Att säkerställa skriftspråklighet genom medveten arrangering: Wittingmetodens tillämpning i några olika lärandemiljöer

Fakta
Disputation

2008-10-04

Titel (sv)

Att säkerställa skriftspråklighet genom medveten arrangering: Wittingmetodens tillämpning i några olika lärandemiljöer

Titel (eng)

Ensuring Literacy through

Författare

Ann-Katrin Swärd

Handledare

Professor Mats Myrberg, Stockholms universitet

Opponent

Reichenberg, Monica, Docent, Institutionen för pedagogik och didaktik, Enheten för lärande i vuxenliv, Göteborgs universitet

Institution

Specialpedagogiska institutionen

Lärosäte

SU – Stockholms universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)
Läs Skolportens intervju med Ann-Katrin Swärd

Svenskt abstrakt:

Den föreslagna teorin har grundats utifrån vad som händer, när några erfarna lärare och deras elever, i fyra olika lärandemiljöer, tillämpar Wittingmetoden i läspedagogiskt arbete. En Grounded Theory-studie syftar till, att utifrån ett valt fält, generera en teori om hur personerna i detta fält hanterar och löser sina problem, i detta fall läs- och skrivundervisning.

Syftet med föreliggande avhandling är att studera Wittingmetodens tillämpning i några olika lärandemiljöer, samt att analysera vad som i lärarnas undervisning och i elevernas lärande främjar en god läs- och skrivutveckling. Ett vidare syfte är att generera en teoretisk förståelse för hur lärare bidrar till elevers läs- och skrivutveckling. Genom att observera och analysera det lärande som pågår, begreppsliggörs lärares och elevers arbete med skriftspråklighet med hjälp av Grounded Theory.

Resultatet visar hur lärarna på ett systematiskt och strukturerat sätt arbetar med att säkerställa varje elevs läs- och skrivutveckling. Detta görs genom vad som här benämns medveten arrangering . Lärarna visar förmåga att anpassa sig till situationer, material, tid och rum utan att förlora de långsiktiga målen. De använder sig av och utvecklar tre kompetenser: jag , du , och vi vilka uttrycks genom dokumentation, reflektion och i nära samverkan med eleverna och deras familjer. Det diagnostiska arbetssätt som Wittingmetoden visade sig innehålla tillåter lärare att följa elevens läs- och skrivutveckling. Lärare, elever och läspedagogisk procedur visade sig vara i konstant samverkan. En annan viktig faktor var lärarnas etiska hållning och tro på varje elevs lärande. Wittingmetodens innehållsneutrala språkstrukturer och lärarkompetens kan ses som friskfaktorer i läspedagogiskt arbete, då dessa visade sig ha betydelse i ett (special) pedagogiskt förebyggande läs- och skrivarbete.

Sidan publicerades 2008-09-12 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-04-11 15:20 av


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Yrkesutbildning
  Skolportens magasin nr 3/2022.

TEMA: Yrkesutbildning

INTERVJU: Läraren och författaren Maria Wiman är väldigt engagerad i skoldebatten. Men hon trivs bäst när hon undervisar. TEMA: Yrkesutbildning i förändring. 

Läs mer och prenumerera här!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Boktips: Kreativa anpassningar

Specialpedagogen Veronica Ferm har läst en ny antologi om specialpedagogik i förskolan som vidgar begreppen om bemötande och bedömning av yngre barn.

Allt om specialpedagogik i förskolan

Maria Ohlsson, själv specialpedagog, har skrivit en heltäckande bok om specialpedagogiska förhållningssätt och metoder i förskolan.

Örebroforskning om unga publicerad i högt rankad vetenskapstidskrift

Tonåringar och unga vuxna som upplever att en förälder avlider har större risk att drabbas av drogmissbruk och självmord än sina jämnåriga. Det visar forskare vid Universitetssjukhuset Örebro och Örebro universitet i den högt rankade tidskriften The Lancet Public Health.

A way to make fractions easier to understand

New teachers can help simplify the complexities of fractions for students by using an unexpected tool—a multiplication chart.

Three tools to help educators better understand what students need

While teachers are familiar with wearing many hats, they might be surprised to learn that they are researchers too. Educators are constantly gathering and assessing data from their students, schools and classrooms.