Förskola

Här samlar vi nyheter, rapporter, forskning och utveckling för förskolan.

Nyheter

”Förskolan ska ha hög kvalitet oavsett driftsform”

Vi vet att levnadsförhållandena skiftar beroende på var man bor och att kompensera för dessa är en mycket viktig uppgift, skriver Anneli Rhedin (M) och Kristina Palmgren (L).

”Det finns en annan sida av förskolan”

För ett par år sedan jobbade jag på olika förskolor här i Borås. Kort sammanfattat så var ett av de mest lärorika yrkena jag haft. Hur klyschigt det än må låta så fylldes livet ständigt av glädje tack vare de där små liven, skriver Anela Murguz på ledarplats.

Nu ska förskolan bli mer digital

Till nästa termin får landets förskolor en ny läroplan som bland annat lägger ett större fokus på digitalisering. Men hur kan man implementera, programmering, källkritik och digitalt lärande i verksamheten?  

Läs fler nyheter om förskola
Aktuella intervjuer

Övertro på kroppen som illustration i förskolan

Att använda kroppen som illustration innebär inte givet att barnen lär sig det som är tänkt att förmedlas. Det konstaterar Anneli Bergnell som forskat om hur naturvetenskapligt innehåll blir till i förskolan med hjälp av kroppsliga illustrationer.

Möjligt att identifiera psykisk ohälsa hos förskolebarn

Det är fullt möjligt att identifiera psykisk ohälsa i form av beteendeproblematik hos små förskolebarn. Berit Gustafsson pekar på beteendeproblem i kombination med hyperaktivitet som en stor riskfaktor.

Bäst luft i miljömärkta förskolor i lågenergihus

Förskolor i miljömärkta lågenergihus har påtagligt lägre halter av kemikalier i luften jämfört med icke miljömärkta förskolor i vanliga hus. Det visar Josefin Perssons forskning om inomhusluften i förskolor som är byggda enligt ett lågenergikoncept.

Fortbildning

Välkommen till Skolportens årliga konferens för dig som vill fördjupa dig inom specialpedagogik i förskolan. Ur innehållet: Kartlägga, analysera och dokumentera särskilt stöd * Vi måste prata om anknytning! * Flerspråkighet och språkstörning * Normer, övergrepp och prevention * Hjärnan och förskolan * Flykt och trauma – bemötande och insatser. Välkommen!

Läs mer och boka plats
Forskning och utveckling

Flerspråkighet i förskola

I förskolan möts människor från olika kulturer som talar olika språk. Med rätt stöttning kan de flerspråkiga barnen utveckla både sitt modersmål och svenskan.

Roligt lärande kan leda barns tankar fel

Det finns en övertro på att förskolebarn ska förstå vetenskapliga samband om man lär ut på ett roligt och fantasifullt sätt. ”Man komplicerar sammanhang ytterligare genom att inte berätta enkelt”, säger Anneli Bergnell, som utbildar förskollärare i Borås.

88 miljoner i bidrag till utvecklingsprojekt

Specialpedagogiska skolmyndigheten betalar ut bidrag för utvecklingsprojekt till skolor och förskolor – under 2019 kommer myndigheten att betala ut 88 miljoner kronor till 134 olika utvecklingsprojekt.

Att genom lek stödja och stimulera barns sociala förmågor – undervisning i förskolan

I en ny systematisk översikt från Skolforskningsinstitutet behandlas lekens betydelse för att utveckla barns sociala förmågor. Översikten kan fungera ett underlag för förskollärares kollegiala utveckling av undervisningen i förskolan (sammanfattning).

Att genom lek stödja och stimulera barns sociala förmågor

De studier som ingår i översikten bygger på forskares observationer och analyser av leksituationer i förskolor. Översikten kan ge förskollärare värdefulla insikter och uppslag kring den egna undervisningen (pdf).

Utvecklingsartiklar

Ny undervisningsmetod utvecklade barnens samarbete och relationer

Arbetet med Socio-Emotionellt och Materiellt Lärande (SEMLA) fick barnen att reflektera över sitt eget lärande – samtidigt som deras samarbete och relationer utvecklades. Det är en metod som kräver mycket men som samtidigt ger mycket tillbaka, konstaterar förskolläraren Gloria Romlin.

Ny utemiljö utvecklade både barn och pedagoger

Arbetet med att skapa en ny utemiljö på förskolan resulterade i fler attraktiva miljöer som har utvecklat barnens lek. Dessutom har pedagogerna fått ett närmare samarbete. Det visar förskollärarna Johanna Bjervner och Sara Sörell i sin utvecklingsartikel.

Projektet om Daidalos utvecklade barnens inflytande och lärande

Kan barns inflytande och lärande på förskolan utvecklas genom ett inlyssnande arbetssätt och en medveten innemiljö? Det menar förskolläraren Jenny Kullnes, som har dokumenterat sitt utvecklingsarbete "Daidalosprojektet".

Böcker viktigt även för de allra yngsta

Hur kan man arbeta med läs- och skriftspråksutveckling för de yngsta barnen i förskolan? Förskollärarna Åse Olin Henrysson och Zoi Kiriaki Nilsson visar i sitt projekt hur viktigt det är att skapa en tillåtande miljö där även de allra yngsta barnen kan få utforska böcker på sitt sätt, när och hur de vill.

SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: Dyslexi och läsning
  Skolporten nr 1/2019 - ute nu!

Tema: Dyslexi och läsning

Tidig och mer systematisk hjälp till elever med läs- och skrivsvårigheter är insatser forskarna kan enas om. Intervjun: Möt Camilo von Greiff, ny generaldirektör för Skolforskningsinstitutet.

Köp digitala lösnummer!
Aktuella tjänster inom förskola
Nya rapporter

Hur påverkar tillgång till förskola hälsan för arbetslösas barn? En analys av en förskolereform 2001

I och med en reform 2001 fick barn till arbetslösa rätt till en plats i förskolan. I den här rapporten undersöker vi hur detta påverkade barnens hälsa genom att studera sjukhusinläggningar vid 2–5 respektive 10–11 års ålder samt läkemedelsförskrivningar vid 10–11 års ålder. (pdf)

Redovisning av uppdrag om utvärdering av statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan.

Redovisning av uppdrag om utvärdering av statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan. (pdf)

Rapport om kommunala förskolechefer – Förskolechefen – i skärningspunkten mellan krav och resurser

500 kommunala förskolechefer målar i Lärarförbundets nya rapport en bild av stora utmaningar med bristen på förskollärare och arbetsuppgifter som slukar tid från det pedagogiska ledarskapet. Samtidigt har förskolecheferna ansvar för fler medarbetare än andra chefer. (pdf)

PM – Barn och personal i annan pedagogisk verksamhet hösten 2017

I den här promemorian beskrivs Skolverkets officiella statistik om barn och personal i annan pedagogisk verksamhet hösten 2017. (pdf)

PM – Barn och personal i förskolan 2017

I den här promemorian beskrivs Skolverkets officiella statistik om barn och personal i förskolan hösten 2017.