Att möjliggöra tekniklärande i konstruktionsaktiviteter

Johan Boström har i sin avhandling undersökt hur tekniklärande möjliggörs genom lärarledda konstruktionsaktiviteter i förskolan.

Fakta
Disputation

2022-06-02

Titel (sv)

Att möjliggöra tekniklärande i konstruktionsaktiviteter

Författare

Johan Boström

Handledare

Professor Magnus Hultén, Linköpings universitet. Docent Per Gyberg, Linköpings universitet

Opponent

Docent Nina Kilbrink, Karlstads universitet

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande

Lärosäte

Linköpings universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)
Läs Skolportens intervju med Johan Boström

Svenskt abstrakt:

Den här avhandlingen undersöker hur tekniklärande möjliggörs genom lärarledda konstruktionsaktiviteter i förskolan. Avhandlingen undersöker också hur förskollärarrollen och konstruktionsaktiviteternas utformning påverkades av olika historiska och samhälleliga strukturer samt i mötet mellan forskning och praktik. Avhandlingen bygger på en aktionsforskningsstudie som genomfördes tillsammans med en grupp förskollärare på två förskoleenheter. I syfte att utveckla den egna verksamheten genomförde gruppen tre olika konstruktionsaktiviteter som videofilmades och analyserades. Avhandlingens resultat pekar på att förskollärarna använde en rad olika teknikdidaktiska verktyg för att stötta barnen i sitt tekniklärande. Samtidigt visar resultatet att vissa barn fick betydligt större utrymme att påverka den problemlösning som skedde under aktiviteterna, medan andra barn inte hade lika stor möjlighet till en sådan påverkan. I denna process spelade både barnens snabbhet i att komma med förslag på lösningar och förskollärarnas bekräftelse av barnen en viktig roll. Resultatet pekar också på att förskollärarnas förgivettaganden om teknik, om barnen, om förskolan och om sin egen roll i aktiviteterna påverkade deras agerande. Studien visar även att utformningen av förskolans konstruktionsaktiviteter kan påverkas av både konstruktionsaktiviteternas förskolehistoria och teknikens genuskodning. Sammanfattningsvis pekar den här studien på att inta rollen som den aktive och guidande förskolläraren endast är det första steget om målet är att skapa konstruktionsaktiviteter som är så inkluderande som möjligt. Det gäller i förlängningen att som förskollärare reflektera över hur iscensättandet av dessa aktiviteter underlättar respektive begränsar barns olika handlingsutrymmen. Det handlar även om att förstå hur olika val påverkar de aktiviteter som iscensätts. Avhandlingen visar också att det kan finnas spänningsfält mellan forskaren och deltagarna i ett aktionsforskningsprojekt i förskolan. Det kan finnas maktstrukturer i mötet mellan forskare och deltagare som inte är helt enkla att hantera.

Sidan publicerades 2022-05-16 11:12 av Susanne Sawander
Sidan uppdaterades 2022-06-17 14:30 av Susanne Sawander


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Elevhälsa
  Skolportens magasin nr 5/2022.

TEMA: Elevhälsa

INTERVJU: Daniel Willingham, kognitionsforskare och amerikansk professor i psykologi, vill skapa en bättre skola för eleverna via vetenskapliga rön om inlärning och minne till lärare. TEMA: Elevhälsa. Svenska elever mår allt sämre. Samtidigt har likvärdigheten inom elevhälsan minskat. Hur kan skolan arbeta mer förebyggande och främjande med de ungas psykiska hälsa?

Läs mer och prenumerera här!
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Ny forskning: Surfplattor minskar kreativiteten på förskolan

Digitala verktyg ingår i läroplanen för förskolebarn, redan från ett års ålder. Nu visar svensk forskning att småbarnens lek med surfplattor ser helt annorlunda ut än annan lek.

Långsiktig samverkan för att utveckla undervisningen

De senaste åren har kombinerade forsknings- och utvecklingsinsatser fått allt större uppmärksamhet inom det pedagogiska och didaktiska fältet. Ny forskning från Karlstads universitet visar att stöd till lärare i form av lektionsobservationer och återkoppling utifrån forskningsbaserade kriterier kan ha stor betydelse för lärarnas långsiktiga utveckling av undervisningen.

Stötta eller inte? Det är frågan i ett nytt forskningsprojekt kring språkutveckling i förskolan

Räcker det att barn befinner sig i en stimulerande miljö där man pratar och läser, eller kan ett än mer strukturerat stöd i förskolan ge bättre effekt på språkutvecklingen? Det hoppas forskningsledaren Peter Andersson Lilja få svar på i forskningsprojektet som nu startar på Högskolan i Borås.

Forskaren: Det behövs en helhetssyn på eleven

Rektorn är avgörande för fritidslärarnas möjligheter att arbeta med anpassningar på fritidshemmet. Det säger pedagogikforskaren Marina Wernholm. ”Det behövs tid för samverkan mellan klasslärare och lärare i fritidshem för att få en helhetssyn på eleven”.

Unikt forsknings- och utvecklingsprojekt mellan Ronneby kommun och Stockholms universitet startar

Ett unikt praktiknära forsknings- och utvecklingsprojekt mellan Ronneby kommun och Stockholms universitet startar 2023 och pågår i tre år. Inom ramen för projektet ska undervisningen i förskolan och skolans tidigare år utvecklas med särskilt fokus på bland annat lärande för hållbar utveckling.