Litteracitet

Rapporter, nyheter och aktuell forskning om hur man utvecklar förmågan att läsa och skriva, men också om läsning och litteratur i sig.

Mest läst just nu

Läsning bland barn minskar – mycket annat som konkurrerar

Barn och ungas läsning och läsförståelse minskar och föräldrar läser inte högt för sina barn i lika stor utsträckning som förr. Ju äldre barn blir desto mindre blir intresset för att läsa.

What Kids Are Reading 2019

Get your copy of this year’s What Kids Are Reading, the world’s largest annual study of K–12 student reading habits. (pdf)

Over 300,000 toddlers have never been read a nursery rhyme by their parents, study suggests

Over 300,000 toddlers have never been read a nursery rhyme by their parents, a Government survey suggests. Eight per cent of children aged under five in England have never learnt songs, poems or nursery rhymes, according to a Department for Education (DfE) poll of 2,685 mothers and fathers.

Fortbildning
Källkritik i fokus

Källkritik i fokus

I det informationssamhälle vi lever i är det ibland svårt att avgöra vad som är fakta respektive falska påståenden. Som lärare ska du förmedla vikten av källkritik men det är även viktigt att veta vilka faktorer som styr vårt källkritiska förhållningssätt samt vilka praktiska verktyg som finns till hjälp för att utesluta falsk information. Välkommen till en konferens med fokus på källkritik!

Läs mer och boka plats
Forskning och utveckling

Läsförståelse och undervisning om lässtrategier

Denna systematiska översikt – Läsförståelse och undervisning av lässtrategier – visar tydligt att lässtrategier inte är ett avgränsat och specifikt redskap utan snarare en myriad av redskap för att arbeta med texter och fördjupa sin läsförståelse. Översikten visar även att dessa olika varianter av lässtrategier är beforskade i olika utsträckning och att de lässtrategier som är beforskade uppvisar stor variation i effektivitet och ändamålsenlighet. (pdf)

Screen reading worse for comprehension, leads to overconfidence, new meta-analysis concludes

Reading from a screen may be worse for students’ comprehension than reading from paper, according to a report presented at the American Educational Research Association by University of North Dakota assistant education professor Virginia Clinton. Her findings suggest, she says, that reading from a screen is best-suited for ”light pleasure reading.”

Avhandling om skrivdidaktik utsedd till Skolportens favorit

Lärarutbildningen synliggör inte vad skrivdidaktik är. Det menar forskaren Helen Winzell, som arbetat som gymnasielärare i svenska i många år och nyligen disputerade i ämnet skrivdidaktisk kunskap. Nu har hennes avhandling valts till favorit av Skolportens lärarpanel.

Skolportens favorit: Skrivdidaktik utvecklas bäst i klassrummet

Lärarutbildningen synliggör inte vad skrivundervisning är. Det menar forskaren Helen Winzell, som arbetat som gymnasielärare i svenska i många år och nyligen disputerade i ämnet skrivdidaktisk kunskap. Nu har hennes avhandling valts till Skolportens favorit.

Rutiner ska underlätta skolornas arbete kring läs- och skrivsvårigheter

I Håbo kommun i Uppland pågår ett spännande processarbete för att få till en samsyn kring hur skolorna i kommunen ska arbeta med elever som har läs- och skrivutmaningar.

Olika skolämnen innebär olika förutsättningar för elevers meningsskapande

I skolans ämnesundervisning är språk och skriftspråk viktiga redskap för elevers meningsskapande. Frågan är på vilket sätt sådana olika redskap används i olika skolämnen? I en ny avhandling vid Umeå universitet visar Monica Egelström att i skolår 4-6 kan skolämnen variera i vilka resurser för meningsskapande elever möter. Därmed vilka möjligheter till literacyutveckling elever möter i olika skolämnen.

4 lies the system teaches school leaders about struggling readers

It’s time to separate myth from reality so we can support all readers.

Ulrika Wolff får årets Ingvar Lundbergpris

Ulrika Wolff, professor vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik, får priset för sin mångsidiga forskning kring läs- och skrivutveckling hos barn med läs- och skrivsvårigheter.

Läsförståelse och undervisning om lässtrategier

Syftet med den systematiska översikten är att sammanställa forskning om hur, varför och under vilka förutsättningar som undervisning i lässtrategier främjar elevers läsförståelse. Genom att undervisa elever i lässtrategier, som till exempel att visualisera, sammanfatta eller dra slutsatser, kan läraren erbjuda eleverna verktyg för att nå en djupare förståelse av de texter de läser. Översikten fokuserar på undervisning av elever från 10 till 19 år.

Deepening Independence in the Reading Workshop

More than half of elementary students’ reading lives take place while teachers work with other children. In literacy professor Lindsey Moses’ work to support differentiated instruction, she hears one common question: ”What are the rest of my students doing while I am running small groups?” Facilitate meaningful engagement for young readers with practices to guide independent instruction.

Fortbildning
Språkstörning

Språkstörning

Språket är nyckeln till kunskapsinhämtning och i dagens skola ställs höga krav på språklig och kommunikativ kompetens. För elever med språkstörning är många moment under skoltiden en svår utmaning. Ta del av en konferens som fokuserar på språkstörning – dess orsaker, konsekvenser och utmaningar. Hur kan du som lärare och pedagog stödja elever med språkstörning för ökade möjligheter till skolframgång?

Läs mer och boka plats
Fler nyheter

Skolan som vill få fler att upptäcka läsglädjen

Endast 38 procent av alla barn blir lästa för hemma. Därför har Sternöskolan i Karlshamn startat ett nytt projekt där alla på skolan, elever och lärare, ska läsa ut Bröderna Lejonhjärta under terminens gång.

Läkarstudenten Josefin har dyslexi – klarar utbildningen med smarta hjälpmedel

Medan klasskompisarna började läsa romaner på svenskalektionerna i skolan fick Josefin välja barnböckerna. Då trodde hon att hon var trögtänkt – nu är hon snart klar med läkarprogrammet.

Allt fler med funktionsnedsättning pluggar vidare

Den digitala utvecklingen har bidragit stort till att allt fler personer med till exempel adhd eller dyslexi går vidare till högre studier. 2018 fick drygt 17 000 studenter särskilt pedagogiskt stöd vid landets universitet och högskolor.

Over 300,000 toddlers have never been read a nursery rhyme by their parents, study suggests

Over 300,000 toddlers have never been read a nursery rhyme by their parents, a Government survey suggests. Eight per cent of children aged under five in England have never learnt songs, poems or nursery rhymes, according to a Department for Education (DfE) poll of 2,685 mothers and fathers.

Läskondisdagen ska ge barnen ork att läsa mer

Den internationella barnboksdagen den 2 april ska från och med nu heta Läskondisdagen. Det har Lärarstiftelsen utropat när de presenterade sina tankar vid en pressträff på tisdagen.

Låda full med barnböcker ska locka till högläsning

Kristinagårdens förskola i Västerås har startat ett barnboksprojekt som vänder sig till förskolebarnens föräldrar. Tanken är att få fler att läsa högt för sina barn.

Svært at teste tosprogede elever med ringe dansk ordforråd for ordblindhed

Risikotesten for ordblindhed omfatter elever med dansk som andet sprog i de yngste klasser. Andre test kan bruges til ældre tosprogede elever, som har et grundlæggende ordforråd på dansk. Anderledes ser det ud med elever med ringe erfaring med de danske bogstavers lyde.

”Ungas läskondis måste tränas för framtiden”

Hälften av Sveriges unga läser aldrig för nöjes skull. Det håller inte. Vi måste hjälpa fler unga att få upp sin läskondis och bli bokslukare, skriver Eva-Lis Sirén, Lärarstiftelsen, och fem författare och illustratörer.

Utgivningen av barn- och ungdomsböcker minskar

Den svenska utgivningen av barn- och ungdomsböcker minskar – för första gången på åtta år. Det visar Svenska barnboksinstitutets årliga bokprovning som presenteras idag.

Jenny Edvardsson: Så kan du arbeta med boksamtal

Jenny Edvardsson, prisbelönt lärare i svenska och historia, tipsar om boksamtal utifrån Aidan Chambers modell.

Rapporter om litteracitet

What and How Kids Are Reading 2019

The Book-Reading Behaviours of Pupils in British and Irish Schools. (pdf)

What Kids Are Reading 2019

Get your copy of this year’s What Kids Are Reading, the world’s largest annual study of K–12 student reading habits. (pdf)

Demokratins skattkammare : förslag till en nationell biblioteksstrategi

Här är förslaget till en nationell biblioteksstrategi för att stärka och utveckla hela det svenska biblioteksväsendet. (pdf)

Feedback i skrivundervisningen

Feedback i skrivundervisningen är Skolforskningsinstitutets tredje systematiska översikt. Bakgrunden till översikten är att formativ bedömning, till exempel i form av feedback, har lyfts fram av lärare som ett område där man efterfrågar ett tydligare stöd i den konkreta undervisningssituationen. (pdf)

Krönika
Läsning för livet
  Foto: Anna von Brömssen.

Läsning för livet

Vi sätter sällan fingret på vad läsningen gör med oss. Litteraturen skapar inte bara ett rikare liv för den enskilde, den skapar ett rikare samhälle för oss allihop. Det skriver Skolportens krönikör Karin Berg.

Läs hela krönikan
Nya avhandlingar om litteracitet

Interacting – coordinating text understanding in a student theatre production

I sin avhandling har Martin Göthberg undersökt hur gymnasieelever förstår dramatext i en process - från en första läsning av okänd text till den kroppsliga gestaltningen i form av teaterföreställningar för publik.

Samma lärare – olika praktiker?: en studie av literacy och meningsskapande i grundskolans tidiga ämnesundervisning

Hur organiseras och struktureras undervisning i skolämnena matematik och historia som förutsättningar för literacypraktiker? Det är en av frågorna som Monica Egelström utforskar i sin avhandling.

Aspects of Communication, Language and Literacy in Autism Child Abilities and Parent Perspectives

Emilia Carlssons forskning visar att strukturell språkförmåga, mätt med test på ord och meningsnivå, har stor betydelse för läsförmåga och återberättande hos barn med autism, men att språkförmågan inte kan förklara alla svårigheter.

Skrivande och blivande: konstruktioner av skönlitterärt skrivande i handböcker och läromedel 1979-2015

Sofia Pulls har undersökt hur skönlitterärt skrivande och skrivande subjekt konstrueras i handböcker och läromedel för skrivande, publicerade i Sverige åren 1979–2015.

Where is the critical in literacy?: Tracing performances of literature reading, readers and non-readers in educational practice

Skolan har möjlighet att använda litteraturläsning som en kritisk plats där elever kan utvecklas, och därmed minska risken för marginalisering. Det visar Elin Sundström Sjödin i sin avhandling.

Att tolka det sammansatta. Befästning och mönster i första- och andraspråkstalares tolkning av sammansättningar

Lisa Loenheim har undersökt och analyserat hur 200 gymnasieelever med olika språklig bakgrund tolkar etablerade och tillfälliga sammansättningar.

Webbkurs
Rättssäker betygssättning

Rättssäker betygssättning

Per Måhl och Bo Sundblad står bakom en ny unik webbaserad kurs kring lärares bedömningsarbete. Vad är du som lärare skyldig att göra för att betygen ska bli rättssäkra och likvärdiga? Och hur gör du det i praktiken? Första filmen i kursen kan du se gratis.

Besök kursens webbplats
Vetenskapliga artiklar

Inrutad pedagogik – serietidningen som verktyg i skolan

Serietidningar i skolan gör det möjligt för elever att arbeta med handling och känsla i berättelser och visar hur lärares och elevers personliga erfarenheter med serier bidrar till klassrumsarbetet, skriver Lars Wallner, LiU, i Venue.

Cognitive foundation skills following vocational versus general upper-secondary education: A long-term perspective

I Sverige syns stora skillnader i läsförmåga hos de som gått yrkesutbildningar med olika stor andel allmänna ämnen.

Läs fler
Utvalt om dyslexi

Läkarstudenten Josefin har dyslexi – klarar utbildningen med smarta hjälpmedel

Medan klasskompisarna började läsa romaner på svenskalektionerna i skolan fick Josefin välja barnböckerna. Då trodde hon att hon var trögtänkt – nu är hon snart klar med läkarprogrammet.

Allt fler med funktionsnedsättning pluggar vidare

Den digitala utvecklingen har bidragit stort till att allt fler personer med till exempel adhd eller dyslexi går vidare till högre studier. 2018 fick drygt 17 000 studenter särskilt pedagogiskt stöd vid landets universitet och högskolor.

Svært at teste tosprogede elever med ringe dansk ordforråd for ordblindhed

Risikotesten for ordblindhed omfatter elever med dansk som andet sprog i de yngste klasser. Andre test kan bruges til ældre tosprogede elever, som har et grundlæggende ordforråd på dansk. Anderledes ser det ud med elever med ringe erfaring med de danske bogstavers lyde.

Västeråspolitiker möter kritiken kring dyslexiutredning för barn

Liberalen Anna Lundberg som är ordförande i grundskolenämnden i Västerås möter kritiken om långa köer till dyslexiutredning för barn.

Regionrådet om dyslexiutredningar: Det är skolans ansvar

Regionrådet Barbro Larsson (C) är bekymrad över att västmanländska barn och föräldrar åker till andra landsting för att göra dyslexiutredningar.

Hjælp til ordblinde virker

Unge ordblinde har med den rette støtte lige så gode chancer for at gennemføre en ungdomsuddannelse som andre.