromedel inom specialpedagogik

Specialpedagogik

Specialpedagogiska skolmyndigheten har i tjänsten Hitta läromedel samlat läromedel som underlättar lärandet för elever med olika behov.

Lika värde nr 3, 2016

Specialpedagogik

Det här numret av Lika värde har elevhälsan som tema. I det här numret kan du läsa om ett gymnasium som med ett elevhälsoperspektiv satsat på att ge elever möjlighet att få stöd i en lugn miljö och en grundskola som valde att satsa på elevhälsan när de stod inför flera utmaningar. (pdf)

Barn med lindrig utvecklingsstörning och deras familjer

Specialpedagogik

Vilka behov av stöd har familjer vars barn har en lindrig utvecklingsstörning? Hur använder de det stöd och den service som socialtjänsten och habiliteringsverksamheten kan erbjuda? Vilka erfarenheter har de av det stöd och den service de får? Dessa frågor har Lena Olsson sökt besvara i sin avhandling vid Hälsohögskolan i Jönköping. (s.11)

Skolans stöd i övergången till arbetslivet för elever med ADHD och Aspergers syndrom

Specialpedagogik

Övergången mellan skola och arbetsliv är en problematisk tid för de flesta elever och särskilt för elever med funktionsnedsättning. Vedrana Bolic Baric har i sin avhandling särskilt studerat vilket stöd i skolan elever med ADHD och Aspergers syndrom själva beskriver som viktigt för vidare studier och arbetsliv. (s.11)

Långvarigt stöd viktigt för barn med autismspektrumtillstånd

Specialpedagogik

Hur går det för de barn med autism­ spektrumtillstånd som fått tidiga insatser från en specialiserad habili­terings verksamhet? Vilka symptom kvarstår, finns andra utvecklings­avvikelser, och vilka svårigheter med ätande, sömn och skrikighet (så kallade regleringssvårigheter) kan man konsta­tera? Dessa frågor har Martina Barnevik Olsson sökt besvara i sin avhandling. (s.10)

Social färdighetsträning för barn med autismspektrumtillstånd

Specialpedagogik

Behovet av evidensbaserade insatser riktade till barn med autismspektrum­ tillstånd är stort. Nora Choque Olsson har i sin avhandling vid institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska institutet utvärderat ett program för social färdighetsträning i grupp för barn och ungdomar med autismspektrum­ tillstånd. (s. 10)

Att anpassa lärmiljön utomhus för alla elever

Specialpedagogik

Specialpedagogiska skolmyndigheten anordnar kursen Tillgänglig utomhuspedagogik tillsammans med Naturskolan Asköviken i Västerås. Kursen är nätbaserad.

UR Samtiden – Barn med annorlunda språkutveckling : Tryckfel i generna

Specialpedagogik

Juha Kere, professor i molekylärbiologi, presenterar ny forskning om generna hos människor med dyslexi. Hur ser hjärnstrukturen ut, och skiljer det sig mellan vuxna och barn? (webb-tv)

UR Samtiden – Barn med annorlunda språkutveckling : Språkstörning i familjen

Specialpedagogik

Ärftligheten av språkstörningar blir starkare ju starkare språkstörningen är. Forskaren Nelli Kalnak berättar här om olika gener för språkstörning hos barn och reder ut riskfaktorer inom olika diagnoser.

UR Samtiden – Barn med annorlunda språkutveckling : Ojämlikhet i tidig kommunikation

Specialpedagogik

Julie Dockrell, professor vid University College London, berättar om de stora ojämlikheterna inom språklärande. Ojämlikheterna är inte nödvändigtvis kopplade till sociala förhållanden, enligt forskningen. De som halkar efter reagerar dåligt även på den allra bästa utbildningen. (webb-tv)

UR Samtiden – Barn med annorlunda språkutveckling : Hesa lärarröster och språksvaga barn

Specialpedagogik

Det finns mycket som kan påverka barns förmåga att förstå språk. Värme, luft, buller och, inte minst, en lärares hesa röst. Den som lyssnar på en hes röst påverkas negativt i sitt lärande. Jonas Christensson, konceptutvecklare Ecophon, och Viveka Lyberg Åhlander, forskare logopedi, berättar hur vi skapar optimala förutsättningar i klassrummet. (webb-tv)

UR Samtiden – Barn med annorlunda språkutveckling : Tidig ordinlärning

Specialpedagogik

Vad händer i hjärnan när 1,5-åringen lär sig ord? Kristina Borgström och Janne von Koss Torkildsen berättar om en svensk-norsk studie där de med hjälp av elektroder på barnets huvud lyckats mäta hur hjärnan bearbetar ord. (webb-tv)

UR Samtiden – Barn med annorlunda språkutveckling : Språkstörning och hörselnedsättning i skolan

Specialpedagogik

Att drabbas av både språkstörning och hörselnedsättning är svårt, och det är viktigt att upptäcka det så tidigt som möjligt. Kristina Hansson berättar här om forskning inom detta område och hur man kan hantera svårigheterna. (webb-tv)

UR Samtiden – Barn med annorlunda språkutveckling : Observera andra och skriv bättre

Specialpedagogik

Att kunna berätta en historia är svårt om man har språksvårigheter. Ett sätt att jobba med detta är genom observation. Victoria Johansson, språkforskare, och Åsa Wengelin, lektor i svenska, berättar här om en studie där mellanstadieelever fick skriva en historia medan deras klasskompisar studerade dem. (webb-tv)

UR Samtiden – Barn med annorlunda språkutveckling : Behandla barn med språkstörning

Specialpedagogik

Olof Sandgren, logoped och lektor vid Malmö högskola, berättar om forskningsläget vad gäller intervention för barn med språkstörning. Screeningar fångar upp många som klarar sig utan insatser, och att skicka dessa barn till logoped är kanske inte det mest kostnadseffektiva, menar Sandgren.

 
Annons