Algebrasvårigheter ur elev- och lärarperspektiv: Om hinder i lärandesituationer och utmaningar i undervisningssituationer

Birgit Gustafsson har undersökt vilka hinder eleverna möter när de diskuterar algebraiska problemlösningsuppgifter och hur de kommer förbi dessa hinder.

Fakta
Disputation

2019-10-11

Titel (sv)

Algebrasvårigheter ur elev- och lärarperspektiv: Om hinder i lärandesituationer och utmaningar i undervisningssituationer

Författare

Birgit Gustafsson

Handledare

Professor Magnus Österholm, Mittuniversitetet Frode Rønning, NTNU, Trondheim

Opponent

Professor Kristina Juter, Högskolan Kristianstad

Institution

Institutionen för matematik och ämnesdidaktik

Lärosäte

Mittuniversitetet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)

Svenskt abstrakt:

Syftet med denna avhandling är att fördjupa förståelsen för algebrasvårigheter sett ur elevperspektiv och lärarperspektiv. För att studera detta har tre övergripande frågeställningar formulerats; Vilka hinder för eleverna kan identifieras då kända algebrasvårigheter behandlas i lärandesituationer? Hur kan dessa hinder för eleverna överkommas? Vilka utmaningar för lärarna kan identifieras då kända algebrasvårigheter behandlas i undervisningssituationer? Fyra delstudier har genomförts och skapat underlag för att besvara dessa frågor. För att undersöka hinder för elever i lärandesituationer fick 37 elevgrupper diskutera några problemlösningsuppgifter i delstudie 1 och 2. Diskussionerna analyserades med avseende på övergångar mellan olika representationsformer i uppgifterna.

I analyserna av övergångarna mellan olika representationsformer kunde flera hinder observeras. Bland annat tolkar eleverna variabler som enheter och har stora problem med det osynliga multiplikationstecknet i uttryck som t.ex. 5x. Eleverna kommer förbi dessa hinder genom att de diskuterar uppgiften med varandra. De ställer undersökande frågor till varandra och överför bland annat den algebraiska symbolskriften till naturligt språk vilket leder dem förbi dessa hinder. Läraren har dock en avgörande roll för att de ska kunna passera dessa hinder. För att undersöka utmaningar för lärare i undervisningssituationer analyserades lärares frågor i helklassgenomgångar med avseende på algebrasvårigheter i delstudie 3 och i delstudie 4 analyserades hur sex grupper av lärarstudenter diskuterade och bedömde algebrasvårigheter i fem elevlösningar. Resultatet visar att lärarna ställer mest slutna frågor på lägre nivå i relation till de flesta algebrasvårigheter. Däremot var ca hälften av frågorna öppna då algebrasvårigheten kring algebraisk problemlösning behandlades. Resultatet om bedömning av algebrasvårigheter visar att lärarstudenterna inte diskuterade algebrasvårigheterna i uppgiften i någon större utsträckning. Som helhet visar mina studier att ur elevperspektiv så möter eleverna hinder då de löser algebraiska problemlösningsuppgifter. Både högstadie- och gymnasieelever har problem att förstå betydelsen av variabler och det osynliga multiplikationstecknet i t.ex. 5x. Ur lärarperspektiv så visar studierna att lärarna ställer olika typer av frågor beroende på vilken algebrasvårighet som behandlas. I bedömningssituationer diskuteras algebrasvårigheterna endast till en liten del. I avhandlingen diskuteras olika möjliga orsaker till resultatet samt ges didaktiska implikationer om vad som behöver prioriteras i undervisningen.

Sidan publicerades 2019-10-09 09:11 av Susanne Sawander


Konferenser
Fortbildning
Skolbibliotek
  Konferensen äger rum 5-6 maj 2020 i Stockholm.

Skolbibliotek

Vi bjuder in till två dagars fortbildning för skolbibliotekarier, skolledare och alla som samarbetar med biblioteket. Ta del av forskares, bibliotekariers, rektors, lärares, journalisters och författares perspektiv för att skapa ett kraftfullt och modernt skolbibliotek. Välkommen!

Läs mer och boka plats
Kommande disputationer
5 mest lästa på FoU

Språkförmågan byggs i förskolan

Systematiska språklekar i förskolan kan förbättra barns läskunnighet, särskilt barn med lässvårigheter. Ann-Christina Kjeldsens studie har fått stor internationell uppmärksamhet.

(Lärar)avlastande yrkesgrupper – Var går gränserna?

En studie om nya fördelningar av och förhandlingar om arbete i skolan. (pdf)

PAX för arbetsro

Jag har funderat mycket på detta med att anpassa för eleverna i skolan. Nu senast var det en intressant diskussion på twitter om vilka extra anpassningar elever får i klassrummet och varför det kan vara problematiskt. Jag har sedan jag blev rektor svängt mycket i den frågan och numera tänker jag att det inte alls är självklart att vi ska anpassa i alla lägen. Varför inte då tänker nog många? Det ska jag förklara i det här inlägget, skriver Linnéa Lindquist, rektor Hammarkullsskolan i Göteborg.

Going online with a learning disability

Landmark College, the first institution for students with learning disabilities, is growing online courses. Here’s how they’re different.

Olika sätt testas för att få tillbaka barn till skolan

Hur får man tillbaka elever som slutat gå till skolan? Olika kommuner har olika lösningar och i Skövde får eleverna umgås med hästar.