Dela:

Barn och etik: möten och möjlighetsvillkor i två förskoleklassers vardag

Fakta
Disputation

2010-05-07

Titel (sv)

Barn och etik: möten och möjlighetsvillkor i två förskoleklassers vardag

Titel (eng)

Children and Ethics: Ethical Encounters and Conditions in the Everyday Life of Two Preschool Classes

Författare

Bodil Halvars-Franzén

Handledare

Professor Gunilla Dahlberg

Opponent

Professor Eva Johansson

Institution

Institutionen för didaktik och pedagogiskt arbete

Lärosäte

SU – Stockholms universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen
Läs Skolportens intervju med Bodil Halvars-Franzén

Svenskt abstrakt:

Avhandlingens övergripande syfte är att utforska hur barn skapar och förkroppsligar etik genom att studera barns möten och deras möjlighetsvillkor i två förskoleklassers vardagliga praktik. Följande problemområden har fokuserats:Villkor som möjliggör barnens etiska möten i förhållande till övergripande ramar, regler och rådande ordningVillkor som möjliggör barnens etiska möten i förhållande till pedagogernas förhållningssättBarnens möten i lek ur ett etiskt perspektivBarnens möten med naturen ur ett etiskt perspektivDen teoretiska utgångspunkten är det etiska mötet grundad i filosofen Emmanuel Levinas idé om etik som den första filosofin. I den etik som föregår själva varandet blir det etiska tillblivandet centralt och de relationella aspekterna framträder tydligt i mötet med den Andre. Studiens analysverktyg är främst hämtade från pedagogisk/didaktisk forskning knuten till etik där etikens betingelser som lyssnandet, möten/konfrontation med olikheter och skillnad, förskolan/skolan som ett etiskt rum, etc. belyser möjlighetsvillkoren och barns möten i de två barngrupperna. Studiens ansats är etnografisk och deltagande observationer, videoobservationer, rundturer, fokussamtal, återkopplingar samt processberättelser ligger till grund för datagenereringen. Avhandlingens empiriska del är uppdelad i fyra kapitel: Regler, ramar och ordning där de styrdokument som reglerar förskoleklassernas analyseras på en formuleringsnivå i förhållande till verksamheternas realiseringsnivå. Pedagogernas förhållningssätt där lyssnandets komplexitet granskas. Barnens möten i lek där förhållandet mellan lek och etikens betingelser utforskas närmare. Barnens möten med naturen där mötet med en innehållslig aspekt lyfts fram med utgångspunkt i frågor kring natur/miljö/hållbar utveckling. I studien framkommer att de regler och ramar som reglerar förskoleklassernas verksamhet på olika plan förhandlas återkommande. Förhandlingen kring vad som gäller , där både barn och pedagoger är inbegripna, sker både på en verbal och fysisk nivå såväl inom och utanför planerade aktiviteter. I pedagogernas sätt att förhålla sig som en möjlighetsaspekt för barns möten framstår lyssnandet som centralt och samtidigt komplext. I barnens möten i lek och i deras möten med naturen blir den relationella utgångspunkten tydlig. Gränser och gränsdragningar problematiseras utifrån det etiska mötet och förskolan/skolan som ett möjligt etiskt rum.

Sidan publicerades 2010-04-30 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-03-28 13:24 av


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Yrkesutbildning
  Skolportens magasin nr 3/2022.

TEMA: Yrkesutbildning

INTERVJU: Läraren och författaren Maria Wiman är väldigt engagerad i skoldebatten. Men hon trivs bäst när hon undervisar. TEMA: Yrkesutbildning i förändring. 

Läs mer och prenumerera här!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Boktips: Kreativa anpassningar

Specialpedagogen Veronica Ferm har läst en ny antologi om specialpedagogik i förskolan som vidgar begreppen om bemötande och bedömning av yngre barn.

Allt om specialpedagogik i förskolan

Maria Ohlsson, själv specialpedagog, har skrivit en heltäckande bok om specialpedagogiska förhållningssätt och metoder i förskolan.

5 tips: Sådan undgår du udbrændthed på jobbet

Udbrændthed er et alvorligt problem, som fortjener al vores opmærksomhed, skriver forsker. Særligt udfordrede grupper under pandemien var lærere og sundhedspersonale.

Örebroforskning om unga publicerad i högt rankad vetenskapstidskrift

Tonåringar och unga vuxna som upplever att en förälder avlider har större risk att drabbas av drogmissbruk och självmord än sina jämnåriga. Det visar forskare vid Universitetssjukhuset Örebro och Örebro universitet i den högt rankade tidskriften The Lancet Public Health.

A way to make fractions easier to understand

New teachers can help simplify the complexities of fractions for students by using an unexpected tool—a multiplication chart.