2007-08-07 00:00  3698 Dela:

Around the Screen: Computer activities in childrens everyday lives

Barns datoranvändning skiljer sig inte överraskande från skolans: elever vill hellre chatta än att använda Word, säger forskaren Pål Aarsand. Det finns ett glapp mellan vad eleverna är duktiga på och vad skolan vill att de ska lära sig, säger han, samtidigt finns en osäkerhet kring vilka datorkunskaper som eleverna bör ha - egentligen.

Fakta
Disputation

2007-06-01

Titel (sv)

Omkring skärmen. Barns datoraktiviteter i vardagen

Titel (eng)

Around the Screen: Computer activities in children s everyday lives

Författare

Pål André Aarsand Simonsen

Handledare

Professor Karin Aronsson.

Opponent

Professor David Middleton, Department of Human Science, Loughborough University, United Kingdom

Institution

Institutionen för tema, Tema Barn

Lärosäte

LiU – Linköpings universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)
Läs pressmeddelande (LiU)
Läs Skolportens intervju med Pål Aarsand

Svenskt abstrakt:

Avhandlingen fokuserar barns vardagliga datoraktiviteter, i såväl skola som hem. I studien deltog dels 16 elever i årskurs 7, dels 22 barn i åtta familjer. Datamaterialet består av videoinspelningar, fältanteckningar och intervjuer. Avhandlingen är inspirerad av diskursanalytiska och etnografiska perspektiv. Begreppen activity frame och participation framework (Goffman, 1974; 1981) diskuteras särskilt.

Avhandlingen omfattar fyra delstudier. Den första delstudien beskriver elevers online chattande på lektionstid. Studien visar hur skillnaden online/offline görs relevant vid aktivitetsbyten, distinktionen är varken given eller statisk. På så vis synliggörs att begreppen sideplay , byplay och crossplay (Goffman, 1981) blir otillräckliga i situationer där flera aktiviteter pågår samtidigt. Vidare visar studien att identiteter online i form av vad som här kallats tags (visuella-textuella identitetsmarkörer) är relaterade till barnens vardagsliv i skola och på fritid (offline). Den andra delstudien visar hur spelkonsolers placering i hemmet kan ses som ett uttryck för familjelivets vardagslivspolitik. Spelkonsoler finns först och främst i familjers gemensamma utrymmen. Distinktionen offentlig/privat aktualiseras i deltagarnas förhandlingar om tillgång till spelkonsoler, samt vilka spel, när och hur länge spelaktiviteter får pågå. I förhandlingarna används två strategier för appropriering av gemensamma spelutrymmen, inkludering och exkludering. Den tredje delstudien diskuterar kompetensskillnader vid datoranvändning, vad som har kallats generationsklyftan . Studien visar hur barn och vuxna positionerar varandra som de som vet (barnen) och de som ska lära (vuxna). Generationsklyftan används som en resurs i social interaktion av både barn och vuxna. Den fjärde delstudien uppmärksammar spelande i hemmet mellan kamrater och hur detta är en aktivitet där response cries (Goffman, 1981) liksom animerat prat och medsjungande utvidgar spelets gränser i den sociala interaktionen omkring skärmen. Dessa kommunikativa uttryck kan ses som en action aesthetic , en form av performativ handling som skapar och upprätthåller samarbete. Detta kan i sin tur ses som en del i intersubjektivitetens arkitektur (Heritage, 1984). Utifrån avhandlingens resultat problematiseras barns datoraktiviteter i relation till distinktionerna mästare/lärling, offentligt/privat, reellt/virtuellt och subjekt/objekt.

Sidan publicerades 2007-08-07 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-04-26 16:04 av


Konferenser
Fortbildning
Skolbibliotek
  Konferensen äger rum 1-2 december 2020 i Stockholm.

Skolbibliotek

Vi bjuder in till två dagars fortbildning för skolbibliotekarier, skolledare och alla som samarbetar med biblioteket. Ta del av forskares, bibliotekariers, rektors, lärares, journalisters och författares perspektiv för att skapa ett kraftfullt och modernt skolbibliotek. Välkommen!

Läs mer och boka plats
SKOLPORTENS MAGASIN
Skolportens magasin
  Skolporten nr 3/2020 – ute 15 maj

Skolportens magasin

Intervju: Möt forskaren Gunnlaugur Magnússon, som saknar de mest fundamentala frågorna i debatten. Tema: Rollen som skolchef – så komplex och utsatt är den.

Läs mer här
Kommande disputationer
5 mest lästa på FoU

Fostermammors utbildningsnivå har liten inverkan på barnens skolresultat

Sambandet mellan fostermammors utbildningsnivå och långtidsplacerade barns skolprestationer är svagt, och varierar mellan flickor och pojkar. Det är en skillnad mot hur det är i biologiska familjer, där sambandet är starkt. Det visar en studie i en ny avhandling i sociologisk demografi från Stockholms universitet.

Introverta lider i det tysta

Ensamhet är inte bara en påtvingad plåga. För vissa elever är ensamhet ett behov som skolan saknar insikt om och därmed också förmåga att möta. Ofta klarar dessa elever av skolan utan synbara problem, samtidigt som de håller problemen för sig själva – till ett högt personligt pris.

Ljudmetoden är överlägsen vid läsinlärning säger forskningen

Det finns ett vetenskapligt stöd för att det är ljudmetoden som leder till flytande läsning både snabbast och för flest elever.

Hans forskning ska hjälpa elever med dyskalkyli

Kenny Skagerlund forskar om det ännu relativt outforskade området dyskalkyli. Med det tilldelade forskningsanbudet på 1,7 miljoner, som han tagit emot, hoppas han kunna ta forskningen ytterligare ett par steg framåt och hitta verktyg för att underlätta för drabbade elever.

Utanförskap: 5 råd när barn blir utanför

Vissa barn gick omkring nästan en hel timme ensamma. Andra fick leka ett tag men bara på vissa villkor. En ny studie visar på ett systematiskt ­utanförskap som ­pedagoger inte märker.