Algebrasvårigheter ur elev- och lärarperspektiv: Om hinder i lärandesituationer och utmaningar i undervisningssituationer

Birgit Gustafsson har undersökt vilka hinder eleverna möter när de diskuterar algebraiska problemlösningsuppgifter och hur de kommer förbi dessa hinder.

Fakta
Disputation

2019-10-11

Titel (sv)

Algebrasvårigheter ur elev- och lärarperspektiv: Om hinder i lärandesituationer och utmaningar i undervisningssituationer

Författare

Birgit Gustafsson

Handledare

Professor Magnus Österholm, Mittuniversitetet Frode Rønning, NTNU, Trondheim

Opponent

Professor Kristina Juter, Högskolan Kristianstad

Institution

Institutionen för matematik och ämnesdidaktik

Lärosäte

Mittuniversitetet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)

Svenskt abstrakt:

Syftet med denna avhandling är att fördjupa förståelsen för algebrasvårigheter sett ur elevperspektiv och lärarperspektiv. För att studera detta har tre övergripande frågeställningar formulerats; Vilka hinder för eleverna kan identifieras då kända algebrasvårigheter behandlas i lärandesituationer? Hur kan dessa hinder för eleverna överkommas? Vilka utmaningar för lärarna kan identifieras då kända algebrasvårigheter behandlas i undervisningssituationer? Fyra delstudier har genomförts och skapat underlag för att besvara dessa frågor. För att undersöka hinder för elever i lärandesituationer fick 37 elevgrupper diskutera några problemlösningsuppgifter i delstudie 1 och 2. Diskussionerna analyserades med avseende på övergångar mellan olika representationsformer i uppgifterna.

I analyserna av övergångarna mellan olika representationsformer kunde flera hinder observeras. Bland annat tolkar eleverna variabler som enheter och har stora problem med det osynliga multiplikationstecknet i uttryck som t.ex. 5x. Eleverna kommer förbi dessa hinder genom att de diskuterar uppgiften med varandra. De ställer undersökande frågor till varandra och överför bland annat den algebraiska symbolskriften till naturligt språk vilket leder dem förbi dessa hinder. Läraren har dock en avgörande roll för att de ska kunna passera dessa hinder. För att undersöka utmaningar för lärare i undervisningssituationer analyserades lärares frågor i helklassgenomgångar med avseende på algebrasvårigheter i delstudie 3 och i delstudie 4 analyserades hur sex grupper av lärarstudenter diskuterade och bedömde algebrasvårigheter i fem elevlösningar. Resultatet visar att lärarna ställer mest slutna frågor på lägre nivå i relation till de flesta algebrasvårigheter. Däremot var ca hälften av frågorna öppna då algebrasvårigheten kring algebraisk problemlösning behandlades. Resultatet om bedömning av algebrasvårigheter visar att lärarstudenterna inte diskuterade algebrasvårigheterna i uppgiften i någon större utsträckning. Som helhet visar mina studier att ur elevperspektiv så möter eleverna hinder då de löser algebraiska problemlösningsuppgifter. Både högstadie- och gymnasieelever har problem att förstå betydelsen av variabler och det osynliga multiplikationstecknet i t.ex. 5x. Ur lärarperspektiv så visar studierna att lärarna ställer olika typer av frågor beroende på vilken algebrasvårighet som behandlas. I bedömningssituationer diskuteras algebrasvårigheterna endast till en liten del. I avhandlingen diskuteras olika möjliga orsaker till resultatet samt ges didaktiska implikationer om vad som behöver prioriteras i undervisningen.

Sidan publicerades 2019-10-09 09:11 av Susanne Sawander


Konferenser
Fortbildning
Skolbibliotek
  Konferensen äger rum 5-6 maj 2020 i Stockholm.

Skolbibliotek

Vi bjuder in till två dagars fortbildning för skolbibliotekarier, skolledare och alla som samarbetar med biblioteket. Ta del av forskares, bibliotekariers, rektors, lärares, journalisters och författares perspektiv för att skapa ett kraftfullt och modernt skolbibliotek. Välkommen!

Läs mer och boka plats
5 mest lästa på FoU

Forskning: Pisa görs till slagträ i debatten

Politiker använder Pisa-rapporten för politiska syften. Medierna gör det för att höja nyhetsvärdet på allt möjligt, visar ny forskning.

Unga med adhd och träning

Fungerar träning som behandlingsmetod för unga med adhd? Det ska en unik forskningsstudie nu ta reda på. ”Jag hoppas att det kan påverka uppmärksamhetsförmågan”, säger Eva Norén Selinus, forskare och överläkare i barnpsykiatri.

8 ud af 10 danske unge bevæger sig alt for lidt

Dansk forsker peger på mobiltelefoner, iPads og computere som årsagen.

En dator per elev ger vare sig sämre eller bättre studieresultat

Högstadieelever som får en egen dator genom skolan får varken bättre eller sämre studieresultat än andra. Det visar en ny rapport från IFAU. Däremot finns tendenser till ökade resultatskillnader mellan barn till föräldrar med olika utbildningsnivå.

How dyslexia is a different brain, not a disease

Students, parents, and teachers must understand that the dyslexic’s brain isn’t “broken” or deficient, just organized in a different way. And there is specialized reading instruction specifically for the different brain structure.