Lärarstudent

Här samlar vi relevant information till dig som studerar och som snart ska ut i yrkeslivet.

  733 Dela:
Mest läst just nu

Beslutet: Förläng flerårsanställning för obehöriga

Möjligheten att få tidsbegränsad anställning som lärare förlängs för den som går en kompletterande pedagogisk utbildning, KPU. Det meddelar utbildningsminister Anna Ekström idag.

”Ett riktigt dåligt förslag om förskollärarnas utbildning”

Den personalkategori som ökat mest i förskolan de senaste åren är den som saknar utbildning för att arbeta med barn, skriver forskaren Ingegerd Tallberg Broman i en replik.

”Kortare lärarutbildning ingen lösning på lärarbristen”

Det är helt fel väg att gå och riskerar att sänka läraryrkets status markant, skriver Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundet, i en replik.

Fortbildning
Webbkonferens Specialpedagogik i förskolan
  Konferensen finns tillgänglig på webben 7 till 16 oktober

Webbkonferens Specialpedagogik i förskolan

Välkommen till Skolportens årliga konferens för dig som vill fördjupa dig inom specialpedagogik i förskolan! Konferensen innehåller föreläsningar om aktuell forskning samt ämnen av mer praktisk karaktär.

Läs mer och boka din plats här!
Nyheter

”Enkvists förslag är delvis redan infört”

Djupa ämnesstudier är redan ett krav för att bli lärare i naturvetenskapliga ämnen hos oss. Det skriver Björn Birgersson och Joakim Edsjö, Stockholms universitet, i en replik.

”Kortare lärarutbildning ingen lösning på lärarbristen”

Det är helt fel väg att gå och riskerar att sänka läraryrkets status markant, skriver Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundet, i en replik.

”Den stora lärarutbildningen kan inte ha många sökande per plats”

I stället för den uppsplittrade lärarutbildning som Enkvist skissat på är vår vision en lärarutbildning som sätter lärarblivandet i fokus och skapar yrkesidentitet och engagemang genom hela utbildningen, skriver Jessica Eriksson och Nina Thelander, Karlstads universitet.

”Det har inte varit tyst om lärarutbildningen”

Under 2019–2020 har Universitetskanslersämbetets granskat lärarutbildningarna och det har lett till hård kritik mot stora delar av utbudet. Det skriver Roger Haddad, (L), i en replik.

”Ett riktigt dåligt förslag om förskollärarnas utbildning”

Den personalkategori som ökat mest i förskolan de senaste åren är den som saknar utbildning för att arbeta med barn, skriver forskaren Ingegerd Tallberg Broman i en replik.

”Så kan krisen i Sveriges lärarutbildning lösas”

Inger Enkvist: Låt lärare först studera ämnen de vill undervisa i och därefter gå en ettårig avlönad och skolförlagd lärarutbildning.

Förlängd möjlighet till läraranställning under kompletterande pedagogisk utbildning

För att underlätta för den som har tillräckliga ämneskunskaper för att kunna byta yrke och bli lärare infördes 2016 en försöksverksamhet med tidsbegränsade anställningar för personer som går viss kompletterande pedagogisk utbildning. Regeringen har i dag beslutat att förlänga försöksverksamheten så att bestämmelserna får tillämpas på anställningar som påbörjas senast höstterminen 2025.

Beslutet: Förläng flerårsanställning för obehöriga

Möjligheten att få tidsbegränsad anställning som lärare förlängs för den som går en kompletterande pedagogisk utbildning, KPU. Det meddelar utbildningsminister Anna Ekström idag.

Universitetsbeslut: Platsgaranti för lärarstudenter trots missade poäng

När beskedet om att gymnasieskolorna gick över till distansundervisning kom var hundratals lärarstudenter på väg ut eller ute på praktik på länets skolor. Det här skapade osäkerhet om skolorna skulle ta emot praktikanterna och om de i sin tur skulle uppnå målen med utbildningen.

LR: Dags att glesa ut djungeln av alternativa vägar till läraryrket

Dagens alternativa vägar till läraryrket är alldeles för många för att tydlighet och god kvalitet ska kunna upprätthållas. Därför föreslår vi en reform där staten tar ett nytt helhetsgrepp för lärarprogrammen, skriver Åsa Fahlén, Lärarnas Riksförbund.

Snart möjligt att utbilda sig till förskollärare i Ronneby

Att kunna utbilda sig till förskollärare i Ronneby kan snart bli verklighet. Kommunen och Region Blekinge har genom ett nytt samarbete med Linköpings universitet planer på att genomföra undervisningen i Kunskapskällans lokaler.

”Höj kraven för att få bli lärare”

Hälften av lärarutbildningarna underkänns. För att vi ska höja kvaliteten i skolan måste vi få de bästa lärarna. Kräv lägst C-betyg från gymnasiet för att komma in på lärarutbildningen och inför lämplighetstester så att rätt personer väljs ut. Samt gör utbildningen mer praktisk, skriver Roger Haddad, (L)

Nya siffror: Rusning för att bli ämneslärare i coronakrisen

Coronakrisen skapar oro och osäkerhet på arbetsmarknaden. Då ökar trycket på ämneslärarutbildningarna – rejält.

”Konflikter kan leda till utveckling”

Lärare behöver verktyg för att snabbt kunna förstå och hantera konflikter. Det säger Ilse Hakvoort, docent i pedagogik, som ska tala på Skolportens konferens Ny som lärare i höst.

Nu utreds hårdare betygskrav på ämneslärare

Höjda betygskrav på ämneslärar-studenter. Det kan bli resultatet av ett nytt regeringsbeslut. ”Jag är medveten om farhågorna,” säger Roger Haddad, Liberalerna.

Fördjupning
Vad händer sen?
  Illustration: Malin Koort

Vad händer sen?

Läs mer om arbetsvillkor, arbetsmiljö och lönestatistik på vår fokussida "Lön och karriär".

Till Lön och karriär
Forskning och utveckling

Elin använder Snapchat i undervisningen

Hon väljer kläder efter ämne och har gjort prov via appen Snapchat. ”Alla elever ska få chans att briljera”, säger läraren Elin Winberg.

Öppna eller stängda skolor – en fråga även om bildning och lärande

Skolans lärandeuppdrag som bildningsidé, däribland undervisningens utformning, måste diskuteras och drivas av blivande lärare, verksamma lärare, lärarutbildare och undervisningsinriktade forskare, skriver lärarna och doktoranderna Helena Eriksson och Anna-Maria Bergkvist.

Skolan illa rustad i kampen mot kränkningar

Kränkningar i skolan är ett stort och växande problem med kostnader för både individ och samhälle. Trots det är skolan och lärarutbildningen illa rustad för detta, skriver gymnasieläraren Erik Rezazadeh.

Samverkan har skapat framgångsrik modell för VFU på förskolor och skolor

En viktig del av lärarutbildningen är den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU. På Högskolan i Halmstad bedrivs VFU och verksamhetsintegrerade dagar (VI-dagar) på övningsförskolor och övningsskolor. Slutrapporterna från försöksverksamheten visar att modellen har blivit så framgångsrik att den har permanentats i förtid.

När blivande bildlärare måste omförhandla sin syn på konst

När bildlärarstudenter arbetar med samtidskonst i sin utbildning innebär det för många en komplex lärprocess, där deras tidigare uppfattningar av bildämnet utmanas. Vissa ifrågasätter den starkt, andra anammar den och får en helt ny syn på bildpedagogik.

Ny möjlighet att utbilda sig till lärare på Högskolan Väst

Lärare är att av samhällets bristyrken. I utbildningsutbudet på Högskolan Väst till hösten 2020 erbjuds nu därför en kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) till ämneslärare som vänder sig till de som har högskoleutbildning i skolämnen men saknar lärarbehörighet.

Skolportens favorit:
Skrivdidaktik utvecklas bäst i klassrummet

Skrivdidaktik utvecklas bäst i klassrummet

Lärarutbildningen synliggör inte vad skrivundervisning är. Det menar forskaren Helen Winzell, som arbetat som gymnasielärare i svenska i många år och nyligen disputerade i ämnet skrivdidaktisk kunskap. Nu har hennes avhandling valts till Skolportens favorit.

Läs mer
SKOLPORTENS MAGASIN
Skolportens magasin
  Skolporten nr 3/2020 – ute 15 maj

Skolportens magasin

Intervju: Möt forskaren Gunnlaugur Magnússon, som saknar de mest fundamentala frågorna i debatten. Tema: Rollen som skolchef – så komplex och utsatt är den.

Läs mer här
Aktuella avhandlingar

Tyngd, sväng och empatisk timing – förskollärares kroppsliga kunskaper

Kan skicklighet kännas igen av en kollega? Det är en av frågorna som undersöker Maria Pröckl i sin avhandling om förskollärares kroppsliga kunskaper.

Becoming recognised as mathematically proficient: The role of a primary school teacher education programme

Andreas Ebbelind vill med sin avhandling bidra med insikt om hur erfarenheter från lärarutbildningen spelar roll i blivande lärares föreställningar om sig själva som lärare i matematik.

Skolbesökets osynliga bedömningsprocesser – en studie av hur lärarstudenters yrkeskunnande bedöms under verksamhetsförlagd utbildning

Kristina Henriksson har forskat om bedömning som företeelse i den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen.

Digital Competence and Ways of Thinking and Practising in Swedish Teacher Education: Experiences by teachers with a foreign teaching degree

Annika Käck vill med sin avhandlingen försöka förstå vilka nya sätt att tänka och praktisera lärare med en utländsk lärarexamen möter i den svenska lärarutbildningen, detta med fokus på digital kompetens.

Student teachers’ and beginning teachers’ coping with emotionally challenging situations

Henrik Lindqvist har undersökt hur lärarstudenter och nyblivna lärare hanterar emotionellt påfrestande situationer.

Se fler avhandlingar
Pedagogiska poddar
Poddar om utbildning och läraryrket

Poddar om utbildning och läraryrket

Det finns en mängd podcasts om undervisning, lärande och lärarprofessionen i sig: här länkar vi till ett urval, välkommen in och börja botanisera!

Läs mer
Forskarintervjuer

Kroppslig kunskap har stor betydelse i förskollärares arbete

Stor del av förskollärares vardagspraktik kan förstås i termer av kroppslighet. De använder sina kroppar hela tiden, i rummet och i relationen till barnen. Ändå är det kroppsliga inte riktigt föremål för samtal och reflektion inom förskolan, visar Maria Pröckl i sin avhandling.

Utmanande process att bli bildlärare

Många blivande lärare i ämnet bild har svårt att förhålla sig till det som utmanar dem i studierna. Det visar Eva Cronquist som utforskat vad som händer med bildlärarstudenter när de möter samtidskonst under olika skeden av utbildningen.

Olika skolerfarenheter påverkar lärares yrkesidentitet

Erfarenheter från den egna skolgången har stor betydelse när lärarstudenter formar sin yrkesidentitet. Här kan konflikter uppstå, konstaterar Andreas Ebbelind som forskat om lärarstudenters identitetsutveckling.

Prenumerera
Ta del av våra nyhetsbrev

Ta del av våra nyhetsbrev

Skolporten ger ut riktade nyhetsbrev för dig som är intresserad att ta del av nyheter, forskning och rapporter om förskola, grundskola, gymnasieskola samt för dig som är specialpedagog. Våra nyhetsbrev är kostnadsfria.

Bli prenumerant
Läs mer inom utvalda kategorier:
Lön och lönestatistik
Utmärkelser

Södertäljes skolor och förskolor får priset Guldtrappan 2020

Södertälje ligger i framkant när det gäller den digitala skolutvecklingen. Nu vinner kommunen utmärkelsen Guldtrappan.