Betyg och bedömning

Nyheter, styrdokument, rapporter och forskning om betyg och bedömning.

Mest läst senaste veckan

Betygsinflationen högst på friskolor

I DN:s enkät är lärare på både kommunala skolor och friskolor ense om att de sätter rättvisa betyg. Men mätningar visar att betygsinflationen är starkast på friskolor. En förklaring kan vara att föräldrar till elever på friskolor är mer benägna att trycka på för högre betyg.

Provresultat i grundskolan läsåret 2018/2019

Här finns resultaten för de nationella proven som elever i årskurs 3, 6 och 9 genomförde under läsåret 2018/19. Statistiken finns i tabeller på riksnivå och i databasen även på läns-, kommun- och skolenhetsnivå.

Fortbildning
Rättssäker betygssättning

Rättssäker betygssättning

Gå Skolportens webbkurs "Rättssäker betygssättning" i höst, och säkerställ att hela arbetslaget sätter betyg på samma premisser. Tillsammans ser ni två filmer om det konkreta bedömningsarbetet, läser studielitteratur, jobbar med instuderingsfrågor och avslutar med ett kunskapstest. Kursen är framtagen i samarbete med betygsexperterna Per Måhl och Bo Sundblad.

Läs mer
Fler nyheter

Provresultat i grundskolan läsåret 2018/2019

Här finns resultaten för de nationella proven som elever i årskurs 3, 6 och 9 genomförde under läsåret 2018/19. Statistiken finns i tabeller på riksnivå och i databasen även på läns-, kommun- och skolenhetsnivå.

Betygsinflationen högst på friskolor

I DN:s enkät är lärare på både kommunala skolor och friskolor ense om att de sätter rättvisa betyg. Men mätningar visar att betygsinflationen är starkast på friskolor. En förklaring kan vara att föräldrar till elever på friskolor är mer benägna att trycka på för högre betyg.

Lärare slog elev som ville ha betyg

Läraren fick en mental ”härdsmälta”, skriver han på Facebook till den elev som han misstänks ha ofredat och misshandlat när hon ville diskutera sitt betyg med honom. Vittnen såg hur han slog och sparkade henne. Läraren skyller på bland annat på stress över betygssättningar.

”Elever som tas ifrån sina hjälpmedel under provet far illa”

En elev med dyslexi som anses behöva hjälpmedel för att nå kunskapsmålen måste få använda sina hjälpmedel även under nationella proven. Allt annat är helt galet, skriver Bengt-Erik Johansson, förbundsordförande Dyslexiförbundet, m.fl.

Satsade på elevhälsa – fler godkända elever

När Semira Vikström klev in som rektor på Visättraskolan i Huddinge på hösten 2013 hade endast 46 procent av eleverna minst E i alla lästa ämnen. Sex år senare är siffran 82 procent – och Visättra är en skola som många söker sig till. ”Elevhälsan är en jätteviktig del i den här utvecklingsresan”, säger Semira Vikström.

Forsker i kreativitet og læring: ”Det allervigtigste man kan gøre for den danske skole er at have mindre overstyring”

Folkeskolen skal ikke vurderes ud fra de nationale test, men i stedet ud fra blandt andet afgangsprøver og forældrenes tilfredshed, mener professor.

Hur påverkas studieprestationer i skolan av en dator per elev?

Högstadieelever som blivit tilldelade en egen dator eller surfplatta av skolan får varken bättre eller sämre resultat på de nationella proven i engelska, matematik eller svenska än elever som inte fått en dator eller surfplatta. Det spelar inte heller någon roll för hur stor andel som går vidare till ett nationellt program på gymnasiet. (pdf)

Inga förbättrade studieresultat med en dator per elev

Högstadieelever som får en egen dator genom skolan uppnår varken bättre eller sämre studieresultat än andra, visar en ny rapport från IFAU. Det finns dock tendenser till ökade resultatskillnader mellan barn till föräldrar med olika utbildningsnivå.

”Alla barn har rätt att lära sig och att kunna läsa”

Personligen menar jag att alla behöver stå upp för det är varje barns rättighet att läsa och att kunna läsa. Att inte kunna läsa ordentligt är i allra högsta grad diskriminerande, skriver läraren Sara Bruun i ett blogginlägg.

”Inte ett barn till ska behöva utstå denna diskriminering”

Vi pratar om vikten av en likvärdig skola, men hur kan det då komma sig att elever systematiskt kan bli missbedömda och hållas utanför i en provsituation på grund av att man värderar olika sätt olika. Det värsta är att instruktionerna kommer ifrån högsta ort: Skolverket, skriver debattören Susanna Cederquist.

Fortbildning
Vuxenutbildning i fokus

Vuxenutbildning i fokus

Att bemöta och undervisa vuxna elever kräver en förståelse för deras studiebakgrund som kan vara kantad av tidigare skolmisslyckanden. Det innebär att du som lärare, utöver uppdraget att förmedla ämneskunskaper, även behöver motivera elever som ofta saknar studievana. Välkommen till en konferens med intressanta och aktuella föreläsningar för dig som undervisar inom vuxenutbildningen!

Läs mer om konferensen
Forskning och Utveckling

Ny forskningsantologi inom utbildningsvetenskap

Varje år sedan 2005 har resultat från utbildningsvetenskaplig forskning sammanfattats inom ramen för Resultatdialog. Samtliga projekt har finansierats av Vetenskapsrådet. De 28 projekt som presenteras i Resultatdialog 2019 involverar runt 120 forskare från ett 20-tal lärosäten. Tillsammans visar de den stora spännvidden inom utbildningsvetenskap.

7 approaches to alternative assessments

Educators want assessment practices that promote deep learning and mastery, not superficial ”teaching to the test” practices and student burnout. Denise Pope, a professor at Stanford University, shares her strategies for infusing assessments with student voice, choice, revision, and redemption.

Assessment works best when students are in the driver’s seat

Most of the important things we learn in life can’t be measured on a standardized test, says EL Education’s Anne Vilen. When students own the diagnostic tools of assessment, they are able to name and claim their learning goals in personalized ways.

One more reason to delete Facebook that has nothing to do with privacy or mental health

Students whose grades are below average could boost their results if they devoted less time to Facebook and other social networking sites, new research suggests.

Children who rarely eat breakfast secure lower GCSE grades than classmates, study finds

Children who rarely eat breakfast on school days are more likely to achieve worse GCSE grades than those who eat breakfast frequently, a study finds.

Betygshets gagnar inte gymnasieskolan

Elever som strävar efter höga betyg baserat på riktlinjer och instruktioner i grundskolan, möts av utmaningar i gymnasieskolans miljö där kunskapsfördjupning och reflekterande färdigheter premieras.

Höga betyg – men till vilken nytta?

En ny avhandling i pedagogik ifrågasätter skolvalet och rådande utbildningssystem med betyg som urvalsgrund till gymnasieskolan. ”Man ger eleverna en tro på något som är svårt att leva upp till”, säger forskaren Eric Larsson.

Obligatoriska bedömningsstöd i grundsärskolan – En uppföjning

Den här rapporten beskriver hur de obligatoriska bedömningsstöden används i grundsärskolan. Resultaten är baserade på intervjuer och en enkät till alla lärare som undervisar elever som är mottagna i grundsärskolans årskurs 1.

Consequences of school grading systems on adolescent health: evidence from a Swedish school reform

A new study has examined a reform of the Swedish school system; a reform centred on the introduction of grades and increased use of testing, especially standardised national tests, in the 6th and 7th school year. The reform had an indirect effect on psychosomatic symptoms and life satisfaction for these pupils. The negative effects of the reform were generally stronger for girls.

Helping students beat test anxiety

Fear of failure can prevent students from showing what they know on big tests—but a 10-minute writing exercise can help.

Webbkurs
Rättssäker betygssättning

Rättssäker betygssättning

Skolporten och Arete Akademi har i samarbete med betygsexperterna Per Måhl och Bo Sundblad tagit fram en ny unik webbaserad kurs kring lärares bedömningsarbete. Vad är du som lärare skyldig att göra för att betygen ska bli rättssäkra och likvärdiga? Och hur gör du det i praktiken? Gå kursen ensam eller tillsammans med dina kollegor: i kursen ingår instuderingsfrågor, material, videofilmer och slutprov.

Läs mer
Debatt
Vi behöver betyget godkänt
  Foto: Moa Duvarci Engman

Vi behöver betyget godkänt

Utan betyget godkänt kan lärare inte hjälpa mindre kunniga elever, och utan behörighetskrav ökar antalet gymnasieelever som hoppar av eller får gå om, skriver betygsexperten Per Måhl.

Läs intervjun
Forskarintervjuer

Att ge kamratrespons stärker det egna skrivandet

Kamratrespons innebär ett lärande även för eleven som ger återkoppling. Jessica Berggrens forskning i ämnet engelska visar att elever blir bra på formativ återkoppling om de får öva på det.

Olika svårt med matematik på olika språk

Språket påverkar svårighetsgraden i matematikuppgifter och uppgifter kan vara olika svåra på olika språk. Det kan få effekter i internationella kunskapsmätningar, menar Frithiof Theens som forskat om språkets roll i matematiken.

Digitala lärplattformar bidrar till återkoppling med fokus på betyg

Agneta Grönlund har forskat om återkoppling i samhällskunskap. Resultaten visar att återkoppling via digitala lärplattformar blandas ihop med betygsdokumentation, vilket bidrar till en mer summativ inriktning på återkopplingen.

Intervju
Elever i nian förstår inte kunskapsmål

Elever i nian förstår inte kunskapsmål

Krångligt språk och bristande kommunikation gör att elever i årskurs nio inte förstår vad de ska göra för att förbättra sina kunskaper. Det visar forskaren Jennie Sivenbrings avhandling.

Läs intervjun
Rapporter om betyg och bedömning

Analyser av likvärdig betygssättning mellan elevgrupper och skolor - Jämförelser mellan betyg och nationella prov i årskurs 9

I denna rapport analyserar vi hur betygen i grundskolans årskurs 9 sätts i relation till resultaten på de nationella proven. (pdf)

Genomföra och bedöma nationella prov i grundskolan

Som lärare har du detaljerade anvisningar för hur du genomför och bedömer proven. Det är viktigt att skolan har rutiner för att proven ska göras på ett så säkert sätt som möjligt.

Allmänna råd om betyg och betygssättning

Dessa allmänna råd ger rekommendationer om lärares, rektorers och huvudmäns arbete för att betygen ska bli rättvisande och likvärdiga. (pdf)