Dela:

Barn och etik: möten och möjlighetsvillkor i två förskoleklassers vardag

Fakta
Disputation

2010-05-07

Titel (sv)

Barn och etik: möten och möjlighetsvillkor i två förskoleklassers vardag

Titel (eng)

Children and Ethics: Ethical Encounters and Conditions in the Everyday Life of Two Preschool Classes

Författare

Bodil Halvars-Franzén

Handledare

Professor Gunilla Dahlberg

Opponent

Professor Eva Johansson

Institution

Institutionen för didaktik och pedagogiskt arbete

Lärosäte

SU – Stockholms universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen
Läs Skolportens intervju med Bodil Halvars-Franzén

Svenskt abstrakt:

Avhandlingens övergripande syfte är att utforska hur barn skapar och förkroppsligar etik genom att studera barns möten och deras möjlighetsvillkor i två förskoleklassers vardagliga praktik. Följande problemområden har fokuserats:Villkor som möjliggör barnens etiska möten i förhållande till övergripande ramar, regler och rådande ordningVillkor som möjliggör barnens etiska möten i förhållande till pedagogernas förhållningssättBarnens möten i lek ur ett etiskt perspektivBarnens möten med naturen ur ett etiskt perspektivDen teoretiska utgångspunkten är det etiska mötet grundad i filosofen Emmanuel Levinas idé om etik som den första filosofin. I den etik som föregår själva varandet blir det etiska tillblivandet centralt och de relationella aspekterna framträder tydligt i mötet med den Andre. Studiens analysverktyg är främst hämtade från pedagogisk/didaktisk forskning knuten till etik där etikens betingelser som lyssnandet, möten/konfrontation med olikheter och skillnad, förskolan/skolan som ett etiskt rum, etc. belyser möjlighetsvillkoren och barns möten i de två barngrupperna. Studiens ansats är etnografisk och deltagande observationer, videoobservationer, rundturer, fokussamtal, återkopplingar samt processberättelser ligger till grund för datagenereringen. Avhandlingens empiriska del är uppdelad i fyra kapitel: Regler, ramar och ordning där de styrdokument som reglerar förskoleklassernas analyseras på en formuleringsnivå i förhållande till verksamheternas realiseringsnivå. Pedagogernas förhållningssätt där lyssnandets komplexitet granskas. Barnens möten i lek där förhållandet mellan lek och etikens betingelser utforskas närmare. Barnens möten med naturen där mötet med en innehållslig aspekt lyfts fram med utgångspunkt i frågor kring natur/miljö/hållbar utveckling. I studien framkommer att de regler och ramar som reglerar förskoleklassernas verksamhet på olika plan förhandlas återkommande. Förhandlingen kring vad som gäller , där både barn och pedagoger är inbegripna, sker både på en verbal och fysisk nivå såväl inom och utanför planerade aktiviteter. I pedagogernas sätt att förhålla sig som en möjlighetsaspekt för barns möten framstår lyssnandet som centralt och samtidigt komplext. I barnens möten i lek och i deras möten med naturen blir den relationella utgångspunkten tydlig. Gränser och gränsdragningar problematiseras utifrån det etiska mötet och förskolan/skolan som ett möjligt etiskt rum.

Sidan publicerades 2010-04-30 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-03-28 13:24 av


Skolportens konferenser
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Kommande disputationer
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute nu!

Nytt nr ute nu!

Intervju med den kanadensiske skolforskaren Steven Katz som gärna talar om för lärare att deras fortbildning ger klena resultat – och varför. Stort tema om komvux i förändring.

Läs mer och prenumerera här!
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Kan hälsoenkäter skada elevernas hälsa?

Hälsoenkäter som görs i skolan kan göra elever medvetna om sin socioekonomiska position, visar en forskningsstudie vid Linköpings universitet. "Vissa upplevde skam och funderade på att dölja sanningen för att skydda sig och sin familj", säger Anette Wickström, biträdande professor i kritiska barnstudier.

Många pusselbitar bakom lyckad skolstart

Kid är sex år och går första året på grundsärskolan i Ljungaverk i Ånge. Hans skolstart var mycket väl förberedd och det lade grunden för en positiv utveckling.

Bokrecension: Förändring i praktiken

Att skapa en skolkultur med elevcentrerat professionellt lärande är bland det viktigaste en skolledare kan göra – men också bland det svåraste. Boken tydliggör både komplexiteten och hur den kan hanteras, skriver Peter Fowelin i en recension av boken Leda professionellt lärande – utifrån adaptiv kompetens av Deidre Le Fevre, m.fl.

”Spaningar” – den perfekta utomhusverksamheten

Under pandemin har många förskolor flyttat alltmer av verksamheten utomhus. På Skorstenen i Råcksta har det påverkat pedagogiken i grunden.

Flimmer kan hjälpa barn som har svårt att läsa

”Myrornas krig” kan hjälpa barn med läs- och skrivsvårigheter, visar en ny svensk-norsk studie. ”Det visuella bruset kan jämföras med att ge barnen ett par glasögon. Effekten på läsning och minne är omedelbar,” säger en lektor i pedagogik.