Idrott och hälsa

Här samlar vi nyheter, forskning och rapporter inom ämnet idrott och hälsa.

Mest läst denna månad

8 av 10 unga rör sig för lite

Bara en av fem ungdomar, alltså 20 procent, rör sig tillräckligt mycket enligt en ny rapport från Världshälsoorganisationen WHO. Det är en stor studie som gjorts i 146 länder, där 1,6 miljoner ungdomar fått svara på frågor om hur mycket de rör på sig.

”Enskilt samtal om psykisk ohälsa varje termin”

Ett enskilt hälsosamtal om psykisk hälsa varje termin för alla elever. Det ska varje elev ha rätt till, vill Sveriges elevråd, Svea. ”Det är en investering i bättre skolresultat”, säger Jennie Gustafsson ordförande för Svea.

Dansk Skoleidræt: Mange skoler misser at få motion på skemaet

Mange skoler og kommuner har ikke planer for, hvordan bevægelse bliver en integreret del af undervisningen.

Forskarintervjuer
Positiva erfarenheter av hälsoprojekt – men ingen effekt på fysisk aktivitet

Positiva erfarenheter av hälsoprojekt – men ingen effekt på fysisk aktivitet

Ett hälsoprojekt mellan forskare och ungdomar i Angered ?gav positiva effekter. Uppföljningen ?två år senare visade ?inte på någon ökad fysisk aktivitet? – m?en hälsointerventioner är inte meningslösa, ?menar forskaren Andreas Fröberg.

Goda relationer bra grund för sunda vanor hos elever

Goda relationer bra grund för sunda vanor hos elever

Goda relationer med kompisar, lärare och föräldrar är viktiga faktorer för en sund livsstil. Det konstaterar Ulrica Paulsson Do som forskat om sambandet mellan psykosociala faktorer och levnadsvanor bland unga.

Ingen tid för elever att öva i ämnet idrott och hälsa

Ingen tid för elever att öva i ämnet idrott och hälsa

I idrott och hälsa gäller det att prestera här och nu. Ämnet ger ingen tid att öva och träna på färdigheter, visar Madeleine Wiker som forskat om elevers upplevelser av idrott och hälsa i skolan.

Fler nyheter

Högstadieungdomar utbildas i normkritik

Det senaste halvåret har elever på Norrevångsskolan i Mörrum utbildats i normkritik och jämställdhetstänk. Syftet är att få eleverna att må bättre och känna sig trygga i främst idrotten.

Skolverket: Simkunnighet är skolans ansvar

Skolan alltid har en skyldighet att hjälpa eleverna att få godkänt – även vad gäller simning.

”Enskilt samtal om psykisk ohälsa varje termin”

Ett enskilt hälsosamtal om psykisk hälsa varje termin för alla elever. Det ska varje elev ha rätt till, vill Sveriges elevråd, Svea. ”Det är en investering i bättre skolresultat”, säger Jennie Gustafsson ordförande för Svea.

Gratis simskola i Göteborg försvinner

Nu försvinner möjligheten till gratis simskola för elever i Göteborg. Ett beslut som främst drabbar de i socioekonomiskt utsatta områden – där få kan simma.

Dansk Skoleidræt: Mange skoler misser at få motion på skemaet

Mange skoler og kommuner har ikke planer for, hvordan bevægelse bliver en integreret del af undervisningen.

8 av 10 unga rör sig för lite

Bara en av fem ungdomar, alltså 20 procent, rör sig tillräckligt mycket enligt en ny rapport från Världshälsoorganisationen WHO. Det är en stor studie som gjorts i 146 länder, där 1,6 miljoner ungdomar fått svara på frågor om hur mycket de rör på sig.

”Inför könsuppdelad idrott i skolan”

Inför könsuppdelade idrottslektioner i skolan. Det skulle minska mobbningen och ge flickor större chans till högre betyg, skriver högstadieeleven Dina Karlsson.

Här måste skolbarnen åka buss för att komma till idrotten

Vallby skola, en dryg mil utanför Eskilstuna centrum, har ingen egen idrottshall utan ett samarbete med Ärstaskolan dit eleverna skjutsas med buss en gång i veckan.

En av fem skolor i Sörmland saknar idrottshall på egna området

En av fem grundskolor i Sörmland har ingen idrottshall på sitt område och en del elever får åka buss för att tas sig från skolan till idrottslektionerna. Det visar en undersökning som SVT Sörmland har genomfört.

Läs fler
Skolportens magasin
Så lär sig eleverna rörelse

Så lär sig eleverna rörelse

Undervisningen i idrott och hälsa domineras fortfarande av tävlingsidrott och det som bedöms är de färdigheter som eleverna redan har. – Eleverna beskriver en känsla av direktsändning – att misslyckas i ett moment kan sänka hela betyget, säger forskaren Madeleine Wiker.

Läs mer
Forskning och utveckling

Självtillit bättre mått än betyg i idrottsundervisningen

Elever med funktionsnedsättning deltar oftast i idrottsundervisning utan särskilt stöd. Därför är det viktigt att de fysiska aktiviteter skolan erbjuder håller hög kvalitet, menar Karin Bertills som undersökt hur olika undervisningssätt påverkar elever i behov av särskilt stöd.

Unga med adhd och träning

Fungerar träning som behandlingsmetod för unga med adhd? Det ska en unik forskningsstudie nu ta reda på. ”Jag hoppas att det kan påverka uppmärksamhetsförmågan”, säger Eva Norén Selinus, forskare och överläkare i barnpsykiatri.

Ny avhandling i idrott och hälsa: Funka olika är coolt!

I idrott och hälsa upplever högstadieungdomar med funktionsnedsättning att de har lägre tillit till sin kompetens och sämre förutsättningar att delta än klasskamraterna. Karin Bertills, lärarutbildare och doktorand inom handikappvetenskap, har forskat i ämnet.

8 ud af 10 danske unge bevæger sig alt for lidt

Dansk forsker peger på mobiltelefoner, iPads og computere som årsagen.

Mer rörelse i skolan ger resultat

Genom satsningen Spring i benen kan skolorna inspirera varandra till pulshöjande aktiviter som bidrar till att eleverna mår bättre och orkar koncentrera sig. På Långbrodalsskolan i Älvsjö har rörelse blivit en naturlig del av skoldagen.

”Växande städer måste ge utrymme för barnen”

Den täta stadens fördelar blir problematiska när lekplatser, skolgårdar och platser för spontan lek och rörelse ifrågasätts. Förtätning till varje pris riskerar att gå ut över de 85 procent av Sveriges drygt 2,2 miljoner barn som växer upp i städerna, skriver flera forskare på Svenska Dagbladets debattsida.

Har du styr på, hvor meget slik og sodavand dit barn må få?

Et nyt forskningsprojekt skal udvikle klare retningslinjer for børns indtag af slik og sodavand og afprøve en indsats, som skal få børnefamilier til at skære ned på alt det søde.

Nedåtgående motivationstrend hos elever på idrottsprofilerad skola

Idrottsprofilerade grundskolor har blivit allt vanligare och utbudet fortsätter att växa. Men elever som drillas för ett liv som elitidrottare behåller inte nödvändigtvis motivationen, visar en ny studie.

Praise, don’t tease, and other tips to help kids with their weight

Even well-intended comments about weight and dieting can actually harm children. Here’s advice for how to set kids up for a healthy life and a positive self-image.

Vetenskapligt stöd för fysisk aktivitet

Letar du efter vetenskapligt stöd för fysisk aktivitet och sambandet med barn och ungdomars hjärnhälsa? Här har du det! Sammanställt av Arne Kastenbom, förstelärare på Rönnowska skolan.

Konferenser
Skolportens magasin
Tema: Fritidshem
  Skolporten nr 5/2019 – ute nu

Tema: Fritidshem

Från 1 juli får bara legitimerade lärare undervisa i fritidshemmet. Forskarna hoppas att det ska ge fritidslärarna högre status.

Läs mer
Avhandlingar om idrott och hälsa
Different is cool! Self-efficacy and participation of students with and without disabilities in school-based Physical Education

Starten på högstadietiden är tuff för elever med funktionsnedsättning. Men under förutsättning att eleverna deltar i undervisningen i idrott och hälsa blir de också engagerade, visar Karin Bertills avhandling.

What does it take to be successful here? A longitudinal study of achievement motivation in youth sport

Idrottsprofilerade grundskolor blir allt fler. Men elever som tränas till elitidrottare behåller inte alltid motivationen. Det visar Joakim Ingrell i sin avhandling.

An empowerment-based school physical activity intervention with adolescents in a disadvantaged community: A transformative mixed methods investigation

I sin avhandling har Linus Jonsson bland annat beskrivit och problematiserat implementering av en egenmakts-baserad skolintervention i ett multikulturellt område i Sverige med låg socioekonomisk status.

Lärande av rörelseförmåga i idrott och hälsa ur ett praktikutvecklande perspektiv

Heléne Bergentoft har utforskat hur samband mellan undervisning och lärande av rörelseförmåga i skolämnet idrott och häälsa kan utvecklas och transfereras genom praktikutvecklande forskning.

Physical Activity among Adolescents in a Swedish Multicultural Area – An Empowerment-Based Health Promotion School Intervention

Anders Fröberg har i sin avhandling utforskat utveckling och implementering av en skolintervention med fokus på egenmakt, kost och fysisk aktivitet som involverade ungdomar från ett svenskt multikulturellt område.

Food, body weight, and health among adolescents in the digital age: An explorative study from a health promotion perspective

Christopher Holmbergs avhandling handlar bland annat om ungdomars erfarenheter av en hälsopromotiv skolbaserad intervention om mat och fysisk aktivitet, med fokus på aspekter relaterade till egenmakt och möjligheter för lärande.

Vetenskapliga artiklar
#Gymlad – young boys learning processes and health-related social media

Unga killar använder humor och ironi när de navigerar budskap om fysisk aktivitet, träning och kost på sociala medier. Det visar Mikael Quennerstedt i ett projekt i England där över 1300 ungdomar deltog.

Performans och text – entextualiseringar av dans och rytmik i idrottsundervisningen i en högstadieklass

Anna-Maija Norberg har undersökt skriftliga texters roll i idrott och hälsa och särskilt i momentet dans. Artikeln belyser vilka syften skrivna texter används i ämnet och vad dessa texter gör med ämnesinnehållet.

Students’ physical education experiences in a multi-ethnic class

Resultaten av studien visar hur undervisningen i idrott och hälsa i etniskt blandade klasser dels möjliggör lärande om sociala relationer och kulturella skillnader, dels hur dessa kulturella skillnader skapar spänningar såväl under lektionerna som i omklädningsrummet.

Rapporter om idrott och hälsa
Uppdrag om mer rörelse i skolan

Redovisning av uppdrag om mer rörelse i skolan samt tilläggsuppdraget. (pdf)

Skolbarns hälsovanor i Sverige 2017/18 – grundrapport

Hur har barns och ungas livsvillkor, levnadsvanor och hälsa utvecklats över tid? Vilka skillnader finns mellan flickor och pojkar samt mellan olika åldrar? Dessa frågor svarar vi på i denna rapport, som bygger på resultat från Skolbarns hälsovanor 2017/18. (pdf)

Tilläggsuppdrag om mer rörelse i skolan (pdf)

Skolverket får i uppdrag att analysera om undervisningstiden i ämnet idrott och hälsa i grundsärskolan, specialskolan och sameskolan bör utökas genom att undervisningstiden i elevens val minskas. Om det bedöms vara lämpligt ska sådana förslag lämnas.

Redovisning av uppdrag om mer rörelse i skolan, fördelning av timmar i idrott och hälsa i grundskolan

Redovisning av uppdrag om mer rörelse i skolan, fördelning av timmar i idrott och hälsa i grundskolan. (pdf)

Kvalitetsgranskning av ämnet idrott och hälsa i årskurs 7–9

Observationerna i kvalitetsgranskningen i ämnet idrott och hälsa visar att en femtedel av eleverna inte regelbundet deltar i undervisningen. Detta är en oroande bild och insatser krävs. Kvalitetsgranskningen består dels av en bredare kartläggning av 100 grundskolor, dels av en närmare granskning av 23 skolor.(pdf)