Vuxenutbildning

Här samlar vi nyheter och forskning om vuxenutbildning, yrkesutbildning, komvux, sfi och mycket mer.

Mest läst denna månad

”Fokus på att locka elever skapar problem”

Dagens system kring utbudet i gymnasieskolan behöver förändras. Ett ensidigt fokus på vad som kan locka elever i själva valsituationen får negativa konsekvenser för individer och samhälle, skriver särskilda utredaren Lars Stjernkvist.

Færre folkeskoleelever søger ind på erhvervsuddannelserne

DI opfordrer til, at man fokuserer mere på at få unge voksne til at søge ind på erhvervsuddannelserne.

Sammanfattning av svar från Skolchefsnätverket

I syfte att få en snabb lägesbild med anledning av corona-krisen har Skolverket gjort en mindre uppföljning med myndighetens skolchefsnätverk. (pdf)

Fortbildning
Svenska som andraspråk för vuxna
  Konferensen äger rum 13-14 oktober 2020 i Stockholm.

Svenska som andraspråk för vuxna

Välkommen till en konferens som riktar sig till dig som undervisar vuxna elever i svenska som andraspråk på grundläggande eller gymnasial nivå! Under två dagar fokuserar vi på den elevgrupp som inte är nyanländ till Sverige, utan har kommit en bit på väg i sina kunskaper i svenska språket. Föreläsningarna kommer att beröra den senaste forskningen inom andraspråksundervisningen, liksom konkreta verktyg till din undervisning.

Läs mer och boka plats
Nyheter

Coronaviruset förändrar folkhögskollärarnas arbetssituation

Innan Corona gjorde sin entré har folkhögskolorna drabbats av Arbetsförmedlingens omorganisering med inställda kurser som följd. Följderna är neddragningar och varsel skriver Folkhögskollärarnas ordförande Ingela Zetterberg.

Så ställer folkhögskolorna om i coronatider

Så gott som alla folkhögskolor har gått över till distansundervisning – utom Liljeholmens folkhögskola som valt att fortsätta undervisa som vanligt i skolans lokaler. ” Vi talade med Folkhälsomyndigheten som sa att det var okej,” säger rektor Daniel Bjurhamn.

Lärarbristen förvärras av krångligt system

Bristen på yrkeslärare väntas bli stor framöver. Ett hinder är ett krångligt system för validering av yrkeskunskaper. ”Det måste också märkas på lönen om man väljer att bli behörig,” säger Anders Lövgren, yrkeslärare i Västerås.

Oro bland unga som berörs av gymnasielagen

Coronakrisen försvårar för unga som berörs av gymnasielagen. När arbetslösheten stiger minskar chanserna till jobb och ett permanent uppehållstillstånd En av dem är Rohullah Sakhiza som studerar på vvs-programet i Karlstad. Han fick fler jobberbjudande innan coronakrisen, men nu har han fått nej på alla ansökningar.

Regeringen låter gymnasieskolorna ta emot vissa elever trots stängning

Regeringen har beslutat att låta gymnasieskolor ta emot ett mindre antal elever på skolorna trots att de är stängda. Det ska möjliggöra för elever som behöver få detta för att exempelvis ta sin examen.

Aktuell forskning och utveckling

School network takes turbocharged approach to education for refugee students

Fugees Academy, perhaps the nation’s only school to serve refugees exclusively, tries to pack three years of English into one.

Maria ger nyanlända elever Översikt i SO-ämnena

Maria Elofsson Öhman, lärare i svenska som andraspråk och samordnare för studiehandledningen på Torpaskolan, svarar på frågor från Mirjana Paunkovic, modersmålslärare och studiehandledare i Göteborgs Stad. På vilket sätt stödjer Torpaskolan nyanlända elever att uppnå målen?

Livesända lektioner på Yrgo

Yrkeshögskolan Yrgo livesänder lektioner på sina preparandkurser. Det ger fler möjlighet att prova på kurserna, och därmed har också antalet antagna till yrkeshögskoleutbildningarna ökat.

Svårt för nyanlända att nå examen

Endast 14 procent av eleverna som påbörjar språkintroduktionsprogrammet, med svenskt personnummer, tar examen efter fem år. ”Elevernas chanser skulle öka betydligt om de fick mer hjälp med att utveckla ämnesspråket”, säger forskaren Åsa Bjuhr.

Här möts de över programgränserna

Ingen betygsjakt utan en äkta vilja att få veta mer. Så beskriver lärarna ett projekt där elever intervjuar varandra över programgränserna. ”Jag var verkligen noga med att skriva så bra som möjligt”, säger Tuva Sehlstedt, som intervjuade en elev från Syrien.

Rekryterare, matchmaker och brandman

Att planera, genomföra och följa upp elevers lärande är centralt i alla lärares arbete. I denna artikel är syftet att beskriva och analysera hur yrkeslärare arbetar för att planera för och följa upp elevers lärande under den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen. Under vilka villkor arbetar lärarna, vilka konsekvenser får det för eleverna och vad krävs för en lärorik tid på apl?

”Skolan behöver samverka mer med föräldrar till nyanlända elever”

Skolan behöver ge nyanlända elever bättre förutsättningar att förstå det svenska skolsystemet och även samverka mer med föräldrarna. Det säger Laid Bouakaz, som är lektor och forskare vid Malmö Universitet. En dialog byggd på ömsesidig respekt och intresse för barnets hela sammanhang, ökar elevens möjlighet att lyckas i skolan och att utveckla en trygg identitet.

Trygghet viktigast i bemötandet av elever med migrationsstress

Hur kan du som arbetar i skolan bemöta barn och unga som har varit med om traumatiska händelser, som kanske har upplevt krig och stressen av att fly från sitt land? ”En händelse i sig är inte ett trauma, utan det är hur individen upplever den som avgör om det uppstår ett trauma”, säger psykologen Anna Thom Olin.

Forskarintervjuer

Komplext uppdrag att vara lärare på sfi

Att vara lärare inom sfi är ett komplext uppdrag. Utöver att lära sig svenska, behöver många elever även lära sig att läsa och skriva. Det påverkar lärarnas yrkesidentitet, konstaterar Helena Colliander.

Filosofiskt perspektiv på digital design för integration

Vilka sociala processer behöver vi förstå för att designa för ett anpassningsbart lärande? Amir Haj-Bolouri antar ett filosofiskt perspektiv i sin avhandling om hur digitala system kan stötta integration.

Yrkesutbildning inom skönhetsvård kämpar med legitimitet

Som ett sätt att vinna erkännande lyfter studerande vid yrkesutbildningar inom hud- och spaterapi fram teoretiska kunskaper snarare än omvårdnad och det praktiska hantverket. Det är ett av resultaten i Eleonor Bredlövs forskning.

Långdraget för många på språkintroduktionsprogrammet

Språkintroduktionsprogrammet är för likformigt för att kunna möta nyanlända elevers olika behov. Den slutsatsen drar Mirjam Hagström som forskat om nyanlända ungdomars erfarenheter av att komma till Sverige.

Sfi-studenter anpassar språket efter testsituationen

Maria Rydell har i sin avhandling utforskat synen på språklig kompetens hos vuxna sfi-studerande. Vuxnas andraspråksinlärning är ett laddat område rent ideologiskt. Att bli bra på det nya landets språk har ett starkt symboliskt värde, konstaterar hon.

Så utvecklar gymnasieelever en yrkesidentitet

För att skapa en yrkesidentitet behöver gymnasieelever på yrkesprogram utveckla en lyhördhet över hur man går till väga för att möta servicetagares behov. Det visar Martina Wyszynska Johansson som forskat om hur elever formas som yrkespersoner.

Beskrivning av skrivandets syfte förändras över tid

I gymnasieläromedel om skrivande från 80-talet betonas det skönlitterära berättandet. I en modern utgåva av samma läromedel har fokus flyttats mot det redogörande skrivandet och det skönlitterära nämns nästan inte alls, konstaterar Sofia Pulls i sin avhandling.

Lärarrespons viktig för studenter som läser svenska som andraspråk

Vuxna nybörjarstudenter i svenska som andraspråk sätter högt värde på lärararrespons, både i form av beröm och kritik. Respons är ett viktigt moment i språkutvecklingen, konstaterar Liivi Jakobson.

Elever i svenska som andraspråk underskattar sin ordkunskap

Elever i svenska som andraspråk har en tendens att underskatta sina ordkunskaper. Det visar Richard LaBontee som forskat om ordförråd och språkinlärning.

Kunskaper underordnade vid kunskapsvalidering

Bristen på yrkeslärare väger tungt vid validering av yrkeskunskaper. Det konstaterar Maria Johansson som har forskat om vilka idéer, kunskapsbegrepp och policyer som styr antagningen till yrkeslärarutbildningen.

Konferenser
Rapporter om vuxenutbildning

Remiss SOU 2019:69 Validering – för kompetensförsörjning och livslångt lärande

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat SOU 2019:69 Validering – för kompetensförsörjning och livslångt lärande. (pdf)

Organisering och erbjudande av utbildningsplatser för vissa nyanlända invandrare – Kommunernas arbete med utbildningsplikten

Syftet har varit att utifrån denna rapport skapa kunskapsunderlag för att genomföra kvalitetsgranskning av den kommunala vuxenutbildningen i ett senare skede. Av särskilt intresse är erbjudandet av utbildningsplatser och möjligheter och hinder för denna målgrupp att studera sfi samtidigt med annan vuxenutbildning. (pdf)

Uppdrag att representera Sverige i implementeringen av EU:s resolution om en agenda för vuxnas lärande

Redovisning av uppdrag om att representera Sverige i arbetet med att implementera EU:s resolution om en agenda för vuxnas lärande. (pdf)

Yrkesinriktad kommunal vuxenutbildning på entreprenad

Under senare år har yrkesutbildningen för vuxna byggts ut. År 2018 studerade mer än hälften av kursdeltagarna på Komvux hos en annan anordnare än kommunen. Skolinspektionen har granskat kvaliteten i huvudmännens uppföljning och kontroll av yrkesinriktad kommunal vuxenutbildning på entreprenad. (pdf)

Tilläggsdirektiv till utredningen Stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk (KLIVA)

Utredningen får ett utvidgat uppdrag och utredningen förlängs. (pdf)

Utvärdering av implementering av EU:s Agenda 4

Denna rapport utvärderar kommunernas förutsättningar att implementera EU:s agenda 4. EU-agendan är ett initiativ av EU kommissionen inom utbildning och mer specifikt vuxenutbildning. (pdf)

Sammanställning av regionala dialoger om vuxenutbildning 2019

I de regionala dialogerna 2019 berördes en rad områden kring kommunernas vuxenutbildning. Från stora övergripande frågor om samverkan, elevernas förutsättningar att klara sina studier, upphandling och statliga satsningar till mer detaljerade frågor om till exempel prövning, antagning och orienteringskurser. (pdf)

Gymnasial yrkesutbildning på komvux, 1995–2015 – Kartläggning, utvärdering och jämförelse med arbetsmarknadsutbildningen

Den här rapporten kartlägger och utvärderar gymnasiala yrkesutbildningar på komvux, 1995–2015, samt gör jämförelser med arbetsmarknadsutbildningen. Resultaten visar att sedan 2000 har 20 000 – 35 000 elever påbörjat en yrkesutbildning på komvux varje år. (pdf)

På väg – mot stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk

Utredningen för Stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk (KLIVA) redovisar i denna promemoria uppdraget att utreda hur utbildning kan erbjudas för nyanlända som omfattas av s.k. utbildningsplikt. (pdf)

Redovisning av Skolverkets och Arbetsförmedlingens gemensamma uppdrag om insatser för bättre samverkan

Redovisning av uppdraget om att stödja och underlätta samverkan mellan kommuner och Arbetsförmedlingen på lokal nivå om övergång till studier i kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna. 4 bilagor (pdf)

Fortbildning
Skolbibliotek

Skolbibliotek

Vi bjuder in till två dagars fortbildning för skolbibliotekarier, skolledare och alla som samarbetar med biblioteket. Ta del av forskares, bibliotekariers, rektors, lärares, journalisters och författares perspektiv för att skapa ett kraftfullt och modernt skolbibliotek. Välkommen!

Läs mer och boka plats
Rapporter om yrkesutbildning

Utbildning av yrkeslärare i Sverige

I en den här rapporten belyser Svenskt Näringsliv ett antal kritiska framgångsfaktorer för att få fler behöriga yrkeslärare. Syftet med rapporten är att bidra till konstruktiva samtal och lösningar på en ökad tillgång och kvalitet i svensk yrkesutbildning. (pdf)

Yrkesutbildning i Sverige

De senaste åren har antalet platser inom arbetsmarknadsutbildningar minskat kraftigt. Utvecklingen går mot att mer studier ska ske genom det reguljära utbildningssystemet. Den här rapporten undersöker vilka branscher som är särskilt beroende av arbetsmarknadsutbildningar för sin kompetensförsörjning. (pdf)

Undervisning i yrkesämnena djur och ellära

Rapporten redovisar resultatet av Skolinspektionens kvalitetsgranskning med inriktning mot undervisningens kvalitet i två yrkesämnen, ämnet djur på naturbruksprogrammet och ämnet ellära på el- och energiprogrammet. Iakttagelserna och slutsatserna gäller de 24 skolhuvudmän och 26 skolor som har granskats och avser därmed inte att ge en nationell bild av förhållandena. (pdf)

Nya vägar till arbetslivet – Kompetenspolitik för lågutbildade unga och nyanlända

I denna rapport presenteras ett helt nytt kommunalt etableringsindex, som ger en bild av etableringsförutsättningarna i hela landet och gör det möjligt att jämföra villkoren för unga i Sveriges 290 kommuner. (pdf)

En värld för män och inga andra – om värderingar och machokultur på gymnasieskolans yrkesprogram

I studien djupintervjuas fem bygglärare. Det genomförs också observationer av lärare och elevers interaktion med varandra på fyra gymnasieskolor på bygg- och anläggningsprogram. (pdf)

Utvärdering av Skolverkets processtöd för gymnasial lärlingsanställning

Denna rapport presenterar en utvärdering av Skolverkets insats: lärlingscentrums processtöd för att stimulera skolor att erbjuda gymnasial lärlingsanställning. (pdf)

Gymnasial yrkesutbildning på komvux, 1995–2015 – Kartläggning, utvärdering och jämförelse med arbetsmarknadsutbildningen

Den här rapporten kartlägger och utvärderar gymnasiala yrkesutbildningar på komvux, 1995–2015, samt gör jämförelser med arbetsmarknadsutbildningen. Resultaten visar att sedan 2000 har 20 000 – 35 000 elever påbörjat en yrkesutbildning på komvux varje år. (pdf)

Studie- och yrkesvägledning i undervisningen på yrkesprogram i gymnasieskolan

Studie- och yrkesvägledningen har en central roll i att ge elever förutsättningar att kunna fatta viktiga beslut om framtida studier och yrkesliv. I denna rapport har Skolinspektionen granskat studie- och yrkesvägledningen i undervisningen på yrkesprogram i gymnasieskolan. (pdf)

Ökad rörlighet mellan yrkeshögskoleutbildning och högskoleutbildning

Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) och Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) har i en gemensam utredning kartlagt möjligheter och hinder för att öka rörligheten mellan yrkeshögskolan och högskolan och ger förslag på hur återvändsgränderna vid övergång mellan respektive utbildningsform kan minskas. (pdf)

Tekniksprånget 2018

Tekniksprånget är en satsning på praktikplatser för ungdomar inom tekniksektorn. Mellan år 2017 och 2018 var antalet sökande till Tekniksprånget nästintill oförändrat, medan antalet antagna minskade med 7 procent. (pdf)

Nya avhandlingar

Folkbildning i global (o)rättvisa: Makt och motstånd i folkhögskolans internationalisering och transnationella kurser

Sofia Österborg Wiklund har undersökt den svenska folkhögskolans engagemang i global (o)rättvisa, dess uppkomst och nutida verksamheter, med fokus på transnationella kurser i global utveckling.

Between being and longing: Young former refugees’ experiences of place attachment and multiple belongings

Tina Mathisens har i sin avhandling undersökt unga flyktingars upplevelser och reflektioner kring processen att skapa sammanhang och tillhörighet  i Norge.

”Rörlig och stabil, bred och spetsig”. Kulturell reproduktion och strategier för breddat deltagande i den svenska kulturskolan

Vad kan kulturskolan göra för att locka elever utöver den typiska kulturskoleeleven - flickor födda i Sverige med välutbildade föräldrar?  Det är frågor som Cecilia Jeppsson undersöker i sin avhandling.