Förskola

Här samlar vi nyheter, rapporter, forskning och utveckling för förskolan.

Nyheter

”Dags att agera!”

Vi måste som lärare ha rimliga dokumentationskrav som leder till ökad kvalitet i undervisningen och inte blir en börda för barn och lärare, skriver Malin Jönsson, förskollärare.

97 procent känner sig trygga när barnet är på förskolan

Hela 57,8 procent, så hög blev årets svarsfrekvens på den föräldraenkät som Uppsala kommun skickade ut till 11 799 vårdnadshavare i februari. Det är två procent bättre än 2018. Enkäten gällde barn både i fristående och kommunala förskolor i Uppsala kommun. 97 procent känner sig trygga när barnet är på förskolan och lika många svarar att deras barn trivs på förskolan.

Number of children taught in ‘super-size’ primary school classes is highest in a decade, data shows

The number of children being taught in “super-size” primary school classes is at its highest in a decade, official data shows.

Läs fler nyheter om förskola
Fortbildning
Rektor i förskolan

Rektor i förskolan

Den här konferensen fokuserar på din roll som chef och ledare med högaktuella föreläsningar om det pedagogiska ledarskapet och din professionsutveckling. Hur leder du i förändring och hur görs en nulägesanalys? Vi tar avstamp i de frågor som är specifika för förskolans verksamhet, men belyser även ämnen utifrån din yrkesroll som chef över en mångbottnad verksamhet.

Läs mer och boka plats
Aktuella intervjuer

Så utvecklas barns uppfattning om historisk tid

Joel Rudnert har forskat om hur barn utvecklar sitt användande av historisk tid. Resultaten visar att barns sätt att hantera tid och tala om tid utvecklas innan de har kunskaper om det historiska innehållet.

Informell ton präglar digital diskussion på förskollärarutbildning

En informell ton präglar de digitala diskussionerna mellan lärare och studenter på förskollärarutbildning. Det bottnar i synen på lärande som samlärande, visar Fredrik Hanell som forskat om hur digitala redskap används i förskollärarutbildningen.

Höga krav på föräldrakommunikation i förskolan

Utifrån läroplanen ställs höga krav på förskolan att kommunicera med föräldrarna. Men Linn Eckeskogs forskning visar att personalen vare sig får utbildning eller tid avsatt för det. Dessutom har många förskolor otillräckliga tekniska resurser.

Fortbildning

Välkommen till Skolportens årliga konferens för dig som vill fördjupa dig inom specialpedagogik i förskolan. Ur innehållet: Kartlägga, analysera och dokumentera särskilt stöd * Vi måste prata om anknytning! * Flerspråkighet och språkstörning * Normer, övergrepp och prevention * Hjärnan och förskolan * Flykt och trauma – bemötande och insatser. Välkommen!

Läs mer och boka plats
Forskning och utveckling

Ökade krav slår hårt mot förskolan

Förskollärarna möter många dilemman. Höga ambitioner och ett vidgat pedagogiskt ansvar krockar med arbetsmiljöproblem och personalbrist. Det visar en studie från Malmö universitet.

Större ordförråd och flera kompisar

Barnen fick större ordförråd och de som tidigare hamnat i skymundan tog mer plats. Med hjälp av bidrag från Specialpedagogiska skolmyndigheten kunde förskoleföretaget Tellusbarn få hjälp med utvecklingsarbetet.

Mot en skapande förskola

För en lyckad digitalisering i förskolan är det avgörande att pedagogerna är engagerade och låter barnen skapa. Då kan barnen ta sin kreativitet med sig hem och risken minskar att plattor blir till digitala barnvakter, menar didaktikforskaren Susanne Kjällander.

Förskolor i Norrköping i samarbete med LiU

Förskolor i Kimstad, Norsholm, Vånga och Skärblacka kommer att delta i ett forskningsprojekt tillsammans med Linköpings universitet. Under fyra år ska forskare från universitetet arbeta praktiknära med medarbetare på förskolorna och undersöka hur de kan arbeta med globala och nationella hållbarhetsmål.

Att genom lek stödja och stimulera barns sociala förmågor – undervisning i förskolan är en ny systematisk översikt som Skolforskningsinstitutet har publicerat.

Den nya översikten tar upp ett angeläget ämne, lekens betydelse för att utveckla barns sociala förmågor och har fokus på hur förskollärare kan genomföra arbetet.

Utvecklingsartiklar

Med nya frågor ökade barnens inflytande

Med konkreta frågeställningar och ett vardagsnära fokus fick förskolans barnråd inflytande på riktigt. Ingrid Wiberg har skrivit en utvecklingsartikel om hur förskolan kan öka barnrådets möjlighet att påverka verksamheten.

Medveten måltidspedagogik ökar både matlust och ordförråd

Att under lekfulla former få smaka, känna och dofta på olika slags livsmedel ökar inte bara matlusten – det utvecklar också barnens språk. Förskollärare Ingela Karlsson på Trollskogens förskola i Kvidinge har skrivit en utvecklingsartikel om framgångsrik måltidspedagogik.

Förskollärarnas val av undervisningsmodell påverkade barnens lek

När pedagogerna på förskolan använde ett mer pluralistisk undervisningsupplägg fick barnen en möjlighet att utveckla innehållet i leken. Det ökade också barnens förståelse för att saker kan göras på olika sätt. Det visar Johanna Sturesson och Karin Monie i sin artikel.

Bildprojicering skapar röd tråd i förskolans undervisning

Genom att visa bilder på väggen skapas gemensamt fokus, sammanhang och röd tråd i förskolans undervisning. Dessutom blir barnen mer delaktiga. Det visar förskollärare Jenny Henriksson som skrivit en utvecklingsartikel om bildprojicering som verktyg i förskolan. 

NY FORSKNING
Hur påverkar Reggio Emilia förskolan?
  Sara Folkman. Foto: Linnea Bengtsson

Hur påverkar Reggio Emilia förskolan?

Sara Folkmans forskning visar att det distanserade lyssnande som praktiseras på Reggio Emilia-inspirerade förskolor inte upplevs som genuint av barnen.

Skolporten
Aktuella tjänster inom förskola
Fler lediga tjänster
SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: Lärares karriär
  Skolporten nr 2/2019 - ute 4/4!

Tema: Lärares karriär

Hur utvecklas man som lärare? Många hoppas att det nya professionsprogrammet ska ge svar på den frågan. Intervjun: Nina Rung är kriminologen som tröttnat på skambeläggandet av tjejer i skolan. Inblick: Forskarna: Så utvecklar du din relationskompetens som lärare. Skolportens favorit: Ny avhandling om skrivdidaktik i klassrummet blev lärarpanelens val.

Läs mer och köp lösnummer här1
Nya rapporter

PM – Barn och personal i förskolan per den 15 oktober 2018

I den här promemorian beskrivs Skolverkets officiella statistik om barn och personal i förskolan hösten 2018. (pdf)

Överenskommelse: Öppen förskola och stöd i språkinlärning och etablering i arbets- och samhällslivet

Den här delrapporten beskriver arbetet under det första året av den treåriga överenskommelsen mellan regeringen och SKL. Delrapporten innehåller i enlighet med överenskommelsen en redovisning innehållande föreslagna och pågående aktiviteter samt en strategi för kommande arbete. (pdf)

Hög sjukfrånvaro och ökad psykisk ohälsa – Om dilemman i förskollärares uppdrag

Ingegerd Tallberg Broman och Sven Persson har på uppdrag av Malmö stad gått till botten med vilka utmaningar som förskolan och framför allt förskollärare brottas med och ringat in områden där möjliga åtgärder finns. De har nu lagt fram sin slutrapport där de utgått från situationen i Malmö. (pdf)

Ny rapport om Samverkan förskola – BVC

Svenska OMEP lanserar vid sitt årsmöte på Mälardalens högskola i Västerås den 25 februari en ny rapport om samverkan förskola – BVC. (pdf)

Digital kompetens i förskola, skola och vuxenutbildning

Skolverkets uppföljning av den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet 2018. (pdf)

Hur påverkar tillgång till förskola hälsan för arbetslösas barn? En analys av en förskolereform 2001

I och med en reform 2001 fick barn till arbetslösa rätt till en plats i förskolan. I den här rapporten undersöker vi hur detta påverkade barnens hälsa genom att studera sjukhusinläggningar vid 2–5 respektive 10–11 års ålder samt läkemedelsförskrivningar vid 10–11 års ålder. (pdf)

Redovisning av uppdrag om utvärdering av statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan.

Redovisning av uppdrag om utvärdering av statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan. (pdf)

Rapport om kommunala förskolechefer – Förskolechefen – i skärningspunkten mellan krav och resurser

500 kommunala förskolechefer målar i Lärarförbundets nya rapport en bild av stora utmaningar med bristen på förskollärare och arbetsuppgifter som slukar tid från det pedagogiska ledarskapet. Samtidigt har förskolecheferna ansvar för fler medarbetare än andra chefer. (pdf)

PM – Barn och personal i annan pedagogisk verksamhet hösten 2017

I den här promemorian beskrivs Skolverkets officiella statistik om barn och personal i annan pedagogisk verksamhet hösten 2017. (pdf)

PM – Barn och personal i förskolan 2017

I den här promemorian beskrivs Skolverkets officiella statistik om barn och personal i förskolan hösten 2017.