Lärarstudent

För dig som läser till lärare. Här samlar vi nyheter, forskning och annan relevant information till dig som studerar och som snart ska ut i yrkeslivet.

Mest läst just nu

Ämneslärarprogrammet behöver dubbla sina sökande

Avhoppen på ämneslärarutbildningen är så höga att antalet nybörjare på ämneslärarutbildningen skulle behöva dubbleras för att tillgodose framtida behov. Det visar en ny rapport om svenska bristyrken.

Framtidens behov av högskoleutbildade – Genomgång av 15 bristyrken inom offentlig sektor fram till 2035

Rapporten fokuserar på 15 bristyrken och räknar fram antalet nybörjare som behövs varje år för att kunna tillfredsställa framtidens behov av arbetskraft inom den offentliga sektorn. (pdf)

Så ska lärare bli bättre på att undervisa på Komvux

Trots att komvux har fler elever än hela gymnasieskolan så får inte lärare den utbildning som de behöver för att klara utmaningen att undervisa vuxna elever. Bristerna gör att regeringen har gett Universitetskanslersämbetet uppdraget att utreda hur lärarutbildningarna ska bli bättre.

Skolportens favorit:
Skrivdidaktik utvecklas bäst i klassrummet

Skrivdidaktik utvecklas bäst i klassrummet

Lärarutbildningen synliggör inte vad skrivundervisning är. Det menar forskaren Helen Winzell, som arbetat som gymnasielärare i svenska i många år och nyligen disputerade i ämnet skrivdidaktisk kunskap. Nu har hennes avhandling valts till Skolportens favorit.

Läs mer
Nyheter

Lärarbrist – men risk för varsel

Behovet av nya lärare räknas i tiotusental. Men på de största lärarutbildningarna har nybörjarna blivit färre. Samtidigt befarar lärarfacken att kommunernas besparingar kan leda till att lärare varslas.

Miljoner till universitetet – fler kan plugga till lärare sommartid

Linnéuniversitetet är ett av 18 lärosäten som får pengar för att ordna sommarkurser till den som vill snabba på sina lärarstudier.

Fler ska kunna plugga till lärare i sommar

Uppsala universitet kan få nästan 7 miljoner kronor för att satsa på sommarkurser, framförallt inom lärarutbildningen.

Snabbutbildning till lärare i Blekinge

Det har kommit besked om nya pengar till lärarutbildningar. Blekinge tekniska högskola blir ett av 18 lärosäten i Sverige där det ska bli fler platser för att snabba på sina lärarstudier under sommaren.

Universitetet kan få 3,6 miljoner för snabbare lärarutbildning

Karlstads universitet föreslås få 3,6 miljoner kronor till sommarkurser som kan bli en snabbare väg till läraryrket. Det föreslår regeringen i sin budgetproposition för 2020.

Miljonsatsning för att få blivande lärare att gå sommarskola

Umeå universitet föreslås få drygt 6,7 miljoner kronor till sommarkurser för snabbare väg till läraryrket. Det är regeringen som satsar totalt 75 miljoner för att få 18 universitet och högskolor att anordna fler kurser på sommaren och lärarutbildningen ska särskilt prioriteras.

Fler ska kunna plugga till lärare sommartid

Kommande sommar ska 4 000 platser finnas för de personer som vill snabba på sina lärarstudier. Regeringen ger 18 universitet och högskolor i uppdrag att ordna sommarkurserna.

Fler lärosäten ska erbjuda sommarkurser för snabbare väg till läraryrket

Regeringen satsar ytterligare på sommarkurser i budgetpropositionen för 2020, vilket innebär att satsningen uppgår till totalt 75 miljoner kronor årligen. 18 universitet och högskolor får nu i uppdrag att anordna fler kurser på sommaren och lärarutbildningen ska särskilt prioriteras. Antalet studenter som kan omfattas av satsningen ökar från 2000 till 4000.

”Lärarutbildningen reformeras för en bättre skola”

Vi vet att det är i skolan vi lägger grunden för ett starkt samhälle, det kräver fler kunniga och kompetenta lärare och en bättre lärarutbildning. Nu inleder vi en reformering av lärarutbildningen, skriver ministern för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans (S).

”Min mentor betydde allt för mig som ny lärare”

”Med min mentor kunde jag prata om allt från valet av mattebok till de där tunga, allvarliga ämnena. Det var skönt.”, säger Ditte Karlsson, grundskollärare på Mörarps Skola i Helsingborg.

Lärarutbildningen ses över

Öka kopplingen mellan teori och praktik på lärarutbildning, mer metodik, fler akademiker till läraryrket och fler lärarledda timmar. Nu ska lärarutbildningen ses över igen.

Ny forskarskola ska bistå lärarutbildningar

Vetenskapsrådet har tilldelat Karlstads universitet 40 miljoner kronor till forskning om hur ämneskunskap effektivare kan användas i undervisning.

Ny forskarskola för att stärka lärarutbildningarnas digitaliseringsarbete

Jönköping University (JU), har tillsammans med nio andra svenska lärosäten erhållit 40 miljoner kronor av Vetenskapsrådet för att utveckla en ny forskarskola. Pengarna ska användas till att stärka lärarutbildares förmåga att undervisa kring digitala tekniker i utbildning.

Ämnes- och yrkeslärarutbildningarnas förberedelser för arbete i komvux ska ses över

Det är oklart om hur lärarutbildningen för blivande ämnes- och yrkeslärare förbereder för arbete i kommunal vuxenutbildning (komvux). Universitetskanslersämbetet får nu i uppdrag att kartlägga och analysera hur universitet och högskolor, inom ramen för ämnes- och yrkeslärarutbildningarna, arbetar med förberedelse för undervisning i komvux. Det har regeringen beslutat om i samband med en ändring i Universitetskanslersämbetets regleringsbrev.

Så ska lärare bli bättre på att undervisa på Komvux

Trots att komvux har fler elever än hela gymnasieskolan så får inte lärare den utbildning som de behöver för att klara utmaningen att undervisa vuxna elever. Bristerna gör att regeringen har gett Universitetskanslersämbetet uppdraget att utreda hur lärarutbildningarna ska bli bättre.

Fördjupning
Vad händer sen?
  Illustration: Malin Koort

Vad händer sen?

Läs mer om arbetsvillkor, arbetsmiljö och lönestatistik på vår fokussida "Lön och karriär".

Till Lön och karriär
Forskning och utveckling

Ny forskningsantologi inom utbildningsvetenskap

Varje år sedan 2005 har resultat från utbildningsvetenskaplig forskning sammanfattats inom ramen för Resultatdialog. Samtliga projekt har finansierats av Vetenskapsrådet. De 28 projekt som presenteras i Resultatdialog 2019 involverar runt 120 forskare från ett 20-tal lärosäten. Tillsammans visar de den stora spännvidden inom utbildningsvetenskap.

Åke Sandstedt: Det är dags för lärarkåren att ta av sig offerkoftan

Lärare behöver vara goda förebilder, både vad gäller djupa ämneskunskaper och i att våga ifrågasätta och stå upp för en demokratisk och human världsbild. Det skriver Åke Sandstedt, författare samt pensionerad lärare i religion, psykologi och svenska.

Ny forskarskola: Skolan i ett globalt sammanhang

Skolan ses ofta som en nationell angelägenhet, men idag måste vi förstå den i sitt globala sammanhang. Det menar Malin Ideland, professor vid Malmö universitet som leder en ny forskarskola för lärarutbildare.

Ny tidskrift lyfter komplexa utmaningar i högre utbildning

Nyligen lanserade Högskolan i Borås sin första pedagogiska tidskrift: Journal of Praxis in Higher Education (JPHE). Tidskriften tar upp frågor som behandlar nya utmaningar i högre utbildning, för samhälle och nytta, men också för lärarutbildning och lärarprofession ur ett nationellt och internationellt perspektiv.

Ny forskarskola stärker lärarutbildningen i Gävle

Högskolan i Gävle har tillsammans med åtta andra svenska lärosäten tilldelats 40 miljoner kronor av Vetenskapsrådet. Pengarna ska gå till att utveckla en ny forskarskola för att stärka lärares förmåga att använda digitala teknologier i undervisningen.

39 miljoner kronor till forskarskola

Nationella forskarskolan i naturvetenskapernas och teknikens didaktik, FontD, vid Linköpings universitet fick i hård konkurrens 39 miljoner kronor från Vetenskapsrådet i årets utlysning till forskarskolor inom utbildningsvetenskap.

Ny forskarskola stärker lärarutbildningarna

Högskolan i Gävle har tillsammans med nio andra svenska lärosäten tilldelats 40 miljoner kronor av Vetenskapsrådet. Pengarna ska gå till att utveckla en ny forskarskola för att stärka lärares förmåga att använda digitala teknologier i undervisningen.

Forskare: Flerspråkiga elever faller mellan stolarna

Lärarutbildningen borde bättre rusta alla nya lärare för att möta elever med flera språk. Det anser forskare i pedagogik vid Malmö Universitet.

Lärarstudenter genomför klassrumsforskning om matematiklärande

Ett skolnära forskningsprojekt har genomförts av studenter på Högskolan för lärande och kommunikation på Jönköping University. Lärarstudenterna undersökte bland annat elevers förståelse och hur man på bästa sätt kan undervisa i matematik.

”En gemensam spelplan för att gå i (lärande-)mål”

Det heter ofta att vissa elever har svårt att platsa i skolan. Men tänk om det istället är så att skolan som fysisk plats har svårt att platsa i vissa elever? Det är faktiskt en hoppfull tanke, skriver Emma Persson, som studerar till ämneslärare för gymnasieskolan, vid Konstfack.

Skolportens magasin
Studenterbjudande!

Studenterbjudande!

Som student får du rabatterat pris när du blir prenumerant på Skolportens magasin: 149 kr/6 nr (ord: 590 kr/6 nr).

Prenumerera här
Aktuella avhandlingar

Skolbesökets osynliga bedömningsprocesser – en studie av hur lärarstudenters yrkeskunnande bedöms under verksamhetsförlagd utbildning

Kristina Henriksson har forskat om bedömning som företeelse i den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen.

Digital Competence and Ways of Thinking and Practising in Swedish Teacher Education: Experiences by teachers with a foreign teaching degree

Annika Käck vill med sin avhandlingen försöka förstå vilka nya sätt att tänka och praktisera lärare med en utländsk lärarexamen möter i den svenska lärarutbildningen, detta med fokus på digital kompetens.

Student teachers’ and beginning teachers’ coping with emotionally challenging situations

Henrik Lindqvist har undersökt hur lärarstudenter och nyblivna lärare hanterar emotionellt påfrestande situationer.

Lärarstudenters digitala studievardag: Informationslitteracitet vid en förskollärarutbildning

Fredrik Hanells avhandling belyser mötet mellan förskollärarutbildningens sociala praktik och praktiker utvecklade kring användning av digitala redskap.

Lära för skrivundervisning: En studie om skrivdidaktisk kunskap i ämneslärarutbildningen och läraryrket

Helen Winzell har undersökt hur och under vilka villkor som svensklärares kunskap om skrivundervisning växer fram i och efter lärarutbildningen.

Se fler avhandlingar
Pedagogiska poddar
Poddar om utbildning och läraryrket

Poddar om utbildning och läraryrket

Det finns en mängd podcasts om undervisning, lärande och lärarprofessionen i sig: här länkar vi till ett urval, välkommen in och börja botanisera!

Läs mer
Forskarintervjuer

Stor variation i digital kompetens hos utländska lärare

Läraridentiteten och den pedagogiska grundsynen påverkar vad utländska lärare upplever som nytt eller främmande i en svensk utbildningskontext. Annika Käcks avhandling visar också att det är stor spridning i digital kompetens bland utländska lärare.  

Japanska matematiklärare har en gemensam undervisningskultur

Med en etablerad didaktisk infrastruktur har japanska lärare fokus på undervisningsteknik och en tydlig plan på hur utbildningsmålen i matematik ska förverkligas. Det här finns inte på samma sätt i Sverige, konstaterar Yukiko Asami-Johansson i sin avhandling.  

Flickblickar – om relationen mellan blickar, bilder och kroppar

Normer, kulturer och lärares förväntningar står i förgrunden när gymnasieelever på estetiska programmet uppför femininet med hjälp av visuella berättelser. Det visar Maria Eriksson som i sin avhandling undersökt gymnasieungdomars interaktion med bilder.

Kunskaper underordnade vid kunskapsvalidering

Bristen på yrkeslärare väger tungt vid validering av yrkeskunskaper. Det konstaterar Maria Johansson som har forskat om vilka idéer, kunskapsbegrepp och policyer som styr antagningen till yrkeslärarutbildningen.

Prenumerera
Ta del av våra nyhetsbrev

Ta del av våra nyhetsbrev

Skolporten ger ut riktade nyhetsbrev för dig som är intresserad att ta del av nyheter, forskning och rapporter om förskola, grundskola, gymnasieskola samt för dig som är specialpedagog. Våra nyhetsbrev är kostnadsfria.

Bli prenumerant
Läs mer inom utvalda kategorier:
Lön och lönestatistik
Utmärkelser

Specialläraren från Hagabergsskolan får årets pedagogiska pris

Speciallärare Pernilla Torseng från Pysslingen Hagabergskolan tar emot Västerås stads pedagogiska pris.

Elevernas betyg på prisade Ronnebyläraren: ”Den bästa läraren”

I 20 år har han jobbat som lärare på gymnasieskolan Knut Hahn i Ronneby. Nu har Fredrik Johansson vunnit pris som årets nytänkande lärare – något som blev möjligt tack vare hans elever.

Fem tips: Så blir du en bra lärare

Hur blir man en bra lärare och hur ska man göra för att få eleverna tycka om att gå i skolan. Den prisade Ronnebyläraren Fredrik Johansson ger sina fem bästa tips på hur man lyckas med detta.

Läxor – inget för Sveriges bästa gymnasielärare

Förra helgen blev Björn Grönqvist på Klaragymnasiet i Karlstad är utsedd till årets bästa gymnasielärare i Sverige. ”Han är den bästa läraren på skolan,” det tycker alla, säger Tuva Lindén i årskurs på gymnasieskolan.

Nationell filmtävling för unga avgjord

Elever från Helsingborg segrare med en film som fångar budskapet, skapar inlevelse och berör.