Lediga tjänster

Skriv ut
  Utökad sökning, klicka här!

Just nu har vi 51 lediga tjänster

 

Sista ansökan
I din roll som specialpedagog arbetar du både förebyggande och stöttande med elever på såväl individ-, grupp- och organisationsnivå. Du arbetar också tillsammans med skolans ledning och mentorer för att skapa en bättre skola för alla.
specialpedagog/arbetslagsledare med god specialpedagogisk kompetens och erfarenhet som bygger upp ett elevhälsoteam och upprättar en elevhälsoplan tillsammans med rektor samt handleder pedagogerna. Du bistår lärarna vid pedagogiska kartläggningar och Åtgärdsprogram samt i genomförande av anpassningar.
Vi söker en speciallärare eller specialpedagog till arbete i en till hösten nystartad liten undervisningsgrupp åk 1-3 för ca åtta elever från enhetens båda skolor. Du kommer att ansvara för undervisningen av dessa elever. Du ingår också i skolans elevhälsoteam.
Vi arbetar i årskursvisa arbetslag. I arbetslagen ingår lärare, specialpedagoger och fritidshemspersonal som tillsammans ansvarar för elevernas hela dag. Ett plus är om du har erfarenhet av att arbeta med elever med annat modersmål. Vi har sedan flera år satsat på metoden ASL för de yngsta eleverna.
Klasslärare ansvar i åk 1. Huvuduppdraget är planering av undervisningen, genomförande och utvärdering så att eleverna når hög måluppfyllelse. Tjänsten kan kombineras med en förstelärartjänst. Denna tjänst innebär att tillsammans med kollegor på skolan driva och utveckla Sv./SVA.
Dina arbetsuppgifter blir att stödja elever i behov av särskilt stöd eller extra anpassningar. Du kommer arbeta enskilt och i grupp med elever, handleda pedagoger, vara med i klassrummet, göra pedagogiska kartläggningar och utreda behov av särskilt stöd samt upprätta åtgärdsprogram.
Arbetet innebär stöd till enskilda elever eller mindre grupper av elever samt konsultativt stöd gällande handledning till lärare och övriga pedagoger. Som stöd för enskilda elever samarbetar du med lärare och träffar elever och föräldrar i planerings- och utvecklingssamtal.
I arbetet blandas handledning och stöttning av lärarna i arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd samt arbete med mindre elevgrupper och enskilda elever. Du kommer att vara en nyckelperson i skolans elevhälsoteam med b.la. 5 specialpedagoger och 2 speciallärare.
Som biträdande rektor utgör du tillsammans med rektor, biträdande rektor och biträdande förskolechef enhetens strategiska ledning. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat bestå av det operativa ledarskapet för den dagliga verksamheten i skolår F-6 samt fritidshemmet.
Du kommer ingå i ett team med rektor/förskolechef, biträdande förskolechef och utvecklingsledare för fritids. Du kommer att ha personal och verksamhetsansvar som en del i din tjänst. I detta arbeta ingår planering av våra pedagogiska lärmiljöer.
Du kommer att arbeta med att utveckla samt genomföra utbildningar i nära samarbete med övriga rektorer inom Vuxenutbildningen. Ett särskilt fokusområde i uppdraget är att vidareutveckla flexibelt -och digitalt lärande för att vi i högre grad ska kunna möta efterfrågan på utbildning.
Vi söker en speciallärare som arbetar med längre eller periodiserade insatser riktat för att stärka elever, i samarbete med undervisande lärare. Du jobbar med elever växelvis i och utanför klassrummet, beroende på elevernas behov. Denna tjänst förutsätter kompetens inom både matematik och svenska.

 

 
Annons