Förskola

Här samlar vi nyheter, rapporter, forskning och utveckling för förskolan.

Nyheter

Robotmus och läsplatta för de minsta

Från första juli är det obligatoriskt att använda digitala verktyg i förskolan. I Ånge har man påbörjat arbetet, bland annat med en robotmus och det har enligt förskolepedagogerna givit resultat.

Trendbrott: Här vill fler bli förskollärare

Andelen som kommit in på lärarutbildningarna har minskat med nära 2 procent sedan höstterminen 2018. En trendbrytare är förskollärarutbildningen i Göteborg, där antagningen ökat med 141 procent.

”Den kommunala förskolan har blivit en barnfabrik”

Den svenska förskolan är på väg mot en katastrofsituation med allt färre utbildade pedagoger i allt större barngrupper, skriver Mimmi von Troil, vd, FSO.

Läs fler nyheter om förskola
Fortbildning

Välkommen till Skolportens årliga konferens för dig som vill fördjupa dig inom specialpedagogik i förskolan. Ur innehållet: Kartlägga, analysera och dokumentera särskilt stöd * Vi måste prata om anknytning! * Flerspråkighet och språkstörning * Normer, övergrepp och prevention * Hjärnan och förskolan * Flykt och trauma – bemötande och insatser. Välkommen!

Läs mer och boka plats
Aktuella intervjuer

Föräldrastöd viktig skyddsfaktor mot beteendeproblem vid adhd

En hög grad av föräldrastöd minskar risken för barn med adhd att utveckla beteendeproblem. Det visar Matilda Fricks avhandling där hon har kartlagt utvecklingen av självreglering hos barn.

Stora skillnader på teknikundervisning i förskolan

Det är stora skillnader på teknikundervisningen i förskolan. Pernilla Sundqvist visar att förskolepersonal stundom missförstår innehållet i ämnet teknik.

Så utvecklas barns uppfattning om historisk tid

Joel Rudnert har forskat om hur barn utvecklar sitt användande av historisk tid. Resultaten visar att barns sätt att hantera tid och tala om tid utvecklas innan de har kunskaper om det historiska innehållet.

Förskolesummit 2019

UR Samtiden - Förskolesummit 2019: Undervisning i förskolan

Professor Sonja Sheridan och professor Pia Williams ger en överblick av begreppet undervisning relaterat till förskolans kvalitet och villkor för barns lärande (webb-tv).

UR Samtiden - Förskolesummit 2019: Hjärnvägar i förskolan

Kan olika arbetssätt inom förskolan främja lärande? Panelsamtal med forskarna Anna Palmer, Hillevi Lenz Taguchi, Susanne Kjällander och Sofia Frankenberg (webb-tv).

UR Samtiden - Förskolesummit 2019: Digitalisering i förskolan

I höst blir digitala verktyg i förskolan obligatoriska. Men vad innebär det? Susanne Kjällander, filsosofie doktor i didaktik, ger exempel på hur förskolan kan kan jobba med digitalisering (webb-tv).

Utvecklingsartiklar

Gemensam grundsyn gav ökad pedagogisk närvaro

Hur kan man öka förskollärarnas medvetenhet om att vara pedagogiskt närvarande vid utevistelsen på förskolan? Malin Åkerberg och Annica Gustavsson har skrivit en utvecklingsartikel om ett lyckat projekt kring förskolans utomhusarbete.

Med nya frågor ökade barnens inflytande

Med konkreta frågeställningar och ett vardagsnära fokus fick förskolans barnråd inflytande på riktigt. Ingrid Wiberg har skrivit en utvecklingsartikel om hur förskolan kan öka barnrådets möjlighet att påverka verksamheten.

Medveten måltidspedagogik ökar både matlust och ordförråd

Att under lekfulla former få smaka, känna och dofta på olika slags livsmedel ökar inte bara matlusten – det utvecklar också barnens språk. Förskollärare Ingela Karlsson på Trollskogens förskola i Kvidinge har skrivit en utvecklingsartikel om framgångsrik måltidspedagogik.

Förskollärarnas val av undervisningsmodell påverkade barnens lek

När pedagogerna på förskolan använde ett mer pluralistisk undervisningsupplägg fick barnen en möjlighet att utveckla innehållet i leken. Det ökade också barnens förståelse för att saker kan göras på olika sätt. Det visar Johanna Sturesson och Karin Monie i sin artikel.

Fortbildning
Rektor i förskolan

Rektor i förskolan

Den här konferensen fokuserar på din roll som chef och ledare med högaktuella föreläsningar om det pedagogiska ledarskapet och din professionsutveckling. Hur leder du i förändring och hur görs en nulägesanalys? Vi tar avstamp i de frågor som är specifika för förskolans verksamhet, men belyser även ämnen utifrån din yrkesroll som chef över en mångbottnad verksamhet.

Läs mer och boka plats
Forskning och utveckling

Tidiga insatser i förskolan. Erfarenheter från ett utvecklingsarbete i Vara kommun

Denna kortrapport är skriven av Lena Nilsson, docent i pedagogik och lektor i pedagogik med inriktning mot hälsofrämjande arbete vid Högskolan Väst, och Daniel Olof Wiedel, fil.mag. i socialt arbete och socialpedagogik och adjunkt vid Högskolan Väst (pdf).

Forskningsutblick: Tidiga insatser i förskolan, att vara nära men med nya ögon

Tidiga insatser i förskolan är socioekonomiskt lönsamma eftersom det kan bidra till att minska utanförskap och misslyckande i skolan.

Recension: Bojan och traktorn

3 – 5 år Bojan leker med sina fordon på sitt rum när hans mamma kommer in och säger att han ska städa.

Skräcktrend med lagom mys-rys

Spöken under sängen när man ska sova, mörka skogar och läskiga vindar … Just nu kommer många nya böcker på temat spöken, rädslor och mys-skräckisar som är lagom läskiga för de yngsta. Att både bekräfta barns rädslor och stötta dem att övervinna dem är en röd tråd.

Recension: Värna barns lekstyrka

Med perfekt timing, när Lpfö 18 snart börjar gälla, kommer Margareta Öhman ut med sin nya bok om den angelägna leken.

Reportage
Den allvarsamma leken
  Förskolan Labyrinten på Värmdö. Fotograf: Emil Nordin

Den allvarsamma leken

Pedagogerna på förskolan Labyrinten ägnar en stor del av sitt arbete åt lek. De är på rätt spår. I den nya läroplanen betonas leken ytterligare.

Läs mer
Nya rapporter

PM – Barn och personal i förskolan per den 15 oktober 2018

I den här promemorian beskrivs Skolverkets officiella statistik om barn och personal i förskolan hösten 2018. (pdf)

Överenskommelse: Öppen förskola och stöd i språkinlärning och etablering i arbets- och samhällslivet

Den här delrapporten beskriver arbetet under det första året av den treåriga överenskommelsen mellan regeringen och SKL. Delrapporten innehåller i enlighet med överenskommelsen en redovisning innehållande föreslagna och pågående aktiviteter samt en strategi för kommande arbete. (pdf)

Hög sjukfrånvaro och ökad psykisk ohälsa – Om dilemman i förskollärares uppdrag

Ingegerd Tallberg Broman och Sven Persson har på uppdrag av Malmö stad gått till botten med vilka utmaningar som förskolan och framför allt förskollärare brottas med och ringat in områden där möjliga åtgärder finns. De har nu lagt fram sin slutrapport där de utgått från situationen i Malmö. (pdf)

Ny rapport om Samverkan förskola – BVC

Svenska OMEP lanserar vid sitt årsmöte på Mälardalens högskola i Västerås den 25 februari en ny rapport om samverkan förskola – BVC. (pdf)

Digital kompetens i förskola, skola och vuxenutbildning

Skolverkets uppföljning av den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet 2018. (pdf)

Hur påverkar tillgång till förskola hälsan för arbetslösas barn? En analys av en förskolereform 2001

I och med en reform 2001 fick barn till arbetslösa rätt till en plats i förskolan. I den här rapporten undersöker vi hur detta påverkade barnens hälsa genom att studera sjukhusinläggningar vid 2–5 respektive 10–11 års ålder samt läkemedelsförskrivningar vid 10–11 års ålder. (pdf)

Redovisning av uppdrag om utvärdering av statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan.

Redovisning av uppdrag om utvärdering av statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan. (pdf)

Aktuella tjänster
Fler lediga tjänster