Hoppa till sidinnehåll

Att synas och lära utan att synas lära: En studie om underprestation och privilegierade unga mäns identitetsförhandlingar i gymnasieskolan

Publicerad:2012-02-07
Uppdaterad:2012-04-03
Anne-Sofi Nyström
Författare

Anne-Sofie Nyström

Handledare

Professor Elisabet Näsman, Professor Keith Pringle

Opponent

Professor Elisabet Öhrn

Disputerat vid

UU – Uppsala universitet

Disputationsdag

2012-02-10

Titel (se)

Att synas och lära utan att synas lära: En studie om underprestation och privilegierade unga mäns identitetsförhandlingar i gymnasieskolan

Titel (eng)

To be seen and to learn, without being seen to learn: A study of under-achievement and identity-negotiation among privileged young men in upper-secondary school

Institution

Sociologiska institutionen

Att synas och lära utan att synas lära: En studie om underprestation och privilegierade unga mäns identitetsförhandlingar i gymnasieskolan

Under det senaste decenniet har stratifiering inom utbildningsresultat, i Sverige som i andra länder, ofta formulerats som en fråga om pojkars och unga mäns underprestationer. Frågan om huruvida detta är ett problem, och i så fall för vem och hur mönstret kan förändras, har diskuterats i forskning och utbildningspolitik. Syftet med avhandlingen är att bidra till dessa områden och att öka kunskapen om ungdomars könade och klassade identitetsprocesser genom att analysera hur prestation och engagemang förhandlades fram och gavs mening i förhållande till unga män. Tidigare forskning har främst undersökt identitetsprocesser hos ”riskgrupper” eller underordnade elevkategorier. Målet här var att analysera hur maskulinitet förhandlades i jämnåriginteraktioner inom en sällan problematiserad kategori, genom att undersöka hur den övre medelklassens unga män identifierade sig och tillskrevs identiteter av andra.

Studiens utformning är inspirerad av etnografisk metod och kombinerade deltagande observation med semistrukturerade individuella intervjuer och gruppintervjuer samt ett bakgrundsfrågeformulär. Identiteter, sociala kategoriseringar (särskilt kön och klass) och dominansrelationer analyserades således från en aktörsperspektiv. Forskningsdeltagarna var unga män och kvinnor, ålder 15-16, i två skolklasser. Fältarbetet genomfördes i en naturvetenskapsklass respektive en fordonsklass, båda utbildningsmiljöer med konnotationer till maskulinitet men olika i relation till klasskategoriseringar. I studien deltog totalt femtiosex elever, men fokus ligger på de femton unga naturvetarmännen. Hög prestation och underprestation, hög social och kognitiv förmåga, och grupplojalitet är centrala teman i studien. Identitetsanspråk analyserades i förhållande till de praktiker genom vilka de förhandlades, t.ex. självhinder. I likhet med annan forskning, betonar resultaten relationen mellan maskulinitet och ”prestationer utan ansträngning”. Termen ”underpresterande” har utvecklats som ett analytiskt verktyg, genom att skilja mellan fem dimensioner.

To be seen and to learn, without being seen to learn: A study of under-achievement and identity-negotiation among privileged young men in upper-secondary school

In the last decade stratification within educational results has, in Sweden as in other countries, been framed as a matter of boys and young men s under-achievement. The question of whether this is a problem, and if so, for whom and how to change the structure, has been discussed in research and educational policy. The aim of the thesis is to contribute to these fields and to enhance knowledge of young people s gendered and classed identity processes, by analyzing how achievement and engagement were negotiated and given meaning in relation to young men. Previous research has primarily explored identity processes among risk categories or subordinated students. The objective here was to analyze how masculinity was accomplished via peer-group interactions within a rarely problematized category, through examining how upper middle-class young men identify themselves and are ascribed identities by others.The study s design was inspired by ethnographic methodology and combined participant observation, semi-structured individual and group interviews and a background questionnaire. Identities, social categorizations (especially gender and class) and dominance-relations were thus analyzed from an actor-oriented perspective. The research participants were young men and women, age 15-16, in two school classes. The field work was conducted at, respectively, a Natural Science and a Vehicle Programme; educational settings with connotations to masculinity but significantly different in terms of class. The study enrolled a total of fifty-six students, but focus is upon the fifteen young men among the natural science students. High achievement and under-achievement, high social and cognitive ability, and group loyalty are main themes in the study. Identity claims were analyzed in relation to the practices through which they were negotiated, e.g. self-hindrance. Similar to other research, the results emphasize the relationship between masculinity and effortless achievement . The concept under-achievement is developed as an analytical tool, by distinguishing between five dimensions.

 

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Svenska för högstadiet och gymnasiet

Välkommen till Skolportens konferens för dig som undervisar i svenska på högstadiet eller gymnasiet! Ta del av den senaste forskningen som rör bland annat AI-litteracitet och kontextualiserad grammatikundervisning. Delta på plats i Stockholm eller via webbkonferensen.
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
6–7 feb 2024
Digital temaföreläsning

Bedömning, betyg och reviderade kursplaner

Skolportens digitala föreläsning med Anna Karlefjärd, för dig som vill lära dig mer om bedömning och betygssättning. Föreläsningen diskuterar och förklarar de förändringar som har skett gällande styrdokument och betygsprinciper, både i grundskolan och gymnasieskolan. Du får tydliga svar på dina frågor och en bra grund för bedömningsarbetet!
Läs mer & boka
Åk 4–Vux
18 mar – 29 apr 2024
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev