Studie- och yrkesvägledning

Här belyser vi studie- och yrkesvägledningens viktiga funktion för att hjälpa eleverna att göra hållbara val för sin framtid. Utöver nyheter hittar du debatt, forskning och rapporter i ämnet.

Mest läst om vägledning senaste kvartalet

Hon vill vidga elevernas perspektiv

Josefin Johansson som är studie- och yrkesvägledare, har märkt av trenden att allt fler tjejer väljer bygg. Hon jobbar dagligen med att vägleda elever och vidga deras perspektiv när de resonerar kring framtida yrkesval, och genusperspektivet är en viktig del i hennes arbete.

Elever: Frygten for at vælge forkert får unge til at gå i stå

Bedre og mere vejledning er en af de ting, der kan hjælpe unge med at finde fodfæste, mener gymnasieeleverne.

Prao ska ändra synen på kommunarbete

Varbergs kommun erbjuder alla elever prao på deras egna förvaltningar och hoppas på så sätt locka eleverna till kommunen i framtiden.

Konferens för dig som är
Studie- och yrkesvägledare

Studie- och yrkesvägledare

Forskning visar att en kvalificerad studie- och yrkesvägledning verkligen har effekt och hjälper eleverna att göra medvetna val. En stor utmaning ligger i det omfattande utbudet av utbildningar, arbetslivets snabba förändringar, utvecklingen av nya yrken och samhällets digitalisering. Det gör att studie- och yrkesvägledningen är av större betydelse än någonsin.

Läs mer och boka plats
Nyheter

Elever: Frygten for at vælge forkert får unge til at gå i stå

Bedre og mere vejledning er en af de ting, der kan hjælpe unge med at finde fodfæste, mener gymnasieeleverne.

Hon vill vidga elevernas perspektiv

Josefin Johansson som är studie- och yrkesvägledare, har märkt av trenden att allt fler tjejer väljer bygg. Hon jobbar dagligen med att vägleda elever och vidga deras perspektiv när de resonerar kring framtida yrkesval, och genusperspektivet är en viktig del i hennes arbete.

”Fullfölj arbetet med stärkt yrkesvägledning”

Att underlätta och utveckla kontakten mellan skolan och näringslivet är nödvändigt för att ge elever en reell chans att göra väl underbyggda studie- och yrkesval. Den nya regeringen bör därför ta tillvara förslagen till förbättringar av studie- och yrkesvägledningen, skriver Per Jonasson, Svenska Kyl & Värmepumpföreningen.  

”Unik chans att stärka studie- och yrkesvägledningen”

Under måndagen firas Vägledningens dag för att uppmärksamma den avgörande framtidsfrågan hur man som ung människa ska hitta rätt i myllret av utbildningar och jobb, skriver Lärarnas Riksförbundets Åsa Fahlén.

Prao ska ändra synen på kommunarbete

Varbergs kommun erbjuder alla elever prao på deras egna förvaltningar och hoppas på så sätt locka eleverna till kommunen i framtiden.

Falun i framkant med utbildningsplikten

Studie- och yrkesvägledningsträffar har genererat i att fler nyanlända sökt in till yrkesutbildningar.

Företagsbesöken en lära för livet

Efter nästan tjugo år som studie- och yrkesvägledare på Erik Dahlbergsgymnasiet i Jönköping är Karin Röstedal väl medveten vikten av att koppla samman skola och näringsliv. Hon har själv jobbat hårt för att bygga upp ett kontaktnät.

Nu införs prao i Halmstad

Dags för prao på högstadiet. Återigen får åttor och nior pröva på arbetslivet ute på arbetsplatser. Arbetsgivarna välkomnar beskedet med öppna armar. Som en följd av riksdagens beslut har Halmstads kommun anställt Bob de Vries som praosamordnare. ”Detta är en viktig del i skolans arbete att förbereda elever inför studieval och arbetsliv”, säger Bob de Vries.

”Svensk syv måste kämpa för att få lektionstid”

Många svenska elever får inte den studie- och yrkesvägledning som de har rätt till enligt skollagen. Det visar flera utvärderingar och granskningar som har gjorts de senaste åren.

Obligatorisk syv på schemat lyfter gymnasiet

Var tredje elev i Sverige tar inte examen från gymnasiet. I Finland har man inte alls samma problem. Där står eleverna väl rustade inför valet till gymnasiet och högskolan.

Fortbildning för dig som undervisar i

Lärare i svenska som andraspråk har ett brett undervisningsområde. Utöver läroplanens innehåll ska läraren även kunna sätta sig in i de flerspråkiga elevernas olika förmågor till inlärning av svenska språket. Under två dagar behandlar konferensen den senaste forskningen i undervisningsämnet men även praktiska exempel presenteras.

Läs mer och boka plats
Forskning och utveckling

SYV – hela skolans ansvar

Hur kan du som lärare arbeta med SYV i alla ämnen? På Frillesåsskolan i Kungsbacka arbetar lärarna utifrån SYV-modellen ”Modell på två ben”. Lärlabbet förklarar vad detta innebär och vilka möjligheter det ger eleverna. Genom att få in SYV i undervisningen kan ämneskunskaper tränas mer och ge bättre insikt i vad det finns för yrkesval att göra (webb-tv).

Så kan lärare stärka nyanlända elever

Studiehandledningen på modersmålet är ett viktigt stöd för att nyanlända elever ska klara skolan. ”En svag punkt är samarbetet mellan läraren och handledaren”, säger Karin Sheikhi som skrivit en bok om hur studiehandledningen kan utvecklas.

Studie- och yrkesvägledning i undervisningen

Stödmaterialet ingår i Skolverkets arbete för att stärka studie- och yrkesvägledningen i skolan. Det vänder sig i första hand till dig som är lärare på gymnasieskolans och gymnasiesärskolans utbildningar men även till huvudmän, rektorer, studie- och yrkesvägledare och annan personal i skolan. (pdf)

avhandlingar

Att skapa framtid. En analys av interaktionen i studie- och yrkesvägledande samtal med unga i migration

Vägledande samtal med individer i migration framstår som mer oförutsägbara och komplexa än med vägledningssökande som har svensk skolbakgrund. Det visar Åsa Sundelin i sin avhandling om vilka förutsättningar för att forma framtiden som människor i migration erbjuds i studie- och yrkesvägledande samtal.

Grynnor och farleder i karriärvalsprocessen. Unga med rörelsehinder och deras handlingsutrymme

Vilka faktorer hämmar respektive främjar karriärvalsprocessen över tid hos personer med rörelsehinder, utifrån deras eget perspektiv? Det handlar Elisabet Söderbergs avhandling om.

VIDEO
Forskning
Viktiga vägval

Viktiga vägval

Studie- och yrkesvägledare behöver se mer till nyanlända elevers konkreta situation. Det menar Åsa Sundelin, som i sin avhandling undersökt hur samtalen ser ut mellan dessa elever och studie- och yrkesvägledare.

Läs hela intervjun
Forskarintervjuer

Otillräckligt stöd i övergången till arbetslivet för elever med ADHD och Aspergers syndrom

​S​kolan behöver stärka ​och kombinera ​det pedagogiska och psykosociala stödet till elever med ADHD och ​A​sperger​s syndrom​​,​ för att underlätta övergången till vidare studier eller arbete.​ Det menar forskaren Vedrana Bolic Baric​.

Temabrev
  Foto: Ryan Tauss/Unsplash

Missade du vårt specialutskick om studie- och yrkesvägledning? Du kan läsa ikapp här.

Läs temabrevet
Rapporter

Om studie- och yrkesvägledning i västsverige

I en ny rapport från Västsvenska Handelskammaren undersöker man hur studie- och yrkesvägledningen fungerar i Västsverige. I rapporten intervjuas  65 högstadierektorer på skolor i 17 kommuner, därtill har kommunernas politiska styrdokument granskats. Var tredje rektor upplever att huvudmannen inte ställer några krav på dem för arbetet med studie- och yrkesvägledningen och var femte att de inte avrapporterar arbetet till någon.

Pluggparadoxen – Om ungas studieval & yrkesutbildningarnas oförtjänta rykte

Vad grundar de unga sina studie- och yrkesval på? Hur mycket vet de om arbetsmarknaden? Vad tänker de egentligen om yrkesutbildningarna? Det har vi undersökt tillsammans med analysföretaget Ungdomsbarometern genom att fråga 15 994 ungdomar och 542 studie- och yrkesvägledare, vars svar sammanställts i den här rapporten. (pdf)

Studie- och yrkesvägledningens utmaningar

Vikten av vägledning – studie- och yrkesvägledningens utmaningar. En rapport från Svenskt Näringsliv.

Studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar – exempel från grundskolor, grundsärskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildning

I denna exempelsamling delar 44 skolor och vuxenutbildningar med sig av sina upplägg där lärare, ofta med stöd av studie- och yrkesvägledare, integrerat studie- och yrkesvägledning på olika sätt i sin undervisning. Flertalet av exemplen visar på elevernas ökade förståelse för hur skolarbetet påverkar deras möjligheter till vidare studier och val av yrke och på ökad studiemotivation. (pdf)

Vägledning måste bli hela skolans ansvar

I undersökningen har studie- och yrkesvägledare i grundskola, gymnasieskola och inom vuxenutbildningen fått svara på hur de upplever att de nationella styrdokumenten och de allmänna råden efterlevs och fungerar i praktiken. (pdf)

Styrning och organisation av den breda studie- och yrkesvägledningen

Rapporten ger en historisk och internationell överblick samt presenterar framgångsfaktorer och svagheter utifrån aktuella och konkreta initiativ om att stärka studie- och yrkesvägledningen. (pdf)

Fortbildning
Elevhälsa

Elevhälsa

I ett fungerande elevhälsoarbete möts eleverna där de är och har ett kompensatorisk uppdrag för att alla elever ska nå skolframgång och en god hälsa. Ledord i arbetet är salutogent förhållningssätt med tvärprofessionella team. Men hur får man det att fungera i praktiken? Vilka är framgångsfaktorerna när man ska utveckla sitt elevhälsoarbete och arbeta hälsofrämjande? Välkommen till två givande dagar med elevhälsoarbetet i fokus!

Läs mer och boka plats