Litteracitet

Rapporter, nyheter och aktuell forskning om hur man utvecklar förmågan att läsa och skriva, men också om läsning och litteratur i sig.

Mest läst just nu

Satsning på läskunnighet stoppade stöket

Specialpedagogerna trodde inte det var sant. Lästestet visade att det fanns barn på deras skola som var analfa­beter­ – trots att de hade gått flera år i skolan. Det blev startskottet för ett omfattande arbete som i slutändan lyckades vända en skola i kris.

Ras för läslusten i Pisa: ”Läsa är ingen prestation”

Svenska elevers läslust har minskat sedan förra Pisa-undersökningen. Anne-Marie Körling, lärare och tidigare läsambassadör, tipsar lärare om att skippa allt prat om krav.

Framgångsrikt läsprojekt på Drottninghögskolan

Alla barn har rätt till utbildning enligt FN:s konvention, som blivit svensk lag. På Drottninghögskolan lär eleverna sig läsa på idrottslektionen. ”Att kunna läsa är en demokratisk rättighet”, säger Tina Persson, studiepedagog.

Fortbildning
Skolbibliotek 2020
  Konferensen äger rum 5-6 maj 2020 i Stockholm.

Skolbibliotek 2020

Den nationella biblioteksstrategin slår fast att väl fungerande skolbibliotek är avgörande för att öka likvärdigheten i undervisningen. Dessutom bör skolbibliotekariens profession stärkas och samverkan med ledning och lärare öka. Som ett led i detta arbete bjuder vi in till två dagars fortbildning för skolbibliotekarier, skolledare och alla som samarbetar med biblioteket. Ta del av forskares, bibliotekariers, rektors, lärares, journalisters och författares perspektiv för att skapa ett kraftfullt och modernt skolbibliotek. Välkommen!

Läs mer och boka plats
Forskning och utveckling

Språkförmågan byggs i förskolan

Systematiska språklekar i förskolan kan förbättra barns läskunnighet, särskilt barn med lässvårigheter. Ann-Christina Kjeldsens studie har fått stor internationell uppmärksamhet.

The game that can spot preschoolers at risk for reading deficits

New screening app can identify struggling readers as early as preschool.

Tapping students’ interests to develop literary analysis skills

Passion blogging is a low-stakes chance for students to analyze texts of their choosing before they move on to complex literary texts.

Principal reads aloud every week to get students excited about reading — and it’s paying off

Students benefit from being paired with professional mentors, according to a study by researchers at the University of Houston. Data shows that students who work with professionals learn more and are more passionate about their career paths.

Writing should help kids “find their truth”

Give students a voice through writing.

Johan Ernestam: Om den svåra konsten att förstå vad där står

Läsförståelse handlar inte enbart om att läsa vad där står, utan också om att förstå vad där står. Johan Ernestam, utredare på Lärarförbundet, ger här en replik på Hans Bergströms argumentation i Svenska Dagbladet, om tolkningen av resultaten från den senaste Pisa-mätningen.

Lässtrategier för elevers läsförståelse

Skolforskningsinstitutet presenterar en systematisk översikt – en sammanställning av forskning om hur lässtrategier kan förbättra elevers läsförståelse. Översikten ger lärare ett värdefullt stöd för undervisning på vetenskaplig grund.

Samverkan mellan skola och bibliotek stärker barns läsning

Lärare, skol- och barnbibliotekarier kan dra nytta av varandras kompetenser. Alla yrkeskategorierna arbetar med att stärka barns läsning. Fast de har olika ingång i arbetet.

How to get kids to read books

Harwich and Dovercourt High School is focused on the benefits that reading books outside the classroom can bring.

Åke Sandstedt: Det är dags för lärarkåren att ta av sig offerkoftan

Lärare behöver vara goda förebilder, både vad gäller djupa ämneskunskaper och i att våga ifrågasätta och stå upp för en demokratisk och human världsbild. Det skriver Åke Sandstedt, författare samt pensionerad lärare i religion, psykologi och svenska.

Fortbildning
Svenska som andraspråk
  Konferensen äger rum 2-3 april i Malmö.

Svenska som andraspråk

Lärare i svenska som andraspråk har ett brett undervisningsområde. Utöver kursplanens innehåll ska läraren kunna sätta sig in i de flerspråkiga elevernas olika förmågor till inlärning av svenska språket. Under två dagar behandlar konferensen den senaste forskningen i ämnet, och praktiska exempel presenteras. Varmt välkommen!

Läs mer och boka plats
Fler nyheter

Nye läsambassadören – son till en analfabet

Göteborgaren Bagir Kwiek, 47, är Kulturrådets nya läsambassadör med uppdrag att sprida läslust och få fler att hitta till litteraturen.

Framgångsrikt läsprojekt på Drottninghögskolan

Alla barn har rätt till utbildning enligt FN:s konvention, som blivit svensk lag. På Drottninghögskolan lär eleverna sig läsa på idrottslektionen. ”Att kunna läsa är en demokratisk rättighet”, säger Tina Persson, studiepedagog.

Nya romska läsambassadören: ”ett viktigt symboliskt värde”

Nu är det klart vem som blir Kulturrådets nya läsambassadör – ett uppdrag som den här gången har ett uttalat fokus på den romska minoriteten.

Svenskläraren: ”Läsning på lektionstid är inte slösigt”

Svenskläraren Karin Herlitz är en förkämpe för bokläsning på lektionstid. ”Läsningen får man inte bara se på som något som äter lektionstid”, säger hon.

Ras för läslusten i Pisa: ”Läsa är ingen prestation”

Svenska elevers läslust har minskat sedan förra Pisa-undersökningen. Anne-Marie Körling, lärare och tidigare läsambassadör, tipsar lärare om att skippa allt prat om krav.

”Tidigt stöd avgörande för ökad likvärdighet”

Om Sverige alla elever ska kunna läsa, skriva, räkna när de lämnar trean behövs 5 000 nya speciallärare, skriver Åsa Fahlén, Lärarnas Riksförbund.

Här har eleverna lektioner i läsförståelse: ”Får stora konsekvenser”

Högstadieeleverna på Stenhammarskolan i Flen har sedan några år tillbaka lektioner i läsförståelse.

”Pojkar gynnas av den digitala läsningen”

I Sverige anser 40 procent av 15-åringarna att läsning är ”slöseri med tid”, enligt den senaste Pisamätningen. Trots detta höjer Sverige sitt resultat i läsförståelse i mätningen – framför allt är det killarna som förbättrar sig. En förklaring kan vara en ökad användning av multimedialt lärande i skolan, tror svenskläraren Annika Sjödahl.

Läsförståelse i Pisa 2018

Om relationen mellan läsförståelseuppgifterna i PISA och den svenska kursplanen. (pdf)

Satsning på läskunnighet stoppade stöket

Specialpedagogerna trodde inte det var sant. Lästestet visade att det fanns barn på deras skola som var analfa­beter­ – trots att de hade gått flera år i skolan. Det blev startskottet för ett omfattande arbete som i slutändan lyckades vända en skola i kris.

Rapporter om litteracitet

Läsförståelse i Pisa 2018

Om relationen mellan läsförståelseuppgifterna i PISA och den svenska kursplanen. (pdf)

Krönika
Läsning för livet
  Foto: Anna von Brömssen.

Läsning för livet

Vi sätter sällan fingret på vad läsningen gör med oss. Litteraturen skapar inte bara ett rikare liv för den enskilde, den skapar ett rikare samhälle för oss allihop. Det skriver Skolportens krönikör Karin Berg.

Läs hela krönikan
Nya avhandlingar om litteracitet

Skrivprocesser på högskolan. Text, plats och materialitet i uppsatsskrivandet

Genom att undersöka skrivprocesser på högskolan belyser Sofia Horts avhandling frågan om hur studenters dagliga akademiska skrivande blir till.

Addressing poor educational outcomes among children with out-of-home care experience: Studies on impact, pathways, and interventions

Hilma Forsman har undersökt om utbildning som en möjlig interventionsväg för att förbättra placerade barns framtidsutsikter.

Textsamtalens möjligheter och begränsningar i språkligt heterogena fysikklassrum

Jenny Uddling vill med sin avhandling bidra med kunskaper om lärares didaktiska val i samband med textsamtal i språkligt heterogena fysikklassrum, där flera elever är andraspråkselever.

Skriva historia. Literacyförväntningar och elevtexter i historieämnet på mellan- och högstadiet

Susanne Staf har utforskat centrala aspekter av de literacyförväntningar som elever i grundskolan möter i historieämnet.

The Nordic Model: Language games promoting literacy skills – a 10 year phonological intervention follow-up from kindergarten to grade 9

Ann-Christina Kjeldsens forskning handlar om språkleksprogram med syfte att förebygga lässvårigheter som gör att en del barn redan från skolstarten hamnar på efterkälken.

Webbkurs
Rättssäker betygssättning

Rättssäker betygssättning

Per Måhl och Bo Sundblad står bakom en ny unik webbaserad kurs kring lärares bedömningsarbete. Vad är du som lärare skyldig att göra för att betygen ska bli rättssäkra och likvärdiga? Och hur gör du det i praktiken? Första filmen i kursen kan du se gratis.

Besök kursens webbplats
Vetenskapliga artiklar

Genrekunskaper som ett led i läsförståelsearbetet

Robert Walldén har undersök textsamtal i årskurs 1 respektive årskurs 6, med syftet att utforska hur klassrumskommunikation kring skriftliga genrer kan främja bruket av lässtrategier.

Läs fler
Utvalt om dyslexi

”Elever som tas ifrån sina hjälpmedel under provet far illa”

En elev med dyslexi som anses behöva hjälpmedel för att nå kunskapsmålen måste få använda sina hjälpmedel även under nationella proven. Allt annat är helt galet, skriver Bengt-Erik Johansson, förbundsordförande Dyslexiförbundet, m.fl.

”Dyslektiska barn har rätt att lära sig läsa – med ögonen”

Ska Sverige, som det föregångsland det är, leda världen mot en modern, inkluderande och lustfylld analfabetism? skriver Ann-Charlotte Marteus på ledarplats.

”Alla barn har rätt att lära sig och att kunna läsa”

Personligen menar jag att alla behöver stå upp för det är varje barns rättighet att läsa och att kunna läsa. Att inte kunna läsa ordentligt är i allra högsta grad diskriminerande, skriver läraren Sara Bruun i ett blogginlägg.

”Inte ett barn till ska behöva utstå denna diskriminering”

Vi pratar om vikten av en likvärdig skola, men hur kan det då komma sig att elever systematiskt kan bli missbedömda och hållas utanför i en provsituation på grund av att man värderar olika sätt olika. Det värsta är att instruktionerna kommer ifrån högsta ort: Skolverket, skriver debattören Susanna Cederquist.

Ny dom: Diskriminering att inte tillåta hjälpmedel vid nationella prov

Örebro kommun ska betala 10 000 kronor i skadestånd till en elev med dyslexi som inte fått använda sina vanliga hjälpmedel vid nationella proven i svenska.  Advokaten som driver fallet rekommenderar kommuner att inte följa Skolverkets direktiv.

Ny dom: Diskriminering att inte tillåta hjälpmedel vid nationella prov

Örebro kommun ska betala 10 000 kronor i skadestånd till en elev med dyslexi som inte fått använda sina vanliga hjälpmedel vid nationella proven i svenska. Advokaten som driver fallet rekommenderar kommuner att inte följa Skolverkets direktiv.