Digitalisering

Programmering, digitala läromedel, robotar, IT i undervisningen och mycket mer – här samlar vi allt som rör digitalisering i förskola och skola.

Mest läst om digitalisering denna månad

Fler med funktionsvariation till högre studier

Digitala verktyg och minskat tabu kring diagnoser gör att fler personer med npf söker sig till högre studier. Förra året fick 17 000 personer på landets lärosäten pedagogiskt stöd.

Digital likvärdighet – för alla elever

Den 1 juni blir Johanna Karlén kvalitetschef på Swedish Edtech Industry, en intresseorganisation för svenska teknikföretag som riktar sig till skolan.

Ny forskning: Elever som använder appar tappar inte i läsförmåga

I många skolor har elever med läs- och skrivsvårigheter i flera år använt appar för att kunna hänga med i skolans olika ämnen. Samtidigt har det funnits en oro för att apparna skulle göra att elevernas läs- och skrivsvårigheter förvärras. Forskning från Linnéuniversitetet visar dock att oron kan vara obefogad.

Programmering
Programmering på fritids gav bättre samarbete och nya kompisrelationer

Programmering på fritids gav bättre samarbete och nya kompisrelationer

Eleverna som deltog i ett programmeringsprojekt på fritids lärde sig att samarbeta och lösa problem tillsammans. Dessutom uppstod nya kamratrelationer utifrån det gemensamma intresset. Det konstaterar lärarna Stina Hedlund på Björknässkolan och Linnea Malmsten på Sågtorpsskolan.

Läs mer
Fler nyheter

Digitaliserad skolvalsprocess sparar 600 arbetstimmar

Varje år ansöker vårdnadshavare till cirka 1500 barn om plats i förskoleklass i Lunds kommun. I år är det första gången som Lunds kommun digitaliserar hela skolprocessen. Från ansökningen via e-tjänst till utskickade beslut som gjorts möjlig med hjälp av algoritmer. Det digitaliserade förfarandet har lett till vinster för både vårdnadshavare och kommunen.

Sex skolhuvudmän tilldelas kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2019 för digital skolutveckling

Sex skolhuvudmän, med olika förutsättningar och storlek, kommunala så väl som fristående, visar nu hur svenska skolor möter utmaningarna med utnyttjande av digitaliseringens möjligheter. För sitt arbete har de nu tilldelats kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2019.

How lack of tech at home affects learning gaps

About 17% of students lack access to home computers and 18% do not have broadband internet at home – contributing to a so-called ”homework gap” – according to an analysis of census data by The Associated Press. Data show students with access to the internet at home are more likely to have higher scores in math, science and reading.

”Analogisera skolan”

Fördelen med skolböcker är att de har en början och ett slut, ett begränsat pedagogiskt sammanhang och är lätta att visa föräldrarna, skriver PM Nilsson på ledarplats.

”Skärmarna kommer att bli barnvakter även i förskolan”

När digitala verktyg om några veckor blir obligatoriska i förskolan kan vi räkna med att svenska barn kommer att stirra i skärmar mer än vad Världshälsoorganisationen rekommenderar. Och tro inte annat än att skärmarna kommer få samma funktion där som hemma: avlastare, konfliktlösare, avskärmare, skriver Paulina Neuding.

”Fokus är på källkritik”

Läraren Maria Lindberg använder digitala spel för att eleverna ska bli bättre på att genomskåda fake news. ”Spel ligger nära ungdomars livsvärld,” säger hon.

Sport som ger skarpa sinnen

Datorspelande kräver träning för såväl kropp som huvud. Därför är lektionerna i idrott och hälsa viktigt. Jämställdhet är ett annat ämne i undervisningen.

Fortbildning
Fritidshemmet i fokus

Fritidshemmet i fokus

I takt med att fritidshemmets lärandeuppdrag har förtydligats har planering och uppföljning av undervisningen på fritidshemmet hamnat i fokus. Det förändrade uppdraget ställer krav på en förändrad praktik. Välkommen till en fördjupande konferens där vi fokuserar på fritidshemmets samtida uppdrag. På konferensen får du ta del av aktuell forskning och goda exempel från praktiken.

Läs mer och boka plats
Forskning och utveckling

Innehåll viktigare än skärmtid för små barn

Hur påverkas de yngsta barnen av att använda surfplattor och smarta telefoner? WHO avråder från att barn under två år överhuvudtaget ska använda skärmar. Andra forskare menar att i ett digitalt samhälle behöver barn börja klicka på digitala enheter så tidigt som möjligt. Vad de tittar på är viktigare än hur länge.

Årets lärare vill göra skillnad

Hon utsågs till Årets lärare 2018 för sitt digitala utvecklingsarbete på Nya Elementar. Nu ser Mia Hasselblad fram emot att vara med när läraryrket förändras i takt med den tekniska utvecklingen.

As K-12 virtual reality use grows, researchers consider impact on children

As more schools integrate virtual reality in the classroom, some researchers are cautioning teachers to limit VR time and take other steps to curb potential negative effects on students. A report from the Joan Ganz Cooney Center at Sesame Workshop also asserts that VR experiences should be ”positive, productive and safe.

Krav på digitala verktyg behöver inte betyda mer skärmtid

Nu vid halvårsskiftet blir det obligatoriskt för alla förskolor att använda sig av digitala verktyg enligt läroplanen. Men det måste inte nödvändigtvis innebära mer skärmtid.

Elever i Kristinehamn får läsförmågan testad med AI

I höst ska alla elever från årskurs ett till fyra i Kristinehamn få sin läsförmåga testad med hjälp av artificiell intelligens.

Låt berättelsen ta nya former

En bok blir till film som blir till tv-spel som blir till lego. Ett textuniversum innehåller många former. ”Skolan behöver bli bättre på att ta in elevernas digitala verklighet,” säger forskaren Anette Svensson.

Ökad motivation är inget spel

Spel ger inte automatiskt ett ökat lärande eller mer motivation. Men som enskilda verktyg kan spel bidra med mycket, menar forskare inom området.

Digitala verktyg blir obligatoriskt i förskolan

Nu ska förskolan digitaliseras på allvar. Från och med första juli blir det obligatoriskt att använda digitala verktyg i förskolan.

Tio användbara gratisprogram

Du behöver inte betala dyrt för program till din dator. Det finns många alternativ som inte kostar en krona. Här är tio program som passar både i och utanför klassrummet.

Teachers elevate computational thinking

Educators are developing an approach to learning that combines computational thinking with data visualization tools — an approach, they say, that could be used across the curriculum. The goal, educators say, is for students to learn to question data and take more control over their own learning.

Nya avhandlingar

Återkoppling i analoga och digitala klassrum: Spänningsfyllda verksamheter i samhällskunskapsundervisning

Agneta Grönlunds avhandling handlar om samhällskunskapslärares bedömningsarbete som utgörs av återkoppling till elever.

Handling socio-scientific controversy: Students’ reasoning through digital inquiry

I avhandlingen fokuserar Anne Solli på studenters och elevers resonerade om hur socio-vetenskapliga kontroverser är inbäddade i sociala, institutionella och materiella kontexter.

Lärarstudenters digitala studievardag: Informationslitteracitet vid en förskollärarutbildning

Fredrik Hanells avhandling belyser mötet mellan förskollärarutbildningens sociala praktik och praktiker utvecklade kring användning av digitala redskap.

Designing for added pedagogical value: A design-based research study of teachers’ educational design with ICT

Jörgen Holmberg har forskat om undervisningsdesign som process och hur IKT kan användas för att skapa didaktiska mervärden för undervisning och lärande.

Fördjupning
Djupdyk i programmering
  Foto: Chris Ried/Unsplash

Djupdyk i programmering

Missade du vårt temabrev om programmering? Här kan du läsa ikapp.

Tema: Programmering
10 digitala kostnadsfria verktyg att prova
  Foto: Tim Gouw/Unsplash

10 digitala kostnadsfria verktyg att prova

Vi guidar till 10 verktyg som kan förenkla din vardag som lärare - eller bidra till att utveckla undervisningen i klassrummet.

Läs mer
Utvecklingsartiklar om digitalisering

Programmering på fritids gav bättre samarbete och nya kompisrelationer

Eleverna som deltog i ett programmeringsprojekt på fritids lärde sig att samarbeta och lösa problem tillsammans. Dessutom uppstod nya kamratrelationer utifrån det gemensamma intresset. Det konstaterar lärarna Stina Hedlund på Björknässkolan och Linnea Malmsten på Sågtorpsskolan.

Ny undervisningsmetod utvecklade barnens samarbete och relationer

Arbetet med Socio-Emotionellt och Materiellt Lärande (SEMLA) fick barnen att reflektera över sitt eget lärande – samtidigt som deras samarbete och relationer utvecklades. Det är en metod som kräver mycket men som samtidigt ger mycket tillbaka, konstaterar förskolläraren Gloria Romlin.

Minecraft får elever att ställa frågor och söka kunskap

Försteläraren Åsa Girgensohn har skrivit en utvecklingsartikel om att använda Minecraft i undervisningen. "Dataspel används ofta för att checka av elevernas kunskaper, snarare än att utveckla deras lärande, men jag visar med tydliga exempel utifrån kunskapskraven hur datorspel kan stötta lärandet", säger hon.

Merläsning
IT i undervisningen
  Foto: www.rawpixel.com

IT i undervisningen

Ta del av vårt temabrev om IT i undervisningen och fördjupa dig i mobiltelefoners nytta i klassrummet, programmering, digitala läromedel och mycket mer.

Läs mer
Nya rapporter

ECPAT: Ökning av avklädda bilder och filmer som barn och unga tagit på sig själva

Det har blivit vanligare att barn och unga tar och skickar avklädda filmer och bilder på sig själva, visar årets rapport från barnrättsorganisationen ECPAT. Ta del av hela rapporten (pdf).

Nationell handlingsplan för digitalisering av skolväsendet

Den nationella handlingsplanen för digitalisering av skolväsendet är hela skolväsendets handlingsplan. De 18 förslag på nationella initiativ och aktiviteter som presenteras i handlingsplanen utgår från den samlade behovsbilden och har formulerats av SKL. (pdf)

Stör- eller stödfunktion? – en rapport om lärplattformar

Digitala lärplattformar har blivit vanligt i Sveriges skolor. 8 av 10 lärare måste dokumentera elevernas lärande i en lärplattform. Men en ny rapport som Lärarförbundet visar att plattformarna fungerar dåligt och spär på lärarnas arbetsbelastning. (pdf)

Redovisning av uppdrag Främja digitalisering

Redovisning av uppdraget Främja digitalisering givet i regleringsbrevet för budgetåret 2018. (pdf)

Medieanvändningen bland unga med intellektuell funktionsnedsättning

Rapporten visar att särskoleelevernas användning av sociala medier bland 13–16-åringar med intellektuell funktionsnedsättning är betydligt lägre (44 %) än hos riksgenomsnittet (92 %). Trots detta är de mer utsatta för mobbning och elakheter. (pdf)

Digital kompetens i förskola, skola och vuxenutbildning

Skolverkets uppföljning av den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet 2018. (pdf)