Vuxenutbildning

Här samlar vi forskning, nyheter, reportage och rapporter som rör vuxenutbildning, yrkesutbildning, komvux, sfi och mycket mer.

Nyheter

”Tillämplig men olämplig lag”

Sverige har inte en tradition av att domstolar stoppar lagar – därför var det kanske inte helt oväntat att Migrationsöverdomstolen meddelade att gymnasieamnestin får tillämpas. Det här trots att lagstiftningen har underkänts av två av fyra migrationsdomstolar, som har vägrat att använda den, skriver NWT på ledarplats.

Juridiskt godkännande av moraliskt skakig lag

Den tillträdande regeringen slipper i vart fall den kris som hade inträffat om Migrationsdomstolen hade underkänt den så kallade gymnasielagen, skriver Martin Tunström på ledarplats.

Behörig till gymnasiet nekades plats

Inför höstterminen fick asylsökande som är över 18 år veta att de bara fick börja på Jämtlands gymnasium om ingen annan ville ha platsen. Matin Ebrahimi var en av dom som fick sätta sig på skolans reservbänk och invänta en ledig plats.

SKL om gymnasielagen: ”Hel del otydligheter”

Migrationsöverdomstolen ger grönt ljus åt den omdiskuterade gymnasielagen. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) väntar nu på regeringens besked hur de praktiska frågorna ska lösas. De handlar bland annat om vilka utbildningar ungdomarna kan gå och hur de ska försörja sig.

”Ute ur migrationsrättsröran – för den här gången”

Idag kom beskedet att Migrationsöverdomstolen godkänner den omdiskuterade gymnasielagen. För de unga vuxna som omfattas av lagen innebär det att de senaste månadernas mycket svåra situation är över. Frågan är hur vi undviker att åter igen hamna i en migrationsrättslig röra, skriver doktoranden Louise Dane.

Fortbildning
Stockholm, 24 oktober, Näringslivets hus

Stockholm, 24 oktober, Näringslivets hus

Varmt välkommen till en heldag med ett vuxenperspektiv på matematiklärande! Skolportens temadag är speciellt framtagen för dig som undervisar i matematik inom vuxenutbildningen. Dagen innehåller både praktiska klassrumsnära inslag och teoretiska bidrag för att inspirera dig i ditt arbete. Här får du möjlighet att under en dag ta del av föreläsningar med vuxenutbildning som ramverk och matematik i fokus!

Läs mer och boka plats
Aktuell forskning och utveckling

Socialt samspel i förskolan: datorspelande, språkanvändning och tambursamtal

Det är genom att samspela med andra barn och vuxna som barn lär och utvecklas. Därför är det också viktigt med kunskaper om hur socialt samspel går till för att kunna stödja barns utveckling på ett bra sätt i förskolan, skriver Polly Björk-Willén.

Så lär sig nyanlända svenska på två år

Allra viktigast är att snabbt öka ordförrådet. För att lyckas krävs läxor i ord och fraser. Och tydliga mål. Det är receptet när Stockholms universitet utvecklar en intensivutbildning som ska ge nyanlända ungdomar gymnasiebehörighet på bara två år.

Så lär sig nyanlända svenska på två år

Allra viktigast är att snabbt öka ordförrådet när man som nyanländ ska lära sig svenska. För att lyckas krävs läxor i ord och fraser. Och tydliga mål. Det är receptet när Stockholms universitet utvecklar en intensivutbildning som ska ge nyanlända ungdomar gymnasiebehörighet på bara två år.

”Skolväsendet har mycket att lära av folkhögskolan”

I ett forskningsprojekt får folkhögskolorna mycket beröm för sitt arbete med 
deltagare med högfungerande autism. ”Det här är ju den skolform som lyckas bäst,” 
säger generaldirektören för Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM.

Språkkrav är ingen lösning

I årets valrörelse har flera partier lagt fram förslag om att få fler att lära sig svenska, samtidigt som man bland annat vill höja kraven på dem som utbildar sig. Språkinlärning hos vuxna är dock en tidskrävande och komplex process som påverkas av en mängd olika faktorer. Maria Rydell, doktorand i nordiska språk, pratar om språkkrav och vuxnas andraspråksinlärning i Sveriges radios Språket i P1 (webb-radio).

Nyanlända elever och bedömning i en språk- och kunskapsutvecklande undervisning. Ämnesspecifik text: Slöjd.

De slöjdspecifika texterna är kopplade till Skolverkets generella modultexter om nyanländas lärande.

Nyanlända elever och bedömning i en språk- och kunskapsutvecklande undervisning (ämnesspecifik text: slöjd)

Viktiga delar i det parallella språk- och kunskapsutvecklande arbetet är att låta eleverna via translanguaging ta hjälp av sina samlade språkliga resurser, att arbeta med kontextualisering och att uppmuntra interaktion. Genom att ge eleverna möjlighet till en varierad språk- och kunskapsutvecklande undervisning och ge dem möjlighet att uttrycka sig på ett varierat sätt kan slöjdlärare öka möjligheterna för nyanlända elever att nå kunskapskraven i slöjd. (pdf)

Valfrihet

Valfrihet förvandlar valet 2018 till utbildning i det svenska språket och samhället.

Reportage
Från sfi till Komvux
  Foto: Aline Lessner

Från sfi till Komvux

Andelen nyanlända med låg utbildning växer. Därför har Malmö stad dragit igång en kampanj för att locka fler att studera vidare. På Komvux Södervärn läser sfi-elever in grundläggande matematik med flerspråkigt stöd.

Läs hela artikeln
Forskarintervjuer

Filosofiskt perspektiv på digital design för integration

Vilka sociala processer behöver vi förstå för att designa för ett anpassningsbart lärande? Amir Haj-Bolouri antar ett filosofiskt perspektiv i sin avhandling om hur digitala system kan stötta integration.

Komplext uppdrag att vara lärare på sfi

Att vara lärare inom sfi är ett komplext uppdrag. Utöver att lära sig svenska, behöver många elever även lära sig att läsa och skriva. Det påverkar lärarnas yrkesidentitet, konstaterar Helena Colliander.

Viktigt med helhetssyn för pedagogisk utveckling

Den egna undervisningsmiljön är en viktig faktor för lärares pedagogiska utveckling. Det menar Clarie Englund som forskat om lärare som arbetar på ett nätbaserat farmaciprogram.

Yrkesutbildade migranter får lika lätt jobb

Utrikesfödda med en yrkesutbildning är lika matchade på arbetsmarknaden som svenskfödda. Inge Dahlstedt har utforskat utbildningens roll för migranter och deras barn på den svenska arbetsmarknaden.

Handledning viktig för blivande yrkeslärare

Feedback och bekräftelse av handledaren är centralt för att utveckla sin identitet som yrkeslärare. Det visar Eivor Romar som utforskat hur yrkeslärarstudenter upplever den verksamhetsförlagda utbildningen.

Återkoppling sker växelvis mellan lärare och elev

Återkoppling mellan lärare och elev sker växelvis och lika ofta på initiativ av eleven. Anna Öhmans forskning visar också att återkoppling sker lika väl verbalt som med blickar, kroppsspråk eller artefakter.

Fortbildning för dig som undervisar i
Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk

Lärare i svenska som andraspråk har ett brett undervisningsområde. Utöver läroplanens innehåll ska läraren även kunna sätta sig in i de flerspråkiga elevernas olika förmågor till inlärning av svenska språket. Under två dagar behandlar konferensen den senaste forskningen i undervisningsämnet men även praktiska exempel presenteras. Ges i Malmö hösten 2018 och i Stockholm våren 2019!

Läs mer och boka plats
Rapporter om vuxenutbildning

En andra och en annan chans – ett komvux i tiden

En viktig utgångspunkt för utredningens arbete har varit att se komvux och särvux som en naturlig del av skolväsendet, även om de på många sätt har särskilda förutsättningar och behov. Utredningen har dock noterat att vuxenutbildningen tyvärr inte alltid getts tillräckliga förutsättningar och ofta hanterats som en sidovagn skild från skolväsendet i övrigt. (pdf)

Uppdrag om förstudie om betygsdatabas för rätten till behörighetsgivande utbildning inom komvux

Förstudien presenterar de juridiska, ekonomiska, organisatoriska och tekniska förutsättningarna för att upprätta en nationell betygsdatabas enligt nedanstående förslag. Förstudien innehåller även en övergripande uppskattning av förslagens konsekvenser för de aktörer som berörs. (pdf)

Uppdrag om implementering av EU:s resolution om en agenda för vuxnas lärande

Redovisning av uppdrag om implementering av EU:s resolution om en agenda för vuxnas lärande. (pdf)

Rapporter om yrkesutbildning

Uppdrag om uppföljning av regionalt yrkesvux

Redovisning av uppdrag att följa upp och redovisa utvecklingen i fråga om statsbidrag som under 2017 lämnats för regionalt yrkesvux enligt förordningen (SFS 2016:937) (pdf)

Resultat av kvalitetsgranskning av yrkeshögskolan 2017

Denna rapport presenterar det samlade resultatet från myndighetens kvalitetsgranskning av yrkeshögskolan under 2017. Innehållet är tänkt att bidra till att förstärka och utveckla kvaliteten i utbildningarna, men även fungera som vägledning och ge stöd i arbetet med att bedriva utbildning med hög och jämn kvalitet.  (pdf)

Uppdrag om sammanhållna yrkesutbildningar – nationella yrkespaket

Redovisning av uppdrag om sammanhållna yrkesutbildningar samt stödinsatser under införandet av regionalt yrkesvux. (pdf)

Pluggparadoxen – Om ungas studieval & yrkesutbildningarnas oförtjänta rykte

Vad grundar de unga sina studie- och yrkesval på? Hur mycket vet de om arbetsmarknaden? Vad tänker de egentligen om yrkesutbildningarna? Det har vi undersökt tillsammans med analysföretaget Ungdomsbarometern genom att fråga 15 994 ungdomar och 542 studie- och yrkesvägledare, vars svar sammanställts i den här rapporten. (pdf)

Uppdrag om insatser för att höja yrkesutbildningens kvalitet och attraktionskraft

Redovisning av Skolverkets uppdrag om att genomföra insatser för att höja yrkesutbildningens kvalitet och attraktionskraft. (pdf)

Nya avhandlingar

Raka spår, sidospår, stopp: Vägen genom gymnasieskolans språkintroduktion som ung och ny i Sverige

Mirjam Hagström har utforskat hur ungdomar som nyligen har kommit till Sverige upplever sin vardag, i och utanför skolan, under den första tiden efter migrationen, samt hur de ser på sin framtid i det svenska samhället.

Constructions of Language Competence: Sociolinguistic Perspectives on Assessing Second Language Interactions in Basic Adult Education

Hur påverkar sfi-deltagarnas kommunikativa erfarenheter deras syn på språklig kompetens? Det är en av frågorna som Maria Rydell utforskar i sin avhandling.

Designing for adaptable learning

Amir Haj-Bolouri har forskat om om att att utforma stödjande artefakter som system, metoder och modeller för lärande och integrationsarbete.

Being and Becoming a Teacher in Initial Literacy and Second Language Education for Adults

Lärare konstruerar sin professionella identitet i relation till sina deltagares särart. Det visar Helena Collianders avhandling om vad det innebär att vara och bli lärare för kortutbildade vuxna inom svenska som andraspråksutbildning.