Specialpedagoger

Skriv ut
Utökad sökning, klicka här!

Just nu har vi 28 lediga tjänster

 

Sista ansökan
Specialpedagogen ska företräda och leda diskussioner angående elevers behov på grupp och individnivå, inom lärarlaget samt i samverkan med andra yrkeskategorier på institutionen. Ingå i institutionens utredningsteam, behandlingsteam och elevhälsoteam utifrån pedagogiska frågeställningar.
Vi söker 2st Speciallärare/ Specialpedagoger till vår fina skola åk F-6. Hos oss så innebär yrket att man arbetar utifrån 3 nivåer: Organisationsperspektiv - I lärandemiljön med arbetslag och lärare - Med den enskilda eleven eller i mindre sammanhang.
Vi söker en erfaren speciallärare/specialpedagog. Du kommer att ha ett nära samarbete med EHT och ingå i resursteamet Örnen främst elever i åk 2 och 3. Teamet stöttar elever som behöver individanpassade stödinsatser under begränsad eller längre tid och det kan se olika ut beroende på barnets behov.
Uppdraget kräver en lugn och harmonisk ledare i klassrummet. Vi söker dig som har tydligt elevfokus och som är en trygg ledare i klassen. Du kommer arbeta som klasslärare i en basgrupp där eleverna främst läser ämnen men även ämnesområden.
Vi söker dig som delar vår syn på inkluderande arbetssätt och vill utveckla skolan tillsammans med oss mot en högre måluppfyllelse för våra elever. Du är engagerad och nyttjar din kompetens som gör skillnad för våra elevers och lärares förutsättningar att lyckas i sina uppdrag.
Vi ser att du har en Specialpedagogutbildning och erfarenhet. Då tjänsten kommer att vara riktad mot de elever som behöver de bästa lärarna och tjänsten är en förstelärartjänst ser vi helst att du har en bred kompetens och erfarenhet. Vi arbetar i årskursvisa arbetslag och som ämneslärare från årskurs fyra.
Du arbetar tillsammans med klasslärarna med att göra anpassningar så att alla våra elever får möjligheter att nå sina mål. Du undervisar eleverna på ett varierat sätt och är flexibel i ditt val av undervisningsmetoder så att de passar eleverna du jobbar med.
I uppdraget ingår att i nära samarbete med rektor organisera och samordna elevhälsans insatser så att de på bästa sätt bidrar till elevernas måluppfyllelse. Du ansvarar för att i elevernas lärmiljö ge råd, stöd och vägledning till skolans pedagoger, att utredningar görs, att åtgärdsprogram utarbetas.
I uppdraget som speciallärare ska du vara bidragande och drivande i elevhälsoarbetet på skolan. Du gör pedagogiska utredningar/kartläggningar och utformar åtgärdsprogram. En annan arbetsuppgift är att ge stöd och handledning till pedagogerna som eleverna har omkring sig.
I uppdraget som speciallärare ska du vara bidragande och drivande i elevhälsoarbetet på skolan. Du gör pedagogiska utredningar/kartläggningar och utformar åtgärdsprogram. En annan arbetsuppgift är att ge stöd och handledning till pedagogerna som eleverna har omkring sig.
Arbetet innebär stöd till enskilda elever eller mindre grupper av elever samt konsultativt stöd gällande handledning till lärare och övriga pedagoger. Som stöd för enskilda elever samarbetar du med lärare och träffar elever och föräldrar i planerings- och utvecklingssamtal.
I din roll som specialpedagog arbetar du både förebyggande och stöttande med elever på såväl individ-, grupp- och organisationsnivå. Du arbetar också tillsammans med skolans ledning och mentorer för att skapa en bättre skola för alla.
I tjänsten ingår att undervisa på grundsärskola inriktning träningsskola åk 1 -9 samt gymnasiesär 1-4 Du förväntas vara delaktig i utvecklandet av den pedagogiska verksamheten på skolan, tillsammans med arbetslaget, samt driva kvalitetsarbete framåt.
specialpedagog/arbetslagsledare med god specialpedagogisk kompetens och erfarenhet som bygger upp ett elevhälsoteam och upprättar en elevhälsoplan tillsammans med rektor samt handleder pedagogerna. Du bistår lärarna vid pedagogiska kartläggningar och Åtgärdsprogram samt i genomförande av anpassningar.
Vi söker en speciallärare som arbetar med längre eller periodiserade insatser riktat för att stärka elever, i samarbete med undervisande lärare. Du jobbar med elever växelvis i och utanför klassrummet, beroende på elevernas behov. Denna tjänst förutsätter kompetens inom både matematik och svenska.
I din roll som specialpedagog arbetar du både förebyggande och stöttande med elever på såväl individ-, grupp- och organisationsnivå. Du arbetar också tillsammans med skolans ledning för att skapa en bättre skola för alla. Som specialpedagog hos oss har du en central roll på skolan.
Ditt huvudsakliga uppdrag är att stötta elever i sin tidiga läs-, skriv- och matematikinlärning. Som speciallärare hos oss arbetar du med elever i undervisning, enskilt, i grupp eller i klassrummet enligt undervisningsprogram.Du ingår i vårt engagerade och aktiva elevhälsoteam.
I arbetet blandas handledning och stöttning av lärarna i arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd samt arbete med mindre elevgrupper och enskilda elever. Du kommer att vara en nyckelperson i skolans elevhälsoteam med b.la. 5 specialpedagoger och 2 speciallärare.
Arbetsuppgifter; att på rektors uppdrag, vara en kvalificerad samtalspartner till rektor, arbetslag, enskilda pedagoger och personal i annan pedagogisk verksamhet i specialpedagogiska frågor särskilt inom området neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
Du blir den tredje specialpedagogen/specialläraren. Du är med och driver utvecklingsarbetet i teamet och du arbetar med riktade insatser mot specifika klasser och enskilda elever. Teamet leds av rektorerna för låg- respektive mellanstadiet.
I din roll kommer du att utbilda pedagoger i användandet av digitala och alternativa lärverktyg och i att förmedla pedagogiska strategier för elever i behov av stöd. Det sker genom olika kurser och föreläsningar inom området.
Dina arbetsuppgifter blir att stödja elever i behov av särskilt stöd eller extra anpassningar. Du kommer arbeta enskilt och i grupp med elever, handleda pedagoger, vara med i klassrummet, göra pedagogiska kartläggningar och utreda behov av särskilt stöd samt upprätta åtgärdsprogram.
Du arbetar både ute i verksamheten och i vår studio för att stötta elever med behov av stöd. Du är en del av elevhälsoteamet där du är specialpedagogisk expert samt driver utvecklingen på skolan för att utveckla vår specialpedagogiska kompetens. Du är van att arbeta i team och har lätt för att samarbeta.
Vi söker en speciallärare eller specialpedagog till arbete i en till hösten nystartad liten undervisningsgrupp åk 1-3 för ca åtta elever från enhetens båda skolor. Du kommer att ansvara för undervisningen av dessa elever. Du ingår också i skolans elevhälsoteam.
Vi arbetar i årskursvisa arbetslag. I arbetslagen ingår lärare, specialpedagoger och fritidshemspersonal som tillsammans ansvarar för elevernas hela dag. Ett plus är om du har erfarenhet av att arbeta med elever med annat modersmål. Vi har sedan flera år satsat på metoden ASL för de yngsta eleverna.
Att som A-lagsledare tillsammans med övriga pedagoger ansvara för den pedagogiska verksamheten på skolan. Många av skolans elevassistenter har lång erfarenhet av att arbeta inom träningsskolan. Tillsamman med elevassistenterna formar du en skoldag utifrån varje elevs särskilda behov och utveckling.,
Här kommer du att hitta ett team bestående av kvalificerade pedagoger, arbetsterapeuter och elevassistenter. Du planerar och leder verksamheten tillsammans med rektor för vuxenutbildningen. Dokumentation samt uppföljning av elevprogression sker i samverkan med arbetslaget.
Du kommer arbetar ute i verksamheten med att dokumentera, skriva åtgärdsprogram,  pedagogiska underlag och göra pedagogiska kartläggningar inför utredningar. Du är en del av elevhälsoteamet där du är pedagogisk expert på läs- och skrivsvårigheter, dyslexi och matematiksvårigheter.
 
Annons