Hoppa till sidinnehåll
Bedömning

Att säkerställa skriftspråklighet genom medveten arrangering: Wittingmetodens tillämpning i några olika lärandemiljöer

Publicerad:2008-09-12
Uppdaterad:2012-04-11
Författare

Ann-Katrin Swärd

Handledare

Professor Mats Myrberg, Stockholms universitet

Opponent

Reichenberg, Monica, Docent, Institutionen för pedagogik och didaktik, Enheten för lärande i vuxenliv, Göteborgs universitet

Disputerat vid

SU – Stockholms universitet

Disputationsdag

2008-10-04

Titel (se)

Att säkerställa skriftspråklighet genom medveten arrangering: Wittingmetodens tillämpning i några olika lärandemiljöer

Titel (eng)

Ensuring Literacy through

Institution

Specialpedagogiska institutionen

Att säkerställa skriftspråklighet genom medveten arrangering: Wittingmetodens tillämpning i några olika lärandemiljöer

Den föreslagna teorin har grundats utifrån vad som händer, när några erfarna lärare och deras elever, i fyra olika lärandemiljöer, tillämpar Wittingmetoden i läspedagogiskt arbete. En Grounded Theory-studie syftar till, att utifrån ett valt fält, generera en teori om hur personerna i detta fält hanterar och löser sina problem, i detta fall läs- och skrivundervisning.

Syftet med föreliggande avhandling är att studera Wittingmetodens tillämpning i några olika lärandemiljöer, samt att analysera vad som i lärarnas undervisning och i elevernas lärande främjar en god läs- och skrivutveckling. Ett vidare syfte är att generera en teoretisk förståelse för hur lärare bidrar till elevers läs- och skrivutveckling. Genom att observera och analysera det lärande som pågår, begreppsliggörs lärares och elevers arbete med skriftspråklighet med hjälp av Grounded Theory.

Resultatet visar hur lärarna på ett systematiskt och strukturerat sätt arbetar med att säkerställa varje elevs läs- och skrivutveckling. Detta görs genom vad som här benämns medveten arrangering . Lärarna visar förmåga att anpassa sig till situationer, material, tid och rum utan att förlora de långsiktiga målen. De använder sig av och utvecklar tre kompetenser: jag , du , och vi vilka uttrycks genom dokumentation, reflektion och i nära samverkan med eleverna och deras familjer. Det diagnostiska arbetssätt som Wittingmetoden visade sig innehålla tillåter lärare att följa elevens läs- och skrivutveckling. Lärare, elever och läspedagogisk procedur visade sig vara i konstant samverkan. En annan viktig faktor var lärarnas etiska hållning och tro på varje elevs lärande. Wittingmetodens innehållsneutrala språkstrukturer och lärarkompetens kan ses som friskfaktorer i läspedagogiskt arbete, då dessa visade sig ha betydelse i ett (special) pedagogiskt förebyggande läs- och skrivarbete.

Ensuring Literacy through

The proposed Grounded Theory has been derived from how experienced teachers and their pupils, in four different teaching contexts, have used The Witting method to maximize literacy development among their pupils. The theory has been grounded through repeated comparisons and analysis of the empirical data.

The specific aim of the thesis is to conceptualize and generate a theory about what four teachers and their pupils (n=40, over the period of the research), in different contexts, and over a number of years, actually do when working with The Witting method. A wider goal is to apply the implications of the derived grounded theory to general and special education theory in helping to alleviate reading and writing difficulties and prevent pupils from failing.

The results show that the teachers have systematically strived to ensure each pupil s reading and writing development and they do this through what is labeled didactic arranging . They also show an ability to adapt to situations, materials and spaces without losing their long-term aims. They are in charge of three competencies: me , you , and we – expressing this competence in documentation, by reflection and always in close collaboration with pupils and their families. The observed use of The Witting method would seem to enable a diagnostic mode of teaching as it contains tools that allow a teacher to follow each pupil s reading and writing development. Teachers, pupils and the didactic procedures are shown to be in constant interaction. It was also found to be important that teachers believe that every pupil can learn. These teachers collective motto could be summed up as follows: never stop giving support and never stop assessing progress.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Företagsekonomi

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i företagsekonomi! Konferensen berör bland annat: Gy25 – vad ändras och varför?, att undervisa i företagsekonomi med ett brett hållbarhetsperspektiv, att kommunicera hållbarhet, undervisning i entreprenörskap – hur och varför? Delta på plats i Stockholm 21 november eller via webbkonferensen 28 november–20 december! Sommarerbjudande: 15% rabatt på din bokning när du anger rabattkod SOMMAR i bokningsformuläret!
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
21 nov
Digital temaföreläsning

Matematikångest

Skolportens digitala temaföreläsning för dig som vill lära dig mer om matematiksvårigheter ur ett kognitionspsykologiskt perspektiv. Vad är matematikångest, och hur bemöter vi det på bästa sätt? Föreläsningen finns tillgänglig mellan 28 oktober och 2 december 2024.
Läs mer & boka
Åk 4–Vux
11 nov – 16 dec
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev