Idrott och hälsa

Här samlar vi nyheter, forskning och rapporter inom ämnet idrott och hälsa.

Mest läst denna månad

Idrottslärarna efter nya timplanen: Vi jobbar mer än någonsin

Schemastrul och brist på lokaler, men också mer tid för reflektion. En dryg månad in på terminen vittnar lärare om stora skillnader när ämnet idrott och hälsa utökats med 100 timmar. ”Det är bra med mer fysisk aktivitet men vi ser en risk att lärarna blir utarbetade”, säger Helen Hedblom från Svenska Idrottslärarföreningen.

Simskolan som räddar elevernas betyg

Idrottslärarna Charles Carayol och Soner Sahin på Elinsborgsskolan i Tensta brinner för rörelseglädje. För ett år sedan startade de en simskola för elever i årskurs 6 och nyligen öppnade de en frukostklubb i idrottshallen för alla skolans elever.– De har verkligen tagit detta till nya höjder, säger rektor Terhi Sörensen.

Yoga i skolan ger eleverna verktyg för livet

Yoga i skolan har kommit för att stanna. Vi besöker Håbo kommun som har valt att arbeta aktivt med skolyoga.

Forskarintervjuer
Positiva erfarenheter av hälsoprojekt – men ingen effekt på fysisk aktivitet

Positiva erfarenheter av hälsoprojekt – men ingen effekt på fysisk aktivitet

Ett hälsoprojekt mellan forskare och ungdomar i Angered ?gav positiva effekter. Uppföljningen ?två år senare visade ?inte på någon ökad fysisk aktivitet? – m?en hälsointerventioner är inte meningslösa, ?menar forskaren Andreas Fröberg.

Goda relationer bra grund för sunda vanor hos elever

Goda relationer bra grund för sunda vanor hos elever

Goda relationer med kompisar, lärare och föräldrar är viktiga faktorer för en sund livsstil. Det konstaterar Ulrica Paulsson Do som forskat om sambandet mellan psykosociala faktorer och levnadsvanor bland unga.

Ingen tid för elever att öva i ämnet idrott och hälsa

Ingen tid för elever att öva i ämnet idrott och hälsa

I idrott och hälsa gäller det att prestera här och nu. Ämnet ger ingen tid att öva och träna på färdigheter, visar Madeleine Wiker som forskat om elevers upplevelser av idrott och hälsa i skolan.

Fler nyheter

Simskolan som räddar elevernas betyg

Idrottslärarna Charles Carayol och Soner Sahin på Elinsborgsskolan i Tensta brinner för rörelseglädje. För ett år sedan startade de en simskola för elever i årskurs 6 och nyligen öppnade de en frukostklubb i idrottshallen för alla skolans elever.– De har verkligen tagit detta till nya höjder, säger rektor Terhi Sörensen.

Yoga i skolan ger eleverna verktyg för livet

Yoga i skolan har kommit för att stanna. Vi besöker Håbo kommun som har valt att arbeta aktivt med skolyoga.

Idrottslärarna efter nya timplanen: Vi jobbar mer än någonsin

Schemastrul och brist på lokaler, men också mer tid för reflektion. En dryg månad in på terminen vittnar lärare om stora skillnader när ämnet idrott och hälsa utökats med 100 timmar. ”Det är bra med mer fysisk aktivitet men vi ser en risk att lärarna blir utarbetade”, säger Helen Hedblom från Svenska Idrottslärarföreningen.

Läs fler
Skolportens magasin
Så lär sig eleverna rörelse

Så lär sig eleverna rörelse

Undervisningen i idrott och hälsa domineras fortfarande av tävlingsidrott och det som bedöms är de färdigheter som eleverna redan har. – Eleverna beskriver en känsla av direktsändning – att misslyckas i ett moment kan sänka hela betyget, säger forskaren Madeleine Wiker.

Läs mer
Forskning och utveckling

”Växande städer måste ge utrymme för barnen”

Den täta stadens fördelar blir problematiska när lekplatser, skolgårdar och platser för spontan lek och rörelse ifrågasätts. Förtätning till varje pris riskerar att gå ut över de 85 procent av Sveriges drygt 2,2 miljoner barn som växer upp i städerna, skriver flera forskare på Svenska Dagbladets debattsida.

Har du styr på, hvor meget slik og sodavand dit barn må få?

Et nyt forskningsprojekt skal udvikle klare retningslinjer for børns indtag af slik og sodavand og afprøve en indsats, som skal få børnefamilier til at skære ned på alt det søde.

Nedåtgående motivationstrend hos elever på idrottsprofilerad skola

Idrottsprofilerade grundskolor har blivit allt vanligare och utbudet fortsätter att växa. Men elever som drillas för ett liv som elitidrottare behåller inte nödvändigtvis motivationen, visar en ny studie.

Praise, don’t tease, and other tips to help kids with their weight

Even well-intended comments about weight and dieting can actually harm children. Here’s advice for how to set kids up for a healthy life and a positive self-image.

Vetenskapligt stöd för fysisk aktivitet

Letar du efter vetenskapligt stöd för fysisk aktivitet och sambandet med barn och ungdomars hjärnhälsa? Här har du det! Sammanställt av Arne Kastenbom, förstelärare på Rönnowska skolan.

Idrott tycks gynna sömn hos unga

Ungdomar som är fysiskt aktiva under dagen tycks ha bättre förutsättningar för att sedan sova bättre på natten.

How movement and exercise help kids learn

Exercising not only helps the body but it helps the brain. Schools are incorporating movement into the school day with activities like ”The Daily Mile” to get kids active and prepared to learn.

Föreningar har ett ansvar

Att bli bortvald i idrott kan enligt forskning leda till en identitetskris som kan jämföras med ett personligt trauma. Karin Redelius, forskare vid Gymnastik- och idrottshögskolan, efterfrågar nu ett större ansvarstagande från de svenska elitföreningarna för de drabbade barnen och ungdomarna.  

Ny studie visar på vikten av insatser för mer fysisk aktivitet bland barn

Barn och unga sitter, halvligger eller står mer eller mindre stilla under större delen av sin vakna tid. Det visar en ny undersökning från Folkhälsomyndigheten där skolelever har burit aktivitetsmätare. Resultaten visar ett tydligt samband mellan fysisk aktivitet, mindre stresskänslor och ett bättre mående.

”Tjejer diskrimineras när det gäller rörelse”

Brist på mod och motivation kan förklara stillasittandet. Precis som barn lär sig att läsa behöver de även kunskap i olika sätt att röra sig, menar den kanadensiske professorn Dean Kriellaars som forskar om ”physical literacy, rörelseförståelse.

Konferenser
Avhandlingar om idrott och hälsa
What does it take to be successful here? A longitudinal study of achievement motivation in youth sport

Idrottsprofilerade grundskolor blir allt fler. Men elever som tränas till elitidrottare behåller inte alltid motivationen. Det visar Joakim Ingrell i sin avhandling.

An empowerment-based school physical activity intervention with adolescents in a disadvantaged community: A transformative mixed methods investigation

I sin avhandling har Linus Jonsson bland annat beskrivit och problematiserat implementering av en egenmakts-baserad skolintervention i ett multikulturellt område i Sverige med låg socioekonomisk status.

Lärande av rörelseförmåga i idrott och hälsa ur ett praktikutvecklande perspektiv

Heléne Bergentoft har utforskat hur samband mellan undervisning och lärande av rörelseförmåga i skolämnet idrott och häälsa kan utvecklas och transfereras genom praktikutvecklande forskning.

Physical Activity among Adolescents in a Swedish Multicultural Area – An Empowerment-Based Health Promotion School Intervention

Anders Fröberg har i sin avhandling utforskat utveckling och implementering av en skolintervention med fokus på egenmakt, kost och fysisk aktivitet som involverade ungdomar från ett svenskt multikulturellt område.

Food, body weight, and health among adolescents in the digital age: An explorative study from a health promotion perspective

Christopher Holmbergs avhandling handlar bland annat om ungdomars erfarenheter av en hälsopromotiv skolbaserad intervention om mat och fysisk aktivitet, med fokus på aspekter relaterade till egenmakt och möjligheter för lärande.

Skolportens magasin
Tema: Skolans styrning
  Skolporten nr 3/2019 – ute nu

Tema: Skolans styrning

Sveriges rektorer slits mellan budgetkrav och elevers rätt till likvärdig utbildning.

Läs mer
Vetenskapliga artiklar
#Gymlad – young boys learning processes and health-related social media

Unga killar använder humor och ironi när de navigerar budskap om fysisk aktivitet, träning och kost på sociala medier. Det visar Mikael Quennerstedt i ett projekt i England där över 1300 ungdomar deltog.

Performans och text – entextualiseringar av dans och rytmik i idrottsundervisningen i en högstadieklass

Anna-Maija Norberg har undersökt skriftliga texters roll i idrott och hälsa och särskilt i momentet dans. Artikeln belyser vilka syften skrivna texter används i ämnet och vad dessa texter gör med ämnesinnehållet.

Students’ physical education experiences in a multi-ethnic class

Resultaten av studien visar hur undervisningen i idrott och hälsa i etniskt blandade klasser dels möjliggör lärande om sociala relationer och kulturella skillnader, dels hur dessa kulturella skillnader skapar spänningar såväl under lektionerna som i omklädningsrummet.

Rapporter om idrott och hälsa
Uppdrag om mer rörelse i skolan

Redovisning av uppdrag om mer rörelse i skolan samt tilläggsuppdraget. (pdf)

Skolbarns hälsovanor i Sverige 2017/18 – grundrapport

Hur har barns och ungas livsvillkor, levnadsvanor och hälsa utvecklats över tid? Vilka skillnader finns mellan flickor och pojkar samt mellan olika åldrar? Dessa frågor svarar vi på i denna rapport, som bygger på resultat från Skolbarns hälsovanor 2017/18. (pdf)

Tilläggsuppdrag om mer rörelse i skolan (pdf)

Skolverket får i uppdrag att analysera om undervisningstiden i ämnet idrott och hälsa i grundsärskolan, specialskolan och sameskolan bör utökas genom att undervisningstiden i elevens val minskas. Om det bedöms vara lämpligt ska sådana förslag lämnas.

Redovisning av uppdrag om mer rörelse i skolan, fördelning av timmar i idrott och hälsa i grundskolan

Redovisning av uppdrag om mer rörelse i skolan, fördelning av timmar i idrott och hälsa i grundskolan. (pdf)

Kvalitetsgranskning av ämnet idrott och hälsa i årskurs 7–9

Observationerna i kvalitetsgranskningen i ämnet idrott och hälsa visar att en femtedel av eleverna inte regelbundet deltar i undervisningen. Detta är en oroande bild och insatser krävs. Kvalitetsgranskningen består dels av en bredare kartläggning av 100 grundskolor, dels av en närmare granskning av 23 skolor.(pdf)