Vuxenutbildning

Här samlar vi nyheter och forskning om vuxenutbildning, yrkesutbildning, komvux, sfi och mycket mer.

  2332 Dela:
Mest läst denna månad

Distansutbildning stor utmaning för elever på SFI

Elever på Svenska för invandrare (SFI) har inte alltid den datorvana som krävs för distansutbildning. I Fagersta lämnade ett tiotal elever undervisningen i våras, på grund av digitala svårigheter under coronapandemin.

Yrkeslärare om att skrota kursbetygen: ”Minskad tydlighet men större frihet”

 Bra med större frihet i betygsättningen men det kan bli stora förändringar för en del yrkesämnen. Och dagens tydlighet går förlorad. Så kommenterar yrkeslärare förslagen att införa ämnesbetyg.

Företagande ovanligt på flera program

Skillnaderna är stora mellan olika gymnasieprogram när det gäller andelen som driver UF-företag. På vård- och omsorgsprogrammet är det ytterst få medan nästan alla gör det på handels- och administrationsprogrammet.

Fortbildning
Webbkonferens Specialpedagogik för gymnasiet
  Konferensen finns tillgänglig digitalt 10–19 februari 2021

Webbkonferens Specialpedagogik för gymnasiet

Välkommen till en konferens för dig som möter elever som är i behov av särskilt stöd på gymnasiet! Under tio dagar har du tillgång till sju förinspelade föreläsningar, som låter dig ta del av aktuell forskning och praktiska metoder med fokus på möjligheter och utveckling.

Läs mer och boka plats
Nyheter

”Vilket värde har vår värdegrund?”

Att undervisa i enlighet med den värdegrund som gäller enligt svensk läroplan har blivit problematiskt. Det skaver då rikspolitiken signalerar andra värden. Det är frustrerande då teorin i klassrummet och praktisk handläggning på Migrationsverket motsäger varandra, menar läraren Johan Schultz.

”Satsning på lärlingsutbildning kan minska gängkriminaliteten”

Med hjälp av yrkesutbildning kan vi pressa ner ungdomsarbetslösheten och underlätta integrationen, skriver Susanne Christenson och Paula Hammerskog på AcadeMedia.

LR kräver bättre arbetsvillkor för vuxenlärare

En fungerade vuxenutbildning är viktigare än någonsin, men det är också där lärarna har det tuffast. Det menar Lärarnas Riksförbund som nu har inlett en satsning för att förbättra arbetsvillkoren och stoppa utbildning på entreprenad.

Friskolornas riksförbund lämnar sitt remissvar till utredningen Gemensamt ansvar – en modell för planering och dimensionering av gymnasial utbildning

En statlig planmodell för gymnasieskolan löser tyvärr inte problemet att ungdomar är ointresserade av yrkesprogrammen. Förbundet instämmer i utredningens problembild att för få elever söker yrkesprogrammen och att det finns sämre förutsättningar för elever som inte når behörighet till de nationella programmen. Det är djupt oroande att drygt en fjärdedel av gymnasieeleverna inte tar examen och att yrkesutbildningarna inte är tillräckligt attraktiva samt att många av dem inte har en tillräcklig arbetslivsanknytning.

Regeringen miljardsatsar på yrkeshögskolor: ”Fler ska kunna studera 2021”

Yrkeshögskolorna i landet ökar i popularitet – i år har fler än någonsin ansökt om att få bedriva yrkesutbildningar och samtidigt ökar antalet sökningar för att få studera vid en YH-utbildning. Nu satsar regeringen 3,6 miljarder kronor på Myndigheten för Yrkeshögskolan.

Aktuell forskning och utveckling
Nytt nummer av Ifousbilagan ute nu!

Nytt nummer av Ifousbilagan ute nu!

Nu finns ett nytt nummer av Ifous egen bilaga att läsa i appen Skolporten och på webben utan kostnad. Ur innehållet: Region Stockholm och Ifous samarbetar med ambitionen att främja ungas psykiska hälsa. Introduktion i förskolan. Program om nyanlända elevers lärande avslutas.

Studie: ”Vad får lärare och elever ut av ämnesintegrering?”

Ämnesintegrering gör att eleverna lär sig mer än de ämnen som undervisas, visar Maria Christidis nya avhandling. Med resultatet vill hon vill öka förståelse av ämnesintegrerad undervisning för ett utökat yrkeskunnande på gymnasiets Vård- och omsorgsprogram.

Få syn på digitaliseringen i vuxenutbildningen

Det här kommentarmaterialet riktar sig till lärare och rektorer och behandlar digital kompetens så som det beskrivs i läroplanen, ämnesplaner och kursplaner. (pdf)

Här finns rum för ny teknik

Eleverna ska montera handfat, radiatorer och koppla på vatten. De som är osäkra på något moment kan så klart fråga. På Youtube finns också flera instruktionsfilmer som deras lärare har producerat.

Robot kommer på skolbesök

Robotlyftet har spridit sig till skolan. Yrkeslärare på industritekniskt program har fått fortbildning i robotteknik. Och i höst får deras skolor ta emot roboten YuMi.

Språkbrister ger orättvisa betyg

Skolverkets rekommendation att elever bör få visa sina kunskaper på sitt starkaste språk efterlevs inte. Resultatet blir att såväl nyanlända elever som högpresterande elever i engelsktalande skolor betygsätts på orättvisa grunder. Det visar ny studie.

Nyanlända elevers lärande – Att möta mångfalden i klassrummet

Slutrapport från FoU-programmet Nyanlända elevers lärande. I FoU-programmet Nyanlända elevers lärande har lärare och skolledare i tre grundskolor i Örebro kommun, tillsammans med forskare från Mälardalens högskola och Ifous, sökt utveckla kunskaper och arbetssätt i syfte att förbättra förutsättningarna för nyanlända elevers lärande. (pdf)

Nyanlända elevers lärande

I dag publiceras resultaten från Ifous forsknings- och utvecklingsprogram Nyanlända elevers lärande. Under tre år har lärare och skolledare i tre grundskolor i Örebro kommun arbetat tillsammans med forskare för att utveckla mottagande och undervisning av nyanlända elever.

Fortbildning
Vuxenutbildning
  Konferensen äger rum 15 oktober 2020 i Stockholm.

Vuxenutbildning

Välkommen till en heldag med fokus på vuxnas lärande! Ta del av föreläsningar och praktiknära exempel som bland annat handlar om det aktuella temat fjärr- och distansundervisning. Konferensen vänder sig till samtliga pedagoger verksamma inom vuxenutbildning.

Läs mer och boka plats
Forskarintervjuer

Ämnesintegrering i praktiken – så funkar det

Ämnesintegration på gymnasiet kan ta sig i olika form - som en återkommande fråga, innehåll eller genom samverkan mellan skola och arbetsplatser. Det visar Maria Christidis som forskat om ämnesintegrerad undervisning och yrkeskunnande på gymnasiets vård- och omsorgsprogram.

Feminin medelklass norm på gymnasiets frisörutbildning

Ett feminint medelklassideal präglar gymnasiets frisörutbildning. Men eleverna har oftast en arbetarbakgrund, visar Eva Klope som forskat om hur tjejer fostras in i frisöryrket.

Ny modell för individualisering av matematikundervisning för vuxna

För att kunna individualisera undervisningen för vuxna behöver läraren kunskap om de studerandes förkunskaper och drivkrafter. Det konstaterar Linda Ahl som har tagit fram en modell för matematikundervisning för vuxna i Kriminalvården.  

Fler elevröster i mångkulturell historieundervisning

I mångkulturella klasser ger historielärare mer plats för elevernas egna berättelser. Det visar Kenneth Sandelin som forskat om historieundervisning i klassrum där många elever har bakgrund i andra länder.

Lärare viktiga för att barn till migranter lyckas i arbetslivet

Lärare spelar ofta en avgörande roll för att barn till migranter ska lyckas förverkliga sina ambitioner inom utbildning och arbete. Pinar Aslan belyser de positiva faktorer som gör att barn till migranter tar sig in på arbetsmarknaden. 

Folkhögskolans syn på globala rättvisefrågor förändras över tid

Globala rättvisefrågor är en del av folkhögskolans identitet. Sofia Österborg Wiklunds forskning visar hur den bytt skepnad genom åren och hur folkhögskolans transnationella kurser skiftat fokus över tid.

Kunskaper underordnade vid kunskapsvalidering

Bristen på yrkeslärare väger tungt vid validering av yrkeskunskaper. Det konstaterar Maria Johansson som har forskat om vilka idéer, kunskapsbegrepp och policyer som styr antagningen till yrkeslärarutbildningen.

Elever i svenska som andraspråk underskattar sin ordkunskap

Elever i svenska som andraspråk har en tendens att underskatta sina ordkunskaper. Det visar Richard LaBontee som forskat om ordförråd och språkinlärning.

Lärarrespons viktig för studenter som läser svenska som andraspråk

Vuxna nybörjarstudenter i svenska som andraspråk sätter högt värde på lärararrespons, både i form av beröm och kritik. Respons är ett viktigt moment i språkutvecklingen, konstaterar Liivi Jakobson.

Beskrivning av skrivandets syfte förändras över tid

I gymnasieläromedel om skrivande från 80-talet betonas det skönlitterära berättandet. I en modern utgåva av samma läromedel har fokus flyttats mot det redogörande skrivandet och det skönlitterära nämns nästan inte alls, konstaterar Sofia Pulls i sin avhandling.

Konferenser
Rapporter om vuxenutbildning

Regionala dialoger om vuxenutbildning 2020

I de regionala dialogerna 2020 berördes en rad områden rörande kommunernas vuxenutbildning. Sammanställningen innehåller övergripande frågor om organisation, kvalitetsarbete och samverkan samt verksamhetsnära frågor om till exempel flexibilitet, individanpassning och stöd till elever. (pdf)

Gemensamt ansvar – en modell för planering och dimensionering av gymnasial utbildning

I detta betänkande redovisar Utredningen om planering och dimensionering av komvux och gymnasieskola uppdraget att föreslå hur utbildning inom gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna bättre kan planeras och dimensioneras utifrån regionala och nationella kompetensbehov. (Del 2)

Gemensamt ansvar – en modell för planering och dimensionering av gymnasial utbildning

I detta betänkande redovisar Utredningen om planering och dimensionering av komvux och gymnasieskola uppdraget att föreslå hur utbildning inom gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna bättre kan planeras och dimensioneras utifrån regionala och nationella kompetensbehov. (Del 1)

Coronapandemins påverkan på vuxenutbildningen

Söktrycket när det gäller sfi och särvux har gått ned, men det är för tidigt att säga om avhoppen blivit fler under vårens coronapandemi. Det är några av resultaten av en undersökning som Skolverket gjorde i maj hos ett antal komvux-huvudmän. (pdf)

Remiss SOU 2019:69 Validering – för kompetensförsörjning och livslångt lärande

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat SOU 2019:69 Validering – för kompetensförsörjning och livslångt lärande. (pdf)

Organisering och erbjudande av utbildningsplatser för vissa nyanlända invandrare – Kommunernas arbete med utbildningsplikten

Syftet har varit att utifrån denna rapport skapa kunskapsunderlag för att genomföra kvalitetsgranskning av den kommunala vuxenutbildningen i ett senare skede. Av särskilt intresse är erbjudandet av utbildningsplatser och möjligheter och hinder för denna målgrupp att studera sfi samtidigt med annan vuxenutbildning. (pdf)

Uppdrag att representera Sverige i implementeringen av EU:s resolution om en agenda för vuxnas lärande

Redovisning av uppdrag om att representera Sverige i arbetet med att implementera EU:s resolution om en agenda för vuxnas lärande. (pdf)

Yrkesinriktad kommunal vuxenutbildning på entreprenad

Under senare år har yrkesutbildningen för vuxna byggts ut. År 2018 studerade mer än hälften av kursdeltagarna på Komvux hos en annan anordnare än kommunen. Skolinspektionen har granskat kvaliteten i huvudmännens uppföljning och kontroll av yrkesinriktad kommunal vuxenutbildning på entreprenad. (pdf)

Tilläggsdirektiv till utredningen Stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk (KLIVA)

Utredningen får ett utvidgat uppdrag och utredningen förlängs. (pdf)

Utvärdering av implementering av EU:s Agenda 4

Denna rapport utvärderar kommunernas förutsättningar att implementera EU:s agenda 4. EU-agendan är ett initiativ av EU kommissionen inom utbildning och mer specifikt vuxenutbildning. (pdf)

Fortbildning
Skolbibliotek

Skolbibliotek

Vi bjuder in till två dagars fortbildning för skolbibliotekarier, skolledare och alla som samarbetar med biblioteket. Välkommen!

Läs mer och boka plats
Rapporter om yrkesutbildning

Utbildning av yrkeslärare i Sverige

I en den här rapporten belyser Svenskt Näringsliv ett antal kritiska framgångsfaktorer för att få fler behöriga yrkeslärare. Syftet med rapporten är att bidra till konstruktiva samtal och lösningar på en ökad tillgång och kvalitet i svensk yrkesutbildning. (pdf)

Yrkesutbildning i Sverige

De senaste åren har antalet platser inom arbetsmarknadsutbildningar minskat kraftigt. Utvecklingen går mot att mer studier ska ske genom det reguljära utbildningssystemet. Den här rapporten undersöker vilka branscher som är särskilt beroende av arbetsmarknadsutbildningar för sin kompetensförsörjning. (pdf)

Undervisning i yrkesämnena djur och ellära

Rapporten redovisar resultatet av Skolinspektionens kvalitetsgranskning med inriktning mot undervisningens kvalitet i två yrkesämnen, ämnet djur på naturbruksprogrammet och ämnet ellära på el- och energiprogrammet. Iakttagelserna och slutsatserna gäller de 24 skolhuvudmän och 26 skolor som har granskats och avser därmed inte att ge en nationell bild av förhållandena. (pdf)

Nya vägar till arbetslivet – Kompetenspolitik för lågutbildade unga och nyanlända

I denna rapport presenteras ett helt nytt kommunalt etableringsindex, som ger en bild av etableringsförutsättningarna i hela landet och gör det möjligt att jämföra villkoren för unga i Sveriges 290 kommuner. (pdf)

En värld för män och inga andra – om värderingar och machokultur på gymnasieskolans yrkesprogram

I studien djupintervjuas fem bygglärare. Det genomförs också observationer av lärare och elevers interaktion med varandra på fyra gymnasieskolor på bygg- och anläggningsprogram. (pdf)

Utvärdering av Skolverkets processtöd för gymnasial lärlingsanställning

Denna rapport presenterar en utvärdering av Skolverkets insats: lärlingscentrums processtöd för att stimulera skolor att erbjuda gymnasial lärlingsanställning. (pdf)

Gymnasial yrkesutbildning på komvux, 1995–2015 – Kartläggning, utvärdering och jämförelse med arbetsmarknadsutbildningen

Den här rapporten kartlägger och utvärderar gymnasiala yrkesutbildningar på komvux, 1995–2015, samt gör jämförelser med arbetsmarknadsutbildningen. Resultaten visar att sedan 2000 har 20 000 – 35 000 elever påbörjat en yrkesutbildning på komvux varje år. (pdf)

Studie- och yrkesvägledning i undervisningen på yrkesprogram i gymnasieskolan

Studie- och yrkesvägledningen har en central roll i att ge elever förutsättningar att kunna fatta viktiga beslut om framtida studier och yrkesliv. I denna rapport har Skolinspektionen granskat studie- och yrkesvägledningen i undervisningen på yrkesprogram i gymnasieskolan. (pdf)

Ökad rörlighet mellan yrkeshögskoleutbildning och högskoleutbildning

Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) och Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) har i en gemensam utredning kartlagt möjligheter och hinder för att öka rörligheten mellan yrkeshögskolan och högskolan och ger förslag på hur återvändsgränderna vid övergång mellan respektive utbildningsform kan minskas. (pdf)

Tekniksprånget 2018

Tekniksprånget är en satsning på praktikplatser för ungdomar inom tekniksektorn. Mellan år 2017 och 2018 var antalet sökande till Tekniksprånget nästintill oförändrat, medan antalet antagna minskade med 7 procent. (pdf)

Nya avhandlingar

Individualized Mathematics Instruction for Adults: The Prison Education Context

Linda Ahl har i sin avhandling tagit fram en modell för individualiserad matematikundervisning för vuxna i kriminalvårdens vuxenutbildning.

”Rörlig och stabil, bred och spetsig”. Kulturell reproduktion och strategier för breddat deltagande i den svenska kulturskolan

Vad kan kulturskolan göra för att locka elever utöver den typiska kulturskoleeleven - flickor födda i Sverige med välutbildade föräldrar?  Det är frågor som Cecilia Jeppsson undersöker i sin avhandling.

Between being and longing: Young former refugees’ experiences of place attachment and multiple belongings

Tina Mathisens har i sin avhandling undersökt unga flyktingars upplevelser och reflektioner kring processen att skapa sammanhang och tillhörighet  i Norge.