Att göra förort: Om språkliga resurser hos gymnasieungdomar med mångspråkig förortsbakgrund

Vilka typer av svenskspråkiga resurser använder flerspråkiga ungdomar med mångspråkig förortsbakgrund, i men också utanför skolan? Det är en av frågorna som Karin Senter utforskar i sin avhandling.

Fakta
Disputation

2022-09-30

Titel (sv)

Att göra förort: Om språkliga resurser hos gymnasieungdomar med mångspråkig förortsbakgrund

Titel (eng)

Staging Suburbness : Linguistic resources of adolescents with a multilingual urban background (Engelska)

Författare

Karin Senter

Handledare

Professor Björn Melander, Uppsala universitet Docent Ellen Bijvoet, Uppsala universitet

Opponent

Professor Rickard Jonsson, Stockholms universitet

Institution

Institutionen för nordiska språk

Lärosäte

Uppsala universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)

Abstract in English:

This thesis deals with positionality among adolescents from multilingual urban areas, and the construction of “suberbness”. Suburb, as in “suberbness”, refers to multilingual, socioeconomically disadvantaged areas in the outskirts of Swedish urban districts. The aim is to shed light on the positionality process, and linguistic practices are in focus. This inevitably raises the question of how language can be described without presenting it as a stable and fixed entity. The embodiment of the suburb, i.e. how one “becomes” the suburb, is discussed, also taking non-linguistic resources (e.g. clothing, music preference) in account.

The thesis contributes to the field of linguistic ethnography. Nineteen adol­escents, one school class, have been followed for one and a half years through fieldwork, mostly in, but also outside, school. The vast majority of them are self-identified girls. Even if linguistic ethnography emphasizes that language is elusive, fluid and ever-changing, the labels suburban slang and suburban Swedish are used in the description of the participants’ speech. The first label refers to slang-based linguistic practices associated with multi­lingual urban areas; the latter to a more standardized Swedish with a sound of suburbia, which can be described as a sociodialect. The labels are used to draw attention to nuances in suburban-indexed speech, ranging from informal to formal ways of speaking.

The participants in the study mainly position themselves in relation to majority-background adolescents, who are portrayed as different in e.g. speech style, interests and religious beliefs. A main result of the study is that the parti­ci­pants “sound suburban” in all examined contexts, e.g. school presen­tations, a job interview and everyday small talk, i.e. they shift between informal suburban slang and the more formal suburban Swedish. Their linguistic practices associated with multilingual urban areas are important for their position as suburban-anchored youth.

Sidan publicerades 2022-09-20 16:05 av Susanne Sawander


Relaterat

Kulturell mångfald som resurs i elevers lärande

Det tar tid för lärare att förstå hur de kan använda elevers flerspråkighet och kulturella mångfald som resurs i lärande. Den slutsatsen drar Manuela Lupsa i sin avhandling om hur lärare omsätter nya kunskaper i sin undervisning.

Skilda uppfattningar om flerspråkighet bland lärare

Lärare har olika uppfattningar om flerspråkighet och hanterar därmed flerspråkiga elever på olika sätt. Adrian Lundberg har undersökt svenska och schweiziska lärares subjektiva uppfattningar om begreppet flerspråkighet.

Svenska för högstadiet och gymnasiet

Välkommen på konferens om svenskundervisning på högstadiet och gymnasiet! Innehållet passar även dig som arbetar inom vuxenutbildningen. Ta del av ny didaktisk forskning och få inspirerande verktyg för undervisningen. Delta på plats i Stockholm eller via webbkonferensen.

Modersmål

Välkommen på konferens om modersmålsundervisning för dig som undervisar i modersmål! Ta del av ny didaktisk forskning och få inspirerande verktyg för undervisningen. Möt och nätverka med kollegor och föreläsare från hela landet. Delta på plats i Malmö eller via webbkonferensen.

”Vi har nästan blivit för bra”: lärares sociala representationer av förskolan som pedagogisk praktik

Syftet med Ingrid Granboms avhandling ""Vi har nästan blivit för bra": lärares sociala representationer av förskolan som pedagogisk praktik" är att beskriva och analysera lärarnas konstruktion av mening och vardagskunskap beträffande förskolan som pedagogisk praktik.

An employeeship model and its relation to psychological climate: A study of congruence in the behavior of leaders and followers

Johan Bertletts avhandling "An employeeship model and its relation to psychological climate: A study of cong" behandlar organisatoriska aspekter som organisationsklimat, psykologiskt klimat samt medarbetarskap utifrån ledarskapsbeteende, arbetskamratsbeteende och interaktivt ledare-följarebeteende.

"Det kunde lika gärna ha hänt idag". Maj Bylocks Drakskeppstrilogi och historiemedvetande hos barn i mellanåldrarna.

Mary Ingemansson har i sin avhandling "Det kunde lika gärna ha hänt idag". Maj Bylocks Drakskeppstrilogi och historiemedvetande hos barn i mellanåldrarna" undersökt hur barn i åldrarna 9-12 upplever skönlitterära texter som används i historieundervisningen i förhållande till läroböckerna?

Skolbokspropaganda? En ideologianalys av läroböcker i svenska som andraspråk (1995-2005)

Jörgen Mattlar undersöker i avhandlingen "Skolbokspropaganda?" bilden av det svenska samhället i läromedel i svenska som andraspråk. Bilden som framkommer är samstämmig - men också skiftande.

Den laborativa klassrumsverksamhetens interaktioner

Gunilla Gunnarsson har i avhandlingen "Den laborativa klassrumsverksamhetens interaktioner" studerat elevers möten med skolans naturvetenskapliga språkspel. Fokus är riktat mot elevers interaktion med läraren och andra elever, samt med artefakter.

Working Memory and Higher-Order Cognition in Children

Syftet med Carin Tillmans avhandling "Working Memory and Higher-Order Cognition" är att öka förståelsen för högre kognitiva funktioner hos normalutvecklade barn såväl som brister i de högre kognitiva funktionerna hos barn med ADHD.

From Higher Education To Professional Practice: A comparative study of physicians’ and engineers’ learning and competence use

Hur upplever nyexade civilingenjörer och läkare relationen mellan utbildning och professionell praktik? Vad påverkade deras karriärval och vad har de lärt sig sig under sin utbildning? Det är frågor som Staffan Nilsson söker svaret på i sin avhandling.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Barn på flykt
  Skolportens magasin nr 4/2022.

TEMA: Barn på flykt

INTERVJU: Anna Karlefjärd, forskare, intervjuas "Stärk lärarna med friare kurs- och läroplaner så får vi rättvisare betyg!" TEMA: Barn på flykt. Hur tar skolan bäst emot barn som är på flykt från krig eller naturkatastrofer? Forskarna menar att det gäller att ta tillvara på tidigare erfarenheter.

Läs mer och prenumerera här!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
5 mest lästa på FoU
Digitala sexuella trakasserier påverkar unga i skolan

Digitala sexuella trakasserier är relativt vanliga bland unga, och ofta saknar ungdomarna både stöd och strategier för att hantera det. Det visar Kristina Hunehäll Berndtssons avhandling som nu har valts till favorit av Lärarpanelen.

Muntligt berättande viktigt i undervisningen

Anekdoter, historier och berättelser kan väcka elevernas intresse, ge nya perspektiv på ett visst ämne, samt stärka relationen mellan lärare och elever. Det visar en avhandling från Göteborgs universitet.

Läraren som sadlade om för att skapa en bättre skola

Hur får vi mer ordning och reda i skolan? Hur skapar vi en trivsam undervisningsmiljö i klassrummen utan stök, där eleverna lär sig vad de ska och ingen slås ut. De här frågorna har Martin Karlberg studerat i över 20 år. Nu drar han igång ett forskningsprojekt där 100 skolor runt om i landet ska pröva två olika varianter av en metod som kallas IBIS-programmet.

Inspirerande böcker om organisation och ledning

En bok om tillit i arbetsgruppen, två böcker om att leda i förskolan och en antologi med aktuell forskning. Vi tipsar om fyra aktuella böcker som kan vara användbara för dig i jobbet.

Inspirerande! Sveriges enda bygglek med odling

Växtvärket i Malmö handlar om att ge barn bättre städer att växa upp i, och erbjuder både bygglek och odling. Tankar som fångas upp av forskaren Ellen Almers.

Skolportens digitala kurser