Förskola

Här samlar vi nyheter, rapporter, forskning och utveckling för förskolan.

Nyheter

Unikt distansprogram startar på Linnéuniversitetet

Nytt program på Linnéuniversitetet ska få förskollärare att ta examen.

Snabbutbildning till förskollärare lanseras

För första gången startar ett kortare förskollärarprogram för yrkesverksamma. Minst fem års erfarenhet som barnskötare krävs.

En högtid som lätt väcker känslor

Några svenska förskolor har i år valt att inte ha luciatåg inför barnens föräldrar. Skälet uppges vara att alla inte har råd med luciakläder, samt att barnen ska få slippa prestationskravet.

Läs fler nyheter om förskola
Förskolechef
Förskolechefens vardag under lupp

Förskolechefens vardag under lupp

Bemanningen i förskolan är ofta knapp och barngrupperna upplevdes som för stora av fler än 40 procent av de tillfrågade förskolecheferna. Det visar Lärarförbundets rapport om förskolechefer.

Aktuella intervjuer

Lärare och barn har olika mål med digitala aktiviteter

Vad händer när digitala verktyg förs in i förskolan? Forskare Malin Nilsen finner att barn och lärare har olika perspektiv på digitala aktiviteter och att pedagogerna har svårt att skapa en gemensam förståelse för vad det tänkta syftet är.

Förskolebarnet ur ett posthumanistiskt perspektiv

Förskollärarna plockade snabbt upp och implementerade det nya perspektiv som presenterades i Skolverkets stödmaterial i pedagogisk praktik. Det överraskade forskaren Therese Lindgren som i sin avhandling kritiskt granskat de posthumanistiska idéer som har funnit sin väg in i förskolan.

Förskolebarn använder kroppen när de matematiserar

Förskolebarn använder kroppsliga handlingar för att visa sina kunskaper i matematik, eftersom de inte har utvecklat ett verbalt matematiskt språk ännu. Det visar Gabriella Gejard i sin avhandling.

Fortbildning
En god start i förskoleklass

En god start i förskoleklass

Samtidigt som förskoleklassen firar 20 år som skolform har den blivit obligatorisk och behåller sin viktiga roll som brygga mellan förskola och skola. Som pedagog i förskoleklass spelar du en viktig roll i att skapa goda förutsättningar för lärande och se till att sexåringarnas första möte med skolan blir så bra som möjligt. Välkommen till två dagar med fokus på det viktiga året i förskoleklassen!

Läs mer och boka plats
Forskning och utveckling

Barn som gått i förskola har högre lön som vuxna

Längre utbildning och högre lön. Det är de långsiktiga effekterna av att gå i förskola. Däremot påverkas inte de kognitiva färdigheterna, visar en översikt av internationell forskning.

Dubbelt stöd ger en mer än dubbelt så bra förskola

Ökad medvetenhet och bättre samsyn kring förskolans uppdrag är resultatet av projektet Alla barns rätt till en tillgänglig förskola i Ydre kommun. Tack vare både SIS-medel och specialpedagogiskt stöd har kommunen hunnit långt på ett år.

Mora kommuns arbete med tillgänglig utbildning gav viktiga lärdomar

Mora kommun ville öka tillgängligheten i förskolan och skolan och tog initiativ till ett samarbete mellan Högskolan Dalarna och Specialpedagogiska skolmyndigheten. Samarbetet handlade om att följa Mora kommuns arbete med vårt värderingsverktyg för tillgänglig utbildning och har nu resulterat i en rapport.

Familjeaktiv inskolning i förskolan – nya roller för förskolepedagoger

När inskolning av barn i förskolan på betydande sätt förändras, uppstår behov av nya förhållningssätt till barn och föräldrar. Nya professionella roller för förskolepedagoger skapas. Dessa roller skiljer sig betydligt från de roller som intogs tidigare, skriver Ingrid Karlsson, Linköpings universitet.

Viktigt få med föräldrarna

Fungerande vardagsrutiner både hemma och i förskolan är avgörande för små barn med autism. När föräldrar meddelade att de inte var nöjda med att det tog lång tid från diagnos till stöd, startades ett projekt i Göteborg.

Konferens
Förskolechef, 29-30 nov i Göteborg
 

Förskolechef, 29-30 nov i Göteborg

Vi fokuserar på din roll som chef och ledare med högaktuella föreläsningar om det pedagogiska ledarskapet och pedagogisk professionsutveckling.

Läs mer och boka plats
Utvecklingsartiklar

Projektet om Daidalos utvecklade barnens inflytande och lärande

Kan barns inflytande och lärande på förskolan utvecklas genom ett inlyssnande arbetssätt och en medveten innemiljö? Det menar förskolläraren Jenny Kullnes, som har dokumenterat sitt utvecklingsarbete "Daidalosprojektet".

Böcker viktigt även för de allra yngsta

Hur kan man arbeta med läs- och skriftspråksutveckling för de yngsta barnen i förskolan? Förskollärarna Åse Olin Henrysson och Zoi Kiriaki Nilsson visar i sitt projekt hur viktigt det är att skapa en tillåtande miljö där även de allra yngsta barnen kan få utforska böcker på sitt sätt, när och hur de vill.

Bokprojektet utvecklade samarbetet mellan barnen

Jessica Fredins utvecklingsartikel handlar om en skapande språkresa på en förskola i Nacka. Inspirerade av filmen Frost skapade barnen en ljudbok med bilder och sång – och en teaterföreställning.

SKOLPORTENS MAGASIN
Språkstörning och flerspråkighet
  Nytt nr ute nu!

Språkstörning och flerspråkighet

Det finns inget samband mellan språkstörning och flerspråkighet. Men alla elever gynnas av ett språkutvecklande arbetssätt, menar logopederna. Dessutom: Förskolechefers vardag i ny rapport.

Läs mer här!
Fördjupning
Missade du vårt temabrev om genuspedagogik?

Missade du vårt temabrev om genuspedagogik?

Varje termin djupdyker Skolporten i några utvalda teman. Den 25/4 gav vi ut ett temabrev om hur förskola och skola kan arbeta med genuspedagogik och normkritik. Missade du det? Du kan läsa ikapp via länken nedan.

Ta del av brevet
Aktuella tjänster inom förskola
Nya rapporter

Redovisning av uppdrag om utvärdering av statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan.

Redovisning av uppdrag om utvärdering av statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan. (pdf)

Rapport om kommunala förskolechefer – Förskolechefen – i skärningspunkten mellan krav och resurser

500 kommunala förskolechefer målar i Lärarförbundets nya rapport en bild av stora utmaningar med bristen på förskollärare och arbetsuppgifter som slukar tid från det pedagogiska ledarskapet. Samtidigt har förskolecheferna ansvar för fler medarbetare än andra chefer. (pdf)

PM – Barn och personal i annan pedagogisk verksamhet hösten 2017

I den här promemorian beskrivs Skolverkets officiella statistik om barn och personal i annan pedagogisk verksamhet hösten 2017. (pdf)

PM – Barn och personal i förskolan 2017

I den här promemorian beskrivs Skolverkets officiella statistik om barn och personal i förskolan hösten 2017.

Förskolans kvalitet och måluppfyllelse – ett treårigt regeringsuppdrag att granska förskolan

Syftet med Skolinspektionens granskning är dels att lyfta fram viktiga områden som förskolan behöver förbättra. Dels har granskningen också kunnat identifiera framgångsfaktorer och visa exempel på förutsättningar och arbetssätt i förskolan som skapar hög kvalitet. (pdf)

Tid för lärande och omsorg – Så vill Kommunal minska stressen i förskolan

Den här rapporten syftar till att sprida kunskap om barnskötarnas arbetsmiljö. Fokus ligger på hur barnskötarna upplever sin arbetsbelastning och ljudmiljön i förskolan. (pdf)

Förskolors värdegrundsarbete

Skolinspektionen har granskat hur 15 slumpvis utvalda förskolor arbetar med uppdraget att förmedla och förankra den värdegrund som vårt demokratiska samhälle vilar på. Skolinspektionen har sett många exempel på goda arbetssätt där personalen verkar för ett gott demokratiskt klimat där barnen får möjlighet att vara delaktiga i verksamheten. Men värdegrundsuppdraget upplevs ofta som svårt att konkretisera och behöver diskuteras mer i arbetsgrupperna. (pdf)

Uppdrag om ändring av förordningen om maxtaxa

Redovisning av uppdraget om Förslag till ändring av 4 § förordningen (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet i syfte att tydliggöra hushållsbegreppet. (pdf)