Dela:

Barn och etik: möten och möjlighetsvillkor i två förskoleklassers vardag

Fakta
Disputation

2010-05-07

Titel (sv)

Barn och etik: möten och möjlighetsvillkor i två förskoleklassers vardag

Titel (eng)

Children and Ethics: Ethical Encounters and Conditions in the Everyday Life of Two Preschool Classes

Författare

Bodil Halvars-Franzén

Handledare

Professor Gunilla Dahlberg

Opponent

Professor Eva Johansson

Institution

Institutionen för didaktik och pedagogiskt arbete

Lärosäte

SU – Stockholms universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen
Läs Skolportens intervju med Bodil Halvars-Franzén

Svenskt abstrakt:

Avhandlingens övergripande syfte är att utforska hur barn skapar och förkroppsligar etik genom att studera barns möten och deras möjlighetsvillkor i två förskoleklassers vardagliga praktik. Följande problemområden har fokuserats:Villkor som möjliggör barnens etiska möten i förhållande till övergripande ramar, regler och rådande ordningVillkor som möjliggör barnens etiska möten i förhållande till pedagogernas förhållningssättBarnens möten i lek ur ett etiskt perspektivBarnens möten med naturen ur ett etiskt perspektivDen teoretiska utgångspunkten är det etiska mötet grundad i filosofen Emmanuel Levinas idé om etik som den första filosofin. I den etik som föregår själva varandet blir det etiska tillblivandet centralt och de relationella aspekterna framträder tydligt i mötet med den Andre. Studiens analysverktyg är främst hämtade från pedagogisk/didaktisk forskning knuten till etik där etikens betingelser som lyssnandet, möten/konfrontation med olikheter och skillnad, förskolan/skolan som ett etiskt rum, etc. belyser möjlighetsvillkoren och barns möten i de två barngrupperna. Studiens ansats är etnografisk och deltagande observationer, videoobservationer, rundturer, fokussamtal, återkopplingar samt processberättelser ligger till grund för datagenereringen. Avhandlingens empiriska del är uppdelad i fyra kapitel: Regler, ramar och ordning där de styrdokument som reglerar förskoleklassernas analyseras på en formuleringsnivå i förhållande till verksamheternas realiseringsnivå. Pedagogernas förhållningssätt där lyssnandets komplexitet granskas. Barnens möten i lek där förhållandet mellan lek och etikens betingelser utforskas närmare. Barnens möten med naturen där mötet med en innehållslig aspekt lyfts fram med utgångspunkt i frågor kring natur/miljö/hållbar utveckling. I studien framkommer att de regler och ramar som reglerar förskoleklassernas verksamhet på olika plan förhandlas återkommande. Förhandlingen kring vad som gäller , där både barn och pedagoger är inbegripna, sker både på en verbal och fysisk nivå såväl inom och utanför planerade aktiviteter. I pedagogernas sätt att förhålla sig som en möjlighetsaspekt för barns möten framstår lyssnandet som centralt och samtidigt komplext. I barnens möten i lek och i deras möten med naturen blir den relationella utgångspunkten tydlig. Gränser och gränsdragningar problematiseras utifrån det etiska mötet och förskolan/skolan som ett möjligt etiskt rum.

Sidan publicerades 2010-04-30 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-03-28 13:24 av


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute 14 december!

Nytt nr ute 14 december!

TEMA: Utveckla undervisningen! Så lär sig eleverna bäst, enligt forskningen. INTERVJU: Ebba Hildén vill lyfta förskollärares ledarskap.

Prova på-pris! 2 nr/99 kr!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Bra förskola avgörande för välfärdssamhället

Förskolan klarar inte att leva upp till skollagens krav på likvärdighet, larmar Sven Persson, seniorprofessor i pedagogik vid Malmö universitet.

Lockdown schooling: research from across the world shows reasons to be hopeful

Lockdown has shown how complementary digital learning can be to in-person schooling.

På väg mot en innovationsstrategi som möter verklighetens krav

Det övergripande målet i Academedias strategiska ramverk, Färdplan 2023, är att vara ett utbildningsföretag som är marknadsledande inom områdena lärande, attraktivitet, effektivitet och innovation.

Huvudvärk och nedstämdhet – stress i skolan ökar psykisk ohälsa hos unga

Sociala påfrestningar i skolan och hemma kan påverka den psykiska ohälsan hos unga, visar en ny avhandling av Victoria Lönnfjord, doktor i socialt arbete vid Karlstads universitet. ”Det gäller ju sociala påfrestningar i skolan, men också relaterat till familjen och individen själv och hur det här associeras till psykosomatiska besvär”, säger hon.

Global emergency remote education in secondary schools during the COVID-19 pandemic

This work has given us the opportunity to review an area of evidence in depth and explore an issue fully from a number of angles. Our intention is that the review is a resource for those with interest and need in learning more about how online and distance learning occurred during the COVID-19 pandemic, providing insight and guidance for future periods when teaching and learning have to take place online. (pdf)