Digitalisering

Programmering, digitala läromedel, robotar, IT i undervisningen och mycket mer – här samlar vi allt som rör digitalisering i förskola och skola.

Mest läst om digitalisering denna månad

Nationella proven ska digitaliseras och rättas centralt

Ännu en av av de 73 punktern i Januariavtalet, som regeringen, Centern och Liberalerna står bakom, har prickats av. Det gäller central rättning av skolans nationella prov.

Ingen fördel med egen skoldator

Att få en egen dator eller surfplatta som högstadieelev har blivit allt vanligare. Men nu visar en studie att satsningen på personlig dator inte förbättrar studieresultaten.

Hur påverkas studieprestationer i skolan av en dator per elev?

Högstadieelever som blivit tilldelade en egen dator eller surfplatta av skolan får varken bättre eller sämre resultat på de nationella proven i engelska, matematik eller svenska än elever som inte fått en dator eller surfplatta. Det spelar inte heller någon roll för hur stor andel som går vidare till ett nationellt program på gymnasiet. (pdf)

Programmering
Programmering på fritids gav bättre samarbete och nya kompisrelationer

Programmering på fritids gav bättre samarbete och nya kompisrelationer

Eleverna som deltog i ett programmeringsprojekt på fritids lärde sig att samarbeta och lösa problem tillsammans. Dessutom uppstod nya kamratrelationer utifrån det gemensamma intresset. Det konstaterar lärarna Stina Hedlund på Björknässkolan och Linnea Malmsten på Sågtorpsskolan.

Läs mer
Fler nyheter

Digitala tentor nu i gång på Uppsala universitet – via gömda datorskärmar

Under veckan skrevs den 3000:e digitala tentamen på Uppsala universitet. Arbetet med att göra det möjligt för studenter att skriva sina tentamen på dator har pågått länge – och var aktuellt redan för två år sedan. Men nu är det alltså igång.

Lärare och skolbibliotekarier lär tillsammans om digitala verktyg

En bra skolbiblioteksverksamhet kräver samarbete mellan olika yrkesroller i skolan. Därför finns nu en fortbildning där skolbiblioteksansvariga och lärare tillsammans utvecklar sin digitala kompetens. ”Vi måste höja vetskapen om skolbibliotekets betydelse för den pedagogiska verksamheten och visa vad ett skolbibliotek kan förändra”, säger Solveig Eriksson, skolbibliotekskonsulent.

Arbetet med digitala verktyg bör förbättras

Många skolor lever inte upp till läroplanens skrivningar om att använda digitala verktyg i matematik och teknik. Det visar Skolinspektionens nya granskning.

”Pojkar gynnas av den digitala läsningen”

I Sverige anser 40 procent av 15-åringarna att läsning är ”slöseri med tid”, enligt den senaste Pisamätningen. Trots detta höjer Sverige sitt resultat i läsförståelse i mätningen – framför allt är det killarna som förbättrar sig. En förklaring kan vara en ökad användning av multimedialt lärande i skolan, tror svenskläraren Annika Sjödahl.

”Digitaliseringen i skolan står på svaga grunder”

Elevdatorernas effekter är begränsade, men det är redan utdelade på de flesta skolor, skriver Amanda Broberg på ledarplats.

Skolan vill ha mer föräldrakoll: ”Knasiga saker händer på nätet”

Vid Nya Läroverket i Luleå menar personalen att skolan har bättre koll på var elever befinner sig på nätet och vad de gör där, än vad föräldrarna har. Något som ibland påverkar skolan negativt så nu vill man öka kunskapen hos de vuxna.

Inrätta kvalitetsregister — och ge inte eleverna datorer!

Lär av sjukvårdens systematiska arbete med kvalitetsregister och överför metoderna till utbildningssektorn – för mesta nytta och förbättring. Det uppmanar forskare från flera högskolor.

Fortbildning
Undervisning i förskolan
  Konferensen äger rum 3 mars i Stockholm.

Undervisning i förskolan

Förskolans undervisningsuppdrag har förtydligats i den reviderade läroplanen Lpfö 18. Under en heldag djupdyker vi i undervisningsbegreppet och förskolans undervisningsuppdrag utifrån aktuell forskning och praktiknära föreläsningar. Välkommen!

Läs mer och boka plats
Forskning och utveckling

Teaching computer skills with a 1,300 year old game

Schools in Finland start teaching the foundations of coding to students in early grades using decidedly low-tech methods, writes Derek Newton, who visited schools for Helsinki Education Week. Young students in Finnish schools learn about coding and the skills that are key to it – such as problem-solving, iteration and sequencing – through tactile games of strategy such as chess.

U.K. to test ‘ed tech testbeds’ in real classrooms

More than 300 schools in the UK have volunteered to serve as ”ed tech testbeds” that will test new products in the classroom by collaborating with software developers and researchers. The goal is to more quickly generate evidence about which products are useful — and which are not — in classroom settings.

Coding can be a gift to struggling students. Let’s give it to them.

Computer Science Education Week begins Dec. 9, and Code.org’s Hour of Code offers an opportunity to engage all students in coding, even those with no experience, writes Kimberly Rues, a librarian in a Missouri school district. In this commentary, she writes that when she has introduced coding, the students who do well often are the ones who struggle in other areas.

Nyckeln till delaktighet

Kaxfaktorn har stigit rejält. Ordet är initiativ­tagaren Kerstin Gatus eget och beskriver elevernas ökade självförtroende. Det är följden av en unik utbildning, Anpassad IT, vid Mora folkhögskola för personer med måttlig intellektuell funktionsnedsättning.

Digitalisering som verktyg

Den digitala tekniken kan bidra till mer jämlika förutsättningar och vara särskilt viktig för elever i behov av särskilt stöd. Men användandet måste vara genomtänkt och fungera just som verktyg i undervisningen, annars finns risk för försämrade möjligheter till lärande, varnar forskningen.

Övertolkad?

Hjärnforskaren Torkel Klingberg har blivit en galjonsfigur för motståndet mot skolans digitalisering. Men det han strävar efter är att revolutionera skolan med hjälp av digitala verktyg.

En dator per elev ger vare sig sämre eller bättre studieresultat

Högstadieelever som får en egen dator genom skolan får varken bättre eller sämre studieresultat än andra. Det visar en ny rapport från IFAU. Däremot finns tendenser till ökade resultatskillnader mellan barn till föräldrar med olika utbildningsnivå.

Helping students track their learning

A strategy that uses Google Forms and Sheets can guide students to accurately assess what they learn in the course of a unit.

Arbetsområde; Introduktion till programmering

Vill du få inspiration till att komma igång med programmering med dina elever på grundskolan eller skulle du vilja lära dig mer om programmering för gymnasiet? På Malmö delar finns nu två nya, intressanta arbetsområden för att komma igång med programmering och för din egen kompetensutveckling.

Det största experimentet

Han kallar sig teknik­optimist, men varnar för att introducera datorer och surfplattor i klassrummen utan tillräcklig kunskap om följderna. ”Det betyder inte att skärmar är toxiska, men förmodligen används datorer på fel sätt i skolan i dag”, säger professorn och hjärnforskaren Torkel Klingberg

Nya avhandlingar

Digital Competence and Ways of Thinking and Practising in Swedish Teacher Education: Experiences by teachers with a foreign teaching degree

Annika Käck vill med sin avhandlingen försöka förstå vilka nya sätt att tänka och praktisera lärare med en utländsk lärarexamen möter i den svenska lärarutbildningen, detta med fokus på digital kompetens.

Återkoppling i analoga och digitala klassrum: Spänningsfyllda verksamheter i samhällskunskapsundervisning

Agneta Grönlunds avhandling handlar om samhällskunskapslärares bedömningsarbete som utgörs av återkoppling till elever.

Handling socio-scientific controversy: Students’ reasoning through digital inquiry

I avhandlingen fokuserar Anne Solli på studenters och elevers resonerade om hur socio-vetenskapliga kontroverser är inbäddade i sociala, institutionella och materiella kontexter.

Lärarstudenters digitala studievardag: Informationslitteracitet vid en förskollärarutbildning

Fredrik Hanells avhandling belyser mötet mellan förskollärarutbildningens sociala praktik och praktiker utvecklade kring användning av digitala redskap.

Fördjupning
Djupdyk i programmering
  Foto: Chris Ried/Unsplash

Djupdyk i programmering

Missade du vårt temabrev om programmering? Här kan du läsa ikapp.

Tema: Programmering
10 digitala kostnadsfria verktyg att prova
  Foto: Tim Gouw/Unsplash

10 digitala kostnadsfria verktyg att prova

Vi guidar till 10 verktyg som kan förenkla din vardag som lärare - eller bidra till att utveckla undervisningen i klassrummet.

Läs mer
Utvecklingsartiklar om digitalisering

Programmering på fritids gav bättre samarbete och nya kompisrelationer

Eleverna som deltog i ett programmeringsprojekt på fritids lärde sig att samarbeta och lösa problem tillsammans. Dessutom uppstod nya kamratrelationer utifrån det gemensamma intresset. Det konstaterar lärarna Stina Hedlund på Björknässkolan och Linnea Malmsten på Sågtorpsskolan.

Ny undervisningsmetod utvecklade barnens samarbete och relationer

Arbetet med Socio-Emotionellt och Materiellt Lärande (SEMLA) fick barnen att reflektera över sitt eget lärande – samtidigt som deras samarbete och relationer utvecklades. Det är en metod som kräver mycket men som samtidigt ger mycket tillbaka, konstaterar förskolläraren Gloria Romlin.

Merläsning
IT i undervisningen
  Foto: www.rawpixel.com

IT i undervisningen

Ta del av vårt temabrev om IT i undervisningen och fördjupa dig i mobiltelefoners nytta i klassrummet, programmering, digitala läromedel och mycket mer.

Läs mer
Nya rapporter

Hur påverkas studieprestationer i skolan av en dator per elev?

Högstadieelever som blivit tilldelade en egen dator eller surfplatta av skolan får varken bättre eller sämre resultat på de nationella proven i engelska, matematik eller svenska än elever som inte fått en dator eller surfplatta. Det spelar inte heller någon roll för hur stor andel som går vidare till ett nationellt program på gymnasiet. (pdf)

Barnen och internet 2019

Nu är Barnen och internet här! Rapporten visar att för få föräldrar har kännedom om barnens digitala liv. Endast en tredjedel av föräldrarna till högstadiebarn känner sig väl insatta.

Digitala verktyg i undervisningen – Matematik och teknik i årskurs 7-9

Rapporten redovisar resultatet av Skolinspektionens kvalitetsgranskning med inriktning mot användningen av digitala verktyg i undervisningen i matematik och teknik. Iakttagelserna och slutsatserna gäller de 12 skolhuvudmän och 27 skolor som har granskats och avser därmed inte att ge en nationell bild av förhållandena eller en generell bild för alla ämnen. (pdf)

Education and Training Monitor EU analysis

The Education and Training Monitor is a European Commission Staff Working Document that presents a yearly evaluation of education and training systems across Europe. (pdf)

Föräldrar & medier 2019

Detta är en redovisning av resultatet från en undersökning av vårdnadshavares attityder kring deras barns medieanvändning, skyddsaspekter när det gäller medieinnehåll och åsikter om skadlig mediepåverkan. (pdf)

Småungar & medier 2019

Detta är en redovisning av resultatet från undersökningen av medievanorna bland barn 0–8 år. Här ingår också frågor om vårdnadshavarnas attityder kring barnens medieanvändning, skyddsaspekter när det gäller medieinnehåll och åsikter om skadlig mediepåverkan. (pdf)

Ungar & Medier 2019

Detta är en redovisning av resultaten från undersökningen av medievanor och attityder kring medier hos barn 9–18 år. (pdf)

Den digitala skolan

Tele2 har i samarbete med Kantar Sifo frågat 896 barn i åldern 6-16 år och 1164 föräldrar vad de tycker om digitaliseringen av skolan. (pdf)