Förskola

Aktuell forskning och utveckling för dig som är verksam i förskolan.

  36623 Dela:
Nyheter

Nu ska smittskydd i förskolan granskas

Arbetsmiljöverket inleder en granskning av 250 fristående förskolor, med anledning av Covid-19. ”Vi vill vara förberedda,” säger projektledaren Elin Löfström-Engdahl.

Kunskap och jämlikhet i förskolan och skolan

Fokus i skolan ska vara på kunskap och bildning. Alla elever har rätt att utvecklas och skolan ska ge alla möjlighet att nå kunskapsmålen oavsett bakgrund och behov. Därför måste alla skolor vara bra skolor.

”Skolan behöver en återstart”

Om klassresan börjar i klassrummet, så börjar integrationen i förskolan. För många barn är förskolan avgörande för att de ska få möjlighet att lära sig det svenska språket, skriver Liberalerna Nyamko Sabuni och Arman Teimouri.

Läs fler nyheter om förskola
Fortbildning
Rektor i förskolan Webbkonferens
  Konferensen finns tillgänglig på webben 1 till 10 februari 2021

Rektor i förskolan Webbkonferens

Välkommen till Skolportens årliga konferens för sig som är rektor i förskolan. Under två dagar fokuserar vi på din roll som ledare med föreläsningar som belyser din yrkesroll från olika perspektiv.

Läs mer och boka din plats här!
Aktuella intervjuer

Digitala resurser kan öppna dörrar för flerspråkiga barn

Digitala resurser i förskolan ger utrymme för flerspråkiga aktiviteter som kan påverka barns möjlighet att delta. Det visar Petra Petersen i sin avhandling.

Tydlig styrning bakom förskolebarns inflytande

Val och omröstningar används ofta som ett sätt att ge barn inflytande i förskolan. Men Carina Petersons forskning visar att barnens inflytande ofta är styrt och begränsat i syfte att skapa lugn och ordning.  

Tydlig förväntan av vuxentröst när barn gråter på förskolan

Barns gråt är en tydlig del av den socialiseringsprocess som ständigt pågår i förskolan. Malva Holm Kvist har forskat om hur barns gråt hanteras av förskolans pedagoger och övriga barn.

Utvecklingsartiklar

Konst som verktyg för egna känslor i förskolan

Konst är ett värdefullt verktyg för att skapa utrymme för barn att uttrycka och berätta om sig själva. Det visar Joakim Pettersson som skrivit en artikel om ett konstprojekt i förskolan.

Projekt kring olikheter stärkte mångfalden i förskolan

Ett projekt kring olika kulturer, religioner och demokrati ökade barnens kunskaper och delaktighet. Det konstaterar Franziska Forssander och Aisha Lundgren Aslla som skrivit en artikel om ett interkulturellt arbete i förskolan.

Fokus på egen pedagogroll skapar tydlighet vid övergångar

Speciallärare Anna Örjes och processledare Anette Westrin i Säters kommun har skrivit en utvecklingsartikel om hur fokus kan behållas vid aktivitetsbyten i förskolan och skolan, för att minska risken för exkludering.

Gemensam grundsyn gav ökad pedagogisk närvaro

Hur kan man öka förskollärarnas medvetenhet om att vara pedagogiskt närvarande vid utevistelsen på förskolan? Malin Åkerberg och Annica Gustavsson har skrivit en utvecklingsartikel om ett lyckat projekt kring förskolans utomhusarbete.

Forskning och utveckling

Kollegialt lärande i studiecirklar om anknytningsteori

Diskussioner kring anknytningsteori och inskolning i studiecirklar har hjälpt Claudia Romero Larsson och Ingrid Christenson i sina roller som förskollärare. Dessutom var en psykolog med under träffarna vilket bidrog till ännu mer trygghet.

Nu går tåget – är alla med?

Förskola och skola står ständigt inför reviderade riktlinjer och direktiv. Ett framgångsrikt förändringsarbete kräver att rektor såväl som alla medarbetare drar åt samma håll och att alla är överens om vad som behöver göras och hur. Men hur ska rektor egentligen agera för att få med sig medarbetarna i dessa oupphörliga förändringsprocesser? Det skriver Ebba Hildén, Karlstads universitet .

Rörelseglädje!

Gården är en viktig arena för rörelse, fysisk aktivitet, utforskande och lek. De fysiska aktiviteter vi erbjuder och skapar förutsättningar för på gården kan ha många goda effekter på barns välbefinnande och hälsa – minskad stress, förbättrad motorik, ökad kondition och muskelstyrka. Det skriver Carina Andersson, rektor i Bergakottens förskola i Västerås, och Ulrika Fagerström, leg. förskollärare i Bergakottens förskola i Västerås.    

Liten gård kräver stor fantasi

Rörelse och lek är avgörande för barns välmående och utveckling. Ändå har många förskolor små gårdar som begränsar aktiviteten. Hur gör man för att utnyttja sin lilla gård så bra som möjligt? Går det att kompensera en dålig utemiljö?

Barnens bästa plats?

Barn tillbringar en stor del av sin tid i en miljö där omsorg, lek, lärande och utveckling ses som en helhet. I förskolans dagliga arbete har utemiljön länge varit en betydelsefull del och är det fortfarande. Den tid som barnen tillbringar utomhus sker dock alltmer på den egna gården och i mindre grad i olika naturmiljöer som parker och skogar, skriver Karin Engdahl, Fil dr i pedagogiskt arbete.  

SKOLPORTENS MAGASIN
Skolportens magasin
  Skolporten nr 4/2020 – ute 11 september

Skolportens magasin

Tema: Specialpedagogik. Större barngrupper och mindre resurser – hur ska specialpedagogiken i förskolan hinnas med? Intervju: Författaren och sfi-läraren Sara Lövestam letar efter kreativiteten – både hos sina elever och i sitt eget skrivande.

Läs mer här
Intervju
Med blick för det digitala

Med blick för det digitala

Lärplattor för ettåringar? Universitetslektorn Susanne Kjällander tar reda på hur den digitala tekniken ska komma alla barn till nytta.

Läs mer
Nya rapporter

The coronavirus pandemic and lessons learned in preschools in Norway, Sweden and the United States: OMEP Policy Forum

This article reports on the recent consequences of the pandemic for early childhood education in Sweden, Norway, and the United States. (pdf)

Vad kan den nationalekonomiska forskningen lära oss om framgångsfaktorer i skolan?

Den skolpolitiska debatten har varit intensiv de senaste åren och det finns många möjliga förklaringar till utvecklingen i den svenska skolan. Att tillämpa nationalekonomisk teori och metod på utbildningsområdet kan bidra till kunskapsläget, och förhoppningsvis till en bättre skola. Denna översikt presenterar ett urval av de viktigaste forskningsfrågorna inom fältet utbildningsekonomi, och diskuterar utvecklingen i den svenska skolan mot bakgrund av denna forskning. (pdf)

Se skolans verkliga utmaningar – Låt alla goda krafter bidra

I den här rapporten väljer vi att fokusera på den svenska grundskolan. Inte för att övriga delar av utbildningssystemet inte är viktiga eller saknar problem, utan för att grundskolan är den största skolformen, den är obligatorisk och den lägger grunden för alla barns, och vår gemensamma framtid. (pdf)

PM − Barn och personal i förskola 2019

I denna promemoria redogör vi för statistiken över barn och personal i förskolan per den 15 oktober 2019. (pdf)

Uppdrag att kartlägga och analysera behovet av fortbildning av personal inom förskoleklass och fritidshem

Redovisning av uppdrag om vilka fortbildningsinsatser som har genomförts för personal inom förskoleklassen och fritidshemmet samt bedömning om avsedda effekter har nåtts. (pdf)

Kostnader för utbildningsväsendet 2014–2018

De totala kostnaderna för utbildningsväsendet ökade med 18 procent under perioden 2014–2018. Alla skolformerna universitet/högskola, gymnasieskola, förskola och grundskola fortsätter att öka sina kostnader. (pdf)

Fler barn i förskolan för bättre språkutveckling i svenska

En särskild utredare ska lämna förslag som syftar till att öka deltagandet i förskolan bland barn i 3–5 års ålder och föreslå hur förskolans arbete med barnens språkutveckling i svenska kan stärkas, bl.a. när det gäller nyanlända barn. (pdf)

Bra från början – Förskolans betydelse för barn som flytt

Den här rapporten sätter fokus på förskolans roll för barn som flytt. Med hjälp av forskning och röster från barn, föräldrar, och yrkesverksamma vill vi berätta om vad förskola i ett nytt land betyder. Förhoppningsvis kan det bidra till att lyfta förskolans förutsättningar att verka socialt utjämnade högre upp på agendan. (pdf)