Vetenskapliga tidskrifter

Skriv ut

Litteraturundervisning betraktat ur ett kroppsligt perspektiv

2016-12-02

Djamila Fatheddine har studerat hur lärare rör sig i klassrummet när de undervisar skönlitteratur. Hon vill med sin artikel bidra till en fördjupad förståelse för litteraturläsning och lyfta in ett kroppsligt perspektiv i undervisningen.

Berättarteknik i elevberättelser från tidiga skolår

2016-12-02

Anna Nordlund har studerat hur elevernas berättarteknik utvecklas i en lågstadieklass. Resultaten visar att elevernas texter skiljer sig tydligt åt i årskurs 1 och att skillnaden kvarstår i de flesta fall genom hela lågstadiet.

Frågan som didaktiskt verktyg – en studie av textsamtal kring skönlitteratur i årskurs 6 och 7

Forskning om undervisning och lärande 2016-10-18

Elevers läsutveckling och läsintresse påverkas positivt av att de själva får ställa frågor till texter de läser. Anita Varga har undersökt hur olika typer av frågor kan främja olika aspekter av elevernas läsförståelseprocess.

Lässtrategier för att lyckas – om hur högpresterande gymnasieelever gör när de läser

Forskning om undervisning och lärande 2016-10-12

Undervisning i lässtrategier bör knytas till konkret textläsning och relateras till innehållet. Det menar Yvonne Hallesson som i sin studie frågat elever med mycket god läsförmåga hur de gör när de läser, för att skapa en bild av effektiva lässtrategier.

Från orsak till mening – att kunna relatera ritualer till centrala tankegångar inom olika religioner

Forskning om undervisning och lärande 2016-09-27

Inom religionsämnet för åk 4-6 ska elever kunna relatera konkreta religiösa uttryck till centrala tankegångar inom världsreligionerna. Anna-Karin Frisk har i sin studie undersökt vad detta kunnande innebär.

Tävling och acceleration för utveckling av matematisk förmåga – en analys av matematiskt begåvade elevers erfarenheter av stödjande verksamheter

Forskning om undervisning och lärande 2016-09-27

Verner Gerholm har undersökt hur matematiskt begåvade elever upplever olika stödjande verksamheter. Resultaten tyder på att läsa i en snabbare takt eller på högre nivå, eller tävla med jämnåriga i ämnet, upplevs av elever som särskilt sporrande med störst betydelse för den egna utvecklingen.

 
Annons