Vuxenutbildning

Här samlar vi nyheter och forskning om vuxenutbildning, yrkesutbildning, komvux, sfi och mycket mer.

  2246 Dela:
Mest läst denna månad

Här är skolans nya lagar och regler

Under sommaren träder ett antal nya lagar och regler för skolan i kraft.

Staten finansierar all utbildning inom regionalt yrkesvux under 2020

Regeringen har beslutat om en ny förordning om extra statsbidrag för regionalt yrkesvux. Därmed är det klart att staten finansierar alla platser inom regionalt yrkesvux under hela 2020.

Ny försöksverksamhet öppnar för snabbare väg till YH-examen

Från och med idag kan utbildningsanordnare inom yrkeshögskolan ansöka om att ingå i försöksverksamheten YH-flex.

Fortbildning
Vuxenutbildning
  Konferensen äger rum 15 oktober 2020 i Stockholm.

Vuxenutbildning

Välkommen till en heldag med fokus på vuxnas lärande! Ta del av föreläsningar och praktiknära exempel som bland annat handlar om det aktuella temat fjärr- och distansundervisning. Konferensen vänder sig till samtliga pedagoger verksamma inom vuxenutbildning.

Läs mer och boka plats
Nyheter

Staten finansierar all utbildning inom regionalt yrkesvux under 2020

Regeringen har beslutat om en ny förordning om extra statsbidrag för regionalt yrkesvux. Därmed är det klart att staten finansierar alla platser inom regionalt yrkesvux under hela 2020.

”Det krävs satsningar på digitalisering och utbildning”

För att Sverige ska kunna starta om och komma ut starkt på andra sidan av coronakrisen krävs det satsningar inom en rad olika områden, enligt IVA, Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien.

Förslag om skolans framtid på remiss

Under våren har utbildningsminister Anna Ekström tagit emot förslag från två stora utredningar på skolområdet. Nu går regeringen vidare med arbetet genom att skicka förslagen på remiss till bland annat berörda myndigheter, kommuner, intresseorganisationer och fackförbund.

Utredningen om planering och dimensionering av komvux och gymnasieskola

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat SOU 2020:33 Gemensamt ansvar – en modell för planering och dimensionering av gymnasial utbildning. (pdf)

Orolig framtid för ensamkommande ungdomar

En del av de elever som omfattas av den så kallade gymnasielagen har nu gått ut gymnasiet. För att få stanna i Sverige måste de inom ett halvår skaffa en fast anställning.

Aktuell forskning och utveckling

Studieteamet utvecklar elevhälsoarbetet i vuxenutbildningen

Samverkan, samsyn och respekt för varandras professioner är viktiga frågor när det centrala Studieteamet i Stockholms stad utvecklar sitt eget arbete och stödet till vuxenutbildningarna.

Tvåspråkigt – men till vilket pris?

Mer disciplin och föräldrars drömmar om en framtida internationell karriär för sina barn. Det kan förklara en av trenderna i svensk skola, att fler svenskspråkiga familjer väljer engelsk­språkiga grundskolor. Men försämrade kunskaper i svenska och stressade elever kan bli resultatet, visar språkforskaren Jeanette Toths fallstudie.

Stöd för lärare inom vuxenutbildning med anledning av coronapandemin

Skolforskningsinstitutet har nyligen publicerat en systematisk översikt om individanpassad vuxenutbildning med stöd av digitala verktyg. Där ingår forskning som kan hjälpa lärare inom vuxenutbildning att hantera de nya förutsättningar för undervisning som uppstått till följd av coronapandemin.

Sfi – Hur jag arbetar på distans med 1A alfa

Här kan man läsa sfi-lärare Lisa Carlsson beskrivning av sitt distansupplägg för elever på A-kursen.  

”Jag blev eld och lågor” – professorn omvandlade lärarnas stöd till nyanlända till praktiknära forskning

De nyanlända tonårstjejerna behöver extra stöd för att lyckas nå målen i ämnet idrott och hälsa. Det insåg två lärare när de såg hur deras elever hade svårt för att hoppa, krypa, balansera – och vinkla ut fötterna. Det som började som ett tidsbestämt projekt för att förbättra rörelseförmågan är nu praktiknära forskning vid Örebro universitet, med en examensuppsats som första steg.

Distansundervisning för sfi-elever på kurs A?

Lisa Carlson, sfi-lärare på Hyllie Park folkhögskola i Malmö, delar här med sig av hur hon lagt upp undervisningen på distans för elever som läser kurs A på sfi. Blogg, whatsapp, qr-koder och modersmålsstöd är viktiga delar i upplägget.

Skola hemma – experterna : Hur går det med SFI-undervisningen?

Vilka särskilda utmaningar innebär det att undervisa i SFI på distans? Catharina Johansson är SFI-lärare och beskriver hur bloggen blivit ett nytt och viktigt verktyg för henne att dela ut uppgifter och kommunicera med eleverna på. Karin Sandwall, på Nationellt centrum för svenska som andraspråk, berättar om vilket stöd lärare har rätt till och efterfrågar tydligare riktlinjer från regeringen för om eleverna får vara i skolans lokaler. (webb-tv)

Skola hemma – experterna : Måla, bygga och installera el hemifrån

Att undervisa i praktiska kurser utan att träffa sina elever ställer krav på nya lösningar. Madelen Carlander Lundén är yrkeslärare i måleri vid byggprogrammet på Bäckadalsgymnasiet. Hon berättar om filmklipp som hon och hennes kollegor gjort till sina elever om bland annat ergonomi. Johan Albertsson, rektor på samma skola, tror att flera av de moment som nu utvecklas för distansundervisningen kommer att fungera positivt även när skolan återgått till normalläge. (webb-tv)

Forskarintervjuer

Feminin medelklass norm på gymnasiets frisörutbildning

Ett feminint medelklassideal präglar gymnasiets frisörutbildning. Men eleverna har oftast en arbetarbakgrund, visar Eva Klope som forskat om hur tjejer fostras in i frisöryrket.

Ny modell för individualisering av matematikundervisning för vuxna

För att kunna individualisera undervisningen för vuxna behöver läraren kunskap om de studerandes förkunskaper och drivkrafter. Det konstaterar Linda Ahl som har tagit fram en modell för matematikundervisning för vuxna i Kriminalvården.  

Fler elevröster i mångkulturell historieundervisning

I mångkulturella klasser ger historielärare mer plats för elevernas egna berättelser. Det visar Kenneth Sandelin som forskat om historieundervisning i klassrum där många elever har bakgrund i andra länder.

Lärare viktiga för att barn till migranter lyckas i arbetslivet

Lärare spelar ofta en avgörande roll för att barn till migranter ska lyckas förverkliga sina ambitioner inom utbildning och arbete. Pinar Aslan belyser de positiva faktorer som gör att barn till migranter tar sig in på arbetsmarknaden. 

Folkhögskolans syn på globala rättvisefrågor förändras över tid

Globala rättvisefrågor är en del av folkhögskolans identitet. Sofia Österborg Wiklunds forskning visar hur den bytt skepnad genom åren och hur folkhögskolans transnationella kurser skiftat fokus över tid.

Kunskaper underordnade vid kunskapsvalidering

Bristen på yrkeslärare väger tungt vid validering av yrkeskunskaper. Det konstaterar Maria Johansson som har forskat om vilka idéer, kunskapsbegrepp och policyer som styr antagningen till yrkeslärarutbildningen.

Elever i svenska som andraspråk underskattar sin ordkunskap

Elever i svenska som andraspråk har en tendens att underskatta sina ordkunskaper. Det visar Richard LaBontee som forskat om ordförråd och språkinlärning.

Lärarrespons viktig för studenter som läser svenska som andraspråk

Vuxna nybörjarstudenter i svenska som andraspråk sätter högt värde på lärararrespons, både i form av beröm och kritik. Respons är ett viktigt moment i språkutvecklingen, konstaterar Liivi Jakobson.

Beskrivning av skrivandets syfte förändras över tid

I gymnasieläromedel om skrivande från 80-talet betonas det skönlitterära berättandet. I en modern utgåva av samma läromedel har fokus flyttats mot det redogörande skrivandet och det skönlitterära nämns nästan inte alls, konstaterar Sofia Pulls i sin avhandling.

Så utvecklar gymnasieelever en yrkesidentitet

För att skapa en yrkesidentitet behöver gymnasieelever på yrkesprogram utveckla en lyhördhet över hur man går till väga för att möta servicetagares behov. Det visar Martina Wyszynska Johansson som forskat om hur elever formas som yrkespersoner.

Konferenser
Rapporter om vuxenutbildning

Gemensamt ansvar – en modell för planering och dimensionering av gymnasial utbildning

I detta betänkande redovisar Utredningen om planering och dimensionering av komvux och gymnasieskola uppdraget att föreslå hur utbildning inom gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna bättre kan planeras och dimensioneras utifrån regionala och nationella kompetensbehov. (Del 2)

Gemensamt ansvar – en modell för planering och dimensionering av gymnasial utbildning

I detta betänkande redovisar Utredningen om planering och dimensionering av komvux och gymnasieskola uppdraget att föreslå hur utbildning inom gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna bättre kan planeras och dimensioneras utifrån regionala och nationella kompetensbehov. (Del 1)

Coronapandemins påverkan på vuxenutbildningen

Söktrycket när det gäller sfi och särvux har gått ned, men det är för tidigt att säga om avhoppen blivit fler under vårens coronapandemi. Det är några av resultaten av en undersökning som Skolverket gjorde i maj hos ett antal komvux-huvudmän. (pdf)

Remiss SOU 2019:69 Validering – för kompetensförsörjning och livslångt lärande

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat SOU 2019:69 Validering – för kompetensförsörjning och livslångt lärande. (pdf)

Organisering och erbjudande av utbildningsplatser för vissa nyanlända invandrare – Kommunernas arbete med utbildningsplikten

Syftet har varit att utifrån denna rapport skapa kunskapsunderlag för att genomföra kvalitetsgranskning av den kommunala vuxenutbildningen i ett senare skede. Av särskilt intresse är erbjudandet av utbildningsplatser och möjligheter och hinder för denna målgrupp att studera sfi samtidigt med annan vuxenutbildning. (pdf)

Uppdrag att representera Sverige i implementeringen av EU:s resolution om en agenda för vuxnas lärande

Redovisning av uppdrag om att representera Sverige i arbetet med att implementera EU:s resolution om en agenda för vuxnas lärande. (pdf)

Yrkesinriktad kommunal vuxenutbildning på entreprenad

Under senare år har yrkesutbildningen för vuxna byggts ut. År 2018 studerade mer än hälften av kursdeltagarna på Komvux hos en annan anordnare än kommunen. Skolinspektionen har granskat kvaliteten i huvudmännens uppföljning och kontroll av yrkesinriktad kommunal vuxenutbildning på entreprenad. (pdf)

Tilläggsdirektiv till utredningen Stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk (KLIVA)

Utredningen får ett utvidgat uppdrag och utredningen förlängs. (pdf)

Utvärdering av implementering av EU:s Agenda 4

Denna rapport utvärderar kommunernas förutsättningar att implementera EU:s agenda 4. EU-agendan är ett initiativ av EU kommissionen inom utbildning och mer specifikt vuxenutbildning. (pdf)

Sammanställning av regionala dialoger om vuxenutbildning 2019

I de regionala dialogerna 2019 berördes en rad områden kring kommunernas vuxenutbildning. Från stora övergripande frågor om samverkan, elevernas förutsättningar att klara sina studier, upphandling och statliga satsningar till mer detaljerade frågor om till exempel prövning, antagning och orienteringskurser. (pdf)

Fortbildning
Skolbibliotek

Skolbibliotek

Vi bjuder in till två dagars fortbildning för skolbibliotekarier, skolledare och alla som samarbetar med biblioteket. Välkommen!

Läs mer och boka plats
Rapporter om yrkesutbildning

Utbildning av yrkeslärare i Sverige

I en den här rapporten belyser Svenskt Näringsliv ett antal kritiska framgångsfaktorer för att få fler behöriga yrkeslärare. Syftet med rapporten är att bidra till konstruktiva samtal och lösningar på en ökad tillgång och kvalitet i svensk yrkesutbildning. (pdf)

Yrkesutbildning i Sverige

De senaste åren har antalet platser inom arbetsmarknadsutbildningar minskat kraftigt. Utvecklingen går mot att mer studier ska ske genom det reguljära utbildningssystemet. Den här rapporten undersöker vilka branscher som är särskilt beroende av arbetsmarknadsutbildningar för sin kompetensförsörjning. (pdf)

Undervisning i yrkesämnena djur och ellära

Rapporten redovisar resultatet av Skolinspektionens kvalitetsgranskning med inriktning mot undervisningens kvalitet i två yrkesämnen, ämnet djur på naturbruksprogrammet och ämnet ellära på el- och energiprogrammet. Iakttagelserna och slutsatserna gäller de 24 skolhuvudmän och 26 skolor som har granskats och avser därmed inte att ge en nationell bild av förhållandena. (pdf)

Nya vägar till arbetslivet – Kompetenspolitik för lågutbildade unga och nyanlända

I denna rapport presenteras ett helt nytt kommunalt etableringsindex, som ger en bild av etableringsförutsättningarna i hela landet och gör det möjligt att jämföra villkoren för unga i Sveriges 290 kommuner. (pdf)

En värld för män och inga andra – om värderingar och machokultur på gymnasieskolans yrkesprogram

I studien djupintervjuas fem bygglärare. Det genomförs också observationer av lärare och elevers interaktion med varandra på fyra gymnasieskolor på bygg- och anläggningsprogram. (pdf)

Utvärdering av Skolverkets processtöd för gymnasial lärlingsanställning

Denna rapport presenterar en utvärdering av Skolverkets insats: lärlingscentrums processtöd för att stimulera skolor att erbjuda gymnasial lärlingsanställning. (pdf)

Gymnasial yrkesutbildning på komvux, 1995–2015 – Kartläggning, utvärdering och jämförelse med arbetsmarknadsutbildningen

Den här rapporten kartlägger och utvärderar gymnasiala yrkesutbildningar på komvux, 1995–2015, samt gör jämförelser med arbetsmarknadsutbildningen. Resultaten visar att sedan 2000 har 20 000 – 35 000 elever påbörjat en yrkesutbildning på komvux varje år. (pdf)

Studie- och yrkesvägledning i undervisningen på yrkesprogram i gymnasieskolan

Studie- och yrkesvägledningen har en central roll i att ge elever förutsättningar att kunna fatta viktiga beslut om framtida studier och yrkesliv. I denna rapport har Skolinspektionen granskat studie- och yrkesvägledningen i undervisningen på yrkesprogram i gymnasieskolan. (pdf)

Ökad rörlighet mellan yrkeshögskoleutbildning och högskoleutbildning

Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) och Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) har i en gemensam utredning kartlagt möjligheter och hinder för att öka rörligheten mellan yrkeshögskolan och högskolan och ger förslag på hur återvändsgränderna vid övergång mellan respektive utbildningsform kan minskas. (pdf)

Tekniksprånget 2018

Tekniksprånget är en satsning på praktikplatser för ungdomar inom tekniksektorn. Mellan år 2017 och 2018 var antalet sökande till Tekniksprånget nästintill oförändrat, medan antalet antagna minskade med 7 procent. (pdf)

Nya avhandlingar

Individualized Mathematics Instruction for Adults: The Prison Education Context

Linda Ahl har i sin avhandling tagit fram en modell för individualiserad matematikundervisning för vuxna i kriminalvårdens vuxenutbildning.

”Rörlig och stabil, bred och spetsig”. Kulturell reproduktion och strategier för breddat deltagande i den svenska kulturskolan

Vad kan kulturskolan göra för att locka elever utöver den typiska kulturskoleeleven - flickor födda i Sverige med välutbildade föräldrar?  Det är frågor som Cecilia Jeppsson undersöker i sin avhandling.

Between being and longing: Young former refugees’ experiences of place attachment and multiple belongings

Tina Mathisens har i sin avhandling undersökt unga flyktingars upplevelser och reflektioner kring processen att skapa sammanhang och tillhörighet  i Norge.

Folkbildning i global (o)rättvisa: Makt och motstånd i folkhögskolans internationalisering och transnationella kurser

Sofia Österborg Wiklund har undersökt den svenska folkhögskolans engagemang i global (o)rättvisa, dess uppkomst och nutida verksamheter, med fokus på transnationella kurser i global utveckling.