Elevhälsa

Nyheter, forskning, rapporter och fortbildning inom elevhälsa.

Mest läst om elevhälsa denna månad

Bryter hemmasittares isolering med KBT

Problemet med hemmasittare växer. Men isoleringen går att bryta. Magelungen hjälper allt fler tillbaka till skolbänken.

Föräldrar med hemmasittande barn anmäls till socialen

Familjen Emtfors i Helsingborg vände sig till skolinspektionen för att få hjälp med utbildning till sina döttrar som vill gå i skolan men orkar med den bråkiga miljön. I stället blev de själva orosanmälda till socialtjänsten. Och de är långt ifrån ensamma säger Kalla Faktas reporter Kerstin Wersäll. (webb-tv)

”Så kan vi hjälpa skolans hemmasittare”

Skolfrånvaron är ett stort problem ute i svenska skolor. Den kryper dessutom ner i åldrarna. Nu måste vi skolmyndigheter, skolhuvudmän och skolor kraftsamla för att vända trenden, skriver Fredrik Malmberg och Helene Fägerblad, Specialpedagogiska skolmyndigheten.  

Fortbildning

Vilka är faktorerna som påverkar elevernas hälsa och lärande? Hur utnyttjar vi elevhälsans alla kompetenser rätt för att samverka och bli den viktiga brygga som länkar samman lärandet och hälsa? Välkommen på årets konferens om elevhälsa - för hela elevhälsoteamet.

Läs mer
Forskning och utveckling

Investering i tid tryggar stödet till eleverna

Polhemsskolan i Lund är en av Sveriges största gymnasieskolor med sina 2 500 elever. Här finns såväl högskoleförberedande program, som hantverksprogram. De senaste åren har elevhälsoarbetet fått ökad tyngd och ny organisation, tack vare ett starkt stöd från skolledningen.

Psykologistudie: Olika beteendeproblem kräver olika insatser

Unga med beteendeproblem har svårigheter inte bara med inlärning, utan även socialt, i skolan. Ökad kunskap och tidiga interventioner kan minska risken för att de hamnar i negativa spiraler senare i livet, visar en ny studie.

Idrott tycks gynna sömn hos unga

Ungdomar som är fysiskt aktiva under dagen tycks ha bättre förutsättningar för att sedan sova bättre på natten.

Nästan alla barn med tvångssyndrom blir bättre av KBT

Den största forskningsstudien hittills om kognitiv beteendeterapi, KBT, för barn med tvångs- och ångestsyndromet OCD (obsessive compulsive disorder) visar att 90 procent av barnen mår betydligt bättre efter tre år.

Ny studie visar på vikten av insatser för mer fysisk aktivitet bland barn

Barn och unga sitter, halvligger eller står mer eller mindre stilla under större delen av sin vakna tid. Det visar en ny undersökning från Folkhälsomyndigheten där skolelever har burit aktivitetsmätare. Resultaten visar ett tydligt samband mellan fysisk aktivitet, mindre stresskänslor och ett bättre mående.

Fortbildning
Språkstörning

Språkstörning

Språket är nyckeln till kunskapsinhämtning och i dagens skola ställs höga krav på språklig och kommunikativ kompetens. För elever med språkstörning är många moment under skoltiden en svår utmaning. Ta del av en konferens som fokuserar på språkstörning – dess orsaker, konsekvenser och utmaningar. Hur kan du som lärare och pedagog stödja elever med språkstörning för ökade möjligheter till skolframgång?

Se hela programmet
Fler nyheter

Bryter hemmasittares isolering med KBT

Problemet med hemmasittare växer. Men isoleringen går att bryta. Magelungen hjälper allt fler tillbaka till skolbänken.

”Var en skräck att tala inför folk – nu är det underbart”

Under gymnasiet gick hon i talstrejk. Det var allför plågsamt att prata inför klassen. I dag står Jeanette Juhnestam ofta inför publik och tycker att det är roligt. Vägen dit var lång. En andningsövning blev vändpunkten.

Utvärdering av vård vid depression och ångestsyndrom

Socialstyrelsen har genomfört en utvärdering av vården vid depression och ångestsyndrom som visar att antalet barn och ungdomar som vårdas inom psykiatrin på grund av depression eller ångestsyndrom har ökat under de senaste tio åren. Även förskrivningen av antidepressiva läkemedel har gått upp, även om andelen barn och ungdomar som behandlas med läkemedel inte har förändrats.

DN Debatt: ”Dåligt stöd för att psykiska sjukdomar ökar bland unga”

Socialstyrelsen presenterar en katastrofal ökning av psykisk ohälsa bland unga och tolkar det som en reell ökning av psykiska sjukdomar. Vilket leder till rubriker med ord som epidemi. Men slutsatsen håller inte rent vetenskapligt. Vi måste ta signalerna från unga på allvar, men risken för en medikalisering av normala livserfarenheter är uppenbar, skriver tre forskare.

Missnöje med rektor orsakar avhopp från Värnamo-skola

Fyra lärare och tre anställda inom elevhälsan har lämnat Rydaholms skola i Värnamo, och flera hotar med uppsägning. Nu kopplar kommunen in en extern konsult.

Skolsköterskan om ramadan: ”Barnen är trötta och har ofta huvudvärk”

Skolsköterskan på Rannebergsskolan i Göteborg oroar sig för barnen som fastar och har tagit kontakt med föräldrarna.

Hundlugn på universitetet

Student och stressad? Kanske att en hund då kan hjälpa? Det tänker i alla fall universitetet i Middlesex.

Skotsk modell för barnens bästa

I Örebro län genomförs nu en studie för att se om den så kallade Skottlandsmodellen kan användas även här i Sverige. Det här för att kunna arbeta bättre och effektivare med stöd till barn och unga.

”Bjud in oss till skolorna”

Kvinnojourerna har mycket kunskap när det kommer till våld i nära relationer, sexuella trakasserier och pornografins destruktiva sidor. Ändå tvekar skolor att bjuda in oss. Det skriver veckans debattör, Monica Olander, från Kvinnojouren i Norrköping.

Rektorer vill ta in BUP för att minska frånvaron

På Hökarängsskolan har 22 elever mer än 50 procents frånvaro. Trots stora insatser ligger skolan i frånvarotoppen bland Stockholms kommunala grundskolor. ”Vi behöver samverka mer med BUP och sätta in insatser för elever tidigare, kanske redan i lågstadiet”, säger Fatima Messili, rektor på Hökarängsskolan.

Nya grepp vid Ångeskola – motverkar psykisk ohälsa bland barn och unga

Skolan är nyckeln för att förebygga psykisk ohälsa och dåligt mående bland barn och unga. I många fall lever skolan inte upp till kraven, men vid Björkbackaskolan i Ånge använder man nya grepp för att alla barn ska lyckas.

Konferenser
Vägledning för elevhälsan

Vägledning för elevhälsan

Socialstyrelsen och Skolverket vill med vägledningen stärka elevhälsans arbete och bidra till utveckling av en likvärdig elevhälsa i landet. Den ska vara ett kunskapsstöd och beslutsunderlag för personal och ledning. Vägledningen beskriver bland annat elevhälsans uppdrag, utgångspunkter, arbetssätt och ansvar.

Läs mer
Reportage
Heja elevhälsa!
  Foto: Emil Nordin.

Heja elevhälsa!

På Visättraskolan i Huddinge vände man motgång till framgång genom att storsatsa på elevhälsan.

Läs hela reportaget
Fortbildning
Elevhälsa – Stöd elevernas utveckling mot utbildningens mål

Elevhälsa – Stöd elevernas utveckling mot utbildningens mål

För hela elevhälsoteamet! Ur konferensens innehåll: Vilka faktorer påverkar hälsa och lärande? * Samverkan * Skola, BUP och socialtjänst * Hedersrelaterat våld * Antipluggkulturer * Hjärnforskning * Sociala medier * Stress och psykisk ohälsa * Välkommen!

Läs mer och boka plats
Fördjupning
"Psykoterapi kan ge stöd under skakiga gymnasieår"
  Foto: Alex Jones/Unsplash

"Psykoterapi kan ge stöd under skakiga gymnasieår"

Stressen är påtaglig hos många unga. Dagens betygssystem ger inte utrymme för en svacka och det skapar en stor stress hos många, säger Mats Pihlgren, psykolog och gruppchef på gymnasieskolans psykoterapimottagning Humlan i Göteborg.

Läs hela intervjun
Forskarintervjuer

Minskad stress, depression och ångest hos elever med ACT-behandling

Fredrik Livheim har undersökt terapiformen ACT, Acceptance Commitment Therapy/Training, under verkliga förhållanden bland skolelever. Avhandlingen visar att ACT är mer effektiv mot stress, depression och ångest än elevhälsans sedvanliga metoder.

Möjligt att identifiera psykisk ohälsa hos förskolebarn

Det är fullt möjligt att identifiera psykisk ohälsa i form av beteendeproblematik hos små förskolebarn. Berit Gustafsson pekar på beteendeproblem i kombination med hyperaktivitet som en stor riskfaktor.

Skolan viktig plattform för ungas känsla av sammanhang

Skolan är tillsammans med relationer till kompisar och vuxna det viktigaste livsområdet för ungdomar på högstadiet. Åsa Schumann hoppas att hennes forskning kan bidra till att belysa vikten av att systematiskt och åldersanpassat samtala om existentiella frågor i skolan.

Låg social position ökar risken för depression

Ungdomar som har föräldrar med låg social position har en ökad risk för depression. Therese Wirback visar också att unga män som drabbats av depression upplever att den ideala mansbilden gör det svårare att förstå att de faktiskt är deprimerade och bör söka hjälp.

Många faktorer styr elevers känsla av delaktighet

Funktionsnedsättningar ska inte underskattas men en diagnos i sig ger inte tillräcklig information om elevers känsla av delaktighet. I sin forskning om ungdomars upplevda delaktighet visar Frida Lygnegård att den beror på flera faktorer, som kompisar, stöd från syskon och atmosfären i familjen.

Skolprestationer stark stressfaktor bland unga

Även om skolprestationer är en stark stressfaktor tycks den sociala stressen ha en starkare koppling till psykisk ohälsa över tid. Det visar Malin Anniko som forskat om sambandet mellan stress och psykiska ohälsa bland ungdomar.

Snabba insatser viktiga för att motverka skolfrånvaro

Problematiken bakom omfattande skolfrånvaro är komplex och det finns ingen lösning som passar alla. Åtgärder måste därför alltid föregås av en noggrann kartläggning, understryker forskaren Hans Ek.

Kompisrelaterad stress skapar smärta som påverkar skolarbetet

Stress för att inte passa in och bli accepterad av kompisar kan skapa smärta som påverkar både vardag och skola. Värst drabbade är tjejer, visar Matilda Wurm i sin avhandling.

Positiva erfarenheter av hälsoprojekt – men ingen effekt på fysisk aktivitet

Ett hälsoprojekt mellan forskare och ungdomar i Angered ​gav positiva effekter. Uppföljningen ​två år senare visade ​inte på någon ökad fysisk aktivitet​ – m​en hälsointerventioner är inte meningslösa, ​menar forskaren Andreas Fröberg.

Goda relationer bra grund för sunda vanor hos elever

Goda relationer med kompisar, lärare och föräldrar är viktiga faktorer för en sund livsstil. Det konstaterar Ulrica Paulsson Do som forskat om sambandet mellan psykosociala faktorer och levnadsvanor bland unga.