Moderna språk

Nyheter, rapporter och aktuell forskning för dig som undervisar i moderna språk.

Så ska fler lockas att läsa tyska

Allt färre elever läser tyska. För att öka intresset satsar Tysk-svenska handelskammaren 1,5 miljoner kronor i förhoppning om att fler elever ska lockas till språket. ”Fantastiskt! Alla satsningar på tyska språket är bra”, säger tyskläraren Mia Smith.

Satsning för att få fler att läsa tyska

Intresset för att lära sig tyska har rasat. Situationen är så oroande att Tysk-svenska handelskammaren satsar 5 miljoner kronor för att stötta skolor som vill satsa mer på tyskan. Om inget görs för att vända utvecklingen kan det bli svårt för företagen att hitta kompetent personal framöver.

Många väljer bort moderna språk

Moderna språk är det enda ämne i grundskolan som man kan välja bort. Samtidigt som allt fler fler höjer rösten för vikten av att kunna fler spåk och det från och med höstterminen blir det obligatoriskt för kommunerna att undervisa i moderna språk redan från årskurs 6 är det många elever som tröttnar och istället för moderna språk väljer förstärkning i svenska/engelska eller hemspråk.

Moderna språk – en utmaning för kommunerna

Närmare hälften av Värmlands kommuner har idag undervisning i moderna språk bara på högstadiet. Det vanligaste skälet till detta är att kommunerna har flera mindre skolor på landsbygden där det saknas behöriga språklärare.

Därför erbjuds språkundervisningen

Forskning visar att ju tidigare elever lär sig ett nytt språk, desto bättre resultat får eleven i språket, och det är en av anledningarna till att riksdagen nu beslutat att undervisning i moderna språk ska erbjudas från årskurs 6.

Forskningsnyheter

Avhandling analyserar hur svenska elever lär sig spanska

De spanska dåtidsformerna och hur de används ställer ofta till bekymmer för svenska elever som ska lära sig spanska. En ny avhandling analyserar hur inlärningsprocessen går till och vilka anledningar som kan ligga bakom svårigheterna med spanskans dåtidsformer.

Kommentarmaterial till kursplanen i moderna språk (reviderad 2017)

Kommentarmaterialet ger en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden som ligger bakom texterna i kursplanerna. (pdf)

Språk kan inte hämtas från nätet utan formas i huvudet

I en ny avhandling vid Umeå universitet undersöker Yvonne Knospe hur svenska gymnasieelever skriver på tyska, sitt andra främmande språk, och om deras skrivande kan förbättras genom undervisning i strategianvändning och genom reflektioner omkring lärandet.

Forskarintervjuer

Heterogen elevgrupp i modersmålsundervisningen

Bör styrdokumenten för modersmålsundervisning ses över? Den frågan ställer Amanda Walldoff, vars avhandling visar att det finns elever som inte kan skriva på arabiska, trots flera år med modersmålsundervisning.

Tvåspråkiga har inte bättre exekutiv förmåga

Jussi Jylkkä visar att tvåspråkiga personer inte tränar exekutiva funktioner, exempelvis arbetsminne, när de skiftar mellan språk. Därmed strider hans resultat mot tidigare forskning.

Så förbättrar svenska gymnasieelever sina texter på tyska

Elever som får undervisning om skrivstrategier och regelbundna reflektioner om det egna skrivandet producerar både  bättre och längre texter. Det visar Yvonne Knospe som forskat om hur svenska gymnasieelever skriver på tyska.

Känsla av utveckling motiverar till språkstudier

Känslan av att utvecklas och verkliga möten med människor som talar språket - detta är starka drivkrafter bakom studier av moderna språk. Erik Cardelús har forskat om vad som motiverar språkstuderande och fann bland dessa elever även en stor reslust och nyfikenhet på omvärlden .

Lärares språk är inte bara ord

Forskaren Oliver St John har studerat vad som händer i klassrumsdialogen mellan lärare och elever på en gymnasieskola med en flerspråkig profil.

Avhandlingar

EL APRENDIZAJE DEL ASPECTO VERBAL EN LOS TIEMPOS DEL PASADO ESPAÑOL. El pretérito perfecto simple y el imperfecto en estudiantes de ELE en Suecia.

Fernando López Serrano visar i sin avhandling hur inlärningsprocessen i spanska går till. Från de första stadierna  tills eleverna behärskar språket näst intill flytande.

Arabic in Home Language Instruction: Language Acquisition in a Fuzzy Linguistic Situation

Kursplanen i modersmål tar inte i tillräcklig utsträckning hänsyn till språk med diglossi och språk som inte skrivs med  den latinska skriften och att detta kan leda till godtycklig bedömning. Det visar Amanda Walldoff i sin avhandling.

Writing in a third language: a study of upper secondary students’ texts, writing processes and metacognition

Yvonne Knospe visar att undervisning som innehåller element av både traditionellt processkrivande och self-regulated-learning främjar de lärandes skrivutveckling.

Utvecklingsartikel
Bättre samtal på moderna språk med speed-dating

Bättre samtal på moderna språk med speed-dating

Självförtroendet steg hos eleverna i moderna språk när de fick träna muntlig kommunikation i form av speed-dating. Enkelt och utvecklande, konstaterar spansklärare David Aguirre Alvarado och Cajsa Hansen, lärare i franska på Myrsjöskolan i Nacka.

Läs mer
Fortbildning
För dig som undervisar i spanska

För dig som undervisar i spanska

Som spansklärare står du inför utmaningen att skapa en verklighetsförankrad och varierad undervisning som ska motivera elevgruppen och bibehålla intresset för språket. Under två dagar får du ta del av föreläsningar både på spanska och svenska kring aktuella och intresseväckande områden. Konferensen ger dig även en möjlighet att inspireras av andras idéer och goda exempel.

Se hela programmet
Fortbildning
För dig som undervisar i franska

För dig som undervisar i franska

Ta del av föreläsningar kring bland annat bedömning och planering, motivation, digitala verktyg samt hur du kan stimulera till muntlig aktivitet i klassrummet. Få ett språkbad och lyssna på föreläsningar både på franska och svenska kring forskning och intresseväckande områden. Bienvenue!

Se hela programmet
Fortbildning
För dig som undervisar i tyska

För dig som undervisar i tyska

Välkommen till en konferens som ger dig både teoretiska och praktiska perspektiv på tysk språkdidaktik och forskning! Ta del av föreläsningar kring bland annat bedömning och planering, digitala verktyg samt hur du kan stimulera till muntlig aktivitet i klassrummet. Få ett språkbad och lyssna på föreläsningar både på tyska och svenska kring forskning och intresseväckande områden. Herzlich willkommen!

Läs mer
Skolportens magasin
Tema: Valet 2018
  Nytt nr ute 16 maj

Tema: Valet 2018

Forskarna om vilka som är de viktigaste skolpolitiska frågorna inför valet 2018. Dessutom: Stor intervju med Peyman Vahedi, om att driva förändring – och att inte vara i vägen som rektor.

Läs mer och prenumerera här!