Elevhälsa

Så stödjer du elever mitt bland antipluggkulturer, sociala medier och stress.

  10297 Dela:
Mest läst om elevhälsa denna månad

Elevhälsan bygger skolan från grunden

På nyöppnade Bobergsskolan i Stockholm finns en stark samsyn när det gäller elevhälsans bredare uppdrag. Receptet för framgången är tätt samarbete, systematiskt kvalitetsarbete och en rejäl dos tillit.

Fortbildning
Elevhälsa
  Konferensen äger rum 15-16 september i Stockholm.

Elevhälsa

Ledord i elevhälsoarbetet är salutogent förhållningssätt med tvärprofessionella team, men hur fungerar det i praktiken och vilka framgångsfaktorer finns för att utveckla verksamhetens hälsofrämjande arbete? Välkommen till två fullmatade dagar med elevhälsoarbetet i fokus!

Se hela programmet
Forskning och utveckling

Utvecklingsarbetet gav delaktighet, trygghet och ökade kunskapsresultat

Eleverna på Brunnaskolan i Botkyrka blev delaktiga i hur skolans lärmiljö skulle bli mer tillgänglig. Det skapade trygghet som i sin tur ledde till ökade kunskapsresultat.

Skolan nyckeln till att förbättra för barn i samhällets vård

Barn i samhällets vård mår sämre än andra barn och presterar sämre i skolan. Men de har förtroende för skolpersonal och presterar bättre efter individuell kartläggning i skolan, visar en ny avhandling.

Skolpersonalens bild av grundskolans utmaningar

Psykosocial ohälsa bland eleverna. Allt större skillnader i elevresultat. Hög arbetsbelastning för lärarna. Det är skolans tre största utmaningar enligt rektorer och annan skolpersonal på 23 grundskolor i Uddevalla och Sotenäs kommuner.

Studieteamet utvecklar elevhälsoarbetet i vuxenutbildningen

Samverkan, samsyn och respekt för varandras professioner är viktiga frågor när det centrala Studieteamet i Stockholms stad utvecklar sitt eget arbete och stödet till vuxenutbildningarna.

Om våldets konsekvenser, avslöjandeprocessen och effekterna av behandling ur barnets perspektiv

Johanna Thulins avhandling om barn som utsatts för våld i hemmet fokuserar på en metod som kan användas för att hjälpa barnen bearbeta sina upplevelser och för att få föräldrarna att sluta använda våld. Läs den omarbetade avhandlingen, som också är översatt till svenska, här (pdf).

Fortbildning
Specialpedagogik - aktuell forskning och praktiska metoder
  Konferensen äger rum 17-18 september 2020 i Stockholm.

Specialpedagogik - aktuell forskning och praktiska metoder

Välkommen till Skolportens årliga konferens för dig som vill fördjupa dig inom specialpedagogik och bemötande av elever i behov av särskilt stöd. Konferensen innehåller föreläsningar om aktuell forskning samt praktiknära exempel på hur du kan arbeta i klassrummet.

Läs mer och boka plats
Fler nyheter

Elevhälsan bygger skolan från grunden

På nyöppnade Bobergsskolan i Stockholm finns en stark samsyn när det gäller elevhälsans bredare uppdrag. Receptet för framgången är tätt samarbete, systematiskt kvalitetsarbete och en rejäl dos tillit.

Fler gymnasieelever söker stöd hos elevhälsan

Gymnasieundervisning har bedrivits på distans i över två månader. För många blir det allt svårare att hålla i rutiner och koncentrera sig på studierna. I Karlstad söker allt fler gymnasieelever stöd hos elevhälsan när distansundervisningen tär på elevernas psykiska hälsa. Hör förstaårseleven Anna Söderberg och Birgitta Larsson, skoldirektör. (webb-radio)

Hälsofrämjande arbete minskar kraftigt

Covid-19 har påverkat det hälsofrämjande arbete för barn och unga kraftigt enligt en enkät som Reacta gjorde under maj månad till verksamheter som arbetar med barn och unga. Totalt svarar 83 % att det hälsofrämjande arbetet har påverkats av Covid-19. Framförallt har gymnasieskolornas hälsofrämjande arbete påverkats p.g.a. distansundervisningen medan grundskolornas i mindre utsträckning.

”Normala reaktioner riskerar sjukförklaras”

En ökad klyfta mellan elevhälsan och första linjens vård gör att en del unga som behöver stöd hamnar mittemellan. En av riskerna med det är att normala reaktioner kategoriseras i ett diagnossystem för att de unga ska kunna erbjudas hjälp, skriver Ann Hammerlid och Anna Thom Olin.

Kommunen backar barnen tillsammans

Kommunen backar barnen tillsammans

Ystad kommun, Region Skåne och polisen har inlett ett nära samarbete med namnet ”Backa barnet” för att bli bättre på att upptäcka barn som far illa. Skolchefen Dennis Hjelmström är spindeln i nätet.

Ensamhet och brist på rutiner slår mot eleverna som mår sämst

För elever som brottas med psykisk ohälsa har pandemin gjort situationen än mer allvarlig. Social isolering och färre rutiner kan få dem att må ännu sämre.

Elever med psykisk ohälsa ska kunna larma i läsplattan

Videosamtal med kuratorn, sms från skolsköterskan. Digitala verktyg gör det möjligt för skolor att nå utsatta elever på distans – men vissa grupper går under radarn.

Distansundervisning sliter på gymnasieelevernas psykiska hälsa: ”Orkar inte gå upp”

Tappad studiemotivation och brist på rutiner är något som påverkar landets gymnasieungdomar nu när distansundervisningen pågått i flera månader.

Konferenser
Fördjupning
Bättre psykisk elevhälsa när föräldrar har höga förväntningar

Bättre psykisk elevhälsa när föräldrar har höga förväntningar

Höga akademiska förväntningar på sig själv och hos föräldrar relaterar till bättre psykisk hälsa bland högstadieelever. Det visar Melody Almroth som forskat om sambandet mellan framtida studieplaner och mental hälsa hos unga.

Läs hela intervjun
Reportage
Heja elevhälsa!
  Foto: Emil Nordin.

Heja elevhälsa!

På Visättraskolan i Huddinge vände man motgång till framgång genom att storsatsa på elevhälsan.

Läs hela reportaget
Forskarintervjuer

Internet-förmedlad KBT-terapi effektiv för unga med social ångest

KBT-behandling via nätet har god effekt för barn och unga som lider av social ångest och fobi och många blir helt av med sina besvär. Dessutom klarar de av skolan bättre, visar Martina Nordh.  

Enklare vardag när barn och unga med adhd får träna tidsuppfattning

Många barn och unga med adhd har svårt att planera. Genom att träna upp sin tidsuppfattning och använda olika kompensatoriska hjälpmedel kan de få en enklare vardag, visar Birgitta Wennbergs forskning.

Många unga vittnar om utsatthet

Erfarenheter hos barn och unga i form av sexuella övergrepp, våld, bevittnat våld eller känslomässig försummelse har koppling till hög skolfrånvaro. Det visar Johan Melander Hagborgs avhandling om hur utsatthet påverkar utvecklingen i de tidiga tonåren.

Bättre psykisk elevhälsa när föräldrar har höga förväntningar

Höga akademiska förväntningar både på sig själv och hos föräldrarna relaterar till bättre mental hälsa hos högstadieelever. Det visar Melody Almroth som forskat om sambandet mellan framtida akademiska perspektiv och mental hälsa hos unga.

Likabehandlingsarbete nedprioriteras i skolan

Trots att rektorer ser arbetet mot kränkande behandling och diskriminering som mycket viktigt tvingas de ofta prioritera ned uppdraget. Greta Lindbergs forskning visar också att det finns för stora variationer i hur arbetet bedrivs för att det ska uppfattas som likvärdigt.

Utbildning stärker placerade barn

Läsning i hemmet skulle kunna ha positiv inverkan på samhällsplacerade barns utveckling. Hilma Forsman visar att utbildning kan vara en framkomlig väg för att skapa bättre framtidsutsikter för placerade barn.

Bättre betyg i idrott och hälsa med gott klassrumsklimat

Ett bra klassrumsklimat i ämnet idrott och hälsa har positiv påverkan på både tillit till sin egen förmåga, delaktighet och betyg hos högstadieelever med funktionsnedsättning. Det visar Karin Bertills i sin avhandling.

Flickblickar – om relationen mellan blickar, bilder och kroppar

Normer, kulturer och lärares förväntningar står i förgrunden när gymnasieelever på estetiska programmet uppför femininet med hjälp av visuella berättelser. Det visar Maria Eriksson som i sin avhandling undersökt gymnasieungdomars interaktion med bilder.

Skärmtid hämmar fysisk aktivitet bland unga

Högstadieungdomar ser datorer och mobiltelefoner som en bromskloss för fysisk aktivitet. Det visar Linus Jonsson i sin forskning om ett hälsofrämjande skolprojekt.