Ansvarsförhållanden vid skolutveckling

Fakta
Disputation

2011-05-31

Titel (sv)

Ansvarsförhållanden vid skolutveckling

Titel (eng)

Relations of Responsibility in School Development

Författare

Anette Oxenswärdh

Handledare

Docent Jon Ohlsson, Professor Gunnar Berg

Opponent

Docent Eva Forsberg

Institution

Institutionen för pedagogik och didaktik

Lärosäte

Stockholms universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen
Läs Skolportens intervju med Anette Oxenswärdh

Svenskt abstrakt:

Denna studie har sin utgångspunkt i den förändrade styrningen av den svenska skolan i och med 1990-talets stora skolreformer. Decentralisering av skolan har medfört både ökad frihet men också ökat ansvar för skolans olika systemnivåer. Detta i sin tur har skapat möjligheter till ett större tolkningsutrymme av uppdraget. Under senare år har dock en viss återgång mot regelstyrning blivit tydlig. Detta kan leda till oklarheter i ansvarsfrågor. Annorlunda uttryckt förefaller diskrepansen mellan den styrning som utövas av politiken, d.v.s. ansvarsutkrävandet och arten av denna verksamhet, d.v.s. ansvarstagandet som de facto bedrivs i den s.k. förvaltningen, vara större idag. (Regeringens proposition 1989/90:41; Regeringens proposition 1990/91:18; Skolverket 1997; Forsberg & Wallin, 2006)

I stort kan skolans ansvarsförhållanden beskrivas som en relation mellan uppdragsgivarens ansvarsutkrävande och uppdragstagarens ansvarstagande; aktörer som utkräver ansvar och de som förväntas att ta ansvar. Ansvarsförhållandena visar det spelplan eller arena där både ansvarsutkrävandet och ansvarstagandet kan ta plats. Avhandlingens huvudfokus ligger på organisatorisk nivå där de professionella i både individuell och kollektiv mening förväntas att ta sitt ansvar.

Ansvar är en viktig och central fråga i all skolutveckling då skolan i samhällets centrum utsätts för ständig förändring och utveckling och befinner sig i fokus för de politiska svängningarna samt hårdbevakas av massmedierna. Ansvarsfrågor har följaktligen en direkt relation till professionsutveckling i skolan. En central del av skolans uppdrag är ansvarstagande. Såväl uppdraget och ansvaret kan förstås på olika sätt av olika skolaktörer. I denna avhandling beskrivs detta i termer av uppdrags- och ansvarsförståelse.

Skolutveckling kan ses som ett perspektivoberoende begrepp som ofta har att göra med olika tillvägagångssätt som skolor kan nyttja och nyttjar för att genomföra sitt vardagsarbete. (Berg & Scherp, 2003) Skolutvecklingsarbetet kan förväntas bidra till ökad gemensam förståelse av uppdraget. Skolutveckling har därigenom en koppling till ansvarsförhållandena i skolan. Aktiva skolåtgärder kan ses som en väg till tydliggörandet av ansvarsfrågor. För denna studie har två skolutvecklingsmodeller valts ut för att studera hur de påverkar skolaktörernas uppdrags- och ansvarsförståelse.

Sidan publicerades 2011-05-13 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-03-27 11:21 av


Konferenser
Fortbildning
Rektor i förskolan

Rektor i förskolan

Den här konferensen fokuserar på din roll som chef och ledare med högaktuella föreläsningar om det pedagogiska ledarskapet och din professionsutveckling. Hur leder du i förändring och hur görs en nulägesanalys? Vi tar avstamp i de frågor som är specifika för förskolans verksamhet, men belyser även ämnen utifrån din yrkesroll som chef över en mångbottnad verksamhet.

Läs mer och boka plats
SKOLPORTENS MAGASIN
Finalist till Publishingpriset 2019!

Finalist till Publishingpriset 2019!

Skolportens forskningsmagasin är nominerat till Publishingpriset 2019 för andra året i rad!

Läs mer här!
Kommande disputationer
Lediga tjänster
Fler platsannonser
5 mest lästa på FoU

Begrepp i tiden: utforma

Förklarat av Alicia Eriksson, speciallärare i Karlskoga. ”I stället för att anpassa verksamheten ­utifrån de elever med allra störst behov av ­särskilt stöd utformar vi redan från början verksamheten så att den kan tillgodogöras av alla elever”, säger hon.

RFSU:s metodbank för undervisning om sex och relationer

RFSU har varit experter på sexualundervisning i snart 100 år. Nu har vi samlat våra bästa metoder i en kunskapsbank för dig som är lärare. Här får du den inspiration och de verktyg du behöver för att ge alla elever den goda sexualundervisning de har rätt till. Lycka till!

Förskolan där barnen programmerar robotar

Ettåringar som programmerar i förskolan är ingen utopi, digitalisering är en del av förskolans läroplan sedan den 1 juli i år. På förskolan Lilla Tollare i Nacka lär sig barnen programmering på förskolans gård.

Krossar myterna i skolan: ”Gör undervisning sämre”

Schack gör barn bra på logiskt tänkande och de klarar av digital multitasking bättre än vuxna. Eller? En rad myter präglar både undervisningen och hur vi ser på lärande, konstaterade en grupp inlärningsforskare.

The hotter the planet grows, the less children are learning

Hotter temperatures affect students’ ability to learn, according to an analysis by R. Jisung Park, an environmental and labor economist at UCLA’s department of Public Policy and the Luskin Center for Innovation. Data shows, however, that snow days did not affect learning.