Elevhälsa

Så stödjer du elever mitt bland antipluggkulturer, sociala medier och stress.

Mest läst om elevhälsa denna månad

Josephine hade 95 procents skolfrånvaro

Josephine hade hög skolfrånvaro under högstadiet. Som högst var den 95 procent, och under den tiden mådde hon dåligt och kunde isolera sig själv i sitt sovrum om kvällarna.

Elever på Malmöskola: ”Jag är jätteorolig för att bli smittad”

På många arbetsplatser runt om i Sverige har personal uppmanats att stanna hemma med anledning av coronaviruset. Men för elever på kommunala skolor finns inte något liknande direktiv, vilket oroar flera elever på Malmö Borgarskola.

Elever som varit i riskområden förväntas gå i skolan

Vissa arbetsgivare har uppmanat sina anställda att vara hemma om man vistats i ett område där smittspridningsrisken är stor. Men många skolelever förväntas gå i skolan som vanligt, vilket har skapat en oro i flera av Sveriges skolor.

Fortbildning
Elevhälsa
  Konferensen äger rum 15-16 september i Stockholm.

Elevhälsa

Ledord i elevhälsoarbetet är salutogent förhållningssätt med tvärprofessionella team, men hur fungerar det i praktiken och vilka framgångsfaktorer finns för att utveckla verksamhetens hälsofrämjande arbete? Välkommen till två fullmatade dagar med elevhälsoarbetet i fokus!

Se hela programmet
Forskning och utveckling

Finska miraklet mot fetma var fel

Seinäjoki i Finland blev världsberömd för fem år sedan när WHO lyfte fram att staden halverat andelen barn med övervikt och fetma. Men Vetenskapsradions och YLEs granskning visar att statistiken är missvisande, i själva verket har barnövervikten inte minskat i Seinäjoki nämnvärt och metoden som kopierats av flera länder ifrågasätts nu.

Föräldrakurs mot barnfetma testas i EU

En svensk föräldrakurs för att stoppa barnfetma har visat sig vara effektivast i världen. Den ska nu testas i fler EU-länder.

Storsatsning på forskning om utbildning och hälsa

Utbildningsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet ska genomföra en storsatsning på forskning inom utbildning och hälsa. Satsningen möjliggörs genom höjda forskningsanslag.

UR Samtiden – Psykisk ohälsa bland barn och unga : Medkänslans pedagogik, trygghet och lugn

Genom att lära sig att känna igen och prata om sina egna känslor är det också lättare att förstå andra. Maria-Pia Gottberg, författare och mental tränare, berättar om pedagogik där medkänsla och självmedkänsla är i fokus. (webb-tv)

UR Samtiden – Psykisk ohälsa bland barn och unga : Varför ökar den psykiska ohälsan i Sverige?

Att den psykiska ohälsan ökar bland unga och dessutom kryper ner i åldrarna vet vi. Petra Löfstedt och Maria Corell, utredare på Folkhälsomyndigheten, har tittat närmare på vad som kan vara orsaken. (webb-tv)

Fortbildning
Specialpedagogik - aktuell forskning och praktiska metoder
  Konferensen äger rum 17-18 september 2020 i Stockholm.

Specialpedagogik - aktuell forskning och praktiska metoder

Välkommen till Skolportens årliga konferens för dig som vill fördjupa dig inom specialpedagogik och bemötande av elever i behov av särskilt stöd. Konferensen innehåller föreläsningar om aktuell forskning samt praktiknära exempel på hur du kan arbeta i klassrummet.

Läs mer och boka plats
Fler nyheter

”Vi måste lyfta elevhälsan när skolan flyttar hem

Nu är tiden för att samla skolors elevhälsopersonal och genomföra såväl förebyggande som åtgärdande insatser för elever i behov, skriver debattörerna.

Elevhälsan – från bärgning till halkbekämpning

Elevhälsan ska vara förebyggande och hälsofrämjande, inte den instans som tillkallas först när situationen förvärrats, skriver Gunnar Iselau, rådgivare och utbildare.

Samordning för ett hållbart elevhälsoarbete

I rapporten beskrivs två modeller: en för samordning av skolans elevhälsoarbete och en för utveckling av elevhälsoteam. Studien pekar på vikten av samordning av alla delar för att kunna utveckla ett mer förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt i hela skolan. Resultatet visar att elevhälsoarbetets komplexitet och kontext behöver ligga till grund för skolors utvecklingsarbete. (pdf)

Ny studie: Skolledaren avgörande för ett framgångsrikt elevhälsoarbete

När elevhälsoteam och lärare utvecklar elevhälsoarbete tillsammans under ett tydligt skolledarskap blir skolans förebyggande och främjande arbete hållbart. Det visar en ny studie där skolor som deltagit i utbildning för att höja sin kompetens intervjuats om hur de kunnat omsätta sina lärdomar i utvecklingsarbete.

Skolportens Veckobrev: Hur hanterar skolorna coronaviruset?

Trots Folkhälsomyndighetens riktlinjer vad gäller skolor och coronasmittan så agerar skolor på olika sätt. I Skolportens Veckobrev kan du ta del av Lärarnas tidnings rundringning till ett antal rektorer om hur de hanterar situationen. Hur gör din skola?

Josephine hade 95 procents skolfrånvaro

Josephine hade hög skolfrånvaro under högstadiet. Som högst var den 95 procent, och under den tiden mådde hon dåligt och kunde isolera sig själv i sitt sovrum om kvällarna.

”Håll elever hemma efter resa till drabbade områden”

Ett smittspårningsarbete i en normalstor svensk skola skulle snabbt bli oerhört utmanande. Låt därför ett mindre antal barn i familjer som rest i drabbade områden göra sitt skolarbete hemifrån två veckor efter hemkomst, skriver läkarstudenten Karl Rombo.

Elever på Malmöskola: ”Jag är jätteorolig för att bli smittad”

På många arbetsplatser runt om i Sverige har personal uppmanats att stanna hemma med anledning av coronaviruset. Men för elever på kommunala skolor finns inte något liknande direktiv, vilket oroar flera elever på Malmö Borgarskola.

Elever som varit i riskområden förväntas gå i skolan

Vissa arbetsgivare har uppmanat sina anställda att vara hemma om man vistats i ett område där smittspridningsrisken är stor. Men många skolelever förväntas gå i skolan som vanligt, vilket har skapat en oro i flera av Sveriges skolor.

Forskaren: Elever behöver ökad vuxennärvaro för att känna trygghet

Vad måste göras för att elever ska känna större trygghet i skolan? Ylva Odenbring, universitetslektor vid Göteborgs universitet, har forskat på ämnet. Hennes resultat pekar på att elever önskar mer vuxennärvaro och att vuxna oftare och tydligare ingriper vid olika incidenter.

Nytt projekt hjälper elever tillbaka till skolan

För att hjälpa barn med hög skolfrånvaro att hitta tillbaka till skolan igen har Lidköpings kommun startat upp projektet Närsam, som är ett samarbete mellan elevhälsan och primärvården.

Så säger eleverna som har mindfulness på schemat

Tänk dig att du själv hade fått lära dig förmågor som laserfokus, självkontroll och stresshantering i skolan. Hur hade det kunnat påverka dina resultat, val och handlingar fram till idag? På Futuraskolan International Rådan i Sollentuna har eleverna mindfulness, dvs. medveten närvaro, på schemat för elever i åk 2-7.

Elevhälsan – skolans vita fläck

Regeringen vill sätta ett krav på hur mycket elevhälsa som skolan ska erbjuda. Det är lång väg till en sådan minimistandard. Idag finns inte ens siffror på hur mycket elevhälsa som faktiskt erbjuds, skriver Sydsvenskans Emma Lejnse.

Konferenser
Fördjupning
Bättre psykisk elevhälsa när föräldrar har höga förväntningar

Bättre psykisk elevhälsa när föräldrar har höga förväntningar

Höga akademiska förväntningar på sig själv och hos föräldrar relaterar till bättre psykisk hälsa bland högstadieelever. Det visar Melody Almroth som forskat om sambandet mellan framtida studieplaner och mental hälsa hos unga.

Läs hela intervjun
Reportage
Heja elevhälsa!
  Foto: Emil Nordin.

Heja elevhälsa!

På Visättraskolan i Huddinge vände man motgång till framgång genom att storsatsa på elevhälsan.

Läs hela reportaget
Forskarintervjuer

Många unga vittnar om utsatthet

Erfarenheter hos barn och unga i form av sexuella övergrepp, våld, bevittnat våld eller känslomässig försummelse har koppling till hög skolfrånvaro. Det visar Johan Melander Hagborgs avhandling om hur utsatthet påverkar utvecklingen i de tidiga tonåren.

Bättre psykisk elevhälsa när föräldrar har höga förväntningar

Höga akademiska förväntningar både på sig själv och hos föräldrarna relaterar till bättre mental hälsa hos högstadieelever. Det visar Melody Almroth som forskat om sambandet mellan framtida akademiska perspektiv och mental hälsa hos unga.

Likabehandlingsarbete nedprioriteras i skolan

Trots att rektorer ser arbetet mot kränkande behandling och diskriminering som mycket viktigt tvingas de ofta prioritera ned uppdraget. Greta Lindbergs forskning visar också att det finns för stora variationer i hur arbetet bedrivs för att det ska uppfattas som likvärdigt.

Utbildning stärker placerade barn

Läsning i hemmet skulle kunna ha positiv inverkan på samhällsplacerade barns utveckling. Hilma Forsman visar att utbildning kan vara en framkomlig väg för att skapa bättre framtidsutsikter för placerade barn.

Bättre betyg i idrott och hälsa med gott klassrumsklimat

Ett bra klassrumsklimat i ämnet idrott och hälsa har positiv påverkan på både tillit till sin egen förmåga, delaktighet och betyg hos högstadieelever med funktionsnedsättning. Det visar Karin Bertills i sin avhandling.

Flickblickar – om relationen mellan blickar, bilder och kroppar

Normer, kulturer och lärares förväntningar står i förgrunden när gymnasieelever på estetiska programmet uppför femininet med hjälp av visuella berättelser. Det visar Maria Eriksson som i sin avhandling undersökt gymnasieungdomars interaktion med bilder.

Skärmtid hämmar fysisk aktivitet bland unga

Högstadieungdomar ser datorer och mobiltelefoner som en bromskloss för fysisk aktivitet. Det visar Linus Jonsson i sin forskning om ett hälsofrämjande skolprojekt.