Specialpedagogik

Skriv ut

Intensiv kamp med talen

Specialpedagogik

Vadå tiokamrater? För ett halvår sedan fick tioåriga Lukas Eriksson leta länge för att hitta dem. Intensivmatte löste upp knutarna.

Rätt utbildning krävs för att lära ut takk

Specialpedagogik

Det är stor skillnad på att lära ut teckenspråk och takk, skriver Åsa Rosqvist och Jessika Forsberg. Takk – tecken som alternativ och kompletterande kommunikation – är i dag en väl ansedd och förhållandevis enkel metod som blir allt vanligare, framför allt inom förskola och skola.

Special: Matteproblem

Specialpedagogik

Specialpedagogik nr 5 2016 Omognad, matteskräck och dyskalkyli. Det kan finnas många orsaker till varför en elev har svårt med matematiken. Men många av problemen går att hitta i lärmiljön.

Teckenspråk stöd i svenskan

Specialpedagogik

Kunskaper i teckenspråk hjälper hörselskadade barn att bli bättre läsare.Skriven svenska och svenskt teckenspråk är två helt skilda språk med olika grammatik och ordföljd. Men Emil Holmers avhandling visar att det finns en koppling. Han har studerat utvecklingen hos 16 barn i teckenspråkiga specialskolor som håller på att lära sig läsa.

På upptäcktsfärd i mattelandet

Specialpedagogik

Genom att analysera undervisningen, frigöra sig från boken och bjuda in eleverna till gemensamt utforskande har synen på matematiken förändrats på Manillaskolan. Bland både lärare och elever.

UR: Döva barns språkutveckling : Teckenspråk nu, sen eller aldrig

Specialpedagogik

Brita Bergman är professor emerita i teckenspråk och berättar att det är viktigt att förstå hur cochleaimplantat fungerar och varför det är viktigt att ge barn alla språk de behöver. Ingen av de föräldrar hon träffat ångrar att de lärt sina barn teckenspråk även om barnen har cochleaimplantat. (webb-tv)

UR: Döva barns språkutveckling : Lär av döva föräldrar

Specialpedagogik

Carin Roos är docent i specialpedagogik och berättar om vikten av att som hörande förälder till döva barn hitta strategier. Hon framhåller hur man alltid måste vara synlig, visa och kommentera saker för barnet och aldrig skärma av det från omgivningen. (webb-tv)

UR: Döva barns språkutveckling : Tvåspråkighet som tillgång

Specialpedagogik

Krister Schönström är lektor i svenska som andraspråk för döva och talar om hur viktig föräldrarnas attityd till dövhet är. Tvåspråkighet leder till att språken utvecklas i olika takt men man kan växla mellan språken efter behov. (webb-tv)

UR: Döva barns språkutveckling : CI-barn, hörapparater och teckenspråket

Specialpedagogik

Helena Foss är sakkunnig i döv- och hörselfrågor på Specialpedagogiska skolmyndigheten och berättar om vikten av att förstå att cochleaimplantat inte löser allt för döva barn. De fungerar inte bra i bullriga miljöer och tar man av sig det är man döv. Därför är teckenspråk en tillgång. (webb-tv)

UR: Döva barns språkutveckling : En läkares perspektiv på CI

Specialpedagogik

Inger Uhlén är överläkare och specialist på hörsel- och balansfrågor och ger sitt perspektiv på cochleaimplantat (CI). Hon berättar om att CI ger så pass mycket hörselinformation till hjärnan att den kan utveckla ett talspråk. (webb-tv)

UR: Döva barns språkutveckling : Teckenspråk är komplicerat

Specialpedagogik

Pia Simper är doktorand i lingvistik och talar om vikten av att lära sig teckenspråk så tidigt som möjligt. Teckenspråk tar tid att lära sig och innehåller många svåra grammatiska komponenter. (webb-tv)

UR: Döva barns språkutveckling : Språk föder språk

Specialpedagogik

Emelie Cramér-Wolrath är fil.dr. i specialpedagogik och berättar om hur små barns hjärnor lätt lär sig språk. Hon säger att språk förstärker varandra och att det tecknade språket hos ett dövt barn blir en bro till talat språk. (webb-tv)

UR: Döva barns språkutveckling : Dövidentitet och hörselnormen

Specialpedagogik

Evelina Svensdotter pratade när hon var liten och utvecklade en oral identitet trots att hon har en hörselskada. Hon har på senare tid lagt ifrån sig hörapparaten och tecknar enbart. Hon berättar om vägen till beslutet och att hennes släkt nu vet att hon är döv. (webb-tv)

Skolan behöver anpassas bättre för elever med funktionsnedsättning

Specialpedagogik

Varannan specialpedagog säger att deras skola inte är tillräckligt anpassad för elever med funktionsnedsättningar som ADHD, AST eller rörelsehinder.

Brus kan hjälpa barn med adhd

Specialpedagogik

Kan ett konstant ljud av brus i öronen få barn och ungdomar med adhd att bättre koncentrera sig i skolarbetet? En svensk-norsk studie talar för att så kan vara fallet.

Temadag om geometri på Östervångsskolan

Specialpedagogik

Den 4 oktober var det ingen vanlig matteundervisning för eleverna i årskurs 1-5 på Östervångsskolan, en specialskola för elever som är döva eller har hörselnedsättning. Matteboken fick läggas åt sidan. Istället var det praktisk matte som gällde

Ny tjänst med läromedel inom specialpedagogik

Specialpedagogik

Specialpedagogiska skolmyndigheten har i tjänsten Hitta läromedel samlat läromedel som underlättar lärandet för elever med olika behov.

Lika värde nr 3, 2016

Specialpedagogik

Det här numret av Lika värde har elevhälsan som tema. I det här numret kan du läsa om ett gymnasium som med ett elevhälsoperspektiv satsat på att ge elever möjlighet att få stöd i en lugn miljö och en grundskola som valde att satsa på elevhälsan när de stod inför flera utmaningar. (pdf)

Barn med lindrig utvecklingsstörning och deras familjer

Specialpedagogik

Vilka behov av stöd har familjer vars barn har en lindrig utvecklingsstörning? Hur använder de det stöd och den service som socialtjänsten och habiliteringsverksamheten kan erbjuda? Vilka erfarenheter har de av det stöd och den service de får? Dessa frågor har Lena Olsson sökt besvara i sin avhandling vid Hälsohögskolan i Jönköping. (s.11)

Skolans stöd i övergången till arbetslivet för elever med ADHD och Aspergers syndrom

Specialpedagogik

Övergången mellan skola och arbetsliv är en problematisk tid för de flesta elever och särskilt för elever med funktionsnedsättning. Vedrana Bolic Baric har i sin avhandling särskilt studerat vilket stöd i skolan elever med ADHD och Aspergers syndrom själva beskriver som viktigt för vidare studier och arbetsliv. (s.11)

 
Annons