Att lyssna med hela kroppen. En studie om lärares ledarskap i utvecklingssamtal

På vilka sätt bidrar elevers beskrivningar av utvecklingssamtalet till förståelse för lärarens ledarskap i utvecklingssamtal? Det är en av frågorna som Britt-Marie Bader undersöker i sin avhandling.

Fakta
Disputation

2023-05-02

Titel (sv)

Att lyssna med hela kroppen: en studie om lärares ledarskap i utvecklingssamtal

Författare

Britt-Marie Bader

Handledare

Professor Anna Ehrlin, Mälardalens universitet. Louise Sund, Mälardalens universitet

Opponent

Docent Annika Lilja, Göteborgs universitet

Lärosäte

Mälardalens universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)
Läs Skolportens intervju med Britt-Marie Bader

Svenskt abstrakt:

Utvecklingssamtalet i grundskolan ska enligt skollagen genomföras en gång per termin och ses som en viktig länk i samverkan mellan hemmet och skolan. Utvecklingssamtal är utmanande att leda, eftersom de befinner sig i gränslandet mellan det offentliga och det privata. Lärare behöver kunna hantera både sin egen, elevens och vårdnadshavarens individuella intressen samtidigt som kollektiva intressen i klassen ska beaktas och tillgodoses. Läraren ansvarar för att genomföra utvecklingssamtalen och informera vårdnadshavare och elever om elevens skolgång. Samtalen ska vara framåtsyftande och stödja elevernas kunskaps- och sociala utveckling samt innehålla idéer för elevens utveckling. Trots intentionerna med samtalet så påtalas brister i skolors fortlöpande information till vårdnadshavare och elever. Syftet med denna studie är att synliggöra vilken betydelse lärares ledarskap har i utvecklingssamtal.

Studien är teoretiskt grundad i ett livsvärldsfenomenologiskt perspektiv vilket innebär att världen förstås som en social, intersubjektiv och historisk värld där människor erfar, upplever, agerar och flätas samman. Data bygger på observationer av utvecklingssamtal för att förstå lärares ledarskap i sitt sammanhang och intervjuer för att förstå lärares och elevers erfarenheter. Sammantaget kan dessa observationer och intervjuer synliggöra betydelsen av lärares ledarskap i utvecklingssamtal. Analys och tolkning av data görs med stöd av de livsvärldsfenomenologiska begreppen hållning, som-seende och pedagogisk takt. De förklarar ledarskapets verbala och kroppsliga uttryck, känsliga och intuitiva handlingar och vad de betyder i utvecklingssamtalet.

Resultatet av studien visar att lärares ledarskap i utvecklingssamtal innefattar både förberedande arbete och efterföljande arbete som gör att undervisning och utvecklingssamtal flätas samman och får betydelse för lärarens ledarskap i utvecklingssamtalet. Ledarskapet formar samtalet genom lärarnas vilja att involvera eleverna, samt genom lärarnas flexibilitet och förmåga att strukturera samtalet. Lärares ledarskap i utvecklingssamtal formas av lyhördhet, följsamhet, närvaro, uppmärksamhet, förmåga att improvisera och lekfullhet. Ledarskapet blir synligt i lärarnas verbala och kroppsliga uttryck, i hänsynstaganden till eleven, i relationen mellan lärare och elev, i lärarnas närvaro i själva samtalet och i lärarens överväganden kring vad som ska dokumenteras och vad man kommit överens om i utvecklingssamtalet. Lärarens hållning visar sig som intresse för eleven som individ, strukturen och innehållet i samtalet. Hållningen har betydelse och kommer till uttryck i lärarnas pedagogiska taktkänsla i förhållande till eleven och den aktuella situationen, och visar hur lärares ledarskap formar och formas i utvecklingssamtalet.

Resultatet bidrar med ökad kunskap om lärares ledarskap i utvecklingssamtal och förståelse för vilken betydelse det har i utvecklingssamtalet. När jag beskriver lärares ledarskap i utvecklingssamtal med stöd i livsvärldsfenomenologiska begrepp kan det förklara ledarskapet och tillhandahålla begrepp för att kommunicera detta. Det tillför nya perspektiv och ny kunskap till det didaktiska forskningsfältet. Det bidrar även till att skolverksamheter och lärare ska kunna öka sitt yrkeskunnande när det handlar om att leda utvecklingssamtal och att förstå samtalet i relation till undervisningen.

Sidan publicerades 2023-04-17 11:13 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2023-06-01 17:07 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Lagom engagerade föräldrar är bäst – om lärarna får välja

Föräldrars syn på relationen med skolan påverkas av fyra komponenter: utbildningsnivå, kulturell bakgrund, familjedynamik och barnens skolsituation. Det visar Maria Mersini Pananakis avhandling om relationen mellan föräldrar och lärare i grundskolan.

Svårt förena mentorskap med undervisning

Medan mentorsuppdraget kräver flexibilitet och förmåga att möta elevernas behov i stunden, styrs lärarnas undervisningsarbete utifrån fasta tidsramar. De båda uppdragen är svåra att förena, visar Helena Wallström i sin avhandling.

DIGITAL KURS – Relationer och ledarskap

Ny som lärare – Relationer och ledarskap med kursledare Maria Wiman ger dig som nyutbildad lärare flera handfasta verktyg och tekniker. Bygg goda relationer med elever, hantera konflikter och bli en trygg ledare i klassrummet. Flexibel start, tydligt upplägg, kursintyg och tillgång till kursen i 6 månader. JUST NU! Kampanjpris 749 kr ex. moms (ord.pris 996 kr ex. moms).

Betyg och bedömning

Välkommen till Skolportens konferens för dig som sätter betyg i grundskola, gymnasium eller inom vuxenutbildningen. Delta i Stockholm den 19 okt eller se inspelade föreläsningar när det passar dig, 26 okt–16 nov. Boka din plats idag till lägsta pris!

De mångkulturella innerstadsskolorna: Om skolval, segregation och utbildningsstrategier i Stockholm

Denna studie fokuserar på tre skolor i Stockholms innerstad som har haft ett inflöde av studenter från socialt missgynnade förorter, och ett utflöde av elever till andra skolor. Titeln på avhandlingen är "De mångkulturella innerstadsskolorna: Om skolval, segregation och utbildningsstrategier i Stockholm". Författaren heter Jenny Kallstenius.

Assessment Discourses in Mathematics Classrooms: A Multimodal Social Semiotic Study

Lisa Björklund Boistrup vill med sin avhandling Assessment Discourses in Mathematics Classrooms: A Multimodal Social Semiotic Study bidra till en förståelse av klassrumsbedömning i matematik i Sverige.

Tvåspråkighet hos döva skolelever: Processbarhet i svenska och narrativ struktur i svenska och svenskt teckenspråk

Krister Schönströms avhandling "Tvåspråkighet hos döva skolelever: Processbarhet i svenska och narrativ struktur i svenska och svenskt teckenspråk" behandlar döva specialskoleelevers tvåspråkigautveckling. Särskilt intresserar sig avhandlingen för hur elevernas svenska och teckenspråk utvecklas i skolåldern.

Skrivande som handling och möte – gymnasieelever om skrivuppgifter, tidsvillkor och bedömning i svenskämnet

Syftet med Suzanne Parmenius-Swärds avhandling "Skrivande som handling och möte" är att belysa hur elever i gymnasiet hanterar skrivuppgifter, tidsvillkor och bedömning i svenskämnet.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Skolporten nr 3/2023 ute nu!

Skolporten nr 3/2023 ute nu!

TEMA: Så kan skola, polis och socialtjänst arbeta tillsammans för att förhindra skoldåd. INTERVJU: Forskaren Michael Tengberg om hur återkoppling, observation och gruppreflektion kan öka kvaliteten på undervisningen.

Läs mer och prenumerera här!
5 mest lästa på FoU
Ny rapport: Positiv satsning i Trollhättan att flytta elever för minskad skolsegregation

Idag presenterades en forskningsrapport kring hur elever, lärare och rektorer upplevt sammanslagningarna av skolor i Trollhättan. Forskare vid Högskolan Väst har sedan stängningen av två skolor i ett segregerat område hösten 2021 följt förändringen. Det sammantagna resultatet visar en övervägande positiv bild.

Skolstängningar dålig metod mot segregation visar simulering

På senare år har kommuner ibland stängt skolor dominerade av elever med invandrarbakgrund för att motverka segregation. Men nya datasimuleringar som gjorts av forskare vid Linköpings universitet visar att metoden sällan kommer att leda till önskat resultat.

Pedagogiskt arbete – ny bok om lärarnas eget forskarutbildningsämne

Pedagogiskt arbete är ett relativt ungt ämne och forskningsområde som vuxit fram de senaste två decennierna. Det är lärarnas ”eget” forskarutbildningsämne för att kunna utveckla kunskaperna inom läraryrket. Ett tjugotal forskare släpper nu en lärobok: Pedagogiskt arbete i de yngre årens pedagogiska praktiker. Huvudsyftet med boken är att ytterligare forma och utveckla ämnet, med fokus på förskola, förskoleklass och fritidshem.

Linnea Lindquist: ”Stök beror ofta på språkbrister”

På Hammarkullsskolan var läsningen viktig för att vända den negativa utvecklingen. "För att utveckla ett rikt språk behöver du parallellt jobba med att lära dig läsa, skriva och även tala svenska", säger Linnea Lindquist, biträdande rektor och skoldebattör, som nu är aktuell med en ny bok.

Så granskas varje steg läraren tar i klassrummet

Hur stor del av lektionen används egentligen till den inledande genomgången? Och hur mycket tid får varje elev som behöver extra stöd? Genom att placera sensorer på lärarna har forskare för första gången kunnat kartlägga deras rörelsemönster i klassrummet.

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser