Användning av mobiltelefoner i den digitaliserade skolan: Elever och lärares perspektiv

Anita Grigic Magnusson vill med sin avhandling fördjupa kunskapen om användningen av högstadie- och gymnasieelevers privata mobiltelefoner i klassrummet och implementering av mobiltelefonförbud i klassrummet.

Fakta
Disputation

2022-12-02

Titel (sv)

Användning av mobiltelefoner i den digitaliserade skolan: Elever och lärares perspektiv

Titel (eng)

Användning av mobiltelefoner i den digitaliserade skolan: Elever och lärares perspektiv

Författare

Anita Grigic Magnusson

Handledare

Professor Fritjof Sahlström, Department of Education, University of Helsinki.

Opponent

Professor Fritjof Sahlström, University of Helsinki

Lärosäte

Göteborgs universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)
Läs Skolportens intervju med Anita Grigic Magnusson

Svenskt abstrakt:

På ett övergripande plan problematiserar avhandlingen skolans digitalisering och dess konsekvenser för både elevers och lärares skolvardag. Mer specifikt syftar avhandlingen till att fördjupa kunskapen om användningen av högstadie- och gymnasieelevers privata mobiltelefoner i klassrummet och implementering av mobiltelefonförbud i klassrummet. Med utgångspunkt i fokusgruppintervjuer av högstadie- och gymnasieelever om deras användning av sina mobiltelefoner i klassrummet, både för pedagogiska och icke-undervisningsrelaterade syften och ljudinspelningar av lärares diskussioner i ett lärarlag om implementeringen av ett mobiltelefonförbud i sina klassrum ställdes avhandlingens forskningsfrågor och utforskas i 4 fallstudier. På ett generellt plan är arbetet grundat i sociokulturell teori om lärande och utveckling, där de teoretiska begreppen infrastruktur för lärande och gränsobjekt/gränsöverskridande har använts i avhandlingens studier och kappa. Avhandlingen visar att de utmaningar och möjligheter som följer med att eleverna tar med sig och använder sina mobiler i klassrummet till stor del handlar om hur denna komplexitet ska hanteras i klassrummet. I den digitaliserade skolan har digital teknologi kommit att bli en nödvändig och integrerad komponent både för lärares undervisning och för elevers lärande. Avhandlingens studier visar på vikten av att nyansera frågan om användningen av elevernas privata mobiltelefoner i klassrummet. Avhandlingens empiriska studier bidrar till kunskapsfältet och förtydligar att det inte finns en enkel lösning på den komplexa fråga om hur elevernas användning av sina privata mobiler ska hanteras i klassrummet i den digitaliserade skolan.

Sidan publicerades 2022-12-07 14:52 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2023-01-19 21:02 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Risk att digitala verktyg motverkar det inkluderande uppdraget

Digitala verktyg används ofta till annat än skolarbete i klassrummet. Detta tar upp en stor del av undervisningstiden, vilket främst drabbar elever som har särskilda behov, menar Lars Almén som undersökt effekterna av digitaliseringsstrategin.

Elevers syn på mobiler mer nyanserad än debatten

Elevernas åsikter om mobiltelefoners plats i skolan är långt mycket mer nyanserade än de som hörs i mediedebatten. Det konstaterar Torbjörn Ott som utforskat hur smarta telefoner ses och förstås i klassrummet.  

Undervisa i engelska med digitala verktyg

Flexibel digital kurs med Sara Bruun! I den här kursen får du information och råd om hur du kan jobba med digitala verktyg på ett målinriktat, autentiskt och kreativt sätt i engelska. Flexibel start, tydligt upplägg och tillgång till kursen i 6 månader. Pris 996 kr ex. moms. Kursintyg ingår!

Digital kurs! Ny som lärare – Lyckade lektioner

Är du nyutbildad lärare och önskar fler handfasta verktyg? Med kursen Lyckade lektioner får du planering, struktur och motivation att samspela i klassrummet. I film och text presenterar Maria Wiman information, uppgifter och tekniker. Med flexibel start och tydligt upplägg kan du studera, repetera och testa. Kursintyg ingår!

Skolbibliotek

Välkommen till årets konferens om skolbibliotek på alla stadier för dig som leder eller arbetar i skolbibliotek! Ta del av spännande föreläsningar som ger dig fördjupning, forskning och verktyg som rör organisation, MIK och läsfrämjande. Delta på plats i Stockholm eller via vår webbkonferens. JUST NU! Boka-tidigt-pris till och med 25 mars.

Specialpedagogik i grundskolan

Välkommen på Skolportens årliga konferens om specialpedagogik i grundskolan. Ta del av aktuell specialpedagogisk forskning och nätverka med kollegor från hela Sverige. Delta på plats i Stockholm eller via webbkonferensen. JUST NU! Boka-tidigt-pris till och med 4 april.

Skolspråk i utveckling. En- och flerspråkiga elevers bruk av grammatiska metaforer i senare skolår

Syftet med Ulrika Magnussons avhandling "Skolspråk i utveckling. En- och flerspråkiga elevers bruk av grammatiska metaforer i senare skolår" är att beskriva och jämföra skriftspråksutvecklingen hos en­ och flerspråkiga elever i de övre tonåren.

Biologiämnets texter : Text, språk och lärande i en språkligt heterogen gymnasieklass

Pia Nygård-Larssons avhandling "Biologiämnets texter : Text, språk och lärande i en språkligt heterogen gymnasieklass" berör text, språk och lärande i biologiämnet.

De mångkulturella innerstadsskolorna: Om skolval, segregation och utbildningsstrategier i Stockholm

Denna studie fokuserar på tre skolor i Stockholms innerstad som har haft ett inflöde av studenter från socialt missgynnade förorter, och ett utflöde av elever till andra skolor. Titeln på avhandlingen är "De mångkulturella innerstadsskolorna: Om skolval, segregation och utbildningsstrategier i Stockholm". Författaren heter Jenny Kallstenius.

Dans i skolan: om genus, kropp och uttryck

Målet med Anna Lindqvists avhandling "Dans i skolan: om genus, kropp och uttryck" är att tolka och förstå danslärarnas inställning till kön och dans som ett kunskapsområde från danslärarnas perspektiv.

Livsfrågor och religionskunskap: En belysning av ett centralt begrepp i svensk religionsdidaktik

Vad kan betecknas som en "livsfråga", varför är de anses viktiga och hur de passar in i undervisningen? Det är tre frågor som Björn Falkevall ställer i avhandlingen "Livsfrågor och religionskunskap: En belysning av ett centralt begrepp i svensk religionsdidaktik".

Laborativt arbete i grundskolans senare år: lärares mål och hur de implementeras

Att laborationer har en naturlig och central plats i naturvetenskaplig undervisning håller de flesta med om. I avhandlingen "Laborativt arbete i grundskolans senare år" vill Per Högström ge ytterligare kunskap om det laborativa arbetet i svensk grundskola.

Transformativa kunskapsprocesser för verksamhetsutveckling: En feministisk aktionsforskningsstudie i förskolan.

I Claudia Gillbergs avhandling "Transformativa kunskapsprocesser för verksamhetsutveckling" studeras bland annat några förskollärares möjligheter att utveckla en könsmedveten pedagogik genom att tillämpa teorier om organisation, profession och vikten av samverkan.

Det finns inga tjejbestämmare: Att förstå kön som position i förskolans vardagsrutiner och lek

Vilka positioner hos flickor och pojkar accepteras och vilka möter motstånd i förskolan? Den frågan står i fokus i Christian Eidevalds avhandling " Det finns inga tjejbestämmare: Att förstå kön som position i förskolans vardagsrutiner och lek"

Att säkerställa skriftspråklighet genom medveten arrangering: Wittingmetodens tillämpning i några olika lärandemiljöer

Ann-Katrin Swärd har i sin avhandling "Att säkerställa skriftspråklighet" studerat Wittingmetodens tillämpning i några olika lärandemiljöer samt analyserat vad som i lärarnas undervisning och i elevernas lärande främjar en god läs- och skrivutveckling.

Sociala kategoriseringar i samspel: Hur kön, etnicitet och generation konstitueras i ungdomars samtal

Det har Linda Kahlin undersökt i sin avhandling "Sociala kategoriseringar i samspel". Hennes resultat visar hur kategoriseringar dels har situationell relevans, dels leder till normativa förväntningar på hur medlemmar av sociala grupper bör bete sig.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Social interaktion och lek i förskolor för barn med särskilda utbildningsbehov

Studier har visat att barn med särskilda utbildningsbehov kan vara mindre engagerade i sociala interaktioner med sina kamrater.

Forskaren om alla problem läsningen förväntas lösa

Vad är meningen med att fostra goda läsare? Svaret är inte givet och har förändrats över tid, menar ett forskarlag som är i färd med att undersöka saken. ”Idag ska läsning i högre grad bidra till ökad integration och andra samhälleliga mål”, säger forskaren Daniel Pettersson.

Undervisning i ett fritidshem för alla?

I en ny studie problematiseras fritidshemslärares perspektiv på stöd till elever i fritidshem. Artikeln av Marina Wernholm har skrivits inom ramen för Ifous FoU-program Fritidshemmets pedagogiska uppdrag.

Den bredaste pedagogiken

Specialpedagogik ska genomsyra hela skolan och inte bara beröra de specialpedagogiska professionerna. Det är huvudbudskapet i en ny intressant antologi.

Sömnbrist bland tonåringar – hur kan skolan stötta?

En ny forskningsstudie visar att mer än varannan tonåring sover mindre än åtta timmar per natt. För skolan och elevhälsan är det viktigt att uppmärksamma sömnvanornas betydelse för ungdomars hälsa, menar Malin Jakobsson, som är forskare vid Högskolan i Borås och tidigare varit verksam som skolsköterska.

SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Digitalisering
  Skolportens magasin nr 6/2022.

TEMA: Digitalisering

Tema: Digitalisering. Svensk skolas ambition att vara bäst i världen på digitalisering innebär både för- och nackdelar. Intervjun: Issis Melin har länge ägnat sig åt frågor som rör hedersrelaterat våld och förtryck. Enligt henne är den nya läroplanen ett steg i rätt riktning.

Läs mer och prenumerera här!