nytt om specialpedagogik

Läsa-skriva-räkna-garanti: Så ska den stärka lärarna

Nya åtgärdsgarantin ska tvinga skolledare och huvudmän att lyssna på lärarnas bedömning av elevers behov. "Det ska inte krävas att föräldrarna anmäler skolan för att deras barns ska få stöd," säger Gustav Fridolin till Skolvärlden.

"Ställ färre diagnoser"

Många ”stökiga” barn kan bli hjälpta av individualiserad pedagogik, i stället för att medicineras med riskabla preparat, ­skriver Leif Elinder.

Specialläraren: Skolor lägger problemen i elevens knä

Elever med autism, adhd eller en annan funktionsvariation bemöts inte tillräckligt bra av den svenska skolan. Men små medel och en öppenhet för kreativa lösningar kan göra stor skillnad inför skolstarten, menar specialpedagogen Daniel Johansson.

Läs mer Forskning & Utveckling
Aktuella intervjuer

Dataspel tränar igenkänning av emotioner hos

Steve Berggrens avhandling visar att barn med ADHD och autism blir bättre på att känna igen emotioner hos andra genom dataspelet ”Emotiplay.” I spelet får barnen lyssna på röster, titta på filmer och liknande och försöka tolka andra människors känslor och uttryck.

Ny metod framgångsrik för små barn med autism

Birgitta Spjut Janson visar i sin forskning att en ny svensk metod där barn med autism stimuleras att få vuxna att imitera dem ger en förbättrad förmåga till gemensamt uppmärksamhetsfokus.

Svårt att förverkliga en skola för alla

Trots politisk enighet är det svårt att i praktiken genomföra en skola för alla. Det konstaterar Inga-Lill Matson som forskat om en kommuns erfarenheter av ett beslut om en skola med total inkludering.

Läs fler intervjuer
Höstens fortbildning

I höst anordnar Skolporten bland annat konferenser om inkludering, särskolan, språkstörning och specialpedagogik i förskolan.

Läs mer
Nyheter

Ställ färre diagnoser

Många ”stökiga” barn kan hjälpta av individualiserad pedagogik, i stället för att medicineras med riskabla preparat, ­skriver Leif Elinder.

Specialläraren: Skolor lägger problemen i elevens knä

Elever med autism, adhd eller en annan funktionsvariation bemöts inte tillräckligt bra av den svenska skolan. Men små medel och en öppenhet för kreativa lösningar kan göra stor skillnad inför skolstarten, menar specialpedagogen Daniel Johansson.

Ny utredning för att skapa bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven i skolan

Skolan ska ta hänsyn till barns och elevers olika behov, men Skolinspektionens granskning visar bland annat att många skolhuvudmän inte tillgodoser elevernas rätt till särskilt stöd och extra anpassningar.

Läraren tryckte ner 6-åringens huvud mot golvet

Nu har Skolinspektionen gjort om och gjort rätt. Problemet kvarstår dock i skolorna där lärare och annan personal måste lära sig att möta utåtagerande barn utan att kränka dem eller riskera deras hälsa. Det kräver fler speciallärare och mer specialpedagogisk kunskap, men också rimliga resurser, skriver Eva Franchell på Aftonbladets ledarsida.

Studiepaket som röd tråd för kollegialt lärande i förskolan

I Nässjö kommun i Småland fick förskolechefer och specialpedagoger för något år sedan frågan om vilken den största utmaningen var på förskolorna i kommunen. Att möta barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, npf, visade sig vara svaret och sökandet efter lämplig kompetensutveckling inom området tog sin början.

Resursskolor får stöd av högsta instans

Det finns inga hinder i skollagen för att en kommun inrättar separata resursskolor för elever i behov av särskilt stöd. Det är innebörden av en dom i Högsta förvaltningsdomstolen.

Tre av fyra elever i farozonen saknade särskilt stöd

Underkända betyg i sexan följer ofta med till nian, visar en analys som Skolverket gjort. Men trots det är det långt ifrån alla elever som fått särskilt stöd. ”Förvånansvärt, då följer man inte skollagen,”säger Wern Palmius, rådgivare på SPSM.

Behovet av två utbildningar ifrågasätts

Specialpedagoger ska precis som speciallärare bli behöriga att ge särskilt stöd. Behovet av två olika utbildningar ska dessutom ses över. Detta är några av förslagen i en ny statlig utredning.

Han tar över SPSM

Fredrik Malmberg presenteras idag som ny generaldirektör för Specialpedagogiska skolmyndigheten. ”Ungefär hälften av landets skolor är otillräckliga när det kommer till särskilt stöd,” säger han.

S: Bristfällig dialog med föräldrarna

Föräldranätverket Barn i Behov ställer i en debattartikel på SvD.se en rad frågor om Stockholms stads arbete med elever med särskilda behov. Jag vill utveckla hur vi resonerar kring vårt arbete i denna fråga. Det skriver skolborgarrådet Olle Burell (S) i en replik.

”S sviker elever med särskilda stödbehov”

Socialdemokraternas förslag att lägga ned resursgrupperna för elever med stora stödbehov i Stockholms stad är cyniskt. Det är orimligt att driva igenom en så stor förändring utan demokratiskt fattade beslut. Liberalerna inrättade resursgrupperna och kommer kämpa med näbbar och klor för att de ska finnas kvar.

”Stödet till elever med särskilda behov demoleras”

Vi har länge sökt svar från staden på hur planen för likvärdig och icke-diskriminerande skolgång ser ut för elever med särskilda behov. Nu mobiliserar vi återigen för att låta hela Sverige veta vilken verklighetsfrånvänd och funktionsfientlig politik som bedrivs, skriver Malin Holm, Anna Lytter och Jiang Millington, Föräldranätverket Barn i Behov.

Grupper för elever med särskilda behov skrotas: ”Förfärligt”

Merparten av Stockholms CSI-grupper där elever i stort behov av särskilt stöd får sin undervisning kommer att läggas ner snart. ”Det är ett förfärligt ogenomtänkt beslut,” säger specialläraren Peter Boström.

Flera lärare i Nynäshamn kan få vidareutbildning i specialpedagogik

Till hösten finns det öronmärkta pengar för att vidareutbilda 42 kommunala lärare i Nynäshamn i specialpedagogik.

Satsning på specialpedagogik

Staten vill satsa på specialpedagogik. I höst får 296 kommunalt anställda lärare i Värmland möjlighet till kompetensutveckling.

Läs fler nyheter
Temadag
Inkludering

Inkludering

Hur kan du som lärare bemöta och undervisa elever i behov av särskilt stöd? Ta del av såväl nationell som internationell forskning kring framgångsrika strategier om inkludering i skolan. Välkommen till en praktiknära dag där olika modeller för lärande och undervisning presenteras.

Läs mer
Aktuella platsannonser
Fler lediga jobb
Aktuella avhandlingar

Att överbrygga klyftor i ett digitalt lärandelandskap: design och iscensättning för skriv- och läslärande i förskoleklass och lågstadium

Karin Forslings studie visar att att implementering av digitala verktyg jämsides med fortbildning för lärarna och lärarnas spontana kollegiala lärande leder till skolutveckling.

Grus i maskineriet?: Några kommunala tjänstemäns, politikers, föräldrars och lärares syn på en skola för alla

Inga-Lill Matson vill med sin avhandling beskriva en kommuns arbete för att nå en skola för alla.

Effects of Intensive Behavioural Treatment and a focused Imitation Intervention for young Children with Autism Spectrum Disorder – One plus One means More

Birgitta Spjut Janson har i sin avhandling utvärderat interventionsmetoder för små barn med autism.

Läsutveckling under mellan- och högstadiet: En longitudinell studie av läsfärdigheter hos elever med och utan lässvårigheter

Ett av Karin Stenlunds syften har varit att undersöka vilka klassrumsaktiviteter som förekommer i klassrummet och hur det specifika textarbetet går till utifrån den övergripande frågan kring vilka  förutsättningar till utveckling av läsförmågan elever ges i klassrummet.

Fler avhandlingar
Konferens
Specialpedagogik i förskolan

Specialpedagogik i förskolan

Förskolan är en inkluderande miljö där varje barn ska ges möjlighet att nå sin fulla potential och utvecklas efter sina förutsättningar. En viktig faktor till lärande är språket – därför lägger vi stort fokus på språkutveckling i förskolans kontext på årets konferens. Konferensen riktar sig till dig som är intresserad av frågeställningar kring yngre barn i behov av särskilt stöd.

Läs mer & boka plats
Forskningsnyheter

Educator: Use tech to reach ELLs

Teachers can help to teach English-language learners by adopting technology tools, special-education teacher Dawn Mills suggests. In this blog post, she shares three ways to use the tools, including by gathering student data that could help guide interventions.

Internationellt: Seven tips for supporting high performers at school

From using games and activities to developing growth mindsets, experts share their advice on what parents and teachers can do to cultivate excellence.

Internationellt: Autism symptoms are less obvious in girls

Girls are much less likely to be diagnosed with autism, but that may be because the signs of the disorder are different than in boys. And girls may be missing out on help as a result.

Internationellt: Reel inklusion og øget diagnosticering kan ikke eksistere side om side

Skolen kan være rigtig svær at møde, når man ikke umiddelbart passer ind i formen. Folkeskolens ønske om at inkludere og trangen til at diagnosticere er to modsatrettede og ikke forenelige bevægelser.

Delaktighet i den fria leken

När Maskrosen förskola i Piteå kommun började jobba med ett utvecklingsprojekt för barn och elever med funktionsnedsättning gav det goda resultat – för alla barn.

Stort anslag till studie om hur barn med dyslexi kan stöttas genom läppläsning

Jakob Åsberg Johnels, vid Gillbergcentrum och Göteborgs universitet, tilldelas 1, 2 miljoner kronor från Lennart ”Aktiestinsen” Israelssons forskningsstiftelse. Pengarna går till en studie som ska undersöka om barn med dyslexi tittar mer på andras munnar för att avkoda tal.

Internationellt: Inklusion og eksklusion i skolens praksis

I skolers praksis skabes implicit, ubevidst og over tid billeder og forståelser af den ideale elev, og alle elever kategoriseres ud fra dette billede som enten normale eller afvigende. Det viser et internationalt forskningsreview gennemført med det formål at finde frem til national og international forskning, der udforsker skolers praksis som en social praksis, der etablerer sig gennem både inklusions- og eksklusionsprocesser.