Demokrati och källkritik

Här samlar vi utvalda nyheter, rapporter och forskning om demokrati och källkritik, samt tipsar om lektionshandledningar och annat material som du kan ha nytta av som lärare eller skolledare.

Mest lästa nyheterna

Konflikt om Israeltal på gymnasieskola

Anna, en elev på ett gymnasium i Göteborg, skulle hålla ett tal i skolan. Hon ville prata om konflikten mellan Israel och Palestina.  Det väckte så negativa reaktioner på skolan att lärarna försökte stoppa Annas framförande

Källkritikslektioner för grundskolan och gymnasiet

Den 13 mars är det Källkritikens dag. På Internetstiftelsen finns 35 färdiga källkritikslektioner för låg-, mellan- och högstadiet samt gymnasiet, kompletta med allt material som behövs samt lärarinstruktioner och läroplanskoppling.

Demokratins skattkammare : förslag till en nationell biblioteksstrategi

Här är förslaget till en nationell biblioteksstrategi för att stärka och utveckla hela det svenska biblioteksväsendet. (pdf)

Fortbildning
Källkritik i fokus

Källkritik i fokus

I det informationssamhälle vi lever i är det ibland svårt att avgöra vad som är fakta respektive falska påståenden. Som lärare ska du förmedla vikten av källkritik men det är även viktigt att veta vilka faktorer som styr vårt källkritiska förhållningssätt samt vilka praktiska verktyg som finns till hjälp för att utesluta falsk information. Välkommen till en konferens med fokus på källkritik!

Se hela programmet
Fler nyheter om demokrati och källkritik

Riksdagsledamoten Fredrik Malms kritik mot att skolan försökte stoppade Annas tal om Israel

Skolan i Göteborg försökte stoppa eleven Annas tal om Israel. Nu reagerar riksdagsledamot Fredrik Malm (L) starkt på lärarnas agerande. ”Man kan inte lägga munkavle på en elev bara för att andra elever i klassen är emot Israel”, säger han.

Experten: Det skolan gör är förståeligt – men fel

Christer Mattsson är lektor i pedagogik och demokratiforskare. Han förstår att skolan har agerat som den gjort. Men risken finns att man i stället lär eleverna att det är en konflikt man ska undvika att diskutera.

Konflikt om Israeltal på gymnasieskola

Anna, en elev på ett gymnasium i Göteborg, skulle hålla ett tal i skolan. Hon ville prata om konflikten mellan Israel och Palestina.  Det väckte så negativa reaktioner på skolan att lärarna försökte stoppa Annas framförande

Tryckfrihetsförordningen ska gälla även på fristående skolor

I sitt remissyttrande över ”Offentlighetsprincipen hos börsnoterade företag” ställer sig förbundet positivt till att tryckfrihetsförordningens bestämmelser om rätt till att ta del av allmänna handlingar ska tillämpas även på huvudmän för fristående skolor.

”Yttrandefrihet gäller inte för friskolelärarna”

Lärare som kritiserar skolkoncernerna där de är anställda riskerar att straffas av sina arbetsgivare, trots att det är förbjudet enligt lag, skriver Tor Nitzelius, tidigare förbundsjurist vid Lärarförbundet, och Sten Svensson, tidigare chefredaktör för Lärarnas Tidning.

Chalmers: Vi ska bli bättre på jämställdhet

Stiftelsen Allbrights rapport om jämställdhet inom universitet och högskolor visade att Chalmers är sämst vad gäller kvinnor på höga akademiska positioner. Vi vet. Vi borde ha lyckats bättre. Men nu har vi bestämt oss för att ändra på detta och därigenom stärka den vetenskapliga kvaliteten, skriver Pernilla Wittung Stafshede och Stefan Bengtsson från Chalmers.

Här får eleverna bli propagandaavslöjare

Många skolklasser får ta klivet in i det resande demokratilabbet. Målet med vandringsutställningen är att lära sig genomskåda budskap och bli en propagandaavslöjare.

”Lär elever skilja fejk från fakta med retorik”

Anna Ekström, gör retoriken obligatorisk för att stärka det demokratiska samtalet och hjälpa elever att våga tala, skriver Barbro Fällman och Klara Härgestam, Stora retorikpriset, samt Henrik Schyffert, vinnare av Stora retorikpriset 2019.

Källkritikslektioner för grundskolan och gymnasiet

Den 13 mars är det Källkritikens dag. På Internetstiftelsen finns 35 färdiga källkritikslektioner för låg-, mellan- och högstadiet samt gymnasiet, kompletta med allt material som behövs samt lärarinstruktioner och läroplanskoppling.

Demokratins skattkammare : förslag till en nationell biblioteksstrategi

Här är förslaget till en nationell biblioteksstrategi för att stärka och utveckla hela det svenska biblioteksväsendet. (pdf)

Fortbildning
Gymnasieelever i behov av särskilt stöd

Gymnasieelever i behov av särskilt stöd

Under två dagar fokuserar vi på dig som arbetar på gymnasiet och möter elever i behov av särskilt stöd. Konferensen innefattar föreläsningar om aktuell forskning men kompletteras även av ämnen av mer praktisk karaktär. Välkommen till en alltid lika relevant konferens med fokus på möjligheter!

Se hela programmet
Forskning och utveckling

Kurt Wicke: Demokrati och medborgarskap i läroböcker

Man kan informera om, fostra till och praktisera demokrati. Kurt Wicke har undersökt hur läroböcker i samhällskunskap på gymnasiet skriver om demokrati och han menar att svaren är något förbryllande.

Genusforskaren: Hat och hot tillhör vardagen

Återkommande hot via telefon, e-post och brev – ofta i samband med att man har publicerat sig. Det är forskarvardag för genusforskaren Diana Mulinari och för många av hennes kolleger.

Ny forskarrapport: Elever i grundskola och gymnasium utgör den största gruppen av klimatstrejkarna. Pressmeddelande från Södertörns högskola och Göteborgs universitet

Med sin skolstrejk utanför riksdagen initierade svenska Greta Thunberg vad som kommit att bli en global klimatkampanj bland skolungdomar. En ny rapport visar att mer än var tredje skolelev som deltog i Global Strike for Future i Stockholm aldrig demonstrerat tidigare.

Vilka ska med? Ungas sociala inkludering i Sverige

Rapporten ”Vilka ska med?” visar att det finns skillnader i känslan av inkludering mellan olika grupper. Unga i landsbygder och utsatta områden upplever generellt lägre social inkludering än unga i städer.

Norden väljer olika vägar för att mota segregation

Varannan ung svensk känner sig inte inkluderad i samhället, enligt rapporten ”Vilka ska med” från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor? Rapporten visar också att landsbygd och utsatta områden har liknande utmaningar.

Digital värld röstades fram

Ambitionen med Minecraftprojektet Bygg och samhälle var att täcka in totalt sju ämnen. Och det lyckades, tack vare fullständig demokrati.

How to teach students historical inquiry through media literacy and critical thinking

Students must be explicitly taught how to evaluate the trustworthiness of digital sites in order to successfully navigate their futures as citizens of the world.

Läroböcker uppmanar till lojalitet och varnar för civil olydnad

Skolans demokratiuppdrag innebär att eleverna ska formas till goda samhällsmedborgare och samtidigt utbildas till att vara kritiska och ifrågasättande. Men läroböckerna varnar uttryckligen eleverna för civil olydnad, ifrågasättande och bristfälligt stöd för det svenska statsskicket, visar en avhandling vid Göteborgs universitet och Högskolan Väst.

Studenter behöver stöd för att hantera komplex information på nätet

Kunskap blir inte nödvändigtvis mer tillgänglig med ökande informationsmängd, något elever och studenter erfar när de använder internet för att lösa sina skoluppgifter. Att kunna navigera och kritiskt förhålla sig till innehåll som görs tillgängligt via tekniskt sofistikerade medier blir allt viktigare, visar en avhandling vid Göteborgs universitet.

Fördjupning
MIK för mig

MIK för mig

"MIK för mig" är ett digitalt utbildningsmaterial i medie- och informationskunnighet (MIK) som vänder sig till skolor, skolbibliotek och folkbibliotek. Syftet med materialet är att utbilda elever och vuxna som finns och agerar i ungas närhet. Här hittar du bland annat färdiga lektioner om upphovsrätt, förtal, dold reklam och mycket mer.

Statens medieråd
Utvecklingsartiklar om demokrati och källkritik

Ökat politiskt engagemang med upplevelsebaserat lärande

Den kommunalpolitiska processen undervisas bäst genom upplevelsebaserat lärande. Det konstaterar gymnasielärarna Peter Djerv och Mats Johansson på Nacka gymnasium som skrivit en artikel om hur de väckte eleverna politiska engagemang.

Praktiskt arbete ökar elevers kunskap och engagemang

Att koppla skolämnen till aktuella samhällsfrågor ökar elevers kunskap och engagemang, visar Stina Ekmarks och Emma Söderholms artikel. I deras ämnesövergripande projekt fick en grupp elever åka till Grekland och dela ut förnödenheter till flyktingar, medan den andra delade ut mat till EU-migranter i Orminge.

Internet i ljus och mörker – ett projekt i svenska om ungdomars vardag och integritet på internet

Näthat, trakasserier och mobbning, för att inte nämna källkritik och upphovsrätt: Internet har sina utmaningar. Lärarna Else-Marie Lagerlöf och Karin Chalias genomförde ett projekt för att deras eleverna skulle få verktyg att utvecklas till förnuftiga internetmedborgare och medieproducenter, väl medvetna om sina rättigheter och skyldigheter.

Elever saknar verktyg för källkritik

Skolan måste ge eleverna verktyg för att bättre värdera källors trovärdighet, visar en ny utvecklingsartikel. Många elever ansåg exempelvis att kvällstidningar var en betydligt mer tillförlitlig källa än Fass, som nästan ingen hade hört talas om.

Se fler utvecklingsartiklar
Konferenser
Fortbildning
Kostnadsfri konferens om demokrati
  Arrangör: Universitets- och högskolerådet

Kostnadsfri konferens om demokrati

Var med och utveckla lärarprofessionen vad gäller undervisning i aktivt medborgarskap och social inkludering, i ett nationellt och europeiskt sammanhang. Välkommen till en dag med nätverkande, kompetenspåfyllning och idéskapande aktiviteter. För lärare i alla skolformer samt skolledare.

Läs mer och boka på UHR:s webb
Utvalt om demokrati

Så kan skolan och lärare hantera hoten mot demokratin

Forskare, lärare, lärarstudenter och skolpolitiker från hela Norden var samlade på Örebro universitet i slutet på oktober för konferensen Nordic education in a democratically troublesome time.

Förskolors värdegrundsarbete

Skolinspektionen har granskat hur 15 slumpvis utvalda förskolor arbetar med uppdraget att förmedla och förankra den värdegrund som vårt demokratiska samhälle vilar på. Skolinspektionen har sett många exempel på goda arbetssätt där personalen verkar för ett gott demokratiskt klimat där barnen får möjlighet att vara delaktiga i verksamheten. Men värdegrundsuppdraget upplevs ofta som svårt att konkretisera och behöver diskuteras mer i arbetsgrupperna. (pdf)

ICCS 2016

Kunskaper, värderingar och engagemang i medborgar-, demokrati- och samhällsfrågor hos svenska 14-åringar i ett internationellt perspektiv. (pdf)

Lärarhandledning för gymnasieskolan avseende rapporter om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer

I juni 2018 lanserade regeringen 19 uppdaterade landspecifika rapporter om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer. I samband med lanseringen utarbetades också en ny lärarhandledning för att stödja skolors pågående arbete med dessa viktiga frågor.

Nytt lärarmaterial ska lära unga om demokrati

Om mindre än en månad är det val i Sverige och demokrati är en högaktuell fråga. Nu lanseras ett nytt material för skolan som ger unga en nära inblick i hur genomförandet av allmän och lika rösträtt gick till för snart hundra år sedan – och samtidigt väcker frågor om demokratins framtid.

Demokratihandboken

Att vaccinera samhället mot odemokratiska krafter går inte. Men vi kan alla träna oss i demokratins metoder och verktyg.  I Demokratihandboken – prata, lyssna, förändra! samlar vi tips om hur du tar ditt engagemang vidare. (pdf)

Fördjupning
IIS digitala lektioner om källkritik

IIS digitala lektioner om källkritik

Digitala lektioner är ett fritt lektionsmaterial kring digital kompetens. Det kan användas direkt i klassrummet eller för att förbereda lektioner.

Till Digitala lektioner
Skolportens magasin
Tema: Dyslexi
  Skolporten nr 1/2019 - ute nu!

Tema: Dyslexi

Tidig och mer systematisk hjälp till elever med läs- och skrivsvårigheter är insatser forskarna kan enas om. Intervjun: Möt Camilo von Greiff, ny generaldirektör för Skolforskningsinstitutet. Reportage: Nu utbildas de första lärarassistenterna inom yrkeshögskolan. Lärarpanelens val: Lärare är okritiska till entreprenöriellt lärande.

Köp digitala lösnummer
Utvalt om källkritik

Självsäkra unga sämre på källkritik

Går du i gymnasiet och anser dig ha stenkoll på digital källkritik? I så fall finns det risk för att du överskattar din förmåga. Nio av tio elever kan inte skilja nyheter från reklam, visar en studie från Göteborgs universitet.

Checklista för källkritik

Att kunna kritiskt granska och värdera information är en förmåga som lyfts i kursplaner och ämnesplaner. Det är också en förmåga som krävs för att kunna hantera den informationsmängd vi möter. (pdf)

Guide för källkritik för lärare

Varje dag möts vi av information från olika medier och det kan vara svårt att veta om det går att lita på det vi ser och hör. Källkritik hjälper dig att avgöra vad som är trovärdigt.

”Modern källkritik handlar om söklogik”

Risken är stor att främmande makt försöker påverka det svenska valet i höst. För gymnasielärarna väntar en viktig uppgift i att träna sina elever i en ny mer avancerad form av källkritik, menar Ewa Thorslund, direktör på Statens medieråd.

Undervisning om källkritiskt förhållningssätt i svenska och samhällskunskap

Skolan har en viktig roll när det gäller att utbilda elever i ett källkritiskt förhållningssätt för att de ska kunna utvecklas till informerade och ansvarsfulla medborgare. Ett källkritiskt förhållningssätt omfattar förmågorna informationssökning och källkritik. I undervisningen finns utmaningar när det gäller att utveckla elevers förmåga att kritiskt söka, granska och värdera information i digitala och andra källor.

Så funkar Sverige : Källkritik

Vi förklarar vad källkritik är och varför det är viktigt. Vad har källkritik med demokrati att göra?

Forum för levande historia

Tre av fem i Sverige tycker att demokratin har försvagats de senaste 5–10 åren och endast två av fem känner sig ganska eller mycket delaktiga i demokratin. Forum för levande historia lanserar därför satsningen ”Demokratin och du”, för att öka engagemanget och bidra till att demokratin stärks. I materialet finns bland annat tre kortfilmer om demokrati som har tagits fram i syfte att väcka tankar och starta samtal.

Läs mer
Fördjupning
Surfa lugnt

Surfa lugnt

Surfa Lugnt har samlat länkar till fakta och material om unga och deras internetanvändning. Här finns också Surfa Lugnts eget material som är fritt att ladda ner och använda, som handlar tex om källkritik och hat på nätet.

Till Surfa Lugnt