Förskola

Aktuell forskning och utveckling för dig som är verksam i förskolan.

2017-10-23 15:52 Dela:
Mest läst senaste veckan

Covid-19-pandemins konsekvenser för förskolan

I den här rapporten redovisas den del av Skolverkets regeringsuppdrag om pandemins konsekvenser för skolväsendet som berör förskolan. (pdf)

Pandemin gav skrämmande försämringar i förskolan

Den höga frånvaron under pandemin har påverkat barns lärande och sociala utveckling i negativ riktning, enligt en färsk rapport från Skolverket.

AI-robot hjälper förskolebarn – tipsar om klädsel och lunch

Björkris förskola testar AI, artificiell intelligens, för att se om det kan göra nytta i verksamheten. Laiban är en liten robot som bor i surfplattan som hjälper barnen att svara på deras frågor. Vad blir det till lunch? Den föreslår också kläder efter väder när barnen ska ut och leka.

KONFERENS HOS SKOLPORTEN
Konferens med tema Källkritik

Konferens med tema Källkritik

Konferensen vänder sig till dig som är skolbibliotekarie eller lärare i alla ämnen där källkritik är ett viktigt verktyg. Fortbildningen kan även vara intressant för rektorer. Ta chansen att nätverka med kollegor från hela landet den 13 oktober i Stockholm eller välj att i lugn och ro delta på vår webbkonferens, öppen den 18 oktober–4 november.

Läs mer och boka din plats här!
Nyheter

Covid-19-pandemins konsekvenser för förskolan

I den här rapporten redovisas den del av Skolverkets regeringsuppdrag om pandemins konsekvenser för skolväsendet som berör förskolan. (pdf)

Pandemin gav skrämmande försämringar i förskolan

Den höga frånvaron under pandemin har påverkat barns lärande och sociala utveckling i negativ riktning, enligt en färsk rapport från Skolverket.

AI-robot hjälper förskolebarn – tipsar om klädsel och lunch

Björkris förskola testar AI, artificiell intelligens, för att se om det kan göra nytta i verksamheten. Laiban är en liten robot som bor i surfplattan som hjälper barnen att svara på deras frågor. Vad blir det till lunch? Den föreslår också kläder efter väder när barnen ska ut och leka.

SD svarar på Eva Lindströms kritik: ”Som fan läser bibeln”

”I SD:s förskola är poliser viktigare än förskollärare.” Det var rubriken på Eva Lindströms senaste Förskolan-krönika. Nu svarar SD på den hårda kritiken – och Lindström replikerar direkt.

Läs fler nyheter om förskola
Aktuella intervjuer

Nyanlända föräldrar tar aktiv del i barnens förskola

Wiji Bohme Shomarys forskning visar att nyanlända föräldrar har stor handlingskraft och vilja att ta del av sina barns förskola. Men i statliga dokument framställs invandrade föräldrar som en grupp utan agens och i behov av stöd.

Olika möjligheter för lärande i naturvetenskap i förskolan

Olika handlingar formar undervisningen i förskolan i olika riktning, vilket också påverkar vilka möjligheter till lärande som skapas för barnen. Det visar Elin Eriksson i sin avhandling om undervisning som tar stöd av förproducerat material.

Utmaningar i lärares arbete med barns skolövergångar 

Lärarnas arbete med övergångar är en komplex process, visar Therese Weléns avhandling. Tydligt är också att övergången för barn i behov av särskilt stöd kan bli utmanande, framför allt i övergången mellan förskola och förskoleklass.

Utvecklingsartiklar
Handledningen gav tydligare röd tråd i förskolans dokumentation

Handledningen gav tydligare röd tråd i förskolans dokumentation

En stödmall, digital feedback och gemensamma träffar utvecklade arbetslagens analytiska förmåga och dokumentation i förskolan. Sanna Wisäter har skrivit en utvecklingsartikel om handledning i förskolans dokumentation av det systematiska kvalitetsarbetet.

Egna böcker stärker barnens självkänsla

Egna böcker stärker barnens självkänsla

I syfte att stärka muntligt berättande och social hållbarhet skapade barnen böcker utifrån sina egna berättelser. Förskollärarna Elina Hentzel och Evelina Didriksson i Nacka har skrivit en artikel om ett årslångt projekt som även involverade vårdnadshavare.

Viktigt med undervisning även för förskolans yngsta

Viktigt med undervisning även för förskolans yngsta

Förskollärare har en positiv syn på undervisning för de yngsta barnen men konstaterar att läroplanen fokuserar på de äldre barnen. Det visar Karin Isaksson Iliev som skrivit en utvecklingsartikel om förskollärares erfarenhet av undervisning för förskolans yngsta.

Förskollärare osäkra på hur musik kan användas

Förskollärare osäkra på hur musik kan användas

Det råder stor osäkerhet bland förskollärare kring hur musik kan användas i förskolans undervisning. Det konstaterar My Nilsson och Oskar Nilsson som skrivit en utvecklingsartikel om förskollärares uppfattning av musik som en del i förskolans undervisning.

Forskning och utveckling

”Barn behöver språklig komplexitet”

Förskollärarens eget språkande är det främsta pedagogiska redskapet för att höja barnens språkliga nivå. Det handlar om så mycket mer än att bara vara pratsam, skriver logopeden Karolina Larsson.

Här bubblar det av språk

Förr fokuserade pedagogerna i Barnabro förskola i Varberg på språk i projekt ett par månader åt gången. Men nu jobbar de språkutvecklande hela dagen året om. De är också mer medvetna om hur de själva pratar.

”Kunniga pedagoger utmanar barnen”

Pedagogisk kompetens innebär att kunna omsätta kunskap om barns språkliga utveckling i praktisk handling genom att bekräfta och utmana barns språkande. Denna kompetens går att utveckla. Ytterst handlar det om att vilja förändras, skriver Polly Björk-Willén, fil.dr och biträdande professor i pedagogiskt arbete.

Teckenspråk gynnar alla barns språkutveckling

Hur främjar vi språkutvecklingen för både de barn som är hörande och de som är döva, utan att använda olika metoder? Hur kan vi få alla barn delaktiga när talad svenska är det dominerande språket? Det är frågor som en förskola i Borås har arbetat med de senaste åren.

Avhandling om skolövergångar utsedd till Lärarpanelens favorit

Barns övergångar från förskola till förskoleklass, eller från förskoleklass till årskurs ett är en komplex process som påverkar lärares arbete. Det konstaterar Therese Welén som forskat om lärares arbete med övergångar. Nu har hennes avhandling valts till favorit av Lärarpanelen.

Skolportens konferenser
Fördjupning
Krigslekar – ett komplext fenomen

Krigslekar – ett komplext fenomen

Barn utforskar rörelse i krigslekar, visar Ebba Theorells forskning. Nu har hennes avhandling valts till favorit av Lärarpanelen.

Läs hela intervjun här
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute 11 maj!
  Skolportens magasin nr 3/2022.

Nytt nr ute 11 maj!

INTERVJU: Läraren och författaren Maria Wiman är väldigt engagerad i skoldebatten. Men hon trivs bäst när hon undervisar. TEMA: Yrkesutbildning i förändring. 

Läs mer och prenumerera här!
Avhandlingar
Att möjliggöra tekniklärande i konstruktionsaktiviteter: Att möjliggöra tekniklärande i konstruktionsaktiviteter

Johan Boström har undersökt hur tekniklärande möjliggörs genom lärarledda konstruktionsaktiviteter i förskolan.

The Road From Damascus: New Arrival Immigrant Families and The Swedish Preschool

Wiji Bohme Shomary har forskat om de föreställningar som nyanlända invandrarfamiljer har av den svenska förskolan, och föreställningarna om dessa familjer såsom de uttryckts i den svenska statliga förskolepolitiska diskursen.

Förskoleateljén som plats och som arena för estetiska lärprocesser

Yvonne Lindh ha undersökt hur förskollärare iscensätter estetiska lärprocesser genom materialval och uppgifter, hur barnens arbeten svarar mot lärarens intentioner samt om rummens utformning har betydelse som stöd för det skapande arbetet i förskolan.

Nya rapporter
Covid-19-pandemins konsekvenser för förskolan

I den här rapporten redovisas den del av Skolverkets regeringsuppdrag om pandemins konsekvenser för skolväsendet som berör förskolan. (pdf)

Barn och personal i förskola – hösten 2021

I denna promemoria sammanfattar vi statistiken över barn och personal i förskolan hösten 2021. (pdf)

Förskollärare är centrala för en likvärdig förskola

Brist på utbildade förskollärare. Svårigheter att följa läroplanen. Orimlig mängd administration och kringarbete. Lärarförbundets nya rapport visar på stora problem i förskolan som på sikt drabbar hela samhället. (pdf)

Utvärdering av Samverkan för bästa skola

Samverkan för bästa skola består av insatser som syftar till att höja kunskapsresultaten i skolan, öka måluppfyllelsen i förskola, förskoleklassen och fritidshemmet samt öka likvärdigheten inom och mellan skol- och förskolenheter. I den här rapporten tittar vi på utvecklingen hos huvudmännen i två urvalsomgångar. (pdf)

Fördjupning
Så blir matematik i förskoleklass lyckad
  Helena Vennberg. Foto: Erik Abel.

Så blir matematik i förskoleklass lyckad

Att tidigt bryta elevers missuppfattningar kring matematik gör skillnad. Det konstaterar Helena Vennberg som studerat undervisningen i matematik i förskoleklass.

Läs mer
Prenumerera
Ta del av våra nyhetsbrev

Ta del av våra nyhetsbrev

Skolporten ger ut riktade nyhetsbrev för dig som är intresserad av att ta del av nyheter, forskning och rapporter om förskola, grundskola, gymnasieskola eller specialpedagogik. Våra nyhetsbrev är kostnadsfria.

Bli prenumerant
Fokussidor
Fler fokusområden

Fler fokusområden

Här finner du alla Skolportens fokussidor. På dem sammanställer vi nyheter, rapporter, forskning och utveckling inom utvalda ämnen.

Till alla fokussidor