Chef

Nyheter, rapporter, forskning och utveckling för dig som är skolledare eller skolchef.

  103097 Dela:
Toppnyheter

Så klarar rektorer coronakrisen

Snabba beslut och svåra avvägningar –men trots allt en fungerande vardag. Här berättar sex skolledare från olika delar av landet om sitt arbete under coronakrisen.

Kommunen backar barnen tillsammans

Kommunen backar barnen tillsammans

Ystad kommun, Region Skåne och polisen har inlett ett nära samarbete med namnet ”Backa barnet” för att bli bättre på att upptäcka barn som far illa. Skolchefen Dennis Hjelmström är spindeln i nätet.

Psykologens 4 bästa ledarskapsråd

Alla ledare är unika och verksamheter skiljer sig åt. Här följer några av de vanligaste utmaningarna – och förslag på lösningar, skriver Brita Helleberg, organisationspsykolog.

Läs senaste nytt om ledarskap
Skolportens magasin
Därför förbättras inte elevresultaten – trots insatser

Därför förbättras inte elevresultaten – trots insatser

Skolan hade genomfört digitaliseringar av skolarbetet, stärkt det kollegiala lärandet och arbetat med språkutvecklande arbetssätt. Men trots alla dessa insatser fortsatte andelen elever som gick ut gymnasiet med fullständiga betyg att sjunka.

Omvärldsbevakning
Forskning & Utveckling

Utvecklingsarbetet gav delaktighet, trygghet och ökade kunskapsresultat

Eleverna på Brunnaskolan i Botkyrka blev delaktiga i hur skolans lärmiljö skulle bli mer tillgänglig. Det skapade trygghet som i sin tur ledde till ökade kunskapsresultat.

Skolpersonalens bild av grundskolans utmaningar

Psykosocial ohälsa bland eleverna. Allt större skillnader i elevresultat. Hög arbetsbelastning för lärarna. Det är skolans tre största utmaningar enligt rektorer och annan skolpersonal på 23 grundskolor i Uddevalla och Sotenäs kommuner.

Snabba råd när du ska söka stöd från Specialpedagogiska skolmyndigheten

I ett utvecklingsarbete kan det vara bra att få stöd utifrån. Specialpedagogiska skolmyndigheten kan ge sådant stöd. Men vad bör man ha gjort innan man ber om stöd och vad behövs för att stödet ska ge effekt?

”Chefer lägger för lite tid på rätt saker”

Ord som ”leveransförmåga”, ”produkter” och ”prestationsmått” i Savéns bok signalerar något annat är skolkultur, och för den som vill pröva hans metoder krävs en anpassning till skolans värld. Men boken kan ändå passa för den som vill pröva en ambitiös, managementbaserad metod med många forskningsreferenser, skriver Peter Fowelin i en bokrecension.

UR Samtiden – Specialpedagogikens dag 2020 : Elever som skolkar

Det finns en koppling mellan ledarskapet i en skola och elevernas skolk. Joacim Ramberg, universitetslektor vid specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet, berättar om en studie av sambanden mellan elevers rapporteringar kring skolk och lärares skattningar av skolans ledarskap. (webb-tv)

Deras bok ska göra lärare till bättre ledare

Ämnesläraren och ledarskapsföreläsaren Jonas Nilsson väntade länge på ett ledarskapslyft från Skolverket.  Men när det aldrig kom något beslutade han sig för att ta saken i egna händer.

Fortbildning
Språkstörning/DLD
  Konferensen äger rum 17 november 2020 i Stockholm.

Språkstörning/DLD

Språkstörning (DLD) är en diagnos som fortfarande inte är välkänd för alla, kanske för att svårigheterna yttrar sig på olika sätt i olika åldrar. Vi välkomnar både verksamma lärare och specialpedagoger till en innehållsrik konferens som syftar till att klargöra begreppen, identifiera behoven och erbjuda konkreta verktyg för klassrumsarbete och bedömning.

Läs mer och boka plats
Fler nyheter om ledarskap

”Så går det när skolan får vara en marknad”

När vi tillåter att skolan är en marknad så accepterar vi samtidigt en osund relation mellan skolan och eleven/vårdnadshavaren, skriver rektor Linnea Lindquist.

Stor press på skolledarna under coronapandemin

Bara en av fyra skolledare anser att de hinner med hela sitt uppdrag under ordinarie arbetstid, över hälften av Sveriges skolledare, anser att arbetsbelastningen ökat. Coronapandemin riskerar också att fortsätta påverka skolledares arbetsmiljö även framöver.

Skolledare under Coronapandemin – En rapport om hur skolledare upplevt våren 2020

Kantar Sifo har på uppdrag av Lärarförbundet genomfört två enkätundersökningar under Coronapandemin med syfte att kartlägga hur skolledare och lärare upplevt denna vår. (pdf)

Skolchefen som vill visa att förändring är möjlig

Visst kan det finnas brister inom skolan. Men har man tilltron till att förändring är möjlig går det att uträtta storverk, menar den uppmärksammade skolchefen Lina Axelsson Kihlblom som har egna, högst personliga, erfarenheter av förändring.

Jaara Åstrand: ”Funkar det inte stänger skolan”

Johanna Jaara Åstrand, ordförande för Lärarförbundet, delar gymnasierektorernas farhågor inför gymnasieöppningen. ”Vi har redan signalerat att det kommer att krävas resurser”, säger hon.

Skola kritiserades och tvingades flytta till ny stadsdel: ”Svårt för grannarna att acceptera oss”

Algebraskolan i Göteborg saknade bygglov, och tvingades under turbulenta förhållanden flytta från Gårdsten till Torslanda – en helt annan stadsdel två mil bort. Ett år efter SVT Nyheters avslöjande berättar nu rektorn om flytten som inte varit enkel, för varken henne eller elever.

Han väntas bli ny rektor vid Uppsala universitet: ”Känns fantastiskt kul”

På onsdagen beslutade konsistoriet att de föreslår Anders Hagfeldt som ny rektor vid Uppsala universitet. Han har tidigare röstats fram av personal och studenter.

Forskning visar: Barn med diagnos välkomnas inte av skolor

Forskning visar att skolor väljer bort elever med funktionsnedsättning. ”Jag reagerar starkt på det här”, säger Fredrik Malmberg, Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Validering – ett underutnyttjat verktyg

Skolledarförbundets remissvar över Validering för kompetensförsörjning och livslångt lärande. (pdf)

”Vad gör vi åt att skolor väljer bort vissa barn?”

Studien visar att skolor väljer bort barn med adhd och diabetes. Minst välkomna var pojkar med diagnoser. Bortsorteringen av barn sker både i kommunala och fristående grundskolor, men mer bland fristående skolor, skriver Fredrik Malmberg, Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Prestigeskolor kräver referens – på 9-åringarna

Sociala problem, dyslexi eller diagnoser kan få prestigeskolor att neka barn en plats.Lågstadierektorn Linnea Lindquist har flera gånger blivit uppringd av andra skolledare, som vill ha referenser på hennes tidigare elever.

Skolledare har minst 25 olika datasystem att hålla reda på

Djungeln av olika it-system som inte talar med varandra är rektorernas största enskilda arbetsmiljöproblem. Datasystemen som slukar tid och ork får bottenbetyg i arbetsmiljöenkät.

Heltäckande bild av samverkan saknas

Skolverket har ännu ingen heltäckande bild av hur samarbetet skola-socialtjänst sker när det gäller orosanmälningar. Att skolan nu står för många av anmälningar är naturligt, säger Maria Olausson, undervisningsråd på Skolverket, som också pekar på rektors ansvar för rutinerna kring anmälningarna

Läs fler nyheter
Konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Skolportens magasin
  Skolporten nr 3/2020 – ute 15 maj

Skolportens magasin

Intervju: Möt forskaren Gunnlaugur Magnússon, som saknar de mest fundamentala frågorna i debatten. Tema: Rollen som skolchef – så komplex och utsatt är den.

Läs mer här
Namn & Nytt

Ny rektor vid Linköpings universitet

I dag beslutade regeringen att anställa Jan-Ingvar Jönsson som rektor vid Linköpings universitet. Jan-Ingvar Jönsson tillträder tjänsten den 1 juli.

Anna Örjebo slutar som skolchef

Det fortsätter att storma inom skolvärlden i Östersunds kommun. På onsdagen stod det klart att Anna Örjebo slutar som skolchef efter bara nio månaders tjänstgöring. Istället blir hon chef på kulturskolan.

Gd slutar och blir chef på Skolinspektionen

Agneta Broberg har varit Diskrimineringsombudsman i nästan sju år. Nu står det klart att hon kommer att bli regionchef på Skolinspektionen.

Sveriges elevkårer får ny generalsekreterare

Myrra Franzén är utsedd till ny generalsekreterare för Sveriges elevkårer.

Läs fler
Nya rapporter
Skolledare under Coronapandemin – En rapport om hur skolledare upplevt våren 2020

Kantar Sifo har på uppdrag av Lärarförbundet genomfört två enkätundersökningar under Coronapandemin med syfte att kartlägga hur skolledare och lärare upplevt denna vår. (pdf)

Gymnasieskolors distansundervisning under covid-19

Skolinspektionen har under våren genomfört drygt 260 inspektionssamtal med rektorer där vi ställt frågor om undervisning, betygsättning och garanterad undervisningstid. Slutrapporten bygger på en kvalitativ analys av 100 av dessa samtal. I maj presenterade vi även en delrapport av granskningen och mycket av resultaten bekräftas nu i slutrapporten. (pdf)

Undersökning av frånvaro bland personal och elever. Uppföljning för maj 2020

Med anledning av coronapandemin har Skolverket genomfört en undersökning riktad till skolhuvudmän av frånvaron bland personal och elever i skolväsendet under slutet av maj 2020, och hur den påverkats av pandemin. (pdf)

Uppgifter som främjar elevers lärande

Rapporten redovisar resultatet av Skolinspektionens kvalitetsgranskning av inlämningsuppgifter och lärarstöd vid eget arbete i samhällsorienterande ämnen (SO-ämnen) i årskurs 8. Iakttagelserna och slutsatserna gäller de 24 skolhuvudmän och 24 skolor som har granskats och avser därmed inte att ge en nationell bild av förhållandena. (pdf)

Läs fler
Avhandlingar om ledarskap

Educational leadership in physicians´ specialist training : programme directors´ experiences

Hanna Wijk har undersökt det pedagogiska ledarskapet inom läkarnas specialiseringstjänstgöring.

Guiding Principles of Transformative Education for Sustainable Development in Local School Organisations: Investigating Whole School Approaches through a School Improvement Lens

Anna Mogren har i sin avhandling undersökt vad som krävs i skolorganisationen för att möjliggöra en permanent implementering av lärande för hållbar utveckling i gymnasieskolan.  

Att leda ett utmanande skoluppdrag i förändring: Rektorers ledarskap i likabehandlingsarbete

Greta Lindberg vill med sin avhandling utveckla kunskap om det statligt formulerade likabehandlingsuppdraget och hur det omsätts i rektorers och huvudmäns styrning och ledning av likabehandlingsarbete.

Kommunalt utbildningsledarskap – att mediera mellan politik och medborgaropinion

Kommunalt beslutsfattande skulle vinna i legitimitet om det fördes i mer öppna processer. Det menar Ann-Sofie Smeds-Nylund som undersökt offentligt utbildningsledarskap vid en skolnätsförändring i Helsingfors.

Moving Beyond Internal Affairs: Making Sense of Principals’ Leadership Practices in Collaboration for School Improvement

Hur konstrueras och karaktäriseras rektors ledarskapspraktiker i samarbeten bortom den lokala skolan? Det är en av frågorna som Susanne Sahlin utforskar i sin avhandling.

Omöjligt uppdrag. Om rättslig styrning och normkollisioner i skolans kompensatoriska uppdrag

Hur har kollektivistiska och individualistiska värden manifesterats i den rättsliga styrningen av skolans kompensatoriska uppdrag? Det är en av frågorna som David Ryffé undersöker i sin avhandling.

Educational leadership in health professions education

Kristina Sundberg har forskat om utbildningsledare inom vårdutbildningar.

Defending the university?: Academics’ reactions to managerialism in Norwegian higher education

Vad innebär ledarskap i högre utbildning och hur förhåller sig akademiker till det? Det har Jo Ese utforskat i sin avhandling.

Rektors pedagogiska ledarskap: en kritisk policyanalys

Katarina Ståhlkrantz har undersökt hur den pedagogiska ledaren konstrueras diskursivt i offentliga utbildningspolitiska policytexter samt vilka förändringar och stabiliteter som kan urskiljas i dessa konstruktioner över tid.