Chefslistan

Skriv ut
Utökad sökning, klicka här!

Just nu har vi 22 lediga chefstjänster

 

Sista ansökan
Du kommer att ha ett helhetsansvar för dina förskolor med personal-, budget- och arbetsmiljöansvar. Du ingår i en chefsgrupp som en av sju chefer inom förskoleavdelningen och du sitter med i avdelningens ledningsgrupp som arbetar tillsammans med avdelningschef mot uppsatta mål.
Som rektor har du det övergripande ansvaret för verksamheten och att leda den. Du ingår i verksamhetschefens ledningsgrupp och ska där ta ett ansvar för att bibehålla och utveckla den röda tråden i barns och elevers lärande och utveckling ur ett 1-16 års perspektiv.
I rollen som enhetschef kommer du att ha det övergripande verksamhets- och ekonomiansvaret för enheten och arbeta både med strategiska och operativa frågor i samverkan med enhetens chefer. Du är chef över enhetens fem rektorer samt administrativt stöd och du är direkt underställd skolchefen.
Vi söker en biträdande rektor för att förstärka ledningsorganisationen på skolan. I tjänsten ingår ett kvalitets- och utvecklingsansvar för årskurs 7-9 med tillhörande personalansvar. I ditt arbete kommer du bl.a ansvara för och säkerställa en hög kvalitet i i verksamheten.
2017-05-14 
Som grundskolechef har du det övergripande ansvaret för grundskola och fritidspedagogisk verksamhet. Du leder, planerar och utvärderar verksamheten samt bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete tillsammans med rektorer och övrig personal. Du ingår i förvaltningens övergripande ledningsgrupp.
Du är en del av förskolans ledning och har ett gemensamt ansvar för förskolans pedagogiska verksamhet, dess medarbetare och att arbeta mot lokala såväl som statliga mål. Ditt uppdrag är att verka som pedagogisk ledare i syfte att tillvarata pedagogisk kompetens i arbetslaget samt att handleda och stödja.
Du kommer främst att ansvara för årskurserna 1-3 samt förskoleklass och fritidsverksamhet. Du kommer ha personal-, elev-, planerings-, och utvecklingsansvar inom dessa grupper. Du kommer arbeta nära rektor och skolans intendent. Tillsammans leder och fördelar vi arbetet och tar fram strategier.
Arbetsbeskrivning, Du ingår i skolans ledningsgrupp som består av 5 biträdande rektorer, 1 administrativ chef, rektor och 10 AL-ledare. Tillsammans ansvarar vi för att leda utvecklingen av vår verksamhet på skolan. Du är huvudsakligen personalansvarig för medarbetare i åk 7-9.
Som chef för uppföljningsenheten kommer du att leda en grupp av specialister och experter med kompetens inom flera olika områden. Uppdraget innebär att stödja och föra dialog med ledningarna för grundskoleavdelningen och gymnasieavdelningen gällande exempelvis utvärderings- och analysuppdrag.
Vi söker dig som tillsammans med chef och ledningsgrupp ska driva systematiskt kvalitetsarbete. I dina arbetsuppgifter ingår att dokumentera, följa upp och handleda arbetslag i detta arbete. Du skall ha erfarenhet av arbete i barngrupp i förskola och/eller förskoleklass.
Du kommer att arbeta med att utveckla samt genomföra utbildningar i nära samarbete med övriga rektorer inom Vuxenutbildningen. Ett särskilt fokusområde i uppdraget är att vidareutveckla flexibelt -och digitalt lärande för att vi i högre grad ska kunna möta efterfrågan på utbildning.
Som rektor tillhör du grundskolans ledningsgrupp. Där du tillsammans med grundskolas Verksamhetschef och övriga rektorer ansvarar för skolans utveckling i Söderhamn. Vi söker dig som är en engagerad chef/ledare som har modet att leda.
Som biträdande rektor ingår du i skolans ledningsgrupp tillsammans med rektor, övriga biträdande rektorer och en intendent och deltar där i arbetet med att utveckla hela skolan F-9. Ditt uppdrag är att som skolledare handlar om att öka elevernas lärande och bidra till deras sociala utveckling.
Du kommer att arbeta mot årskurserna 1-3 samt förskoleklass och fritidsverksamhet. Du kommer att ingå i vår skolledning tillsammans med rektor, biträdande rektor för mellanstadiet, samt biträdande rektor för grundsärskola. Du kommer ha lednings-, utvecklings- och uppföljningsansvar, samt personalansvar.
Vi söker nu en biträdande förskolechef som ska ansvara för enhetens två förskolor och som tillsammans med övriga skolledningen ska driva utvecklingen mot målet att vara en skolenhet i världsklass. Du har tillsammans med övriga skolledningen ett långtgående pedagogiskt ansvar.
Skolledningen består idag av rektor, biträdande rektor F-6 och biträdande rektor 7-9 där rektor har det övergripande ansvaret. Vi söker nu en biträdande rektor till årskurs 7-9 som vill ha uppdraget att tillsammans med rektor och biträdande rektor för F-6 leda skolan mot målet att vara en skola i världsklass.
Vi söker nu en biträdande förskolechef som ska ansvara för enhetens två förskolor och som tillsammans med skolledningen ska driva utvecklingen. Du har tillsammans med övriga skolledningen ett långtgående pedagogiskt ansvar samt resultat-, ekonomi- och personalansvar.
Du kommer att ansvara för och driva den pedagogiska utvecklingen och det systematiska kvalitetsarbetet framåt. Du har stort delegerat ansvar för såväl budget som medarbetare. I tjänsten ingår förstås att hålla medarbetarsamtal, lönesamtal och att ansvara för rekryteringar.
Som biträdande rektor utgör du tillsammans med rektor, biträdande rektor och biträdande förskolechef enhetens strategiska ledning. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat bestå av det operativa ledarskapet för den dagliga verksamheten i skolår F-6 samt fritidshemmet.
Som rektor är du ansvarig för och ger förutsättningar för den pedagogiska verksamheten vid skolan. Du ansvarar för dess kvalitet samt dess mål- och resultatstyrning. Tillsammans med din ledningsgrupp arbetar du dagligen mot målet att Nacka Kommun ska ha skolor i världsklass.
Du kommer ingå i ett team med rektor/förskolechef, biträdande förskolechef och utvecklingsledare för fritids. Du kommer att ha personal och verksamhetsansvar som en del i din tjänst. I detta arbeta ingår planering av våra pedagogiska lärmiljöer.
Tjänsten innefattar biträdande rektorsuppdrag på 50% och undervisning i klass 50%. Vi har nya fina lokaler som möjliggör nya pedagogiska idéer. Du kommer ingå i ett team med rektor/förskolechef, biträdande förskolechef och utvecklingsledare för fritids.
 
Annons