Hoppa till sidinnehåll
Kvalitetsarbete

The Active University: Studies of Contemporary Swedish Higher Education

Publicerad:2016-06-08
Uppdaterad:2017-12-19

Sara Karlsson presenterar i sin avhandling ett antal empiriska studier av utvärderingsprojekt, organisationsförändringar, nya policy- och arbetsreformer som svenska universitet har genomfört under senare år.

Författare

Sara Karlsson

Handledare

Universitetslektor Lars Geschwind, KTH Gästprofessor Anette Kolmos, KTH

Opponent

Professor Huisman Jeroen, University of Ghent

Disputerat vid

Kungliga tekniska högskolan

Disputationsdag

2016-06-02

Titel (eng)

The Active University: Studies of Contemporary Swedish Higher Education

Abstrakt

I den här avhandlingen studeras nutida universitet och deras respons på externt tryck. Termen “det aktiva universitetet” används som analysverktyg. Det aktiva universitetet ”agerar” på två sätt: dels genom att ta konkreta initiativ, dels genom att spela en roll. Begreppet är inspirerat av teorier om strategiskt aktörskap och av nyinstitutionell teori.

I avhandlingen presenteras ett antal empiriska studier av strategiska initiativ som svenska universitet har tagit under senare år. Exemplen är framför allt tagna från tekniska universitet och inkluderar utvärderingsprojekt, organisationsförändringar, policyreform och nya arbetsformer. Den politiska bakgrunden är de nya styrprinciper som har införts i svensk offentlig sektor och som bland annat manifesteras av nyligen genomförda reformer som syftar till att öka egenansvaret och ledningskapaciteten i högskolesektorn.

I de empiriska studierna framträder både strategiskt agerande och rollspel. Ofta framhävs externa skäl som handlar om kvalitet och konkurrens som motiv till interna förändringar. Många initiativ handlar främst om att stärka bilden av universitetet utåt. Ändå kan de få djupgående, om än ibland oförutsedda, interna konsekvenser.

The Active University: Studies of Contemporary Swedish Higher Education

In this thesis, contemporary universities and their response to external pressure are studied. The term “the active university” is put forward as an analytical tool. The active university “acts” in two ways: by taking concrete initiatives and by playing a role. The concept is inspired by theories on strategic actorhood and by new institutional theory.

The thesis presents empirical studies of a number of strategic initiatives undertaken by Swedish universities in recent years. Predominantly drawn from the technical university sector, the initiatives include evaluation projects, organisational change, policy changes and new work practices. The policy context is new public management and recent reforms aimed at improving accountability and management capacity in the higher education sector.

In the empirical studies, “acting as strategy” and “acting as role play” both come to the fore. External rationales to do with quality and competition are frequently put forward as motives for internal change. Many of the initiatives are image-driven. At the same time they can have profound, albeit sometimes unintended, internal consequences.

 

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Undervisa i Artificiell intelligens

Välkommen till Skolportens konferens för dig som planerar att undervisa i det nya gymnasieämnet artificiell intelligens. Ta del av aktuell forskning som utgår från ämnets syftesbeskrivning, och få praktiska verktyg som hjälper dig att planera och genomföra kurserna. Innehållet är även intressant för dig som vill veta mer om AI i samband med undervisning generellt, samt för dig som undervisar inom vuxenutbildningen.
Läs mer & boka
Gy–Vux
3 okt
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev