Hoppa till sidinnehåll
Examen, karriär och livsval

An Ordinary School Child: Agency and Authority in Children’s Schooling

Publicerad:2008-06-19
Uppdaterad:2012-04-11
Författare

Katarina Ayton

Handledare

Professor Ann-Carita Evaldsson, Uppsala universitet.

Opponent

Professor Tuula Gordon, Helsinki University, Finland

Disputerat vid

LiU – Linköpings universitet

Disputationsdag

2008-09-26

Titel (se)

Ett vanligt skolbarn: Aktörskap och auktoritet i barns skolgång

Titel (eng)

An Ordinary School Child: Agency and Authority in Children’s Schooling

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande

Ett vanligt skolbarn: Aktörskap och auktoritet i barns skolgång

Syftet med denna avhandling är att undersöka barns plats i en vanlig svensk skolklass och de begränsningar och möjligheter för handling som finns för dem. Med fokus på dagliga aktiviteter genererades frågor gällande om tillhörigheten i en specifik skolklass har betydelse för barnens positionering och agens; hur barnen positionerar sig i relation till tid och rum; på vilket sätt barnen kan göra anspråk på, och beviljas, kontroll över sina skolaktiviteter;samt vad som händer när de vuxnas rätt till kontroll blir synlig.

Det huvudsakliga materialet i denna etnografiska studie är fältanteckningar som genererades genom deltagande observation där forskaren positionerad som elev deltog i barnens dagliga aktiviteter. Studien baseras på två teoretiska resonemang, begreppet generation, som används till att utforska relationen mellan barn och vuxna i skolan på en generell nivå, och positioneringsteori som används för att förstå mångfalden och rörligheten av detta på individuell och specifik nivå.

I avhandlingen visas att barnens positionering relativt de vuxna i skolan försiggår inom två olika relationer, generationell och institutionell, och at dessa förenas och förstärker varandra. Medan den institutionella relationen ordnar elev personal positioneringen i skolaktiviteter, så producerar och reproducerar deltagarna de generationella kategorierna barn och vuxna, kopplat till den generationella ordningen. Vidare visas att i relation till detta så kan barnen bli positionerade både som sårbara och ofullständiga barn och som professionella elever. Att barnen positioneras som professionella elever tyder på att även om barnen är positionerade som underordnade i båda relationerna så utesluter inte denna underordning barnens agens. I den studerade klassen uppmuntrar läraren agens och barnen visar sig vara aktiva i sin positionering, sitt deltagande och i sin skolgång.

An Ordinary School Child: Agency and Authority in Children’s Schooling

The aim of this doctoral thesis is to explore the position, and the restrictions and possibilities for action available to children in a Swedish mainstream school class. With focus on everyday activities the questions generated were: whether being a member of a specific school class has significance; how the children position themselves in negotiations of time and space; in what manner the children can claim, and be granted, command over their school day activities; and what happens when the adults right to control becomes visible.

The main data are fieldnotes generated through participant observation with the researcher positioned as a student who participated in the children s activities. Two theoretical discussions underpin this study, the concept of generation which is used to explore the relationship between children and adults in school at a general level, and positioning theory which is used to understand the multiplicity and fluidity of this on the individual and specific level.

It was found that the children s positioning in relation to the adults in school occurs within two relationships, generational and institutional, and that the two merge and reinforce one another. While the institutional relationship orders the student staff positioning in school activities the participants are producing and reproducing the generational categories of children and adults, linking this to a generational order.

It is further shown that in relation to this the children may be positioned both as vulnerable and incomplete children and as professional pupils. The positioning as professional pupil indicates that although the children are positioned as subordinate within both relationships, this subordination does not exclude children agency. In the study class the teacher encourages agency and the children are found to be active in their positioning, in their participation and in their schooling.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Företagsekonomi

Välkommen till Skolportens konferens för dig som undervisar i företagsekonomi!
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
21 nov
Digital temaföreläsning

Matematikångest

Skolportens digitala temaföreläsning för dig som vill lära dig mer om matematiksvårigheter ur ett kognitionspsykologiskt perspektiv. Vad är matematikångest, och hur bemöter vi det på bästa sätt? Föreläsningen finns tillgänglig mellan 28 oktober och 2 december 2024.
Läs mer & boka
Åk 4–Vux
11 nov – 16 dec
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev