Moderna språk

Nyheter, rapporter och aktuell forskning för dig som undervisar i moderna språk.

Språkutvecklande arbetssätt i språkundervisning

Inom språkämnena är ett viktigt kriterium för högre betyg att eleverna kan variera sitt språk. Variera? Vad exakt innebär det? När jag frågar mina elever om de vet vad de ska göra när de ska variera sitt språk så skakar de på huvudet. Johanna Lundström lektor i svenska som andraspråk vid Linnéuniversitetet, djupdyker i instruktionen ”variera ditt språk”.

Moderna språk och årskurs 6 – nytt krav från hösten 2018

Språklärarnas riksförbunds medlemstidning Lingua har intervjuat Roger Persson, undervisningsråd på Skolverket, om de nya reglerna för moderna språk: ”Alla skolor kommer att behöva erbjuda moderna språk inom ramen för språkval senast i årskurs 6. Från höstterminen nästa läsår ska språkval finnas senast i årskurs 6 och så ska eleverna också få betyg i moderna språk i årskurs 6”, förtydligar Roger.

Elever bussas till språkundervisningen

Från och med hösten är det obligatoriskt att man från årskurs 6 skall läsa moderna språk. I Mörbylånga kommun är det inte möjligt att erbjuda språkundervisning med behöriga lärare med mindre än att man bussar eleverna till en annan skola.

Karta: Stora skillnader i ämnesbehörighet över landet

Krisen för moderna språk blir allt värre. 64 kommuner saknar behöriga lärare i franska, 50 i spanska och 31 i tyska i grundskolan. Det kan innebära problem både för undervisning och betygsättning. Här kan du utforska behörigheten per ämne i varje kommun.

Världsspråket som försvann från den svenska skolan

Om vi vill främja franskstudier kanske vi inte ska lägga allt fokus på Frankrike. I stället kan vi betona att franska är officiellt språk i 30 länder, talas i världens samtliga kontinenter och framför allt växer i Afrika – vars befolkning i sin tur växer snabbare än resten av världens.

Forskningsnyheter

Avhandling analyserar hur svenska elever lär sig spanska

De spanska dåtidsformerna och hur de används ställer ofta till bekymmer för svenska elever som ska lära sig spanska. En ny avhandling analyserar hur inlärningsprocessen går till och vilka anledningar som kan ligga bakom svårigheterna med spanskans dåtidsformer.

Kommentarmaterial till kursplanen i moderna språk (reviderad 2017)

Kommentarmaterialet ger en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden som ligger bakom texterna i kursplanerna. (pdf)

Språk kan inte hämtas från nätet utan formas i huvudet

I en ny avhandling vid Umeå universitet undersöker Yvonne Knospe hur svenska gymnasieelever skriver på tyska, sitt andra främmande språk, och om deras skrivande kan förbättras genom undervisning i strategianvändning och genom reflektioner omkring lärandet.

Forskarintervjuer

Heterogen elevgrupp i modersmålsundervisningen

Bör styrdokumenten för modersmålsundervisning ses över? Den frågan ställer Amanda Walldoff, vars avhandling visar att det finns elever som inte kan skriva på arabiska, trots flera år med modersmålsundervisning.

Tvåspråkiga har inte bättre exekutiv förmåga

Jussi Jylkkä visar att tvåspråkiga personer inte tränar exekutiva funktioner, exempelvis arbetsminne, när de skiftar mellan språk. Därmed strider hans resultat mot tidigare forskning.

Så förbättrar svenska gymnasieelever sina texter på tyska

Elever som får undervisning om skrivstrategier och regelbundna reflektioner om det egna skrivandet producerar både  bättre och längre texter. Det visar Yvonne Knospe som forskat om hur svenska gymnasieelever skriver på tyska.

Känsla av utveckling motiverar till språkstudier

Känslan av att utvecklas och verkliga möten med människor som talar språket - detta är starka drivkrafter bakom studier av moderna språk. Erik Cardelús har forskat om vad som motiverar språkstuderande och fann bland dessa elever även en stor reslust och nyfikenhet på omvärlden .

Lärares språk är inte bara ord

Forskaren Oliver St John har studerat vad som händer i klassrumsdialogen mellan lärare och elever på en gymnasieskola med en flerspråkig profil.

Avhandlingar

EL APRENDIZAJE DEL ASPECTO VERBAL EN LOS TIEMPOS DEL PASADO ESPAÑOL. El pretérito perfecto simple y el imperfecto en estudiantes de ELE en Suecia.

Fernando López Serrano visar i sin avhandling hur inlärningsprocessen i spanska går till. Från de första stadierna  tills eleverna behärskar språket näst intill flytande.

Arabic in Home Language Instruction: Language Acquisition in a Fuzzy Linguistic Situation

Kursplanen i modersmål tar inte i tillräcklig utsträckning hänsyn till språk med diglossi och språk som inte skrivs med  den latinska skriften och att detta kan leda till godtycklig bedömning. Det visar Amanda Walldoff i sin avhandling.

Writing in a third language: a study of upper secondary students’ texts, writing processes and metacognition

Yvonne Knospe visar att undervisning som innehåller element av både traditionellt processkrivande och self-regulated-learning främjar de lärandes skrivutveckling.

Utvecklingsartikel
Bättre samtal på moderna språk med speed-dating

Bättre samtal på moderna språk med speed-dating

Självförtroendet steg hos eleverna i moderna språk när de fick träna muntlig kommunikation i form av speed-dating. Enkelt och utvecklande, konstaterar spansklärare David Aguirre Alvarado och Cajsa Hansen, lärare i franska på Myrsjöskolan i Nacka.

Läs mer
Fortbildning
För dig som undervisar i spanska

För dig som undervisar i spanska

Som spansklärare står du inför utmaningen att skapa en verklighetsförankrad och varierad undervisning som ska motivera elevgruppen och bibehålla intresset för språket. Under två dagar får du ta del av föreläsningar både på spanska och svenska kring aktuella och intresseväckande områden. Konferensen ger dig även en möjlighet att inspireras av andras idéer och goda exempel.

Se hela programmet
Fortbildning
För dig som undervisar i franska

För dig som undervisar i franska

Ta del av föreläsningar kring bland annat bedömning och planering, motivation, digitala verktyg samt hur du kan stimulera till muntlig aktivitet i klassrummet. Få ett språkbad och lyssna på föreläsningar både på franska och svenska kring forskning och intresseväckande områden. Bienvenue!

Se hela programmet
Fortbildning
För dig som undervisar i tyska

För dig som undervisar i tyska

Välkommen till en konferens som ger dig både teoretiska och praktiska perspektiv på tysk språkdidaktik och forskning! Ta del av föreläsningar kring bland annat bedömning och planering, digitala verktyg samt hur du kan stimulera till muntlig aktivitet i klassrummet. Få ett språkbad och lyssna på föreläsningar både på tyska och svenska kring forskning och intresseväckande områden. Herzlich willkommen!

Läs mer
Skolportens magasin
Tema: Skola på vetenskaplig grund?

Tema: Skola på vetenskaplig grund?

Det är lättare sagt än gjort när akademi och praktik ska samverka för forskningsbaserad undervisning. Dessutom: Stor forskningsbilaga!

Läs mer och prenumerera här!