Specialpedagogik

Skriv ut

Möjligheter för barn med Downs syndrom i vanlig skola

Intervju
Skolporten

Vanlig skola ger barn med Downs syndrom stora utvecklingsmöjligheter, men det sociala samspelet förutsätter att barnen i klassen känner varandra väl. Det menar Anne-Stine Dolva som undersökt möjlighet och hinder hos barn med Downs syndrom under skolans första år.

Kompetenta lärare A och O för elevers lärande

Intervju
Skolporten

Elisabeth Frank har sett att den absolut viktigaste faktorn för hur väl elever presterar i skolan är lärarens kompetens. Utan den skapas inte den trygghet och det föräldraengagemang som är så viktigt för barnens lärande.

Samarbete gagnar barn med ADHD

Intervju
Skolporten

Barn med ADHD har både större risk för att utveckla psykosomatiska besvär och involveras i mobbning, än barn utan ADHD. Skolan behöver ha tillgång till såväl psykosocial, medicinsk och specialpedagogisk kompetens som kan ge stöd till både elever med problem och deras lärare, menar Kirsten Holmberg.

Kunskapande samtal

Intervju
Skolporten

Specialpedagoger måste ges möjlighet att arbeta med kunskapande samtal där kompetensen hos samtalspartnern kan lyftas fram. Désirée von Ahlefeldt Nisser har undersökt specialpedagogens yrkesroll i förskola och skola och hur en demokratisk kommunikation kan utvecklas.

Children with Down syndrome in mainstream schools : Conditions influencing participation

Avhandling
I avhandlingen "Children with Down syndrome in mainstream schools" undersöker Anne-Stine Dolva möjligheter och hinder för aktivitet och delaktighet i skolan för barn med Downs syndrom.

Läsförmågan bland 9-10-åringar. Betydelsen av skolklimat, hem- och skolsamverkan, lärarkompetens och elevers hembakgrund

Avhandling
Elisabeth Franks avhandling "Läsförmågan bland 9-10-åringar" syftar till att bidra med kunskap kring förhållanden i skol- och klassrumskontext som är av betydelse för elevers läsförmåga.

Vad kommunikation vill säga: En iscensättande studie om specialpedagogers yrkesroll och kunskapande samtal

Avhandling
I en god specialpedagogisk verksamhet måste specialpedagoger utgå från ett medvetet kommunikativt perspektiv och få möjlighet att arbeta med kvalificerade pedagogiska samtalsprocesser. Det visar Désirée von Ahlefeld Nissers avhandling "Vad kommunikation vill säga".

Health Complaints, Bullying and Predictors of Attention-deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) in 10-year-olds in a Swedish Community

Avhandling
Barn med ADHD har oftare än andra ont i magen, sömnsvårigheter och känner sig trötta. De är också oftare involverade i mobbning, visar Kirsten Holmberg avhandling "Health Complaints, Bullying and Predictors of Attention-deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD)"

Eleven bär problemen

Intervju
Skolporten

Elever tycker att problemen ligger hos dem själva och de upplever att de befinner sig i ett sammanhang för sådana som inte passar in i skolan. Anna-Lena Ljusberg har i sin avhandling undersökt hur det är att vara elev i särskild undervisningsgrupp.

Svår balansgång mellan lek och lärande i förskoleklassen

Intervju
Skolporten

När det finns en positiv relation mellan barn och lärare och när barnen känner sig delaktiga i själva lärandesituationen upplever de svårigheter som mindre besvärligt. Agneta Simeonsdotter Svensson har undersökt hur barn i förskoleklass upplever svårigheter.

Låt den pedagogiska bedömningen bli avgörande

Intervju
Skolporten

Barn i behov av särskilt stöd i förskolan kategoriseras och bedöms allt oftare av psykologer och andra specialister. Kristian Lutz menar att pedagogerna i förskolan måste ta tillbaka makten över bedömningar av vad som är normalt och avvikande i den pedagogiska miljön.

Möten en viktig väg för ökad förståelse

Intervju
Skolporten

Elever med behov av särskilt stöd marginaliseras ofta i specialskolan. Delvis för att de lärare som inte undervisar dem har svårt att bemöta och kommunicera med dem. Det är därför viktigt att skolan hittar lösningar på de dilemman som finns kring inkluderande undervisning, menar Jari Linikko.

TIME FOR TIME: Assessment of time processing ability and daily time management in children with and without disabilities

Avhandling
Många barn kan inte lära sig klockan, andra kan avläsa klockan men ändå inte använda sig av den information klockan ger för att hantera sin tid i sin vardag. Gunnel Janeslätts avhandling "Time for time" är en kartläggning av tidsuppfattning och tidshantering hos barn med och utan funktionshinder.

Kategoriseringar av barn i förskoleåldern – Styrning & administrativa processer

Avhandling
Kristian Lutzs avhandling "Kategoriseringar av barn i förskoleåldern" behandlar utvecklingsbedömningar i förskolan. Han har studerat organisatoriska förutsättningar och diskursiva praktiker rörande barn i behov av särskilt stöd.

Pupils in remedial classes

Avhandling
Vad elever i särskild undervisningsgrupp framförallt lär sig är att bli just elever i särskild undervisningsgrupp. Det framgår av Anna-Lena Ljusbergs avhandling "Pupils in remedial classes" där hon har intervjuat lärare, föräldrar och eleverna själva.

”Det gäller att hitta nyckeln…” : Lärares syn på undervisning och dilemman för inkludering av elever i behov av särskilt stöd i specialskolan

Avhandling
Jari Linikko har i sin avhandling "Det gäller att hitta nyckeln..." intervjuat 16 lärare på dövskolor i Sverige om deras syn på undervisning och dilemman för inkludering av elever i behov av särskilt stöd.

Barn med ADHD har inte alltid kognitiva brister

Intervju

– Det går att identifiera mer homogena grupper av barn med ADHD än vad man tidigare trott, säger Cecilia Wåhlstedt, som i sin avhandling tittat på sambandet mellan kogntitiva faktorer och beteendeproblem hos barn med ADHD-problematik.

Specifying the Heterogeneity in Children with ADHD: Symptom Domains, Neuropsychological Processes, and Comorbidity

Avhandling
Heterogenitet hos barn med ADHD-symptom är ett välkänt fenomen. Huvudsyftet med Cecilia Wåhlstedts avhandling "Specifying the heterogeneity in children with ADHD" är att undersöka kognitiva brister i relation till ADHD-symptom.

Föräldrar experter på samspel

Intervju
Skolporten

Samspelet mellan barn med flera betydande funktionshinder och deras föräldrar består av ömsesidig delad erfarenhet och glädje. I vardagen sker hela tiden ett samspel. Jenny Wilder har i sin avhandling intervjuat föräldrar om vardag och kommunikation.

Educational encounters with adult students in difficult learning situations

Avhandling
I avhandlingen "Educational encounters" har Lisbeth Ohlsson, i vad som betecknas som svåra lärandesituationer, undersökt eventuella dolda resurser för lärande hos hos 23 sökande till vuxenutbildningen som misslyckats i ett inslusstest".
 
Annons