Vetenskapliga tidskrifter

Skriv ut

Händig, skicklig och konstfärdig – slöjdkunnande i interaktion

Forskning om undervisning och lärande 2017-03-28

Slöjdarbete handlar inte bara om att arbeta på ett eget slöjdföremål. Studenterna intar olika roller när de med hjälp av flera multimodala resurser arbetar på både egna och varandras arbeten, visar en ny vetenskaplig artikel.

Innehåller silver kol? En studie om elevers begreppsanvändning när de arbetar med kolets kretslopp

Forskning om undervisning och lärande 2017-03-21

Daniel Bengtsson, Maria Weiland och Per Anderhag har studerat högstadieelevers samtal under två lektionsaktiviteter kring kolets kretslopp. Resultaten visar att elever behöver få öva på att se samband och använda begreppen i nya situationer.

Litteraturundervisning betraktat ur ett kroppsligt perspektiv

2016-12-02

Djamila Fatheddine har studerat hur lärare rör sig i klassrummet när de undervisar skönlitteratur. Hon vill med sin artikel bidra till en fördjupad förståelse för litteraturläsning och lyfta in ett kroppsligt perspektiv i undervisningen.

Berättarteknik i elevberättelser från tidiga skolår

2016-12-02

Anna Nordlund har studerat hur elevernas berättarteknik utvecklas i en lågstadieklass. Resultaten visar att elevernas texter skiljer sig tydligt åt i årskurs 1 och att skillnaden kvarstår i de flesta fall genom hela lågstadiet.

Frågan som didaktiskt verktyg – en studie av textsamtal kring skönlitteratur i årskurs 6 och 7

Forskning om undervisning och lärande 2016-10-18

Elevers läsutveckling och läsintresse påverkas positivt av att de själva får ställa frågor till texter de läser. Anita Varga har undersökt hur olika typer av frågor kan främja olika aspekter av elevernas läsförståelseprocess.

Lässtrategier för att lyckas – om hur högpresterande gymnasieelever gör när de läser

Forskning om undervisning och lärande 2016-10-12

Undervisning i lässtrategier bör knytas till konkret textläsning och relateras till innehållet. Det menar Yvonne Hallesson som i sin studie frågat elever med mycket god läsförmåga hur de gör när de läser, för att skapa en bild av effektiva lässtrategier.

 
Annons